پایان نامه با موضوع تسلط تصادفی، دارایی ها، بازار اسلامی، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

های
سرمایه گذاری مشترک
با معیار تسلط تصادفی
تحلیل آنها برای بیان کارایی معیار تسلط تصادفی در انتخاب صندوق سرمایه گذاری مشترک از میان سایر فرصت های سرمایه گذاری بیانگر این مطلب است که معیار تسلط تصادفی در مقایسه با معیار میانگین واریانس معیار بهتری است و برای مشاوران مالی و سرمایه گذاری، استراتژی های ممکن را فراهم می کند تا ترجیحات سرمایه گذاری را از میان همه ی انتخاب ها برگزینند.
ردیف
پژوهشگر(ان)
سال پژوهش
موضوع پژوهش
نتایج
5
میرا و همکاران
2005
مقایسه تست میانگین-واریانس با تست تسلط تصادفی در حالت متنوع سازی پرتفوی با دارایی های بین المللی

نتایج آنها در بررسی تأثیر اضافه کردن دارایی های بین المللی بر عملکرد پرتفوی نشان می دهد که بر خلاف آزمون میانگین-واریانس، در آزمون تسلط تصادفی پرتفوی هایی که با دارایی بین المللی بیشتری متنوع شده اند بر پرتفوی های داخلی و کمتر متنوع شده تسلط دارند.

6
پست و ولیت
2006
ریسک نامطلوب و
قیمت گذاری دارایی

نتایج آنها در تجزیه و تحلیل پرتفوی بازار سهام بیان می کند که با استفاده از TSD پرتفوی بازار بر سایر پرتفوها مسلط است و پرتفوی بازار کارا است در صورتی که استفاده از معیار میانگین-واریانس پرتفوی بازار را ناکارا ارزیابی می
کند.

7
فرناندز و گومز
2007
مدل میانگین – واریانس با موًلفه های محدود” (CCMV)

تنها تفاوت مدل CCMSV با الگوی CCMV در این است که الگوی CCMSV نیم وارانس را به عنوان سنجه خطرپذیری نامطلوب وارد الگو می کند.

8
گریو و
رینگوئتسو
2007
مقایسه فرصت های سرمایه گذاری با استفاده از معیار تسلط تصادفی
نتایج حاصل از کار ایشان این بود که مرز غیر کارای گروه پروژه ها را نشان دادند و در پایان به این نتیجه رسیدند که معیار تسلط تصادفی برای تعیین مرز کارایی به دلیل داشتن مفروضات کمتر در مورد توزیع بازدهی ها، مناسب تر است. و معیارهای دیگر در مراتب بعدی اولویت قرار دارند.
9
اسکایلت و توپالوگلو
2010
آزمون هایی برای کارایی
تسلط تصادفی
نتایج آنها برای یافتن تست سازگار با معیار تسلط تصادفی برای دست یافتن به پرتفوی بهینه بیانگر این بود که پرتفوی بازار فاما و فرنچ بواسطه ی تسلط تصادفی نوع اول و دوم بهینه می باشد اگرچه بواسطه معیار میانگین-واریانس بهینه نمی باشد.
10
اگلیاردی و همکاران
2012
شاخص جدید ریسک کشور برای بازارهای نو ظهور، در بستر رویکرد تسلط تصادفی

یک شاخص ریسک کلی ارائه کردند و یکی از نتایج اصلی مطالعه ی آنها این بود که بیشترین ریسک اوراق قرضه دولتی در بازارهای نوظهور، ریسک مالی است و به دنبال آن ریسک اقتصادی و سیاسی است.

ردیف
پژوهشگر(ان)
سال پژوهش
موضوع پژوهش
نتایج
11
هسو و وانگ
2013
تعیین مرز کارای
پرتفوها با استفاده از
معیار تسلط تصادفی
مرتبه دوم

نتایج آنها برای انتخاب پرتفوی با استفاده از معیار تسلط مرتبه ی دوم بیانگر این توصیه است که برای سرمایه گذارانی که تعریف اولویت ریسک برایشان دشوار است بهترین معیار برای سنجش عملکرد و انتخاب پرتفوی معیار تسلط تصادفی مرتبه‌ی دوم است.

12
استایلیانوس و بلور فروش
2013
قیمت گذاری اوراق مشتقه تحت محدودیت تنوع سازی با رویکرد تسلط تصادفی

آنها با معیار تسلط تصادفی نشان دادند، پذیرفتن ریسک غیر سیستماتیک این واقعه از سوی سرمایه گذاران به شدت تحت تأثیر اختیار معامله آنها می باشد.

13
دنویت و همکاران
2014
تسلط تصادفی مشروط حاشیه ای تقریبی

نتایج پژوهش نشان داد تسلط تصادفی تقریبی برای بررسی برتری یک دارایی نسبت به سایر دارایی های موجود در یک پرتفوی می پردازد. آنها تسلط تصادفی مشروط حاشیه ای را به تسلط تصادفی حاشیه ای تقریبی، تغییر دادند و کمک بزرگی به تطبیق دادن شیوه های رایج در تخصیص دارایی، تصمیم‌گیری و جهت حمایت از روابط تسلط تصادفی از این طریق انجام پذیرفت.

14
الخزعلی و همکاران
2014
بررسی برتری شاخص های سهام بازار اسلامی با معیار تسلط تصادفی
نتایج پژوهش مورد نظر حاکی از آن است که کلیه ی شاخص های معمولی بر شاخص های بازار اسلامی به جز بازار اروپا، در کلیه بازارها، دارای تسلط تصادفی مرتبه دوم و سوم می باشند. با این حال شاخص های بازار اروپا، ایالات متحده و شاخص های سهام اسلامی طی دوره زمانی 2007 تا 2012 دارای تسلط‌های متداول بر یکدیگر می باشند. هم‌چنین شاخص های سهام بازار اسلامی طی بحران مالی اخیر عملکرد بهتری نسبت به شاخص‌های معمولی از خود نشان داده‌اند.
15
فرانک و بنجامین
2014
تعیین مجموعه ی کارایی SSD و MR در شرایط خاص
SSD و MR از نظر کارایی به هم شبیه هستند و این امر زمانی تحقق می یابد که ریسک تحت محدودیت همگن بودن بازده ها باشد و سازگاری با تعریف راستچفیلد82 و استیگتز83 (1970) در مورد افزایش ریسک داشته باشد.
ردیف
پژوهشگر(ان)
سال پژوهش
موضوع پژوهش
نتایج
16
کلارک و کاسیماتیس
2014
استفاده از تسلط تصادفی برای ایجاد بازده غیرعادی سهام
این پژوهش نشان می‌دهد که بازده ها با توجه به مدل های تک شاخصی CAPM، سه عاملی فاما و فرنچ، چهار عاملی کارهات و پنج عاملی نقدینگی قوی است.
17
اگلیاردی و همکاران
2014
شاخص ریسک کل برای منطقه یورو با رویکرد تسلط تصادفی
در نهایت یک همبستگی مثبت بین رتبه بندی آسیب پذیرترین شرکت ها و رتبه بندی S&P مشهود بود در حالی که همبستگی برای دیگر کشورها ضعیف تر است.
18
هوانگ و همکاران
2015
مناسب بودن طلا برای متنوع کردن پرتفوی با استفاده تجزیه وتحلیل تسلط تصادفی در بورس پاریس
نتایج پژوهش آنها نشان داد که پورتفوی های سرمایه گذاری که در خود دارای طلا می باشند دارای برتری تصادفی مرتبه دوم و سوم نسبت به پرتفوی هایی که در آنها طلا نیست، هستند.
2-11-3- نقدی بر پژوهش‌های گذشته و نوآروی پژوهش حاضر
در قسمت قبل پژوهش‌هایی ارائه شد که در آن‌ها از معیار تسلط تصادفی بهره گرفته شده بود. پژوهش داخلی برای سنجش ریسک با استفاده از معیار تسلط تصادفی در صنایع منتخب بورس و مقایسه آن با سنجه‌های ریسک مد‌نظر در این پژوهش، انجام نشده است. در پژوهش‌های خارجی همان طور که اشاره شد از معیار تسلط تصادفی برای رتبه‌بندی شرکت‌ها مورد مطالعه و مقایسه‌ی بین چند فرصت سرمایه‌گذاری استفاده شده است. هم‌چنین پژوهش‌هایی به مقایسه‌ی نتایج حاصل از این معیار با نتایج معیار‌های سنتی مانند واریانس پرداخته شده است. در این پژوهش تلاش می‌شود تا در ابتدا با استفاده از معیار تسلط تصادفی به عنوان معیاری جامع و فاقد مفروضات محدود کننده به رتبه‌بندی شرکت‌های خودرویی و شیمیایی پرداخته شود. در ادامه معیار‌های انحراف معیار، انحراف معیار نامطلوب و نیم واریانس به عنوان معیار‌های پر کاربرد در بازار سرمایه و دارای ساختار‌های متفاوت، به سنجش ریسک و رتبه‌بندی شرکت‌های مورد مطالعه پرداخته می‌شود.
2-12- خلاصه و نتیجه گیری
سرمایه‌گذاری به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده می‌باشد که شامل روش‌های سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر‌مستقیم می‌شود. سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورس از روش‌های سرمایه گذاری غیر‌مستقیم است. بازار بورس به عنوان پل ارتباطی بین سرمایه‌گذاران و شرکت‌های سرمایه پذیر قرار دارد. از طرف دیگر به جهت این که بزرگترین بازار سرمایه‌ی کشور می باشد از اهمیت فراوانی برخوردار است. از این رو سنجش ریسک شرکت‌های بورس از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد چرا که سرمایه‌گذاران پیوسته ریسک شرکت را به عنوان معیاری برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها در نظر می‌گیرند. معیار‌های متنوعی برای سنجش ریسک توسط متخصصین علوم مالی معرفی گردیده است. از میان معیار‌های سنجش ریسک، معیار تسلط تصادفی با توجه به این که به مشخصات پارامتری کامل از ترجیحات تصمیم‌گیرنده و توزیع آماری از گزینه‌های انتخاب نیاز ندارد و به مجموعه‌ای از مفروضات کلی تکیه دارد، نسبت به سایر معیار‌های سنجش ریسک می‌تواند نتایج بهتری را به ارمغان آورد.
در این فصل سعی بر آن بود که ادبیات و پیشینه‌ی پژوهش ارائه گردد. بدین منظور ابتدا به بررسی مفهوم ریسک و تعریف دقیقی از آن و به تشریح رابطه‌ی بین ریسک و بازده و رابطه آن باسرمایه‌گذاری پرداخته شد. در ادامه مفاهیم متعدد ریسک، منابع ریسک که شامل ریسک بازار، ریسک تورمی، ریسک تجاری، ریسک نقدینگی و اهمیت آن از منظر سرمایه‌گذاران بیان شد. قابل ذکر است ریسک‌های بازار سهام، نوسان نرخ ارز، نوسان قیمت و نوسان نرخ بهره خود شامل ریسک بازار می‌باشند که به شرح آن‌ها پرداخته شده است.
در علم مالی ریسک به دو بخش قابل تقسیم می‌باشد: ریسک سیستماتیک و ریسک غیر‌سیستماتیک که به آن ها پرداخته شده است و در پایان به توضیح مختصری در مورد معیارهای متداول اندازه‌گیری ریسک مانند حساسیت و نوسان و شرح کاملی از سنجه‌های ریسک نامطلوب مانند نیم‌ سنجه‌های ریسک پرداخته شد.
بعد از شرح شرکت‌های صنعت خودرو و شیمیایی بورس به شرح کاملی از معیار‌های تسلط تصادفی مرتبه‌ی اول، تسلط تصادفی مرتبه‌ی دوم و تسلط تصادفی مرتبه‌ی سوم و مفروضات هر یک از آن‌ها پرداخته شده است. لازم به ذکر است که مزیت‌های هر سه مرتبه‌ی تسلط تصادفی نیز ذکر شده است.
بعد از آشنایی کامل با ادبیات و مبانی نظری پژوهش، به بیان پیشینه‌ای جامع از موضوع پژوهش پرداخته شد. بدین منظور سعی بر آن شد تا جدید‌ترین مطالعات انجام گرفته در زمینه‌ی سنجش ریسک و موارد استفاده از معیار تسلط تصادفی مورد بررسی قرار گیرد و به نوعی تمایز این پژوهش با سایر پژوهش‌های انجام شده در این باب آشکار شد. پس از آشنایی با ادبیات و پیشینه‌ی پژوهش، در فصل بعد به معرفی روش پژوهش و معیار‌های مورد استفاده در محاسبه‌ی متغیر‌های پژوهش پرداخته خواهد شد.

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه
اطلاع داشتن از ریسک دارایی یکی از الزامی‌ترین مسائل برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و برنامه‌ریزان در عرصه های اقتصادی است. سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی، ابزارها، اوراق بهادار و غیره زمانی کم‌ترین هزینه را به همراه دارد که اطلاعاتی که در نتیجه یک معیار مطلوب است وجود داشته باشد. تعیین این رتبه‌بندی از نظر ریسک، مسوولیتی است که در این پایان نامه برای دو صنعت بزرگ و تأثیر گذار در بورس اوراق بهادار انجام شده است.
به دلیل اهمیتی که روش شناسی پژوهش در رسیدن به نتایج مطلوب دارا می باشد از این رو در این فصل به ارائه نحوه‌ی انجام این مطالعه از همه‌ی جهات پرداخته می‌شود. در ادامه پس از بیان نوع پژوهش و روشی که در پژوهش دنبال می‌شود، به جامعه، نمونه مورد مطالعه و بازه‌ی زمانی که مد نظر قرار داده شده و هم‌چنین روش گردآوری داده‌ها پرداخته می‌شود. سپس روش محاسبه متغیر‌های مورد استفاده ارائه می‌شود و مفاهیم آماری و روش‌های محاسبه تسلط تصادفی مرتبه‌های اول، دوم و سوم به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در فصل پیش رو ابتدا روش اجرای پژوهش بیان می‌شود. سپس در چارچوب روش تحقیق، ابتدا به اهداف پژوهش و سپس به قلمرو‌های زمانی و مکانی پژوهش اشاره می‌شود. ارائه اطلاعات جامعه آماری و نمونه مورد بررسی به صورت شفاف، بخش دیگری است که در این فصل به آن خواهیم پرداخت. سپس توضیحاتی در خصوص ابزار گردآوری اطلاعات ارائه خواهد شد و متغیرهای تحقیق و روش‌های گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز در انتها بیان خواهند شد.

3-2- روش پژوهش
این پژوهش از لحاظ بررسی داده‌ها از نوع پس – رویدادی می‌باشد چرا که داده‌های سال‌های گذشته را مورد بررسی قرار می‌دهد. بر اساس هدف نیز این پژوهش از نوع کاربردی است زیرا به سمت کاربرد عملی دانش هدایت شده و اقدام‌های مؤثر را بیشتر مورد توجه قرار داده و به علت‌ها کمتر توجه کرده است. باید ذکر کنیم که این پژوهش از نظر روش، از نوع توصیفی – همبستگی است زیرا که درصدد کشف روابط بین متغیر‌های مختلف با استفاده از ضریب همبستگی و توصیف روابط بین

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع تسلط تصادفی، بورس اوراق بهادار، مدیریت سود، معیارهای ریسک Next Entries پایان نامه با موضوع تسلط تصادفی، بازده مورد انتظار، بازده سهام