پایان نامه با موضوع تلفن همراه، توزیع فراوانی، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

براي سنجش خصيصه ديگري بر روي جامعه ديگر از هيچ گونه اعتباري برخوردار نباشد(سرمد و همكاران، 1386، 170).
در تحقیق حاضر، علی رغم استفاده از پرسشنامه استانداردی که قبلا اعتبار آن مورد تائید قرارگرفته است ، مجددا پرسشنامه پس از ترجمه به فارسی در اختیار خبرگان امر و متخصصین رضایت مشتری قرار گرفته و از روایی ابزار اندازهگیری، در سنجش متغیرهای تحقیق اطمینان حاصل شده است.
هدف و منظور از سنجش پايايي و ثبات پرسشنامه اين است كه در زمانها و مكانهاي مختلف قابليت استفاده داشته باشد. در واقع پژوهشي پايا است كه ابزار اندازه گيري آن معتبر باشد و چنان چه اين پژوهش توسط فرد ديگر يا همان پژوهشگر دوباره در زمان ها و مكان هاي ديگر انجام بشود به همان نتايج مشابه بتوان دست يافت.به بیان دیگر پرسش نامه ای معتبر است كه اگر صفت هاي مورد سنجش با همان وسيله و تحت شرايط مشابه و در زمانهاي مختلف مجددا اندازه گيري شوند، نتايج تقريبا يكسان حاصل شود.
یکی از روشهای محاسبه پایایی، استفاده از فرمول آلفای کرونباخ است. ضريب آلفاي كرونباخ توسط كرونباخ ابداع شده و يكي از متداولترين روشهاي اندازه گيري اعتماد پذيري و يا پايائي پرسش نامه است.این روش برای محاسبه همگونی درونی ابزار اندازهگیری از جمله پرسشنامهها یا آزمونهایی که خصیصههای مختلف را اندازهگیری میکنند به کار میرود. در اینگونه ابزار پاسخ هر سوال میتواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. از آنجا که آلفای کارونباخ معمولاً شاخص کاملاً مناسبی برای سنجش قابلیت اعتماد ابزار اندازهگیری و هماهنگی درونی میان عناصر آن است، بنابراین قابلیت اعتماد پرسشنامهها معمولاً به کمک آلفای کرونباخ ارزیابی میگردد.
ضریب آلفای کرونباخ بین صفر و یک است که در واقع همان همبستگی دادهها در زمانهای مختلف
میباشد؛ عدد 1، حداکثر همبستگی و عدد صفر، حداقل همبستگی را نشان میدهد.(حافظنیا، 1382، ص 132) برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، ابتدا باید واریانس نمرههای هر زیرمجموعه سوالات پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه و سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.

که در آن؛
، تعداد پرسشنامهها؛، واریانس زیر آزمون ام و ، واریانس کل آزمون است.
هر قدر ضریب آلفای به دست آمده به یک نزدیکتر باشد، بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر پرسشنامه است. قابل ذکر است که ضریب آلفای کمتر از 7/0 معمولاً ضعیف و دامنه بالای 7/0 خوب تلقی میشود. البته هر چه قدر ضریب پایایی به عدد یک نزدیکتر باشد، بهتر است.
رايج ترين مقياس كه در تحقيقات اجتماعي بكار مي رود مقياس ليكرت است. در مقياس ليكرت اساس كار بر فرض هم وزن بودن گويه ها استوار است. بدين ترتيب به هر گويه نمراتي (مثلا از 1 تا 5 براي مقياس ليكرت 5 گويه اي) داده می شود كه مجموع نمراتي كه هر فرد از گويه ها ميگيرد نمايانگر گرايش او خواهد بود.
یک آزمون زمانی دارای پایایی است که نمرههای مشاهده و نمرههای واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند. بررسي پايايي از مراحل مهم و حساس طراحي پرسشنامه است. در تحقيق حاضر براي ارزيابي پايايي از ضريب آلفاي كرونباخ و براي محاسبه آن از نرم افزار SPSS20 استفاده شده است.
براي بررسي پايايي قبل از جمع آوري نمونه اصلي يك پيش نمونه به حجم مناسب جمع آوري ميشود و پايايي سوالات پرسشنامه توسط اطلاعات جمعآوري شده از نمونه مورد بررسي قرار ميگيرد. برای بررسی پایایی پرسشنامه از یک نمونه اوليه با حجم 25 استفاده شده است.
در جدول زیر ضريب آلفاي كرونباخ توسط نرم افزار SPSS20 محاسبه شده است. اگر مقدار آلفای كرونباخ بزرگتر از 7/0 باشد، نشان دهنده پايا بودن سوالات مطرح شده است.

جدول 2-3.مقادیر آلفای کرونباخ برای شاخصهای پژوهش
شاخص
تعداد سوالات
آلفای کرونباخ
رضایت مشتری
2
708/0
وفاداری مشتری
2
723/0
کیفیت خدمات
5
883/0
قیمت
3
812/0
خدمات به مشتری
4
739/0
تصویر ذهنی از شرکت
4
719/0
کل پرسشنامه
20
823/0

همان طور که از دادههای جدول بالا مشخص است ميزان ضرايب آلفاي كرونباخ محاسبه شده در تمامی موارد بزرگتر از 7/0 است كه از اعتبار بالاي پرسشنامه حكايت دارد.
7-3. روش تجزیه و تحلیل داده ها ی تحقیق
برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از فنون آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده میشود. برای توصیف شاخصهای اطلاعات گرداوری شده از آمار توصیفی و برای پاسخ به سوالات و فرضیه های تحقیق از آمار استنباطی استفاده میشود . در نهایت یافته های تحقیق بر مبنای تئوری احتمالات و بر اساس اطلاعات گروه نمونه و با رعایت اعتبار بیرونی به جامعه آماری تعمیم داده میشود. برای بررسی نرمال بودن داده های مربوط به این تحقیق از آزمون کلموگروف اسمیرنوف با استفاده از نرم افزار SPSS20 استفاده خواهد شد. سپس به منظور تعیین ارتباط میان متغیرهای تحقیق، ضرایب همبستگی میان متغیرها تعیین و بررسی میگردد. در نهایت نیز برای بررسی اثر متغیرها بر روی یکدیگر و آزمون فرضیهها روش الگویابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار LISREL 8.54 به کار میرود.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش

1-4. مقدمه
تجزیه و تحلیل دادهها فرآیندی چند مرحلهای است که طی آن دادههایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمعآوری در نمونة (جامعه) آماری فراهم آمدهاند؛ خلاصه، کدبندی؛ دستهبندی…و درنهایت پردازش میشوند تا زمینة برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این دادهها به منظور آزمون فرضیهها فراهم آید. در این فرآیند دادهها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبة تجربی پالایش میشوند و تکنیکهای گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاجها و تعمیمها به عهده دارند(بهرامی، 1393).
در این فصل ابتدا آمار توصیفی مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان (افراد نمونه) و همچنین وضعیت متغیرهای تحقیق با بکارگیری جداول و نمودارها به نمایش گذاشته شده و در ادامه برای پاسخگویی به سوالات پژوهش و نتیجهگیری از روشهای آماری و آزمونهای متفاوت با استفاده از نرمافزار SPSS20 و LISREL8.54 به نحوی که ذکر میشود، استفاده گردید: جهت بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کلموگروف- اسمیرنف، از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی جهت تأیید روایی سوالات و مشخصسازی عوامل کلیدی هر مولفه و از فن مدلیابی معادلات ساختاری جهت بررسی برازش مدل پژوهش با دادههای جمعآوری شده استفاده شده است.
2-4. ویژگی جمعیت شناختی نمونه آماري
در این بخش ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماري تشریح میشوند.
1-2-4. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر نوع تلفن همراه
جدول توزیع فراوانی افراد پاسخدهنده بر اساس نوع تلفن همراه آنها در زیر داده شده است.

جدول 1-4. توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر نوع تلفن همراه
نوع تلفن همراه
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
همراه اول
174
46.2
46.2
ایرانسل
137
36.3
82.5
GSM روستایی
66
17.5
100
جمع کل
377
100
 

همانطور که از دادههای جدول 1-4 مشخص است از نظر نوع تلفن همراه، 2/46 درصد افراد پاسخ دهنده مشتریان همراه اول، 3/36 درصد مشتریان ایرانسل و 5/17 درصد آنها مشتریان GSM روستایی میباشند.

نمودار 1-4. نمودار فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر نوع تلفن همراه

2-2-4. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت
جدول توزیع فراوانی افراد پاسخدهنده بر اساس جنسیت آنها در زیر داده شده است.

جدول 2-4. توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت
نوع تلفن همراه
همراه اول
ایرانسل
GSM روستایی
جمع کل
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
88
50.57
72
52.55
37
56.06
197
52.3
زن
86
49.43
65
47.45
29
43.94
180
47.7
جمع کل
174
100
137
100
66
100
377
100

همانطور که از دادههای جدول 2-4 مشخص است، در بین افراد پاسخ دهنده از اپراتور همراه اول 57/50 درصد افراد مرد و 43/49 درصد زن بوده اند. همچنین در بین افراد پاسخ دهنده از اپراتور ایرانسل 55/52 درصد مرد و 45/47 درصد زن هستند. در اپراتور GSM روستایی نیز 06/56 درصد مرد و 94/43 درصد زن هستند. همچنین از ستون آخر مشخص است که در مجموع 3/52 درصد افراد پاسخ دهنده مرد و 7/47 درصد آنها را زنان تشکیل میدهند.

نمودار 2-4. نمودار فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت
3-2-4. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن
جدول توزیع فراوانی افراد پاسخدهنده بر اساس گروه سنی آنها در زیر داده شده است.

جدول 3-4. توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر سن
تلفن همراه
همراه اول
ایرانسل
GSM روستایی
جمع کل
سن
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
کمتر از 20 سال
17
9.77
15
10.95
2
3.03
34
9
25-20 سال
50
28.74
28
20.44
10
15.15
88
23.3
30-26 سال
29
16.67
35
25.55
20
30.30
84
22.3
40-31 سال
45
25.86
40
29.20
29
43.94
114
30.2
بالاتر از 40 سال
33
18.97
19
13.87
5
7.58
57
15.1
جمع کل
174
100
137
100
66
100
377
100
همانطور که از دادههای جدول 3-4 مشخص است، در بین مشترکین اپراتور همراه اول اکثرافراد مورد مطالعه(74/28%) در گروه سنی20 تا 25 سال و کمترین آنها(77/9 درصد) در گروه سنی کمتر از 20 سال بوده اند. در بین مشترکین ایرانسل اکثرافراد مورد مطالعه(20/29%) در گروه 31 تا 40 سال و کمترین آنها(95/10 درصد) در گروه سنی کمتر از 20 سال بوده اند. در بین مشترکین GSM روستایی اکثر افراد مورد مطالعه(94/43%) در گروه 31 تا 40 سال و کمترین آنها(03/3 درصد) در گروه سنی کمتر از 20 سال بوده اند. همچنین از ستون اخر جدول مشخص است که در مجموع 9 درصد افراد پاسخ دهنده در گروه سنی کمتر از 20 سال، 3/23 درصد 20 تا 25 سال، 3/22 درصد 26 تا 30 سال، 2/30 درصد 31 تا 40 سال و 1/15 درصد در گروه سنی بالاتر از 40 سال قرار دارند.

نمودار 3-4. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن

4-2-4. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تحصیلات
جدول توزیع فراوانی افراد پاسخدهنده بر اساس تحصیلات آنها در زیر داده شده است.
جدول 4-4. توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر تحصیلات
تلفن همراه
همراه اول
ایرانسل
GSM روستایی
جمع کل
تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
پایینتر از دیپلم
10
5.75
8
5.84
3
4.55
21
5.6
دیپلم
65
37.36
48
35.04
15
22.73
128
34
فوق دیپلم
40
22.99
35
25.55
15
22.73
90
23.9
کارشناسی
46
26.44
40
29.20
30
45.45
116
30.8
کارشناسی ارشد و بالاتر
13
7.47
6
4.38
3
4.55
22
5.8
جمع کل
174
100
137
100
66
100
377
100
همانطور که از دادههای جدول 4-4 مشخص است، در بین افراد پاسخ دهنده اپراتور همراه اول اکثر افراد مورد مطالعه(36/37%) دارای تحصیلات دیپلم و کمترین آنها(75/5 درصد) پایین تر از دیپلم بوده اند. در بین مشترکین ایرانسل اکثر افراد مورد مطالعه(04/35%) دارای تحصیلات دیپلم و کمترین آنها(38/4 درصد) دارای تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر بودهاند. در بین مشترکین GSM روستایی اکثر افراد مورد مطالعه(45/45%) دارای تحصیلات کارشناسی و کمترین آنها(1/9 درصد) دارای تحصیلات پایین تر از دیپلم یا کارشناسی ارشد و بالاتر هستند. همچنین از ستون اخر جدول مشخص است که در مجموع مقطع تحصیلی 6/5 درصد افراد پاسخ دهنده پایینتر از دیپلم، 34 درصد دیپلم، 9/23 درصد فوق دیپلم، 8/30 درصد کارشناسی و 8/5 درصد کارشناسی ارشد و بالاتر میباشد.

نمودار 4-4. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تحصیلات
5-2-4. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تعداد سالهای بکارگیری شبکه
جدول توزیع فراوانی افراد پاسخدهنده بر اساس تعداد سالهای بکارگیری شبکه در زیر داده شده است.
جدول 5-4. توزیع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع نمونه برداری، وفاداری مشتری، کیفیت خدمات Next Entries پایان نامه با موضوع تحلیل عامل، تحلیل عاملی، انحراف معیار