پایان نامه با موضوع تولید ناخالص داخلی، استان خراسان شمالی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی

دانلود پایان نامه ارشد

99/6405 کیلومتر مربع در سال 1383 به سه استان خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی تقسیم شده است. مساحت این استان 517/242670 کیلومتر مربع است. و جمعیت آن 7524663 نفر است که 01/10 درصد از جمعیت کشور راشامل میشود. تولید ناخالص داخلی سرانه آن از 38/10 در سال79 به 17/17در سال 91 رسیده است. سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی سرانهی این استان از 25/10 درصد در سال 79 به 73/35 درصد در سال 91 رسده است.
خوزستان: این استان با مساحت 99/64054 کیلومتر مربع و جمعیت 4531720 نفر در جنوب غربی ایران واقع شده است. 03/6درصد از جمعیت کشور را شامل میشود. تولید ناخالص داخلی سرانه آن از 041/39در سال 79 به 34/45 در سال 91 رسیده است. سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی این استان از 74/2درصد در سال 79 به 02/21 درصد در سال 91 رسیده است.
زنجان: استان زنجان در شمال غربی ایران واقع شده است که مساحت آن 286/21773 کیلومتر مربع است. جمعیت این استان 1015734 نفر (سال90) که 35/1 درصد جمعیت کشور را در برمیگیرد. تولید ناخالص داخلی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع تولید ناخالص داخلی، اثرات ثابت، رگرسیون، نفت و گاز Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی هنجارگریزی، سهراب سپهری، صدای پای آب، آشنایی زدایی