پایان نامه با موضوع تجزیه و تحلیل آماری، جمع آوری اطلاعات، تحلیل آماری

دانلود پایان نامه ارشد

درجه اول به زمان حال است ، هر چند غالباً رویدادها وآثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می شوند ، مورد بررسی قرار می دهد. (بست، 1371).
در این پژوهش نیز به توصیف و بررسی قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و یا تضمین سپاری با تاثیر بر شاخص های عملیاتی و مالی شرکت انبار های عمومی و خدمات گمرکی ایران می پردازد. بنابراین روش تحقیق مناسب که در این پژوهش بکار رفته است ، روش تحقیقی توصیفی می باشد.
در تحقیقات توصیفی می توان جامعه مورد مطالعه را از طریق پیمایشی تحت بررسی و آزمون قرار داد.
پیمایش عبارت از جمع آوری اطلاعات است که با طرح و نقشه و به عنوان راهنمای عملی توصیف یا پیش بینی و یا به منظور تجزیه و تحلیل روابط برخی متغیرها، صورت می گیرد. پیمایش توصیفی ، به توصیف پدیده های خاص در محیطی معین می پردازد ، برای آزمون نظریه ها و پاسخگویی به پرسش های پژوهشی به کار می رود و شامل توصیف و نتیجه گیری است. (کومار، 1374، 49-47).
مراحل مختلف اغلب پیمایش ها به ترتیب زیر است : (اوپنهام، 1369، 150).
1- مطالعه کتب و نشریات مربوطه و مصاحبه با افراد صاحب نظر و با تجربه.
2- تدوین فرضیه و طراحی روش تحقیق.
3- طراحی فنون و روشهای مورد نیاز تحقیق ، اجرای طرح مقدماتی و رفع نواقص ابزار تحقیق.
4- انتخاب افراد و نمونه هایی که باید مورد بررسی قرار گیرند.
5- کار میدانی وجمع آوری و دریافت اطلاعات و داده ها.
6- کد گذاری و پردازش داده ها.
7- تجزیه و تحلیل آماری.
8- گردآوری نتایج و آزمون فرضیه ها.
9- تحلیل نتایج بدست آمده و نگارش تحقیق.
روش تحقیق در پژوهش ما ، روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی می باشد.
دست بندي روش هاي تحقيق بر اساس نحوه گردآوري داده ها :
پژوهش ها براساس نحوه گردآوري داده ها به دو دسته تقسيم مي شوند: تحقيق توصيفي و تحقيق آزمايشي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع ارزش گذاری، اسناد تجاری، مدل مفهومی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع تملک اراضی، آزادی قراردادها، ماهیت حقوقی