پایان نامه با موضوع تحلیل واریانس، چند متغیره، اندازه اثر، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

سبک‌های اسنادی
جدول 4-2- میانگین و انحراف استاندارد سبک‌های اسنادی بر اساس قومیت
قومیت

افغانی (180=n)

ایرانی (180=n)
سبک‌های اسنادی
موقعیت
SD
M

SD
M

4/6
47/32

1/6
21/32
بیرونی- درونی
خوشایند
9/4
3/31

7/5
94/28
پایدار- ناپایدار

8/6
66/29

2/6
22/29
کلی- جزئی

7/14
43/93

5/14
37/90
کل

6/5
82/22

3/5
99/24
بیرونی- درونی
ناخوشایند
6
12/23

6/6
28/24
پایدار- ناپایدار

8/5
73/24

7/5
29/25
کلی- جزئی

5/12
67/70

4/13
76/74
کل

از اطلاعات جدول بالا، استنباط می‌شود که:
1. در سبک اسنادی “پایدار- ناپایدار خوشایند”، میانگین دانش‌آموزان افغانی (3/31) بالاتر از دانش‌آموزان ایرانی (94/28) برآورد شده است.
2. میانگین دانش‌آموزانایرانی درسبک “درونی- بیرونی ناخوشایند” بالاترازدانش‌آموزان افغانی است.
3. در بقیه سبک‌ها تفاوت قابل‌توجه ای بین میانگین‌های دو گروه مشاهده نمی‌شود.
نتایج بالا به خوبی در نمودار ستونی زیر خلاصه شده است”

نمودار 4-2- نمودار میانگین سبک‌های اسنادی دانش‌آموزان ایرانی و افغانی
4-2-3- سخت رویی
جدول 4-3- میانگین و انحراف استاندارد سخت رویی بر اساس قومیت
قومیت

افغانی (180=n)

ایرانی (180=n)
متغیر
SD
M

SD
M

7
77/18

7/6
82/16
تعهد
6/6
31/28

4/7
86/25
چالش
5/7
57/21

5/6
35/20
کنترل
6/10
63/45

5/10
89/41
کل (سخت رویی)

اطلاعات توصیفی جدول بالا نشان می‌دهد که در همه مؤلفه‌های “سخت رویی”، میانگین دانش‌آموزان افغانی، بالاتر از دانش‌آموزان ایرانی است.

نمودار 4-3- نمودار ستونی میانگین سخت رویی دانش‌آموزان افغانی و ایرانی
4-3- تحليل نتايج
در اين بخش با توجه به ماهیت پژوهش، فرضیه‌های پژوهش با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره156 مورد آزمون قرار می‌گیرد.
فرضیه یکم: از نظر سبک‌های اسنادی بین دانش‌آموزان دختر متوسطه ایرانی و اتباع افغانی تفاوت معنادار وجود دارد.
قبل از آزمون فرضیه، فرض‌های زیربنایی استفاده از این آزمون مورد بررسی قرار می‌گیرد:
4-3-1- همگنی ماتریس کوواریانس
اساسی‌ترین مفروضه تحلیل واریانس چند متغیره همگنی ماتریس کوواریانس است که با استفاده از M باکس بررسی شد. اگرچه این آزمون نشان داد که مفروضه همگنی ماتریس کوواریانس برقرار نیست
(011/0, P= 471387=df2، 21= df1، 8/1F=، 3/39 Box s M=). با این وجود، با توجه به تساوی تعداد نمونه دو گروه، آزمون‌های Manova نسبت به عدم برقراری این مفروضه مقاوم است .
4-3-2- همگنی واریانس گروه‌ها
همگنی واریانس‌ها نیز با استفاده از آزمون لوین مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول زیر نشان داده شده است:
جدول 4-4- خلاصه آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس گروه‌ها در سبک‌های اسنادی
موقعیت
مقیاس
F
درجه آزادی 1
درجه آزادی 2
سطح معنی‌داری
خوشایند
بیرونی- درونی
پایدار – ناپایدار
کلی- جزئی
06/0
7/2
4/1
1
1
1
358
358
358
81/0
1/0
24/0
ناخوشایند
بیرونی- درونی
پایدار –ناپایدار
کلی- جزئی
001/0
1/1
95/0
1
1
1
358
358
358
98/0
29/0
33/0

سطح معنی‌داریF حاکی ازآن است که همگنی واریانس گروه‌هادرهمه مقیاس‌هابرقرار می‌باشد.
جدول 4-5. خلاصه آزمون تحلیل واریانس چند متغیره جهت مقایسه سبک‌های اسنادی دانش‌آموزان ایرانی و افغانی
اثرات
لاندای ویلکز
F
درجه
آزادی 1
درجه
آزادی 2
سطح
معنی‌داری
اندازه اثر
قومیت
90/0
2/6
6
353
01/0
096/0

چنانکه اطلاعات جدول بالانشان میدهد، شاخص لاندای ویلکز در سطح 01/0 معنی‌دار است. (90/0 Wilks Lambda =، 2/6F=، 01/0 P=، 096/0). به عبارت دیگر می‌توان ادعا کرد که دست کم در یکی از “سبک‌های اسنادی” بین دانش‌آموزان ایرانی و افغانی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. شاخص ایتای تفکیکی نیزحاکی ازآن است که حدود6/9 درصدتفاوت‌های فردی در “سبک‌های اسنادی”، با انتساب به گروه‌ها قابل تبیین می‌باشد؛ بنابراین جهت تشخیص اینکه تفاوت مربوط به کدامیک از “سبک‌های اسنادی” است، از آزمون تک متغیره به شیوه بونفرونی استفاده گردید. در این شیوه برای کنترل خطای نوع اول سطح معنی‌داری آزمون فرضیه‌ها برابر با 0083/0 در نظر گرفته شد (0083/0=6÷05/0).

جدول 4-6- آزمون واریانس یک راهه پس از Manova برای مقایسه سبک‌های اسنادی گروه‌ها
منبع
تغییر
موقعیت
متغیر
مجموع مجذورات
درجه
آزادی
میانگین
مجذورات
F
سطح
معنی‌داری
اندازه اثر
قومیت
خوشایند
بیرونی- درونی
پایدار –ناپایدار
کلی- جزئی
1/6
4/499
3/17
1
1
1
1/6
4/499
3/17
16/0
9/17
41/0
7/0
001/0
5/0
000
048/0
001/0

ناخوشایند
بیرونی- درونی
2

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، هوش معنوی، خودکارآمدی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه احساس تنهایی، سلامت عمومی، تحلیل واریانس، ناتوانی یادگیری