پایان نامه با موضوع تحلیل واریانس، درگیری ذهنی، آزمون فرضیه، تصمیم خرید

دانلود پایان نامه ارشد

ن تبلیغ به او احساسی نظیرحس شادی و خوشحال بودن- حس منحصربفرد بودن- حس رهایی از مشکل- حس سلامتی و سالم زیستن- حس ارتباط خوب را انتقال دهد واغلب تبلیغات آن را خلاقانه وجدید بداند، انگیزه خرید دراو قوت می گیرد، واین تبلیغ در ذهنش ماندگار می شود چرا که آن را می پسندد و به آن توجه می کند، در این صورت می توان احتمال گرایش این فرد را به این محصول پیش بینی کرد و انتظار داشت که او در فاصله زمانی کوتاهی وسوسه شده واقدام به خرید کالای مصرفی تبلیغ شده کند؛ درغیر این صورت با گذر زمان ممکن است با یادآوری و تامل بیشتر به محصول و تبلیغ دیده شده، این گرایش کاهش یابد و درمواردی فرد از تصمیم خرید خود منصرف شود.

11.4- تحلیل واریانس211
درمواردی که بخواهیم میانگین های یک صفت کمی را درسه یا بیش از سه گروه (دراینجا پایه تحصیلی دانش آموزان) را مقایسه کنیم ازتحلیل واریانس استفاده می شود. در واقع این تجزیه وتحلیل ما را در فهم تفاوت بین گروهی یاری می رساند. ازمزایای استفاده ازاین آزمون این است که تنها با انجام یک بار آزمودن، اختلاف میان میانگین های کلیه تیمارهای موجود در آزمایش، مورد بررسی قرار می گیرد. آزمون فرضیه برای این هدف به صورت زیر می باشد:
H0: μ1= μ2 =…………= μk
H1: μi ≠ μjها با سایر آنها تفاوت داشته باشد) μi(حداقل یکی از

برای انجام آنالیزواریانس نیزهمانند سایرآزمونهای پارامتریک باید پیش فرضهایی برقرارباشد؛ این پیش فرضها به قرار زیرهستند:
1. نمونه های گرفته شده ازهرجامعه کاملاتصادفی ومستقل باشند.
2. متغیرتصادفی موردنظر(صفت مورد بررسی) درهرکدام ازجامعه ها ازتوزیع نرمال پیروی کنند.
3. واریانس متغیرتصادفی درهمه ي جامعه ها برابرباشند.
4. نمونه های مختلفی که ازجوامع گرفته شده اند، تنها با استفاده ازیک روش طبقه بندی شده باشند.
بنابراین :
H0 : بین متغیر پایه تحصیلی و گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین رابطه معناداری وجود ندارد.
H1: بین متغیر پایه تحصیلی و گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین رابطه معناداری وجود دارد.
در این آزمون همانند دیگر آزمون هایی که به مقایسه میانگین های دو جامعه می پردازد، اطلاع از برابری یا نابرابری واریانس های دو گروه دارای اهمیت است، چنانچه مقدار sig آزمون لون212 کمتر از 05/0باشد، واریانس های دو جامعه برابر نیستند. بنابراین در این حالت باید از آماره های مربوط به واریانس های نابرابر استفاده کرد، جدول(4-26) به اطلاعات مربوط به واریانس جوامع اختصاص دارد. در این بررسی با توجه به مقدار766sig=0/ (که بزرگ تر از05/0 است) می توان نتیجه گرفت که واریانس برای گروه های تحصیلی برابرند، بنابراین برای نتیجه گیری باید به قسمت ANOVA مراجعه کرد.
جدول 4-26: آزمون همگنی متغیر ها
گرايش به خريد محصولات با درگيري ذهني پايين
آزمون لون
df1
df2
Sig.
.3810
3
317
.7660

با توجه به جدول(4-27) مقدار010/0 sig=است و از آنجایی که این مقدار کوچک تر از05/0 است می توان نسبت F را معنا دار دانست و فرض H1 را پذیرفت، بنابراین بین متغیر پایه تحصیلی و گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع تحلیل عامل، تحلیل عاملی، معادلات ساختاری، میانگین مجذورات Next Entries دانلود پایان نامه درباره هوش مصنوعی، اخلاق کار، اخلاق کاربردی، ایالات متحده