پایان نامه با موضوع تسلط تصادفی، انحراف معیار، صنعت خودرو، صنعت شیمیایی

دانلود پایان نامه ارشد

اختصاص داده است که برابر است با 0118/0- و بیشترین میانگین بازدهی هفتگی برابر است با 0149/0 که مربوط به نماد خوساز می‌باشد.
ستون پنجم پراکندگی بازدهی‌ها یا به عبارتی دیگر انحراف معیار هر شرکت را نشان می‌دهد که در این پژوهش نیز به عنوان یکی از سنجه‌های ریسک کل هر شرکت در نظر گرفته شده است. کمترین ریسک در دوره 52 هفتگی مورد نظر پژوهش برابر است با 0424/0 که مربوط به نماد ختور می‌باشد. هم چنین بیشترین مقدار ریسک را نماد خریخت دارا می‌باشد که معادل 1218/0 می‌باشد.
ستون ششم جدول 4-1 انحراف معیار نامطلوب هر شرکت را نشان می‌دهد که به عنوان معیاری برای ریسک نامطلوب هر شرکت بورسی می‌باشد. کمترین و بیشترین مقدار ریسک نامطلوب به ترتیب عبارت است از 0202/0 و 1176/0 که به ترتیب بیانگر ریسک نامطلوب نمادهای خلنت و خریخت می‌باشند.
ستون هفتم چولگی و ستون هشتم کشیدگی بازدهی هر شرکت را نشان می‌دهد که با توجه به آنها می‌توان به وضعیت نرمال بودن و یا نبودن توزیع بازدهی‌ها پی‌برد.
برای بررسی وضعیت نرمال بودن توزیع بازدهی شرکت‌های بورسی صنعت خودرو مورد مطالعه از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف97 استفاده می‌کنیم. نتایج حاصل از این آزمون در جدول 4-2 نشان داده شده است. در آزمون کولموگروف-اسمیرنوف اگر سطح معناداری بزرگتر از 05/0 باشد می‌توان به نرمال بودن توزیع بازدهی اذعان کرد و در غیر این صورت توزیع بازدهی نرمال نمی‌باشد. بنابراین با توجه به جدول 4-2 و سطح معنا‌داری محاسبه شده در آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای هر شرکت از صنعت خودرو غیر از نمادهای خودرو، خبهمن، خاور، خساپا، خریخت، خکار، خزر، خکمک، ختور و خلنت، نرمال یا تقریباً نرمال هستند.
نماد شرکت
آماره آزمون
درجه آزادی
سطح معناداری
خکاوه
105/0
52
200/0
خودرو
167/0
52
001/0
خبهمن
137/0
52
016/0
خاور
284/0
52
000/0
خزامیا
112/0
52
114/0
خساپا
153/0
52
004/0
خریخت
166/0
52
001/0
خکار
127/0
52
035/0
خنصیر
081/0
52
200/0
خزر
151/0
52
004/0
خمحرکه
073/0
52
200/0
خشرق
079/0
52
200/0
خکمک
163/0
52
002/0
خرینگ
100/0
52
200/0
خچرخش
107/0
52
197/0
نماد شرکت
آماره آزمون
درجه آزادی
سطح معناداری
خمهر
070/0
52
200/0
خمحور
111/0
52
156/0
خاذین
059/0
52
200/0
ختراک
091/0
52
200/0
خموتور
082/0
52
200/0
ختور
130/0
52
028/0
خلنت
270/0
52
000/0
خوساز
088/0
52
200/0
جدول 4-2. نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف صنعت خودرو

در جدول 4-3 ستون اول شرکت‌های زیرگروه صنعت شیمیایی بورسی که در این پژوهش مورد آزمون قرار گرفته، نشان داده شده است. ستون دوم و سوم که کمترین و بیشترین بازدهی را نشان می‌دهد، نماد شاراک با عدد 7123/0- کمترین و نماد شفن با مقدار 2438/0 دارای بیشترین بازدهی هستند. نمادهای شفارا و شفن با مقدار 0274/0- و 0025/0 در ستون چهارم که نشان دهنده‌ی میانگین است، به ترتیب کمترین و بیشترین میانگین بازدهی هستند.
در ستون پنجم که انحراف معیار را نشان می‌دهد نمادهای شپدیس و شفارا با مقدار 0307/0 و 1122/0 به ترتیب کمترین و بیشترین انحراف معیار را دارند.
در ستون ششم نمادهای شپترو و شفارا با مقادیر 0246/0 و 1180/0 دارای کمترین و بیشترین انحراف معیار نامطلوب می‌باشند. هم‌چنین برای نرمال بودن توزیع بازده های شرکت های شیمیایی می‌توان به ستون هفتم و هشتم که نشان دهنده‌ی چولگی و کشیدگی هستند، مراجعه کرد.
جدول 4-3. آمار توصیفی صنایع شیمیایی
نماد شرکت
مینیمم
ماکزیمم
میانگین
انحراف
معیار
انحراف
معیار
نامطلوب
چولگی
کشیدگی
شکربن
2487/0-
1572/0
0041/0-
0700/0
0475/0
118/0-
487/2
شمواد
1206/0-
1624/0
0014/0
0624/0
0351/0
366/0
009/0
شخارک
5456/0-
1508/0
0132/0-
0847/0
0923/0
998/4-
728/31
شپاکسا
2048/0-
2108/0
0051/0-
0575/0
0377/0
501/0
559/5
شپدیس
1125/0-
0647/0
0069/0-
0307/0
0278/0
637/1-
535/5
پاکشو
1591/0-
1269/0
0022/0
0437/0
0313/0
085/0
854/4
شکلر
5108/0-
1155/0
0127/0-
0929/0
0931/0
11/3-
657/15
شپترو
1265/0-
1491/0
0002/0
0433/0
0246/0
993/0
15/4
نماد شرکت
مینیمم
ماکزیمم
میانگین
انحراف
معیار
انحراف
معیار
نامطلوب
چولگی
کشیدگی
کرماشا
3430/0-
0636/0
0065/0-
0506/0
0544/0
856/5-
858/39
شفن
1888/0-
2438/0
0025/0
0495/0
0355/0
92/0
052/15
شاراک
7123/0-
1468/0
0163/0-
1050/0
1121/0
786/5-
533/39
شفارس
1000/0-
1327/0
0038/0-
0503/0
0256/0
747/0
453/0
شگل
2074/0-
1493/0
0010/0
0520/0
0363/0
416/0-
201/5
شیراز
4671/0-
1480/0
0141/0-
0716/0
0712/0
007/5-
936/32
شفارا
6094/0-
1296/0
0274/0-
1122/0
1180/0
168/4-
891/18
شاملا
2994/0-
1202/0
0020/0-
0547/0
0540/0
927/2-
036/17
شسینا
2803/0-
1556/0
0084/0-
0573/0
0478/0
568/1-
526/10
شدوص
1687/0-
0757/0
0080/0-
0444/0
0381/0
232/1-
431/3
شلعاب
5750/0-
1942/0
0163/0-
0952/0
0947/0
795/3-
662/23
شپلی
2491/0-
1310/0
0026/0-
0685/0
0540/0
701/0-
289/2

برای بررسی دقیق وضعیت نرمال بودن توزیع بازدهی شرکت‌های زیرگروه صنعت شیمیایی که در این پژوهش مورد آزمون قرار گرفته شده، از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شده و نتایج حاصل از این آزمون به صورت زیر است:
با توجه به جدول 4-4 شرکت‌های صنعت شیمیایی که بازدهی آنها دارای توزیع نرمال می‌باشد نمادهای شکربن، شمواد، شفارس و شپلی هستند و دیگر شرکت‌ها که تعداد 16 شرکت هستند دارای توزیع بازده غیر نرمال هستند.

نماد شرکت
آماره آزمون
درجه آزادی
سطح معناداری
شکربن
116/0
52
078/0
شمواد
108/0
52
192/0
شخارک
322/0
52
000/0
شپاکسا
187/0
52
000/0
شپدیس
236/0
52
000/0
پاکشو
162/0
52
002/0
شکلر
168/0
52
001/0
شپترو
233/0
52
000/0
کرماشا
331/0
52
000/0
نماد شرکت
آماره آزمون
درجه آزادی
سطح معناداری
شفن
299/0
52
000/0
شاراک
338/0
52
000/0
شفارس
108/0
52
190/0
شگل
163/0
52
001/0
شیراز
325/0
52
000/0
شفارا
343/0
52
000/0
شاملا
222/0
52
000/0
شسینا
213/0
52
000/0
شدوص
144/0
52
009/0
شلعاب
224/0
52
000/0
شپلی
110/0
52
171/0
جدول 4-4. نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف صنایع شیمیایی

در نمودار 4-1 میانگین بازدهی هفتگی، انحراف معیار و انحراف معیار نامطلوب هر شرکت صنعت خودرو به تصویر کشیده شده است تا وضعیت ریسک شرکت‌ها که همان پراکندگی بازده هاست با توجه به معیارهای انحراف معیار و انحراف معیار نامطلوب ملموس‌تر باشد.

نمودار 4-1. میانگین بازدهی هفتگی، انحراف معیار و انحراف معیار نامطلوب صنعت خودرو
در نمودار 4-2 هم چنین میانگین بازدهی هفتگی، انحراف معیار و انحراف معیار نامطلوب هر شرکت صنعت شیمیایی به تصویر کشیده شده است تا وضعیت ریسک شرکت‌ها که همان پراکندگی بازده‌هاست با توجه به معیارهای انحراف معیار و انحراف معیار نامطلوب ملموس‌تر باشد. که نشان می‌دهد میانگین شیمیایی های بورسی در سال1393 به طور عمده منفی بوده‌اند.

نمودار 4-2. میانگین بازدهی هفتگی، انحراف معیار و انحراف معیار نامطلوب صنعت شیمیایی

4-2- محاسبه معیار تسلط تصادفی
در این بخش می‌خواهیم به سوالات اول و دوم پژوهش پاسخ دهیم و برای این منظور باید به آزمون معیار تسلط تصادفی و تعیین وجود تسلط بین شرکت‌ها و به تبع آن مشخص کردن مرتبه‌ی تسلط، پرداخته شود.
سوال اول: تسلط شرکت‌های زیر گروه محصولات خودرویی و شیمیایی بر یکدیگر به تفکیک مرتبه تسلط (تسلط تصادفی مرتبه اول، تسلط تصادفی مرتبه دوم، تسلط تصادفی مرتبه سوم) چگونه است؟
سوال دوم: رتبه بندی شرکت‌های صنعت محصولات خودرویی و شیمیایی بر اساس ریسک با استفاده از معیار تسلط تصادفی چگونه است؟
بنابراین با استفاده از معادلات مربوط به، و که به بیان تفصیلی آنها در فصل سوم پرداخته شد، به آزمون زوجی شرکت‌های صنعت خودرو می‌پردازیم. با توجه به قوانین معیار تسلط تصادفی و تعداد کل شرکت‌های کل صنعت خودرویی و شیمیایی، تعداد کل مقایسه‌های انجام گرفته برای تعیین تسلط تصادفی بین شرکت‌های دو صنعت با استفاده از فرمول (n(n-1))/2 محاسبه می‌شود که در آن، n بیانگر تعداد شرکت‌های مورد بررسی است. بنابراین تعداد کل مقایسه‌های انجام گرفته برای تعیین تسلط تصادفی بین شرکت‌های صنعت خودرو در این پژوهش برابر است با:
253=2/(22×23)

هم‌چنین برای صنعت شیمیایی برابر است با:
190=2/(19×20)
با نظر به اینکه تعداد آزمون‌های مقایسه تسلط تصادفی بسیار زیاد می باشد، در ادامه با استفاده از نمودارهای استخراج شده از Matlab، نتایج آزمون معیار تسلط تصادفی بین شرکت خوساز و خمحرکه، خوساز و خساپا، خوساز و خمهر، هم‌چنین نشان دادن عدم وجود هیچ مرتبه‌ای از تسلط تصادفی بین دو شرکت خوساز و خبهمن.
نمودار 4-3 توابع توزیع تجمعی شرکت‌های محور سازان ایران خودرو و نیرو محرکه را نشان می‌دهد. همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود تابع توزیع تجمعی شرکت نیرو محرکه کاملاً بالای تابع توزیع تجمعی شرکت محور سازان ایران خودرو قرار گرفته است. با استناد به مفروضات ارائه شده در مورد معیار تسلط تصادفی و هم‌چنین با توجه به به موقعیت توابع توزیع تجمعی در نمودار 4-3 شرکت محور سازان ایران خودرو بر اساس معیار تسلط تصادفی مرتبه ی اول بر شرکت نیرو محرکه مسلط است.

نمودار 4-3. توابع توزیع تجمعی شرکت های محور سازان ایران خودرو و نیرو محرکه
در نمودار 4-4 نتیجه‌ی آزمون که تعیین کننده‌ی وجود یا عدم وجود تسلط تصادفی مرتبه‌ی اول است بین شرکت‌های محور سازان ایران خودرو و نیرو محرکه نشان داده شده است.

نمودار 4-4. تعیین تسلط تصادفی مرتبه‌ی اول بین شرکت‌های محور سازان ایران خودرو و نیرو محرکه
همانگونه که در نمودار 4-4 مشاهده می شود، به ازای همه‌ی بازدهی‌های شرکت‌های محور سازان ایران خودرو و نیرو محرکه، می‌باشد که این مهم همان‌گونه که از موقعیت توابع توزیع تجمعی دو شرکت در نمودار هم استنباط شد بیانگر این است که شرکت محور سازان ایران خودرو بر اساس معیار تسلط تصادفی مرتبه‌ی اول بر شرکت نیرو محرکه مسلط می‌باشد.
قابل ذکر است که چون در آزمون بین شرکت‌های محور سازان ایران خودرو و نیرو محرکه، نوع تسلط بین این دو شرکت مشخص شد، نیازی به انجام آزمون های و نمی‌باشد.
نمودار 4-5 توابع توزیع تجمعی شرکت‌های محور سازان ایران خودرو و سایپا و موقعیت آنها نسبت به هم را نشان می‌دهد. همان‌گونه که در نمودار مشاهده می‌شود تابع توزیع تجمعی شرکت سایپا به غیر از چند بازدهی که ناحیه‌ی کوچکی را شامل می‌شوند در سایر بازدهی‌ها بالای توزیع تجمعی شرکت محور سازان ایران خودرو قرار دارد.

نمودار 4-5. توابع توزیع تجمعی شرکت‌های محور سازان ایران خودرو و سایپا
نمودار 4-6 مقادیر مربوط به آزمون که حاصل تعیین تسلط تصادفی مرتبه‌ی اول بین شرکت‌های محور سازان ایران خودرو و سایپا می‌باشد را به ازای بازدهی‌های این دو شرکت به تصویر می‌کشد.

نمودار 4-6. تعیین تسلط تصادفی مرتبه‌ی اول بین شرکت‌های محور سازان ایران خودرو و سایپا
همان‌طور که نمودار نشان می‌دهد در آزمون برای بازدهی‌های شرکت محور سازان ایران خودرو و سایپا هم مقادیر مثبت وجود دارد و هم مقادیر منفی که این امر سبب می‌شود این دو شرکت بر اساس معیار تسلط تصادفی مرتبه‌ی اول بر یکدیگر مسلط نباشند. بنابراین برای این زوج شرکت باید به سراغ آزمون و بررسی تسلط تصادفی مرتبه‌ی دوم برویم.
نمودار 4-7 مقادیر آزمون برای تعیین تسلط تصادفی مرتبه‌ی دوم است. که به ازای تمام بازدهی‌های شرکت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع تسلط تصادفی، روش‌شناسی، صنعت خودرو، بازده مورد انتظار Next Entries پایان نامه با موضوع انحراف معیار، تسلط تصادفی، صنعت خودرو، صنعت شیمیایی