پایان نامه با موضوع تحلیل داده، معادلات ساختاری، تحلیل مسیر، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

متغیرازطریق ۥبعد «بازیابی از حافظه» سنجیده می شود که خود آن نیز از طریق سه مولفه مواجهه، توجه و فهم، تحت بررسی قرارگرفته است؛ تعداد و شماره ي سؤالات در جدول (3-6) آورده شده است.
جدول 3-6 :گویه های مربوط به یادآوری تبلیغات هیجانی
مولفه
تعداد گویه ها
شماره گویه ها
مواجهه
9
9-1
توجه
12
21-10
درک
10
31-22

بخش سوم : این بخش شامل 28 گویه می باشد که برای بررسی تبلیغات هیجانی (متغیر مستقل اول)، طراحی شده است که این متغیرازطریق سه ۥبعد «ایجاد تمایل ، ایجاد ترجیح ومجاب کردن» بررسی
شده است؛ تعداد و شماره ي گویه ها در جدول (3-7) آورده شده است.
جدول 3-7: گویه های مربوط به تبلیغات هیجانی
ابعاد
تعداد گویه ها
شماره گویه ها
مجاب شدن
10
41-32
تمایل
11
52-42
ترجیح
7
59-53

بخش چهارم : این بخش شامل 14 گویه می باشد که برای بررسی گرایش به خرید (متغیر وابسته) طراحی شده است، كه شامل گویه های شماره ی60 تا 73 می باشد. برای بررسی این متغیر محصولات مصرفی که دارای درگیری ذهنی پایین (محصولات بی دوام و با قیمت کمتر از 150,000 تومان) هستند مد نظر قرار گرفته اند، این محصولات بر اساس مقاله بیس، نظراستاد محترم راهنما وروانشناس اجتماعی انتخاب شده و در طراحی سولات مد نظر قرار گرفتند؛ اسامی محصولات، مهم ترین جاذبه های هیجانی به کار رفته درتبلیغ آنها واشاره موردی تبلیغ در جدول(3-8) ارائه شده است.
جدول3-8 : اطلاعات مد نظردر طراحی پرسشنامه
ردیف
نوع محصول
مهم ترین جاذبه هیجانی استفاده شده در تبلیغ
برند تبلیغ شده
1
تنقلات و خوراکی ها
لذت بردن، زنده کردن خاطرات شیرین، موسیقی شاد و محلی، تصاویر رنگی و کارتونی، زمان پخش هیجانی، برنده شدن، سرعت، طنز
چی توز، چاکلز، لوسی، بیسکوییت مادر، محسن، هایلی، آوازه، تحفه، دوغزال، لادن
2
ابزار ورزشی
سلامتی، رهایی از مشکل خاص، اعتماد به نفس، رضایت از زندگی، تصاویر سه تایی
دستگاه دراز نشت تن تاک،
تن سازهمراه
3
کرم
زیبا بودن، رهایی از مشکل خاص (جای جوش)، جنسیت (هنرپیشه مرد با ظرافت زنانه)
رژودرم
4
شامپو و شوینده
طراوت و شادابی، صدا و لحن خوشایند، سرعت و لذت شستشو
پرژک، پرسیل، پریل
5
عطر
منحصربفرد بودن، ارتباط خوب
عطر بیک
6
تفریح
شادی، لذت بردن، هیجان
سرزمین موج های آبی

همه متغیرهای این پژوهش با استفاده از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت149 از(خیلی کم = 1) تا (خیلی زیاد = 5) مورد اندازه گیری قرار گرفتند.
4.7.3- پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار اندازه گیری
توانایی ابزار در حفظ پایایی خود در طول زمان – علیرغم شرایط غیر قابل کنترل آزمون و وضعیت خود پاسخگویان – حاکی از پایداری آن و تغییر پذیری اندک آن می باشد(سکاران،1390: 227). به عبارت ديگر ابزار پايا يا معتبر ابزاري است كه از خاصيت تكرارپذيري و سنجش نتايج يكسان برخوردار باشد(حافظ نيا، 1386: 156). براي سنجش پايايي از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده است كه پس از توزيع و جمع آوري50 پرسشنامه در سطح جامعه آماري مورد پژوهش، از نرم افزارتحلیل آماریspss جهت محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديد؛ كه مقدار آلفاي كل در رابطه با كليه ي متغيرهاي فرضيه هاي تحقيق 0.94 محاسبه گرديد كه معادل با 94 درصد مي باشد. میزان آلفای بدست آمده در مورد هر یک از مراحل مطرح شده که پس از حذف گویه های رد شده محاسبه شده است، در جدول‌‌(3-9) آورده شده است.
جدول3-9: ضریب آلفای کرونباخ گویه ها
مراحل
تعداد گویه ها
ضریب آلفای کرونباخ
تمایل
11
0.812
ترجیح
7
0.828
مجاب شدن
10
0.711
مواجهه
9
0.725
توجه
12
0.777
فهم
10
0.770
گرایش به خرید
14
0.811
کل
73
0.940

5.7.3- روایی (ثبات) ابزاراندازه گیری
منظور از روايي اين است كه مقياس و محتواي ابزار يا سوالات مندرج درآن دقيقا متغيرها و موضوع
مورد مطالعه رابسنجد، يعني اينكه هم داده هاي گردآوري شده از طريق ابزار مازاد برنياز تحقيق نباشد وهم اينكه بخشي از داده هاي مورد نياز دررابطه با سنجش متغيرها در محتواي ابزار حذف نشده باشد يا به عبارت ديگر عين واقعيت را بخوبي نشان دهد (حافظ نيا،1386 : 155)؛ روایی را به شکل های مختلف طبقه بندی کرده اند که به تعدادی از آنها اشاره می شود:
روایی محتوایی150
روایی نمادی (ظاهری)151
روایی مربوط به ملاک152
روایی متضن پیش بینی153
روایی همگرا154
روایی متمایز کننده155
روایی سازه156 (خاکی،1390: 244).
در این پژوهش برای تعیین روایی ابزار پژوهش از روایی ظاهری استفاده شده است. بدین منظور پس از تنظیم و طراحی گویه های لازم برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش، که بر اساس مبانی نظری پایان نامه و بررسی تحقیقات پیشین صورت گرفته در این زمینه انجام شد؛ گویه ها به استاد محترم راهنما، روش تحقیق و متخصص آمار نشان داده شد و پس از بررسی و مطابقت با متغیرهای اندازه گیری شده، نظر ایشان دریافت و نهایتا پرسشنامه مورد نظر از لحاظ روایی پس از رفع موارد ابهامی مورد تایید قرار گرفت.
8.3- روش تجزیه و تحلیل داده ها
براي تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده در اين پژوهش، از نرم افزارتحليل آماري Spss، Lisrel و Minitabاستفاده شده است. دراین تحلیل از دو روش آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده می شود؛ در بخش آمارتوصیفی ازجداول و نمودارهای توزیع فراوانی، شاخصهای مرکزی و پراکندگی، آزمون اندرسون– دارلینگ، آزمون تبدیل داده های جانسون استفاده شده است؛ در بخش آمار استنباطی براي بررسي و آزمون فرضيه ها و پاسخ به اين سؤال كه آيا نمونه ي گرفته شده و نظرات گرفته شده مي تواند به كل جامعه تعميم يابد؟ از آزمون برازش مدل مفهمومی وآزمون نرمال بودن، برآورد شاخص های تک بعدی بودن متغیر وسازه، T-Values، Standard Solution، الگوی تحلیل مسیر، نمودارماهی استخوان ایشی کاوا، آزمونهای تعقیبیDunnett وTukey، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون لون استفاده کرده ایم.
9.3- جمع بندی فصل سوم
این پژوهش یک تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد. با استفاده ازپرسشنامه داده های مورد نیازاز آزمودنی ها جمع آوری شده است، آزمودنی ها بانوان جوان شهرزنجان در نظر گرفته شده اند که بین 15 تا 18 سال سن داشته و در مقطع متوسطه دوم مشغول به تحصیل می باشند؛ حجم نمونه بدست آمده از این جامعه آماری 370 نفر می باشد که 158 نفرازمدارس ناحیه1 و 212 نفراز ناحیه2 به صورت تصادفی انتخاب شده اند. روایی پرسشنامه به وسیله روایی ظاهری و پايايي آن از طریق ضريب آلفاي كرونباخ مورد تایید قرار گرفت، همچنین براي تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده از دو روش آمار توصيفي وآمار استنباطي به وسیله نرم افزارتحليل آماري Spss وLisrel استفاده شده است.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها

1.4- مقدمه
این فصل به دو بخش تقسیم شده است؛ درقسمت اول به تلخیص داده های گردآوری شده و توصیف ویژگی های نمونه انتخاب شده می پردازیم، در بخش دوم فرضیه های ارائه شده در این پژوهش را به ترتیب مورد آزمون قرار می دهیم. در این پژوهش تحلیل داده ها به روش علت و معلولی تحلیل مسیر157 با نرم افزار لیزرل صورت گرفته است، این نرم افزار با استفاده از همبستگی و کواریانس بین متغیرهای اندازه گیری شده می تواند مقادیر بارهای عاملی، واریانس ها و خطاهای متغیرهای مکنون را استنباط کند که به منظور برآورد مدل کلی معادلات ساختاری158 وبررسی روابط خطی بین متغیرهای مکنون159 و متغیرهای آشکار از این نرم افزار استفاده می شود (هومن،1391: 31-30). همچنین برای سنجش پایایی پرسشنامه، آزمون نرمال بودن جامعه و… از نرم افزارSpss استفاده شده است.
2.4- آماده سازی داده های پژوهش
1.2.4- تجزیه و تحلیل پرسشنامه بر اساس داده های مفقودی (پاسخ داده نشده)
داده های مفقود از جمله مسائلی است که نتایج هر پژوهشی را تحت تاثیر خود قرار می دهد، بنابراین اطلاع از مقدار و چگونگی توزیع داده های مفقود از مهم ترین اطلاعات جهت برخورد اصولی با این مقادیر است. در نمودار (4-1) خلاصه ای از داده های مفقود نشان داده شده است.

بنا به اطلاعات نموداراز بین 321 پرسشنامه160 مورد بررسی،201 پرسشنامه بدون داده مفقود و 120 پرسشنامه دارای داده مفقود بوده اند؛ از بین 78 گویه161 مطرح شده ( شامل گویه های مربوط به متغیرهای زمینه ای متغیرهای مستقل و وابسته) در هر پرسشنامه،11گویه دارای داده های مفقودی می باشند؛ و از بین کل گویه های162 مورد بررسی در مجموع پرسشنامه ها تعداد 461 گویه دارای داده مفقود بوده اند.
جدول زیر خلاصه از متغیرهای دارای داده های مفقودی بالای 10 درصد می باشد، همان گونه که در جدول(4-1) مشاهده می شود، متغیرهای میزان تقریبی هزینه ماهانه، تعداد افراد شاغل خانواده و میزان درآمد خانواده دارای بیشترین داده مفقودی یا بیشترین عدم پاسخگویی است و این عدم پاسخگویی از 10 درصد تا 25 درصد در نوسان است، در این بین متغیر میزان تقریبی هزینه ماهانه با 5/25 درصد و سپس تعداد افراد شاغل خانواده با 9/24 درصد بیشترین عدم پاسخگویی، ومیزان درآمد ماهیانه خانواده با 5/16 درصد کم ترین میزان عدم پاسخگویی را به خود اختصاص داده است.
جدول 4-1: خلاصه متغیر های دارای داده های مفقود a,b

مفقودی
درصد صحیح
میانگین
انحراف معیار

کل
درصد

ميزان تقريبي هزينه هاي جاري خانواده شما در هر ماه
82
25.5%
239
2.0753
.92274
تعداد افراد شاغل خانواده
80
24.9%
241
1.31
.637
ميزان درآمد ماهيانه خانواده
53
16.5%
268
2.1903
.99304
a. Maximum number of variables shown: 25
b. Minimum percentage of missing values for variable to be included: 10.0%

همچنین نمودار(4-2) الگوی دادهای مفقود را به نمایش می گذارد، همان گونه که مشاهده می شود نرم افزار با توجه به تعداد متغییر های این تحقیق،109الگو برای دادهای مفقود در نمونه آماری این تحقیق شناسایی کرده است، به عنوان مثال درالگوی شماره1هیچ داده مفقودی با توجه به متغیرهای ذکر شده وجود ندارد به عبارتی الگویی از عدم پاسخ گویی به بیش از 10درصد یا بیشتر سوالات مرتبط با شاخصها و ابعاد آنها وجود ندارد، در حالی که در الگوی شماره9 الگویی از عدم پاسخگویی به سوال متغیر درک 4(DARK4) وجود دارد، همچنین درالگوی شماره 109 می توان مشاهده کرد که دادهای مفقود حول سوالات در آمد در جریان است.

نمودار(4-3) نیز به الگوی دادهای مفقود اختصاص دارد، همان گونه که گذشت الگوی شماره 1 به الگوی عدم وجود داده های مفقود در متغییرهای ذکر شده اختصاص دارد این الگو نزدیک به 60درصد از الگوی دادهای مفقودی این تحقیق را شامل می شود در حالی که الگوی شماره 68 به میزان 91/10درصد ازکل الگوی داده های مفقود ی را شامل می شود و الگوی شماره 23 دارای کمترین فراوانی است.
2.2.4- روش جایگذاری داده های مفقودی
اغلب روش های مورد اشاره در بالا کم و بیش در مدل معادلات ساختاری163 استفاده می شود اما این روش ها به علت ایجاد برخی از مشکلات در روش SEM جای خود را به روش حداکثر محتمل برای داده های مفقود داده اند، این روش، روشی متداول برای مواجهه با داده های مفقود در روش مدل معادلات ساختاری است. ارباکل (1996) و اندرس و بندالوس (2001) معتقدند این روش به علت داشتن کمترین میزان اریب در نتایج، بهترین روش در مدل SEM است، بنابراین در این پژوهش برای جایگذاری داده های مفقود با همین روش و از تکنیک EM کمک گرفته شده است164.
3.4- آمارتوصیفی
1.3.4- تحلیل توصیفی وضعیت نمونه بر حسب مدرسه
همان گونه که در جدول(4-2) ملاحظه می شود از میان 321165 پاسخگویی که به پرسش های این تحقیق پاسخ گفته اند، مدرسه عفاف و مهدیه با 17 درصد بیشترین میزان پاسخگویان و بازگشت پرسشنامه ها را به خود اختصاص داده است.
جدول4-2: توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب مدارس
نام مدرسه
فراوانی
درصد
درصد صحیح
درصد انباشتی
بهشتي
36
11.2
11.2
11.2
حضرت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع جامعه آماری، مدارس متوسطه، ناخودآگاه، جمعیت شناختی Next Entries پایان نامه با موضوع معادلات ساختاری، مدل معادلات ساختاری، توزیع فراوانی، وضعیت اقتصادی