پایان نامه با موضوع تسلط تصادفی، بازده مورد انتظار، نرخ بهره، مدیریت ریسک

دانلود پایان نامه ارشد

ر به سرمایه‌گذاری تشویق می‌شوند و به صورت کلی می‌توان بیان کرد که نتایج این پژوهش راهنمایی برای سرمایه‌گذاران است.
فعالان بازار سرمایه و دانشجویان علوم مالی جهت آشنایی بیشتر با معیار تسلط تصادفی و بکارگیری آن در تحقیقات و مطالعات آتی خود.

1-9- تعاریف نظری واژگان کلیدی
ریسک: ریسك یك دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی و به عبارتی ریسک میزان اختلاف میان بازده واقعی سرمایه‌گذاری با بازده مورد انتظار می باشد(گرونینگ،1999).

تسلط تصادفی
معیار تسلط تصادفی یک مدل جامع برای انتخاب در شرایط عدم اطمینان است که مطلوبیت مورد‌انتظار را حداکثر می کند. این معیار تابع چگالی را برای نشان دادن ویژگی‌های یک توزیع مورد استفاده قرار می دهد. در مقایسه دو گزینه سرمایه‌گذاری در یک زمان، تسلط تصادفی وجود گزینه که احتمال دارد پاداش بیشتری را داشته باشد تعیین می‌کند. در این رویه هر پرتفویی که توسط پرتفوی دیگر تحت تسلط قرار گیرد از منطقه موجه خارج می شود. این روند ادامه پیدا می کند تا زمانی که مرز کارایی پرتفوی‌هایی که تحت تسلط قرار گرفته اند شکل گیرد(ترجمان و راعی، 1390).

بورس اوراق بهادار تهران1
بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه سال 1346 بر پايه قانون مصوب ارديبهشت ‌ماه 1345 تأسيس شد. اما ریشه های ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال 1315 بازمی‌گردد. در این سال یک کارشناس بلژیکی به نام ران لوترفلد به همراه یک کارشناس هلندی، به درخواست دولت وقت ایران، دربارة تشکیل بورس اوراق بهادار مطالعاتی نمودند و طرح تأسیس و اساسنامة آن را تنظیم کردند. در همان سال‌ها یک گروه کارشناسی در بانک ملی نیز به مطالعة موضوع پرداختند و در سال 1317 گزارش کاملی دربارة جزئیات مربوط به تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه کردند. اما آغاز جنگ جهانی دوم فرصت ادامه‌ی فعالیت را از کارشناسان گرفت. از سرگیری مطالعات در این زمینه به فرصت مناسب‌تری نیاز داشت که این فرصت پس از کودتای 28 مرداد 1332 و حاکم شدن آرامش نسبی بر ایران برای اتاق بازرگانی،اتاق صنایع و معادن،بانک مرکزی و وزارت بازرگانی ایجاد شد تا چند سالی را به بررسی پیرامون این بازار و شرایط ایران برای تشکیل آن بپردازند.

نیم وایانس
رویکرد در چارچوب سبد سرمایه‌گذاری در اندیشه‌های شارپ و مارکوئیتز، روند تکاملی پیمود و کاربرد ریاضی دقت سرمایه‌گذاران را در انتخاب سبد سهام افزایش داد. مدل‌های مختلفی برای هدایت سرمایه‌گذاران با کمک برنامه‌ریزی ریاضی ارائه گردیده‌اند. مارکوئیتز2(1952) با پیشنهاد مدل که حداقل کردن واریانس به همراه حداکثر شدن بازده است، آغازگر این راه بود و با پیشنهاد مرز کارا برای سرمایه‌گذاران با توجه به پذیرش ریسک مختلف را یاری کرد. بعدها (1959) وی نیم واریانس را جایگزین واریانس نمود. نیم واریانس در واقع ارزش مورد انتظار مجدور انحراف منفی نتایج ممکن از بازده مورد انتظار را نشان می دهد که نشان گر انحراف پایین نرخ بازده مورد انتظار می باشد. بنابراین واریانس هر انحرافی را از بازده مورد انتظار نشان می دهد، در حالی که نیم واریانس تنها انحراف منفی و پایینی از بازده مورد انتظار را مورد توجه قرار می دهد. به همین دلیل سرمایه‌گذاران نیم واریانس را نسبت به واریانس بیشتر ترجیح می دهند.

1-10- ساختار کلی پژوهش
این پژوهش در پنج فصل تدوین گردیده است. در فصل اول همان‌گونه که از نظر گذراندیم، به کلیات پژوهش، اهمیت و هدف از انجام پرداختیم. فصل دوم به بحث در رابطه با مبانی نظری شامل بررسی شرکت‌های گروه خودرویی و شیمیایی، معیارهای سنجش ریسک شرکت‌ها بالاخص معرفی معیار تسلط تصادفی و به تشریح تسلط تصادفی نوع اول، تسلط تصادفی نوع دوم و تسلط تصادفی نوع سوم پرداخته شده است و در پایان فصل دوم به ارائه پژوهش‌های انجام گرفته داخلی و خارجی در زمینه‌ی سنجش ریسک و با تاکید بر معیار تسلط تصادفی پرداخته شده است. فصل سوم روش‌شناسی پژوهش می باشد که پس از بیان خلاصه‌ای اجمالی از روند پژوهش به تعریف متغیر‌ها و ارائه‌ی آزمون مورد استفاده برای سنجش ریسک پرداخته شده است. فصل چهارم به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از سنجش ریسک و یافتن پاسخ برای پرسش‌های پژوهش با توجه به نتایج بدست آمده اختصاص دارد.
در فصل پنجم، نتایج یافته‌ها ارزیابی شده است و پس از خلاصه و نتیجه‌گیری به بیان پیشنهاد‌هایی برای فعالان بازار سرمایه و پژوهش‌های آتی پرداخته شده است و در نهایت محدودیت‌های پژوهش بیان شده است.

نمودار 1-1. ساختار کلی پژوهش

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه
سرمایه‌گذاری فرایندی دو بعدی، شامل ریسک و بازده است این دو عامل دو روی یک سکه هستند و اگر کسی بخواهد تصمیماتی در این خصوص اتخاذ کند باید هر دو روی سکه را مورد ارزیابی قرار دهد. بنابراین اگر اطلاعی در مورد بازده یک سهام در دست باشد، نمی‌توان در مورد عملکرد آن بحث کرد. بدون در نظر گرفتن ریسک، نمی‌توان فقط از طریق بازده به بررسی راه حل‌های مختلف سرمایه‌گذاری پرداخت. اگرچه تمامی سرمایه‌گذاران بازده بیشتر را ترجیح می دهند، اما باید در نظر داشت که سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز نیز هستنند.
در گذشته، هر چند سرمایه‌گذاران با مفهوم “مدیریت ریسک3” آشنایی داشتند، لیکن مدیریت ریسک را عمدتاً در قالب روش‌هایی برای کاهش ریسک از طریق کنترل کیفیت، آموزش اصول ایمنی، افزایش ضریب امنیتی و بیمه اشخاص و اموال اعمال می‌کردند(فدایی نژاد و اقبال نیا، 1385). در دهه‌ی 90 میلادی به دلیل زیان‌های بزرگی که برخی شرکت‌های بزرگ جهانی متحمل شدند، مدیریت ریسک به گونه‌ای توسعه یافت که باعث گردید نهادهای مالی تاکید و توجه بیشتری بر مدیریت ریسک و کنترل‌ها داشته و عمدتاً بر روی گزارش‌دهی، نظارت، تجزیه و تفکیک وظایف متمرکز باشند. ضرورت مدیریت و کنترل بهینه‌ی ریسک در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و تجاری موجب شده است که مطالعات گسترده‌ای در این زمینه صورت گیرد(خزاعی، 1393). یکی از روش‌های شناخته شده برای اندازه‌گیری، سنجش، رتبه بندی و مدیریت ریسک که در سال‌های اخیر مورد توجه و استقبال گسترده نهاد‌های مالی قرار گرفته معیار تسلط تصادفی می باشد.
در این فصل، ابتدا مروری بر تعریف ریسک و انواع ریسک‌های موجود خواهیم داشت و در ادامه به بررسی سنجه‌های اندازه‌گیری ریسک و معرفی معیار تسلط تصادفی و بررسی تسلط تصادفی نوع اول، تسلط تصادفی نوع دوم و تسلط تصادفی نوع سوم به عنوان یکی از سنجه‌های جدید در اندازه‌گیری ریسک می‌پردازیم. پس از آن روش‌های محاسبه هر سه نوع تسلط تصادفی بیان می شود و در نهایت تحقیقات مشابهی که در ارتباط با موضوع مورد نظر انجام شده است بیان می‌گردد.

2-2- ریسک
هیچ سرمایه‌گذاری بطور کامل فاقد ریسک نیست و ریسک در هر سرمایه‌گذاری ذاتی است. تا قبل از دهه‌ی 1950 با مطالعاتی که هری ماکوئیتز4 برای محاسبه ریسک انجام داد، ریسک هم در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری وارد شد(خدارحمی و همکاران، 1390). یکی از مشکلات اصلی در ارزیابی عملکرد، تمایل انسانی به تمرکز بر بازده پرتفوی و عدم توجه کافی به ریسک بازده مورد نظر است. لذا ارزیابی عملکرد بایستی شامل شناسایی هم زمان بازده و ریسک سرمایه‌گذاری باشد(یحیی زاده فر و همکاران،1389).
تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری همیشه بر اساس رابطه‌ی میان ریسک و بازده صورت می‌گیرد، بنابراین نمی‌توان آن‌ها را جدا از هم فرض کرد. ریسک زمانی به وجود می‌آید که در بازده، انحراف بوجود آید و بین بازده مورد انتظار و بازده تحقق یافته سرمایه‌گذاری اختلاف وجود داشته باشد. بنابراین ریسک عبارت است از میزان اختلاف میان بازده مورد انتظار و بازده تحقق یافته سرمایه‌گذاری. هرچه پراکندگی بازده بیشتر باشد ریسک نیز بیشتر خواهد بود(کوین5، 2007).
واژه ریسک مفاهیم متعددی دارد. لکن می‌توان ادعا کرد که همه این تعاریف برای بیان موقعیت‌هایی ارائه شده اند که سه عامل مشترک را می‌توان در آن‌ها مشاهده کرد. موقیت‌هایی با ریسک همراه هستند که:
عمل یا اقدام بیش از یک نتیجه به بار می آورد.
تا زمان ملموس شدن نتایج از حصول هیچ از یک نتایج آگاهی قطعی در دست نباشد.
حداقل یکی از نتایج ممکن، پیامدهای نامطلوبی را به همراه داشته باشد(رادپور و همکاران، 1388).
از سوی دیگر به مفهوم ریسک از دو دیدگاه نگاه شده است: دیدگاه اول، ریسک را به عنوان هرگونه نواسانات احتمالی بازدهی اقتصادی در آینده معرفی می کند و دیدگاه دوم، ریسک را به عنوان هرگونه نواسانات احتمالی منفی بازدهی اقتصادی در آینده تلقی می‌نماید(راعی و سعیدی، 1391).
ریسک نوعی عدم اطمینان به آینده است که قابلیت محاسبه را داشته باشد(آرتور6 و ریچارد7 ،1382).

2-3- منابع ریسک
در ادامه به تشریح منابع ریسک می پردازیم و به این سوال پاسخ می‌دهیم که چه چیزی باعث ایجاد ریسک برای دارایی مالی می شود؟

2-3-1- ریسک بازار
ریسک ناشی از عدم اطمینان به ارزش بازاری سبد دارایی‌ها در آینده ریسک بازار نام دارد که با انجام تحقیقات لازم در موسسات کاهش می یابد. اجزای اصلی ریسک بازار عبارت است از:
ریسک نرخ بازده: ریسک نرخ بازده عبارت است از تغییری که در ارزش اوراق قرضه ناشی از تغییر در نرخ بازده آن اتفاق می‌افتد(لیا8، 2000). از طرف دیگر احتمال تغییر در دریافت‌های آتی حاصل از فروش یک اوراق بهادار و هم‌چنین عدم توان پرداخت سود در آن به ریسک بازده اشاره دارد(گرونینگ9، 1999).
ریسک بازار سهام: ریسک‌های بازاری که به موقعیت‌های بازار سهام مربوط می شوند.
ریسک نوسان نرخ ارز: ریسک‌هایی که مربوط به موقعیت‌های خارجی و میان ارزی است.
ریسک نوسان قیمت‌ها: ریسک نوسان قیمت‌ها10، به علت نوسان‌ها و تغییرهای شدید قیمت دارایی‌های سرمایه‌گذاری شده پدید می‌آید. برای مقابله با این مشکل می‌توان به اقداماتی چون سرمایه‌گذاری در صنایع و تجارت‌های مختلف با ریسک‌های متفاوت، استفاده از سیستم محاسبه سود به طور متغیر و هم‌چنین ابزارهای مالی مشتقه11 اشاره نمود (شایان آرانی،1380).
ریسک نوسان نرخ بهره: احتمال کاهش ارزش یک دارایی بهره دار (مثل وام بانکی) در اثر تغییرات نرخ‌های بهره در بازار را ریسک نوسانات نرخ بهره12 می گویند. تغییر حاصل در ارزش دارایی در اثر نوسانات نرخ بهره، تابعی از میزان تغییر در نرخ و سررسید دارایی است. ارائه وام‌های بلند مدت با نرخ بهره‌ی ثابت از سوی موسسات مالی، نمونه ای از عدم توجه به این نوع ریسک است(شیوا و میکائیل پور، 1382).

2-3-2- ریسک تورمی
ریسک تورم، ریسک کاهش ارزش اصل و فرع سرمایه، به دلیل کاهش قدرت خرید پول می باشد. تورم، می‌تواند بازده واقعی سهام عادی را کاهش دهد. نرخ تورم بالا، باعث می شود که قدرت خرید پول کاهش یابد و در نتیجه سرمایه‌گذار با دریافت اصل و فرع سرمایه‌ی خود، کالاها و خدمات کمتری بخرد. اگر بعد از خرید اوراق بهادار نرخ تورم افزایش یابد، نرخ بهره در بازار نیز افزایش خواهد یافت و افزایش نرخ بهره‌ی بازار، موجب کاهش ارزش و قیمت اوراق بهاداری خواهد شد که قبلا منتشر شده اند. با خرید اوراق بهادار با درامد ثابت، سرمایه‌گذار مشمول ریسک تورم خواهد شد. با خریدن سهام عادی می توان در برابر ریسک تورم، برای خود مصونیت ایجاد کرد. زیرا با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، انتظار می‌رود که سود شرکت ها نیز افزایش یابد. البته بین افزایش قیمت سهام عادی شرکت ها و شاخص عمومی قیمت‌ها، همبستگی کاملی وجود ندارد(راعی و پویان فر، 1389).

2-3-3- ریسک تجاری
ریسک‌های تجاری، ریسک‌هایی هستند که یک بنگاه کاملاً به آنها واقف است و از آنها برای ایجاد مزیت رقابتی و ایجاد ارزش برای سهامداران استفاده می‌کند. این ریسک‌ها به بازار محصولات و خدماتی که بنگاه در آنها فعالیت می‌کند بستگی دارد و شامل نوآوری‌های تکنولوژیکی، طراحی خدمات و محصولات و بازاریابی آنها می‌شود(رادپور و همکاران، 1388).
ریسک ناشی از انجام تجارت و کسب و کار در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع تسلط تصادفی، انحراف معیار، صنعت خودرو، صنعت شیمیایی Next Entries پایان نامه با موضوع انحراف معیار، ریسک سیستماتیک، ریسک تجاری، غیر سیستماتیک