پایان نامه با موضوع تسلط تصادفی، صنعت خودرو، صنعت شیمیایی، رتبه بندی

دانلود پایان نامه ارشد

محور سازان ایران خودرو و سایپا را نشان می‌دهد.

نمودار 4-7. تعیین تسلط تصادفی مرتبه ی دوم بین شرکت های محور سازان ایران خودرو و سایپا
با توجه به نمودار 4-7 به ازای تمام بازدهی‌های شرکت محور سازان ایران خودرو و سایپا می‌باشد. بنابراین شرکت محور سازان ایران خودرو بر اساس معیار تسلط تصادفی مرتبه‌ی دوم بر شرکت سایپا مسلط می‌باشد.
نمودار 4-8 توابع توزیع تجمعی شرکت‌های محور سازان ایران خودرو و مهرکام پارس و موقعیت آنها نسبت به هم را نشان می‌دهد.

نمودار 4-8. توابع توزیع تجمعی شرکت‌های محور سازان ایران خودرو و مهرکام پارس
با توجه به نمودار 4-8 تابع توزیع تجمعی شرکت مهرکام پارس ابتدا بالای تابع توزیع تجمعی شرکت محور سازان ایران خودرو بوده و در آخر نیز بالای تابع توزیع تجمعی شرکت محور سازان ایران خودرو قرار گرفته است و در کل برای تصمیم‌گیری باید سراغ تست‌های تسلط تصادفی برویم.
نمودار 4-9 مقادیر مربوط به آزمون برای تعیین تسلط تصادفی مرتبه‌ی اول را به ازای بازدهی‌های شرکت‌های محور سازان ایران خودرو و مهرکام پارس نشان می‌دهد.

نمودار 4-9. تعیین تسلط تصادفی مرتبه‌ی اول بین شرکت های محور سازان ایران خودرو و مهر کام پارس
همان‌طور که در نمودار 4-9 مشخص است به ازای بازدهی‌های شرکت محور سازان ایران خودرو و مهرکام پارس، مقادیر متشکل از مقادیر مثبت و منفی می‌باشد. بنابراین بر اساس معیار تسلط تصادفی مرتبه‌ی اول، تسلطی بین شرکت‌های محور سازان ایران خودرو و مهرکام پارس وجود ندارد و باید به آزمون تسلط تصادفی مرتبه‌ی دوم بپردازیم.
نمودار 4-10 مقادیر آزمون برای تعیین تسلط تصادفی مرتبه‌ی دوم را به ازای تمام بازدهی‌های دو شرکت محور سازان ایران خودرو و مهرکام پارس نشان می‌دهد.

نمودار 4-10. تعیین تسلط تصادفی مرتبه‌ی دوم بین شرکت محور سازان ایران خودرو و مهرکام پارس
همان‌طور که در نمودار 4-10 مشاهده می‌شود برای تمامی بازده‌ها هم شامل مقادیر مثبت است و هم‌منفی. بنابراین با توجه به وجود مقادیر مثبت و منفی برای تسلطی بر اساس معیار تسلط تصادفی مرتبه‌ی دوم بین شرکت‌های محور سازان ایران خودرو و مهرکام پارس وجود ندارد و باید به سراغ برویم.
نمودار 4-11 مقادیر آزمون برای تعیین تسلط تصادفی مرتبه‌ی سوم را به ازای تمام بازدهی‌های دو شرکت محور سازان ایران خودرو و مهرکام پارس نشان می‌دهد.

نمودار 4-11. تعیین تسلط تصادفی مرتبه‌ی سوم بین شرکت محور سازان ایران خودرو و مهرکام پارس
همان‌طور که در نمودار 4-11 به وضوح دیده می‌شود به ازای تمام بازدهی‌های شرکت محور سازان ایران خودرو و مهرکام پارس، می‌باشد. بنابراین شرکت محور سازان ایران خودرو بر اساس معیار تسلط تصادفی مرتبه‌ی سوم بر شرکت مهرکام پارس مسلط می‌باشد.
نمودار 4-12 توابع توزیع تجمعی شرکت‌های محور سازان ایران خودرو و گروه بهمن و موقعیت آنها را نسبت به هم نشان می‌دهد. با توجه به نمودار توابع توزیع تجمعی شرکت محور سازان ایران خودرو و گروه بهمن در بازدهی‌های مختلف همدیگر را قطع کرده‌اند.
باید ذکر کنیم که نمودار 4-12 تابع توزیع تجمعی شرکت محور سازان ایران خودرو ابتدا بالای گروه بهمن قرار گرفته و در آخر پایین آمده و تابع توزیع تجمعی گروه بهمن در ابتدای امر زیر تابع توزیع تجمعی محور سازان ایران خودرو قرار گرفته و در آخر بالای آن قرار گرفته است و این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از عدم وجود هیچ نوع تسلطی بین دو شرکت باشد اما برای اطمینان باید آزمون‌های زوجی بین دو شرکت را انجام داد.

نمودار 4-12. توابع توزیع تجمعی شرکت‌های محور سازان ایران خودرو و گروه بهمن

نمودار 4-13 مقادیر مربوط به آزمون برای تعیین تسلط تصادفی مرتبه‌ی اول را به ازای بازدهی‌های شرکت محور سازان ایران خودرو و گروه بهمن نشان می‌دهد.

نمودار 4-13. تعیین تسلط تصادفی مرتبه‌ی اول بین شرکت‌های محور سازان ایران خودرو و گروه بهمن
همان‌طور که در نمودار 4-13 مشخص است به ازای بازدهی‌های شرکت‌های محور سازان ایران خودرو و گروه بهمن، مقادیر را مقادیر مثبت و منفی شامل می‌شوند. مقادیر منفی حاصل در آزمون نمادهای خوساز و خبهمن بر خلاف شرکت‌های مورد آزمون قبلی نواحی متعدد و قابل توجهی را شکل داده‌اند. با توجه به نمودار، تسلطی بر اساس معیار تسلط تصادفی مرتبه‌ی اول بین نمادهای خوساز و خبهمن وجود ندارد و باید به آزمون تسلط تصادفی مرتبه‌ی دوم بپردازیم.
نمودار 4-14 مقادیر آزمون برای تعیین تسلط تصادفی مرتبه‌ی دوم را به ازای تمام بازدهی‌های دو شرکت محور سازان ایران خودرو و گروه بهمن نشان می‌دهد.

نمودار 4-14. تعیین تسلط تصادفی مرتبه‌ی دوم بین شرکت‌های محور سازان ایران خودرو و گروه بهمن
با توجه به نمودار 4-14 به ازای بازدهی‌های شرکت‌های محور سازان ایران خودرو و گروه بهمن، مقادیر شامل مقادیر مثبت و منفی هستند که این موضوع بیان می‌کند که تسلطی بر اساس معیار تسلط تصادفی مرتبه‌ی دوم بین نمادهای خوساز و خبهمن وجود ندارد. بنابراین باید به آزمون تسلط تصادفی مرتبه‌ی سوم بپردازیم.
نمودار 4-15 مقادیر آزمون برای تعیین تسلط تصادفی مرتبه‌ی سوم را به ازای تمام بازدهی‌های دو شرکت محور سازان ایران خودرو و گروه بهمن نشان می‌دهد.

نمودار 4-15. تعیین تسلط تصادفی مرتبه‌ی سوم بین شرکت‌های محور سازان ایران خودرو و گروه بهمن
نمودار 4-15 بیانگر این است که به ازای بازدهی‌های شرکت محور سازان ایران خودرو و گروه بهمن برای هم مقایر مثبت و هم مقادیر منفی حاصل شده است از این رو این مقادیر بیان می‌کنند که بین شرکت محور سازان ایران خودرو و گروه بهمن تسلطی بر اساس معیار تسلط تصادفی مرتبه‌ی سوم وجود ندارد و در کل هیچ گونه تسلطی بین این دو شرکت وجود ندارد.
آزمون تسلط تصادفی را به صورت زوجی برای تمام شرکت‌های صنعت خودرو مورد پژوهش قرار دادیم و پس از تعیین وجود یا عدم وجود تسلط، بین شرکت‌ها در صورت وجود تسلط، مرتبه‌ی تسلط را تعیین نمودیم. بین شرکت‌های مورد مطالعه تسلط‌های تصادفی مرتبه‌ی اول، مرتبه‌ی دوم و مرتبه‌ی سوم شناسایی شدند. جدول نتایج این آزمون‌ها را نشان می‌دهد. در جدول 4-5 ،F بیانگر تسلط تصادفی مرتبه‌ی اول(FSD)، S بیانگر تسلط تصادفی مرتبه‌ی دوم(SSD)، T بیانگر تسلط تصادفی مرتبه‌ی سوم(TSD) و N بیانگر عدم تسلط (ND) می‌باشد. نماد شرکت‌های صنعت خودرو در هر سطر نماد‌های مسلط می‌باشند و شرکت‌های در هر ستون شرکت‌های تحت تسلط هستند. برای مثال نماد خموتور یعنی شرکت موتور سازان تراکتورسازی ایران، در سطر بیستم بر نماد خشرق در ستون دوازدهم، دارای تسلط تصادفی مرتبه‌ی دوم می‌باشد.

جدول 4-5. نتایج آزمون تسلط تصادفی به صورت زوجی برای تمام شرکت‌های صنعت خودرو
نماد شرکت
خکاوه
خودرو
خبهمن
خاور
خزامیا
خساپا
خریخت
خکار
خنصیر
خزر
خمحرکه
خشرق
خکمک
خرینگ
خچرخش
خمهر
خمحور
خاذین
ختراک
خموتور
ختور
خلنت
خوساز
خکاوه

S
N
S
N
S
S
N
N
N
N
S
S
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
خودرو
N

N
S
N
T
T
N
N
N
N
N
T
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
خبهمن
T
S

S
N
S
S
N
S
S
N
S
S
S
N
T
S
T
T
S
N
N
N
خاور
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
خزامیا
N
T
N
S

T
S
N
S
T
S
S
S
S
N
N
S
N
N
T
N
N
N
خساپا
N
N
N
S
N

T
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
خریخت
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
خکار
T
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
T
T
S
N
N
N
خنصیر
N
N
N
S
N
T
T
N

N
N
T
T
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
خزر
N
N
N
S
N
T
T
N
T

N
S
T
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
خمحرکه
N
N
N
N
N
T
T
N
S
N

S
T
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
خشرق
N
N
N
S
N
T
T
N
N
N
N

T
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
خکمک
N
N
N
T
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
خرینگ
N
N
N
S
N
T
T
N
N
N
N
S
T

N
N
S
N
N
N
N
N
N
خچرخش
N
T
N
S
N
T
T
N
S
T
T
S
S
T

N
S
N
N
N
N
N
N
خمهر
N
T
N
S
N
S
S
N
N
N
N
S
S
N
N

S
N
N
S
N
N
N
خمحور
N
N
N
S
N
T
T
N
N
N
N
T
T
N
N
N

N
N
N
N
N
N
خاذین
N
T
N
S
N
S
S
N
N
N
N
S
S
N
N
N
T

N
N
N
N
N
ختراک
N
T
N
S
N
T
T
N
N
N
N
S
S
N
N
N
S
N

N
N
N
N
خموتور
N
T
N
S
N
T
T
N
N
N
N
S
S
N
N
N
S
N
N

N
N
N
ختور
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
T
خلنت
N
N
N
S
N
N
N
N
T
N
N
T
T
N
N
N
T
N
N
N
N

N
خوساز
S
S
N
S
S
S
S
N
S
S
F
S
S
S
S
T
S
S
S
S
N
N

جدول 4-6 خلاصه ی اطلاعات ارائه شده در جدول 4-5 را نشان می‌دهد که در نهایت منجر به رتبه‌بندی شرکت‌های صنعت خودرو مورد مطالعه بر اساس معیار تسلط تصادفی می‌شود. جدول 4-6 شامل سه بخش اصلی می‌باشد. در بخش اول تعداد شرکت‌هایی که تحت تسلط هر شرکت سطر قرار گرفته‌اند به تفکیک مرتبه‌ی تسلط نشان داده شده است. بخش دوم تعداد شرکت‌هایی که بر شرکت سطر مسلط شده‌اند به تفکیک نوع تسلط نشان داده شده است. در بخش سوم هم رتبه هر شرکت مورد مطالعه با توجه به بخش‌های اول و دوم نشان داده شده است.
برای رتبه‌بندی بر اساس معیار تسلط تصادفی، شرکتی دارای وضعیت بهتری است که از یک سو بر تعداد شرکت‌های بیشتر مسلط بوده و از سوی دیگر تحت تسلط تعداد شرکت‌های کمتری قرار گرفته باشد.
نماد شرکت
تعداد شرکت هایی که شرکت هر سطر بر آنها مسلط شده است به تفکیک مرتبه
تسلط
تعداد شرکت هایی که که بر شرکت هر سطر مسلط شده اند به تفکیک مرتبه
تسلط
رتبه بندی

تسلط تصادفی مرتبه اول
تسلط تصادفی مرتبطه دوم
تسلط تصادفی مرتبه سوم
مجموع
تسلط تصادفی مرتبه اول
تسلط تصادفی مرتبه دوم
تسلط تصادفی مرتبه سوم
مجموع

ختور
0
21
1
22
0
0
0
0
1
خکار
0
16
3
19
0
1
0
1
2
خوساز
1
16
1
17
0
0
1
1
3
خبهمن
0
11
4
15
0
2
0
2
4
خلنت
0
1
4
5
0
1
0
1
5
خزامیا
0
8
4
12
0
3
0
3
6
خچرخش
0
5
6
11
0
3
0
3
7
خمهر
0
7
1
8
0
2
2
4
8
خکاوه
0
7
0
7
0
2
2
4
9
خاذین
0
5
2
7
0
2
2
4
10
ختراک
0
4
3
7
0
2
2
4
11
خمحرکه
0
3
3
6
1
3
1
5
12
خموتور
0
4
3
7
0
5
1
6
13
خزر
0
3
4
7
0
4
2
6
14
خرینگ
0
3
3
6
0
5
1
6
15
خنصیر
0
1
4
5
0
7
2
9
16
خودرو
0
1
3
4
0
5
6
11
17
خمحور
0
1
4
5
0
13
2
15
18
خشرق
0
1
3
4
0
14
3
17
19
خساپا
0
2
1
3
0
7
11
18
20
خریخت
0
1
0
1
0
8
11
19
21
خکمک
0
0
1
1
0
13
8
21
22
خاور
0
0
0
0
0
19
1
20
23
جدول 4-6. تعداد شرکت‌های مسلط و تحت تسلط بر هر شرکت صنعت خودرو به تفکیک مرتبه ی تسلط تصادفی

هم‌چنین آزمون تسلط تصادفی را به صورت زوجی برای تمام شرکت‌های صنعت شیمیایی مورد پژوهش قرار دادیم و پس از تعیین وجود یا عدم وجود تسلط، بین شرکت‌ها در صورت وجود تسلط، مرتبه‌ی تسلط را تعیین نمودیم. بین شرکت‌های مورد مطالعه تسلط‌های تصادفی مرتبه‌ی اول، مرتبه‌ی دوم و مرتبه‌ی سوم شناسایی شدند. جدول 4-7 نتایج این آزمون‌ها را نشان می‌دهد. در جدول 4-7 ،F بیانگر تسلط تصادفی مرتبه‌ی اول(FSD)، S بیانگر تسلط تصادفی مرتبه‌ی دوم(SSD)، T بیانگر تسلط تصادفی مرتبه‌ی سوم(TSD) و N بیانگر عدم تسلط (ND) می‌باشد. نماد شرکت‌های صنعت شیمیایی در هر سطر نمادهای مسلط می‌باشند و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع تسلط تصادفی، روش‌شناسی، صنعت خودرو، بازده مورد انتظار Next Entries پایان نامه با موضوع انحراف معیار، تسلط تصادفی، صنعت خودرو، صنعت شیمیایی