پایان نامه با موضوع توزیع فراوانی، درصد تجمعی، همبستگی ملی

دانلود پایان نامه ارشد

خیرخواهانه یا کمک به آسیب دیدگان یک حادثه استفاده می کنید؟
13-1-4-جدول توزیع فراوانی استفاده از فیس بوک برای یک اقدام خیرخواهانه
درصد تجمعی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
گزینه ها
10.6
10.6
10.5
40
خیلی زیاد
20.6
10.0
10.0
38
زیاد
49.9
29.3
29.2
111
متوسط
78.6
28.8
28.7
109
کم
100.0
21.4
21.3
81
خیلی کم

100.0
99.7
379
کل

.3
1
مقادیر نامعلوم

100.0
380
کل

13-1-4-نمودار متغیر استفاده از فیس بوک برای یک اقدام خیرخواهانه

درجامعه مورد بررسی10.5% (40نفراز380نفر)خیلی زیاد، 10%(38نفر از 380 نفر) گزینه زیاد، 29.2%متوسط، 28.7% کم و21.3 % گزینه خیلی کم را انتخاب کرده اند.با توجه به این توضیحات قریب نیمی از دانشجویان بیان کرده اند که تا حد کمی دست به اقدام خیرخواهانه در فیس بوک می زنند. تنها 20.5% از آنها اذعان داشته اند که تا حد زیادی دست به اقدامات خیرخواهانه در فیس بوک می زنند. اطلاعات بالا نشانگر این نکته است که دانشجویان از فیس بوک در راستای اقدامات خیرخواهانه و فرهنگی استفاده نمی کنند.

14-1-4-عضویت در فیس بوک تا چه اندازه بر باورها واعمال دینی(نمازخواندن، شرکت درمراسمات مذهبی) تاثیرگذاشته؟

14-1-4-جدول توزیع فراوانی تاثیر فیس بوک بر باورها و اعمال دینی
درصد تجمعی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
گزینه ها
1.3
1.3
1.3
5
خیلی زیاد
9.8
8.5
8.4
32
زیاد
24.2
14.4
14.2
54
متوسط
49.2
25.0
24.7
94
کم
100.0
50.8
50.3
191
خیلی کم

100.0
98.9
376
کل

1.1
4
مقادیر نامعلوم

100.0
380
کل

14-1-4-نمودار متغیرتاثیر فیس بوک بر باورها و اعمال دینی

1.3% (5 نفر از 380) گزینه خیلی زیاد،8.5 %(32نفر از 380) گزینه زیاد، 14.4 %(54 نفر از 380) متوسط، 25 %(94 نفر از 380) کم و50.8 % (191 نفر از 380)گزینه خیلی کم را انتخاب کرده اند. با توجه به این نکته نزدیک به 76% از دانشجویان بیان کرده اند که فیسبوک تا حد کمی بر باورها ی و اعمال دینی تاثیرگذاشته است نشان دهنده پایبندی آنها به اعمال دینی در جهان واقعی است.
15-1-4- تا چه اندازه در صفحه ی شخصی خود در فیس بوک از نشانه ها، روایات و احادیث دینی استفاده می کنید؟

15-1-4- جدول توزیع فراوانی استفاده ازنشانه ها و احادیث دینی در صفحه خود در فیسبوک
درصد تجمعی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
گزینه ها
4.2
4.2
4.2
16
خیلی زیاد
9.3
5.0
5.0
19
زیاد
31.7
22.5
22.4
85
متوسط
55.8
24.1
23.9
91
کم
100.0
44.2
43.9
167
خیلی کم

100.0
99.5
378
کل

.5
2
مقادیرنامعلوم

100.0
380
کل

15-1-4- نمودار متغیر استفاده ازنشانه ها و احادیث دینی در صفحه خود در فیسبوک

درجامعه مورد بررسی4.2% (16نفراز380)خیلی زیاد، 5%(19نفر از 380) گزینه زیاد، 22.5%(85 نفر از 380)متوسط، 24.1%(91 نفر از380)کم و44.2%(167 نفر از 380) گزینه خیلی کم را انتخاب کرده اند. با توجه به این اطلاعات 68% از دانشجویان بیان کرده اند که در صفحه ی خود از احادیث و نشانه های دینی استفاده نمی کنند.تنها 9 % از ایشان اذعان داشته اند که در صفحه ی فیسبوک از احادیث و نشانه های دینی استفاده نموده اند؛ نشان دهنده این است که شکل پایبندی به هویت دینی در فیس بوک در حال تغییر است.
16-1-4- تا چه اندازه محتوای انعکاس یافته در فیس بوک را مغایر ارزشهای سنتی و ملی شهروندان کشور میدانید؟

16-1-4-جدول توزیع فراوانی مغایرت محتوای فیس بوک با ارزشهای سنتی و ملی
درصد تجمعی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
گزینه ها
7.2
7.2
7.1
27
خیلی زیاد
22.3
15.1
15.0
57
زیاد
54.4
32.1
31.8
121
متوسط
78.2
23.9
23.7
90
کم
100.0
21.8
21.6
82
خیلی کم

100.0
99.2
377
کل

.8
3
مقادیرنامعلوم

100.0
380
کل

16-1-4-نمودار متغیر مغایرت محتوای فیس بو ک با ارزشهای سنتی و ملی

درجامعه مورد بررسی7.2% (27نفراز380)خیلی زیاد، 15،1%(57نفر از 380) گزینه زیاد، 32،1%(121 نفر از 380)متوسط، 23،9%(90 نفر از 380) کم و21،8%(82 نفر از 380) گزینه خیلی کم را انتخاب کرده اند.با توجه به اطلاعات بدست آمده نزدیک به 45% از دانشجویان اذعان کرده اند که محتوای فیسبوک را تا حد کمی مغایر با ارزشهای ملی شهروندان میدانند و 22% از دانشجویان بیان کرده اند که محتوای انعکاس یافته در فیس بوک را تا حد زیادی مغایر با ارزشهای سنتی و ملی شهروندان کشوری می دانند؛که بیانگر این موضوع است که دانشجویانی که تولیده کننده محتوا در فیس بوک هستند کمتر به تولید محتواهای مغایر ارزشهای ملی دست می زنند.
17-1-4- به نظر شما فیس بوک تا چه اندازه همبستگی ملی را تضعیف می کند؟

17-1-4- جدول توزیع فراوانی نقش فیس بوک در تضعیف همبستگی ملی
درصد تجمعی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
گزینه ها
4.0
4.0
3.9
15
خیلی زیاد
13.3
9.3
9.2
35
زیاد
34.2
21.0
20.8
79
متوسط
66.0
31.8
31.6
120
کم
100.0
34.0
33.7
128
خیلی کم

100.0
99.2
377
کل

.8
3
مقادیرنامعلوم

100.0
380
کل

17-1-4- نمودار متغیر نقش فیس بوک در تضعیف همبستگی ملی

درجامعه مورد بررسی4.0 % (15نفراز380)دانشجویان گزینه خیلی زیاد، 9.3%(35نفر از 380) گزینه زیاد، 21%(79 نفر از 380)متوسط، 31.8%(120 نفر از 380)کم و33،7%(128 نفر از 380) گزینه خیلی کم را انتخاب کرده اندکه با توجه به این آمار نزدیک به 66% از دانشجویان بیان کرده اند که فیس بوک تاثیر کمی بر همبستگی ملی است و 17% از دانشجویان اذعان کرده اند که فیس بوک موجب از بین رفتن همبستگی ملی می شود.

18-1-4- فیس بوک تا چه اندازه باعث ایجاد همبستگی در میان گروه های اجتماعی مجازی می شود؟

18-1-4- جدول توزیع فراوانی نقش فیس بوک در ایجاد همبستگی میان گروه های مجازی
درصد تجمعی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
گزینه ها
23.6
23.6
89
89
خیلی زیاد
56.2
32.6
123
123
زیاد
78.0
21.8
82
82
متوسط
89.9
11.9
45
45
کم
100.0
10.1
38
38
خیلی کم

100.0
377
377
کل

3
3
مقادیرنامعلوم

380
380
کل

18-1-4- نمودار متغیر نقش فیس بوک در ایجاد همبستگی میان گروه های مجازی

درجامعه مورد بررسی23.6% (89نفراز380) خیلی زیاد، 32.6%(123نفر از 380) گزینه زیاد، 21.8 %(82 نفراز 380) متوسط، 11،9%(45 نفر از 380) کم و10،1%(38 نفر از 380) گزینه خیلی کم را انتخاب کرده اند با در نظر گرفتن گزینه خیلی زیاد و زیاد56% از دانشجویان بیان کرده اند که فیس بوک موجبات همبستگی گروههای اجتماعی را در فضای مجازی تا حد زیادی ایجاد کرده اند. تنها 22% از دانشجویان اظهار کرده اند که فیس بوک موجبات همبستگی گروههای اجتماعی را در فضای مجازی تا حد کمی ایجاد کرده اند.
19-1-4- تا چه اندازه مطالبی را که در فیس بوک می بینید، لایک می کنید؟

19-1-4- جدول توزیع فراوانی لایک مطالب در فیس بوک
درصد تجمعی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
گزینه ها
9.0
9.0
8.9
34
خیلی زیاد
26.6
17.7
17.6
67
زیاد
71.8
45.1
45.0
171
متوسط
88.4
16.6
16.6
63
کم
100.0
11.6
11.6
44
خیلی کم

100.0
99.7
379
کل

.3
1
مقادیرنامعلوم

100.0
380
کل

19-1-4- نمودار متغیر لایک مطالب در فیس بوک

درجامعه مورد بررسی 9.0% (34نفراز380)خیلی زیاد، 17.7 %(67نفر از 380) گزینه زیاد، 45.1%(171 نفر از 380)متوسط، 16.6%(63 نفر از 380) کم و11.6%(44 نفر از 380) گزینه خیلی کم را انتخاب کرده اند. با توجه به اطلاعات بدست آمده، 27% از دانشجویان بیان کرده اند که تا حد زیادی در فیس بوک لایک می کنند و قریب 28% از ایشان بیان کرده اند که تا حد کمی در فیس بوک لایک می کنند.
20-1-4- ترجیح می دهم برای ارتباط مجازی با دیگران تنها از فیس بوک استفاده کنم.

20-1-4- جدول توزیع فراوانی ارتباط مجازی تنها از طریق فیس بوک
درصد تجمعی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
گزینه ها
8.2
8.2
8.2
31
کاملا موافقم
31.7
23.5
23.4
89
موافقم
59.9
28.2
28.2
107
بی نظر
88.7
28.8
28.7
109
مخالفم
100.0
11.3
11.3
43
کاملامخالفم

100.0
99.7
379
کل

.3
1
مقادیر نامعلوم

100.0
380
کل

20-1-4- نمودار متغیر ارتباط مجازی تنها از طریق فیس بوک

درجامعه مورد بررسی8.2% (31نفراز380نفر)کاملا موافق ، 23،5%(89نفر از 380 نفر) گزینه موافقم، 28.2%(107نفر از 380 نفر)متوسط، 28.8%(109 نفر از 380) مخالف و11،3%(43 نفر از 380 نفر) گزینه کاملا مخالفم را انتخاب کرده اند. موافقت 31% در مقابل مخالفت 40% دانشجویان با این گویه نشانگر این نکته است که دانشجویان از فیس بوک به عنوان راهی برای ارتباط استفاده می کنند ولی آن را تنها شیوه برای ارتباط مجازی با دیگران نمی دانند.

21-1-4- معتقدم؛ عضویتم در فیس بوک باعث شده دامنه ارتباطات من گسترده شود.

21-1-4- جدول توزیع فراوانی گسترش ارتباطات با عضویت در فیس بوک
درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
گزینه ها
15.6
15.6
15.5
59
کاملا موافقم
68.1
52.5
52.4
199
موافقم
81.5
13.5
13.4
51
بی نظر
95.8
14.2
14.2
54
مخالفم
100.0
4.2
4.2
16
کاملامخالفم

100.0
99.7
379
کل

.3
1
مقادیر نامعلوم

100.0
380
کل

21-1-4- نمودار متغیرگسترش ارتباطات با عضویت در فیس بوک

در جامعه مورد بررسی15،6% (59 نفراز380) کاملاً موافق، 52.5% (199نفراز380)موافق، 13.5%(51 نفراز380) بی‌نظر، 14.2% (54نفراز380) مخالف 2،4%(16نفر از380) کاملاً مخالف هستند. موافقت 68% دانشجویان در مقابل مخالفت حداقلیشان بیانگر این موضوع است که عضویت آنها در فیس بوک به عنوان یک رسانه جدید باعث شده است که دایره ی ارتباطاتشان گسترش یابد. به نظر می رسد که فیلتر و جدید بودن این شبکه اجتماعی نتوانسته است که دانشجویان را از عضویت در این شبکه باز دارد.

22-1-4- احساس تنهایی ام در عالم واقعی؛ دلیل عضویت من در فیس بوک است

22-1-24- جدول توزیع فراوانی احساس تنهایی دلیل عضویت در فیسبوک
درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
گزینه ها
4.5
4.5
4.5
17
کاملا موافقم
14.5
10.0
10.0
38
موافقم
31.9
17.4
17.4
66
بی نظر
68.9
36.9
36.8
140
مخالفم
100.0
31.1
31.1
118
کاملامخالفم

100.0
99.7
379
کل

.3
1
مقادیر نامعلوم

100.0
380
کل

22-1-24- نمودار متغیر تنهایی دلیل عضویت در فیسبوک

در جامعه مورد بررسی4،5% (17نفراز380)کاملاً موافق،10% (38 نفراز380)موافق،17.4%(66 نفراز380) بی‌نظر، 36،8%(140نفراز380) مخالف و31،1%(118نفر از380) کاملاً مخالف هستند. با توجه به مخالفت 69% دانشجویان در مقابل موافقت 19% آنها می توان اینگونه استنباط کردکه احساس تنهایی عامل مهمی برای عضویت آنها محسوب نمی شود و عوامل دیگری در این عضویت دخالت دارد.
23-1-4- ترجیح میدهم به ارزشها و حرمت خانواده(انتشار عکس خانوادگی بدون اجازه) در فیس بوک پایبند باشم.

23-1-4- جدول توزیع فراوانی پایبندی به ارزشهای خانواده در فیس بوک
درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
گزینه ها
51.2
51.2
51.1
194
کاملا موافقم
85.0
33.8
33.7
128
موافقم
93.1
8.2
8.2
31
بی نظر
98.4
5.3
5.3
20
مخالفم
100.0
1.6
1.6
6
کاملامخالفم

100.0
99.7
379
کل

.3
1
مقادیر نامعلوم

100.0
380
کل

23-1-4- نمودار متغیر پایبندی به ارزشهای خانواده در فیس بوک

در جامعه مورد بررسی51% (194نفر از380)کاملاًموافق، 33،8% (128نفراز380) موافق، 8،2%(31نفراز)بی‌نظر، 5،3%(20نفراز380)مخالف و 1،6%(6نفر از380) کاملاًمخالف هستند. با توجه به اطلاعات بدست آمده از جامعه آماری مورد نظرکه حکایت از موافقت 85% و مخالفت تنها 6% دانشجویان با این گویه دارد که آنها به ارزشهای خانواده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع توزیع فراوانی، درصد تجمعی، رشته تحصیلی Next Entries پایان نامه با موضوع توزیع فراوانی، هویت فرهنگی، ادبیات فارسی