پایان نامه با موضوع توزیع فراوانی، تحلیل داده، توزیع فراوانی پاسخگویان، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

همبستگي به دو شکل وجود دارد:مثبت و منفي.
همبستگي مثبت آن است که جهت تغييرات يک متغير با جهت تغيير در متغير ديگر همسو باشد.همبستگي منفي آن است که جهت تغييرات يک متغير با جهت تغيير در متغير ديگر همسو نباشد. افزايش يكي با كاهش ديگري همراه باشد .
در تحقيقات همبستگي پس از تشخيص وجود همبستگي و تعيين جهت آن اقدام به محاسبه مقدار و ضريب همبستگي مي شود. دامنه و طيف ضريب همبستگي 1+ تا 1- نوسان دارد.
براي اندازه گيري ضريب همبستگي بين متغيرها از روشهاي مختلفي مثل روش پيرسون، اسپيرمن، کندال و…استفاده ميگردد.
در این تحقیق بعد از استخراج دادههای مورد نظر از طریق پرسشنامه، جهت پردازش، از نرمافزارهای آماری همچون SPSS برای تحلیل دادهها استفاده خواهد شد. روش تحلیل داده های این پژوهش به دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام میگیرد.در قسمت آمار توصیفی جداول و نمودارهای فراوانی و درصد فراوانی ،هیستوگرام با نمایش توزیع فراوانی برای متغیر ها ،نمودار توزیع نرمال در نمایش توزیع متغیر ها ، نمودار جعبه ای در قسمت نمایش نحوه توزیع یک متغیر استفاده خواهد شد.همچنین در قسمت آماری استنباطی از آزمون های پیرسون استفاده می شود.

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده های آماری

مقدمه:
تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیه در هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است و امروزه در بیشتر تحقیقاتی که مبتنی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد پژوهش می باشد تجزیه و تحلیل داده اطلاعات از اصلی ترین و مهمترین بخش های پژوهش محسوب می شود. داده های خام با استفاده از نرم افزاهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند.
همان طور که در فصل سوم بیان گردید برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از هر دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است.
جهت توصیف متغیرهای تحقیق در قالب جدول و نمودار از آمار توصیفی جنسیت، سن، میزان تحصیلات،سابقه فعالیت، و همچنین توصیفی کلی از وضعیت پاسخ گویی پاسخ دهندگان به سوالات پرسش نامه با استفاده از نرم افزار spss16 آورده شده است.
در قسمت آمار استنباطی نیز، برای تحلیل داده ها جهت قضاوت در مورد فرضیات پژوهش پس از مشخص شدن نرمال یا غیر نرمال بودن داده ها به تناسب از آزمون های همبستگی و رگرسیون استفاده شده است.

4-1- نتایج توصیفی یک متغیره
دراین قسمت بعد از گردآوری داده ها و اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی که شامل شاخص های مرکزی و پراکندگی مانند فراوانی، درصد فراوانی، نمودار و جداول میباشد. به توصیف نمونه پرداخته میشود.
4-1-1- وضعیت جنسی پاسخگویان
جدول 1-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت
آماره جنیست
فراوانی
درصد
مرد
248
64.5
زن
136
35.5
جمع کل
384
100

یافتههای جدول بیانگر این است که 64.5% از مشتریان بانک صادرات در منطقه غرب تهران مرد و 35.5% آنها زن می باشند.

نمودار 1-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت

4-1-2 وضعیت تحصیلات پاسخگویان

2-4 جدول توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات
آماره
میزان تحصیلات
فراوانی
درصد
زیر دیپلم
23
5.9
دیپلم
99
25.8
فوق دیپلم
89
23.1
لیسانس
138
35.9
فوق لیسانس و بالاتر
35
9.3
جمع
384
100

آمارههای استخراج شده در رابطه با وضعیت تحصیلات پاسخگویان،بیانگر این مطلب است که بیشترین فراوانی مشتریان از نظر سطح تحصیلات 35.9 درصد است که مربوط به مدرک تحصیلی لیسانس و کمترین درصد فراوانی مشاهده شده مربوط به مشتریان زیر دیپلم با 5.9 درصد است.

4-1-3- وضعیت سنی پاسخگویان

نتایج حاصله در رابطه با وضعیت سنی پاسخگویان، بیانگر این مطلب است که از کل پاسخگویان این پژوهش، 34 درصد زیر 30 سال سن و 42 درصد بین 31 تا 40 سال و 24 درصد از مشتریان بالاتر از 41 سال سن دارند.

جدول 3-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رده سنی
آماره
رده سنی
فراوانی

درصد
زیر 20 سال
36
9.3
بین 20 تا30
99
25.7
31 تا 40 سال
125
32.5
41 سال به بالا
124
32.3
جمع کل
384
100

نمودار 3-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رده سنی

وضعیت سنی مشتریان بانک صادرات در منطقه غرب نشان تهران نشان می دهد که بیشترین فراوانی با 33% مربوط به مشتریان بین 31 سال تا 40 سال سن می باشد.
4-1-4- وضعیت سابقه پاسخگویان
نتایج حاصله در رابطه با وضعیت سابقه فعالیت پاسخگویان، بیانگر این است که از کل پاسخگویان این پژوهش، 36 درصدآنان زیر 5 سال سابقه همکاری با بانک صادرات را دارند و تنها 10 درصد مشتریان بالای 15 سال سابقه همکاری با بانک صادرات را دارند.
جدول 4-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه فعالیت
آماره
رده سنی
فراوانی

درصد
زیر 5 سال
138
36
6 تا 10 سال
131
34
11 تا 15 سال
76
20
15 سال به بالا
39
10
جمع کل
384
100

نمودار 4-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه فعالیت

4-1-4- آمارههای توصیفی عوامل موثر بر انتخاب مشتریان بانک صادرات
در مجموع برای ارزیابی و سنجش عوامل موثر بر انتخاب مشتریان از 5 متغیر(کیفیت ارائه خدمت،هزینه خدمات بانکی،خدمات ویژه بانکی ارائه شده،اعتماد و موقعیت مکانی) استفاده شده بود، این متغیرها در مجموع متشکل از 22 گویه در سطح سنجش ترتیبی و در قالب طیف لیکرت و به شکل 5 گزینه ای طراحی شده بود که بعد از جمع زدن گویه های رتبه ای، متغیر فاصله ای با دامنه 108 نمره به دست آمد، نمره 110 بیانگر تاثیر بسیار بالا این عوامل در انتخاب شرکت بیمه و نمره 22 بیانگر تاثیر بسیار پایین این عوامل در انتخاب شرکت بیمه توسط شرکتهای بازرگانی میباشد، با توجه به جدول (5-4) می توان چنین عنوان کرد که سطح تاثیر این عوامل در جامعه آماری مورد مطالعه، تقریباً با متوسط نمره ها برابر می باشد (میانگین = 5/88 ) (میانگین = 1/ 90)

جدول 5-4- آماره های توصیفی مربوط به عوامل موثر بر انتخاب بانک صادرات
میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
واریانس
دامنه تغییرات
حداقل آماره
حداکثر آماره
تعداد
91.1
89
88
6.4
46
38
72
110
384

4-1-4-1- آماره های توصیفی کیفیت ارائه خدمت از دیدگاه مشتریان بانک صادرات
برای سنجش میزان تاثیر کیفیت ارائه خدمت از دیدگاه مشتریان ،از 8 گویه در سطح اندازه گیری رتبه ای به صورت طیف پنج گزینه ای استفاده شده بود که در آن نمره 40 بیانگر بالا بودن سطح کیفیت ارائه خدمت از نظر مشتریان بانک صادرات و نمره 8 مبین پایین بودن، سطح تاثیر کیفیت ارائه خدمت از دیدگاه مشتریان بانک صادرات میباشد .
با توجه به یافتههای تحقیق در جدول (6-4) میانگین بدست آمده از مجموع گویهها برای افراد مورد مطالعه 32.2 میباشد ، با توجه به میانگین نمرههای 8 تا 40 که نمره 24 میباشد ،پس نتیجه برآورد میانگین پاسخگویان بالاتر از حد متوسط میباشد که بیانگر این است که از دیدگاه مشتریان سطح تاثیر کیفیت ارائه خدمت در جامعه آماری بالا میباشد.

جدول 6-4- آمارههای توصیفی میزان کیفیت ارائه خدمت از دیدگاه مشتریان
میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
واریانس
دامنه تغییرات
حداقل آماره
حداکثر آماره
تعداد
32.2
32
28
6.58
43.3
28
12
40
384

تحلیل توصیفی گویههای مرتبط با میزان کیفیت ارائه خدمت از دیدگاه پاسخگویان نتایج زیر حاصل شد:
نحوه ساخت این متغیر از 8 سوال 5 گزینه ای تشکیل شده است.میانگین مشاهده شده برابر با (32.2) و میانه آن برابر با (32)،مد(28)،بیشترین(40)،کمترین(12) و واریانس(43.3)مشاهده شده است.با توجه به شاخص های محاسبه شده و نمودار مشاهده می گردد از نظر پاسخگویان میزان سطح کیفیت ارائه خدمت در سطح جامعه آماری مورد بررسی نسبتا بالا می باشد.

جدول 7-4-توزیع فراوانی گویههای میزان سطح کیفیت ارائه خدمت از دیدگاه پاسخگویان
گویه ها
آماره
بسیار مهم
مهم
تاحدی مهم
کم اهمیت
بی اهمیت
جمع
1-نگرش مثبت کارکنان نسبت به روزهای شلوغ
فراوانی
120
120
102
40
2
384

درصد
31.2
31.2
26.5
10.4
0.5
100
2-کارکنان آگاه و مطلع
فراوانی
210
90
84


384

درصد
54.6
23.4
21.8


100
3-پذیرش درک شده از سوی بانک
فراوانی
150
60
120
50
4
384

درصد
39
15.6
31.2
13
1
100
4-دوستانه بودن کارکنان بانک
فراوانی
240
120
24


384

درصد
62.5
31.2
6.2


100
5-حرفه ای بودن کارکنان
فراوانی
210
102
40
32

384

درصد
54.6
26.5
10.4
8.3

100
6-ادب و احترام کارکنان
فراوانی
300
84384

درصد
78.1
21.9100
7-اعتماد به مدیران بانک
فراوانی
180
120
84


384

درصد
46.8
31.2
21.8


100
8-پاسخ به موقع کارکنان به درخواست ها
فراوانی
180
120
84


384

درصد
46.8
31.2
21.8


100

4-1-4-2- آماره های توصیفی هزینه خدمات بانکی از نظر پاسخگویان
برای سنجش میزان هزینه خدمات بانکی از نظر مشتریان، از 4 گویه در سطح اندازهگیری رتبه ای به صورت طیف پنج گزینه ای استفاده شده بود که در آن نمره 20 بیانگر تاثیر بالای هزینه خدمات بانکی در مشتریان و نمره 4 مبین تاثیر پایین هزینه خدمات بانکی می باشد.
با توجه به یافتههای تحقیق در جدول (8-4)، میانگین بدست آمده از مجموع گویه ها برای افراد مورد مطالعه 18.7 میباشد، با توجه به میانگین نمرههای 4 تا 20 که نمره 12 میباشد، پس نتیجه برآورد میانگین پاسخگویان بالاتر از متوسط نمرهها است که بیانگر این است که از دیدگاه مشتریان میزان تاثیر هزینه خدمات بانکی بر روی انتخاب بانک توسط مشتریان تاثیر نسبتا بالایی دارد.
جدول 8-4- آماره های توصیفی، میزان هزینه خدمات بانکی از دیدگاه مشتریان
میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
واریانس
دامنه تغییرات
حداقل آماره
حداکثر آماره
تعداد
18.7
16
17
6.28
39.45
10
10
20
384

تحلیل توصیفی گویههای مرتبط با میزان هزینه خدمات بانکی از دیدگاه پاسخگویان نتایج زیر حاصل شد:
نحوه ساخت این متغیر از 4 سوال 5 گزینه ای تشکیل شده است.میانگین مشاهده شده برابر با 18.7 ومیانه آن برابر با (16)،مد(17)،بیشترین(20)،کمترین(10) و واریانس(39.45)مشاهده شده است.با توجه به شاخص های محاسبه شده و نمودار مشاهده می گردد از نظر پاسخگویان میزان هزینه خدمات بانکی در بانک صادرات تاثیر بالایی در انتخاب شدن بانک توسط مشتریان دارد.

جدول 9-4-توزیع فراوانی گویههای میزان هزینه خدمات بانکی از دیدگاه پاسخگویان
گویه ها
آماره
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
جمع
هزینه های پایین تر خدمات بانکی
فراوانی
161
93
100
15
0
384

درصد
42
24
26
8
0
100
وام هایی با هزینه بهره پایین تر
فراوانی
145
115
94
30
0
384

درصد
38
30
24
8
0
100
دستمزدها و هزینه کارمزد
فراوانی
116
145
77
46
0
384

درصد
30
38
20
12
0
100
خدمات سریع و کارآمد
فراوانی
145
115
94
30
0
384

درصد
38
30
24
8
0
100

4-1-4-3- آماره های توصیفی خدمات ویژه ارائه شده از دیدگاه مشتریان
برای سنجش میزان خدمات ویژه ارائه شده از نظر مشتریان بانک صادرات، از 4 گویه در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع رضایت مشتری، وفاداری مشتری، بازاریابی، بازارهای مالی Next Entries مقاله رایگان با موضوع نیروی انسانی، عملکرد سازمان، ماهیت کار، حقوق و دستمزد