پایان نامه با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل، رگرسیون، مدل رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

شفاهی)
براکلی(1999)، موسسه مجاز نیروی انسانی و توسعه (2010)
1 ، 2

قدرت تحلیلگری و یادگیری
براکلی(1999)، موسسه مجاز نیروی انسانی و توسعه (2010)
3

بینش(دیدسیستمی، قدرت نفوذپذیری)

4 ، 5

مشارکت کارکنان مستعد
همسویی نقش با افراد
کانینگهام(2007)
6 ، 7

ارتباط بین گروهها کاری
کانینگهام(2007)
8

آموزش کارکنان مستعد

دورههای آموزشی

9 ، 10

کمک گرفتن از مشاور
برگر و برگر(2004)
11

حفظ و نگهداشت کارکنان مستعد
سیستم جبران خدمت
وایمن و ونس (2008)، کروس جی. آ(2008)
12

امنیت شغلی
اولریچ و اسمالوود(1383)
13

مشارکت کارکنان در تصمیمسازی
قدیریان و اصیلی(1385)، اولریچ و اسمالوود(1383)
14

تفویض اختیار
قدیریان و اصیلی(1385)، اولریچ و اسمالوود(1383)
15

ارتقا

16

منزلت اجتماعی
قدیریان و اصیلی(1385)، اولریچ و اسمالوود(1383)
17

فرصت های شغلی
قدیریان و اصیلی(1385)، اولریچ و اسمالوود(1383)
18
جانشین پروری نیروی انسانی
انتخاب جانشین

19 ، 20 ، 21

توسعه جانشین

22 ، 23، 24
مدیریت فناوری اطلاعات
سخت افزار

25 ، 26 ، 27 ، 28

نرم افزار

29 ، 30 ، 31 ، 32 ، 33

اینترنت

34 ، 35 ، 36 ، 37

3.4. مقیاس اندازهگیری گزینهها
یکی از رایجترین مقیاسهای اندازهگیری نگرش مقیاس لیکرت است. این مقیاس از مجموعه منظمی از گویهها (عبارات) که به ترتیب خاصی تدوین شده است، ساخته میشود. این طیف از تعدادی عبارت و گزینه تشکیل شده است. گزینهها در این مقیاس، معمولاً نشانگر میزان موافقت یا مخالفت پاسخگو نسبت به یک موضوع یا مفهوم معین، اعم از مثبت یا منفی است. به عبارت دیگر از طریق این مقیاس میتوان باور و نگرش پاسخگو را تعیین کرد (خاکی،1378: 258). شکل کلی و امتیازبندی این طیف در جدول زیر ارائه شده است.
جدول2-3: مقیاس سوالات پرسشنامه
گزینه ها
کاملاً مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملاً موافقم
امتیازها
1
2
3
4
5
همانطور که مشاهده میشود عدد 1 نشان دهنده کمترین ارزش و عدد 5 نشان دهنده بیشترین ارزش است.
3.5. ویژگیهای فنی ابزارهای گردآوری دادهها
دو ویژگی اساسی اندازهگیری که باید در بررسی تناسب و مفید بودن ابزارهای اندازهگیری مورد توجه قرار گیرد، روایی و پایایی است. به طور کلی دو سوال مهم در بررسی یافتههای یک تحقیق مطرح میشود، اول اینکه نسبت به یافتههای تحقیق یک طرح، تا چه اندازه میتوان اطمینان داشت؟ در پاسخ به این سوال باید اعتبار درونی تحقیق را مورد نظر قرار دهیم. سوال دوم این است که تا چه اندازه میتوان یافتههای تحقیق را به جوامع دیگر و شرایط گوناگون تعمیم داد؟ این سوال با اعتبار بیرونی تحقیق سروکار دارد.
3.5.1. تعیین اعتبار(روایی) پرسشنامه
مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ میدهد که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را میسنجد، بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازهگیری نمیتوان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. برای تعیین اعتبار پرسشنامه روشهای متعددی وجود دارد، که یکی از این روشها اعتبار محتوا میباشد.
اعتبار محتوا، نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیلدهندهی یک ابزار اندازهگیری به کاربرده میشود. اعتبار محتوای ابزار اندازهگیری به سوالهای تشکیلدهندهی آن بستگی دارد. اگر سوالهای پرسشنامه معرف ویژگیها و مهارتهای ویژهای باشد که محقق قصد اندازهگیری آنها را دارد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد، که سوالهای تشکیل دهندهی ابزار اندازهگیری معرف قسمتهای محتوای انتخاب شده باشد.
بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازهگیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده میشود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین میشود. در این مرحله با انجام مصاحبههای مختلف و کسب نظرات افراد یاد شده، اصلاحات لازم بعمل آمده و بدین ترتیب اطمینان حاصل گردید که پرسشنامه همان خصیصه مورد نظر محققین را میسنجد. اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور و چند نفر از افراد مطلع مورد تایید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار میباشد.
جهت بررسي روايي سازه‌اي پرسشنامه و تائيدعامل‌هاي در نظر گرفته شده، از روش تحليل عاملي به شيوه چرخش محور‌هاي متعامد (واري- ماکس) براي دستيابي به عامل‌هاي خالص استفاده شده است. بدین منظور از شاخص 160KMO و آزمون کرویت بارتلت 161استفاده می شود.
شاخصKMO : شاخصی از کفایت نمونهگیری است که کوچکبودن همبستگی جزیی بین متغیرها را بررسی میکند و از این طریق مشخص میسازد، که آیا واریانس متغیرهای تحقیق، تحت تأثیر واریانس مشترک برخی عاملهای پنهانی و اساسی است یا خیر. این شاخص در دامنه صفر تا یک قرار دارد. اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باشد، دادههای مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند و در غیر این صورت (معمولاً کمتر از 6/0) نتایج تحلیل عاملی برای دادههای مورد نظر چندان مناسب نمیباشند.
آزمون کرویت بارتلت : این آزمون بررسی میکند چه هنگام ماتریس همبستگی، شناخته شده(از نظر ریاضی ماتریس واحد و همانی) است و برای شناسایی ساختار (مدل عاملی) نامناسب میباشد. ماتریس همبستگی دارای دو حالت است، حالت اول، زمانی که ماتریس همبستگی بین متغیرها، یک ماتریس واحد و همانی میباشد، در این صورت متغیرها ارتباط معنیداری با هم نداشته و در نتیجه امکان شناسایی عاملهای جدید، براساس همبستگی متغیرها با یکدیگر وجود ندارد. حالت دوم، زمانی که ماتریس همبستگی بین متغیرها یک ماتریس واحد و همانی نباشد، که در این صورت ارتباط معنیداری بین متغیرها وجود داشته و امکان شناسایی و تعریف عاملهای جدیدی براساس همبستگی متغیرها وجود دارد. اگر معناداری آزمون بارتلت کوچکتر از 05/0 (sig0.05) باشد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار (مدل عاملی) مناسب است، زیرا فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد میشود. (مومنی و قیومی، 194،1389-193). نتايج این شاخصها در جداول 3-3 آمده است.
همانطور در جدول 3-3 نيز مشاهده مي‌شود، از آنجایی که مقدار شاخص KMO بیشتر از 6/0 است، تعداد نمونه (در اینجا همان تعداد پاسخدهندگان) برای تحلیل عاملی کافی میباشد. همچنین مقدار معناداری (Sig) آزمون بارتلت، کوچکتر از 05/0 است نشان میدهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی، مناسب است.

جدول 3-3: نتايج آزمون کورويت بارتلت و KMO جهت بررسي کفايت عوامل پرسشنامه
KMO
Sig
725/0
000/0

3.5.2. پایایی پرسشنامهها
مقصود از پایایی آن است، که ابزار اندازهگیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به گروه واحدی از افراد بدهیم و نتایج حاصله نزدیک به هم باشد. برای اندازهگیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می کنیم، اندازه آن معمولا بین صفر تا یک تغییر می کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است. در اين تحقيق به منظور تعيين پايايي آزمون از روش آلفاي کرونباخ استفاده گرديده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري که خصيصه‌هاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌کند، به کار مي رود.
بنابراين به منظور اندازه‌گيري قابليت اعتماد، از روش آلفاي کرونباخ ، با استفاده از نرم‌افزار 22 Spss انجام گرديده است.
با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفای کرونباخ را محاسبه مي‌کنيم.

که در آن :
تعداد زير مجموعه‌هاي سوال‌هاي پرسشنامه يا آزمون = J
واريانس زير آزمون Jام Sj2 =
واريانس کل پرسشنامه يا آزمون S2 =
بدين منظور يک نمونه اوليه شامل 30 پرسشنامه پيش آزمون گرديد و سپس با استفاده از داده‌هاي به دست آمده از اين پرسشنامه‌ها و به کمک نرم‌افزار آماري Spss ميزان ضريب اعتماد با روش آلفايکرونباخ محاسبه شد، ضريب آلفايكرونباخ برای متغیرهای تحقیق و ابعاد آن به شرح زیر می باشد:
جدول 4-3: میزان آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق
متغیر
آلفای کرونباخ
مدیریت استعداد
0.893
جانشینپروری
0.836
مدیریت فناوری اطلاعات
0.842

با توجه به اینکه مقدار بدست آمده آلفایکرونباخ برای همه متغیرهای تحقیق بالای 7/0 میباشد، میتوان گفت پرسشنامه از پایایی بالایی برخوردار است.
3.6. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
محقق پس از آنکه روش تحقیق خود را مشخص نمود، با استفاده از ابزارهای مناسب دادههای مورد نیاز برای آزمون فرضیههای خود را جمعآوری میکند، که با بهرهگیری از تکنیکهای آماری مناسب، با روش تحقیق و نوع متغیرها سازگاری دارد، دادههای جمعآوری شده را دستهبندی و تجزیه و تحلیل مینماید و در نهایت فرضیهها را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کردهاند در بوته آزمایش قرار میدهد و تکلیف آنها را مشخص مینماید تا سرانجام بتواند پاسخی (راهحلی) برای پرسشی که تحقیق تلاشی سیستماتیک برای بدست آوردن آن بود، بیاید(سرمد، بازرگان،حجازی، 1387: 235). در این تحقیق برای بررسی سوالهای تحقیق در جامعه از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از:
3.6.1. آمار توصیفی
به یک مجموعه از مفاهیم و روشهای به کار گرفته شده جهت سازمان دادن، خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار و توصیف دادههای جمعآوری شده، آمار توصیفی گفته میشود(خاکی،1378،285). بطور کلی در این پژوهش جهت بررسی و توصیف ویژگیهای عمومی پاسخدهندگان از روش های موجود آمار توصیفی مانند، جداول توزیع فراوانی، درصد فراوانی، میانگین استفاده شد.
3.6.2. آمار استنباطی
در این تحقیق، برای پاسخگویی به سوالهای تحقیق روشهای آماری تحلیل رگرسیون ساده خطی و چندگانه و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است.

3.6.2.1. تحلیل رگرسیون
واژه رگرسیون به معنای بازگشت است و نشان می دهد، که مقدار یک متغیر به متغیر دیگری بر میگردد. در رگرسیون، به دنبال برآورد رابطهی ریاضی و تحلیلی آن هستیم، به طوری که با آن بتوان کمیت متغیر مجهول را با استفاده از متغیرهای معلوم تعیین کرد. پس در همبستگی به دنبال تعیین نوع رابطه و میزان ارتباطی هستیم، که متغییرها را به هم ربط میدهد. در تحلیل رگرسیون به دنبال این هستیم تا مقدار متوسط یک متغیر را براساس مقادیر ثابت متغیرهای دیگر تخمین زده یا پیش بینی کنیم.
مدل ارائه شده در این تحقیق مدل رگرسیون خطی ساده و چندگانه میباشد. یک مدل رگرسیون، شامل بیش از یک متغیر مستقل را مدل رگرسیون چندگانه می نامند.

مقادیر انحراف از رگرسیون را باقیمانده یا مانده ها () می نامند.
: مقادیر مشاهده شده
: مقادیر برآورده شده
در این پژوهش جهت بررسی و توصیف ویژگیهای عمومی پاسخدهندگان از روشهای موجود آمار توصیفی مانند جداول توزیع فراوانی، درصد فراوانی(میانگین) استفاده میگردد. تحلیل نتایج حاصل پرسشنامه و تخمین پارامترهای مدل با توجه به مدل مفهومی تحقیق توسط نرم افزار spss انجام خواهد شد. این روش تحلیل داده با مشورت محقق با استاد راهنما و مشاور انتخاب شده است.
3.6.2.2. تحلیل عاملی تأییدی
تحلیل عاملی تاییدی تشکیل شده از مجموعهای از روشهای آماری که هدفش ساده کردن یک مجموعه پیچیده از دادههاست. در علوم اجتماعی، تحلیل عاملی در مورد همبستگی بین متغیرها به کار میرود. در ادبیات تحلیل عاملی اساساً یک عامل، سازهای است که به طور عملیاتی به وسیله بارهای عاملی خود تعریف میشود و بارهای عاملی، همبستگی یک متغیر با یک عامل است (کلاین،1381).
تحلیل عاملی تاییدی در واقع یک آزمون نظریه است، که درآن پژوهشگر تحلیل خود را با یک فرضیه قبلی آغاز میکند. این مدل که مبتنی بر یک شالوده تجربی و نظری قوی است، مشخص میکند، که کدام متغیرها با کدام عاملها با یکدیگر همبسته میشود. برای ارزشیابی روایی سازه نیز یک روش قابل اعتماد به پژوهشگر عرضه میکند، تا از این طریق بتواند به گونه بارزی فرضیههایی درباره ساختار عاملی دادهها که ناشی از یک مدل از پیش تعیین شده با تعداد و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع مدیریت استعداد، فناوری اطلاعات، جامعه آماری، مدل مفهومی Next Entries پایان نامه با موضوع مدیریت استعداد، فناوری اطلاعات، رگرسیون، نیروی انسانی