پایان نامه با موضوع تجارت الکترونیک، بازاریابی، مصرف کنندگان، کسب و کار

دانلود پایان نامه ارشد

ا از جست و جو، جمع آوری اطلاعات در مورد محصولاتی است که قصد خرید آنها را دارند. از سوی دیگر مشتریان اکتشاف محور لزوماً برنامه ای برای خرید در ذهن ندارند، و هدف شان از جست و جو تنها باز کردن پنجره فروشگاه مجازی می باشد. رفتار جست و جو روی اینترنت شبیه فروشگاههای فیزیکی است به این معنی که ممکن است مشتریان فعالیت جست و جو را با هدف یا بدون هدف مشخصی انجام دهند.
وا‍‍ژگان كليدي تحقيق به وسيله پرسشنامه استاندارد اندازه گيري مي شوند اين در حالي است كه با توجه به ادبيات تحقيق ممكن است تغییراتي اعمال شود.

1-7. روش شناسي تحقيق
1-7-1. از نظر هدف:
تحقیقات کاریردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانونمندیها، اصول وفنونی که در تحقیقات پایه تدوین میشوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار میگیرند (خاکی، 86، ص202). هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در زمینه خاص است. این تحقیق بر مبنای هدف، از نوع کاربردی می‌باشد.
1-7-2. از نظر روش:
این پژوهش از نظر روش، در زمره تحقیقات توصیفی-پیمایشی است، زیرا عناصر و متغیر های پژوهش و نحوه ارتباط میان آنها را در چارچشبکه مشخص توصیف نموده است. تحقیق توصیفی، شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه، یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می باشد. اطلاعات توصیفی معمولاً ازطریق پرسشنامه، مصاحبه یا مشاهده جمع آوری می شوند (خاکی، 1386، ص202).

1-8. مدل مفهومی تحقیق

1-9. جامعه آماري تحقيق
جامعه آماري این تحقیق دانشجویان رشته هاي مديريت دانشگاههای شاهد، تهران و شریف می باشند. اين جامعه آماري به اين دليل انتخاب شده است نگرش های دانشجویان محيطهاي گوناگون دانشگاهی در جامعه آماری تحقیق وجود داشته باشد و نتایج از قابلیت تعمیم بیشتری برخوردار باشد.
1-10. ابزارهاي گردآوري داده ها
چون ترجمه و معادلسازي باعث تغییرات هرچند اندک در پرسشنامه شده است از نظر متخصصین و خبرگان استفاده شد.
پايايي پرسشنامه نيز به روش سازگاري دروني و با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ مورد سنجش قرار گرفته است.
1-11. قلمرو تحقيق
الف-قلمرو موضوعي: قلمرو موضوعي این تحقیق به طور اعم تجارت الکترونیک و به طور اخص عوامل انگیزشی مرتبط با خرید اینترنتی از دو دیدگاه سودمند گرایی و لذت گرایی می باشد.
ب-قلمرو زماني: این تحقیق در سال تحصیلی 90-1389 انجام شده است.
ج- قلمرو مکاني: قلمرو مکانی این تحقیق، دانشگاههای دولتی تهران، شریف و شاهد در شهر تهران می باشد.

2-1. مقدمه
در دو دهه اخير با ظهور فناوريهاي جديد و دستيابي همگان به شبکه ارتباطي اينترنت تحولاتي در ارتباطات، تواناييهاي خريد و فروش، روشهاي توليد، توزيع و ساختار تشکيلاتي شرکتها ايجاد شده است. يكي از ابعاد اين تحول، تغييرات عميقي است كه در روابط اقتصادي بين افراد، شركتها و دولتها به وجود آمده است. مبادلات تجاري بين افراد با يكديگر، شركتها با يكديگر، افراد با شركت ها و دولت ها به سرعت از حالت سنتي خود كه عمدتاً مبتني بر مبادله بر مبناي اسناد و مدارك كاغذي است، خارج شده و به سوي انجام مبادلات اينترنتي از طريق بهرهگيري از سيستمهاي مبتني بر اطلاعات الكترونيكي در حال حركت است. خريدهاي اينترنتي به دليل سرعت، كارآيي، كاهش هزينهها شبکههره برداري از فرصتهاي زودگذر عرصه جديدي را در رقابت گشوده است (چافی،2004، ص286)..
2-2. تجارت الکترونیک
در اقتصاد دیجیتال و عصر اطلاعات بکارگیری فناوریهایی مانند شبکههای رایانهای و بویژه اینترنت در راستای انجام فعالیتهای تجاری، خصوصاً خرید و فروش کالاها و خدمات گسترش روزافزونی پیدا کرده است. تجارت الکترونیک اقتصاد جامعه را متحول کرده و مزایای فراوانی برای سازمانها، مشتریان و جامعه در بر دارد. از طرف دیگر این پدیده با فراهم آوردن امکان کار در منزل و یا ایجاد امکان خرید در منزل، باعث کاهش تعداد مسافرتها و در نتیجه کاهش ترافیک و آلودگی کمتر و در یک کلام افزایش سطح استاندارد زندگی مردم شده است
تاريخچه تجارت الكترونيك بيشتر به تعريفي كه از آن مي شود بستگي دارد. عدهاي اعتقاد دارند اولين داد و ستدی که توسط تلفن و فاکس انجام گرفت، اولين داد وستد الکترونيکي بوده است. در اواخر دهه 1960مبادله الکترونيکي داده ها شکل گرفت، و متعاقباً در سال1994 دروازههاي پست الکترونيک بر روي دانشگاهها گشوده شد و از سال 1998 به بعد بسياري از شرکتها براي فروش محصولات خود از اينترنت بهره گرفتند.
در ابتداي دهه 1980 تجارت الکترونيک بين شرکتهاي تجاري توسعه قابل توجهي پيدا کرد. در اين زمان، فناوريهاي انتقال الکترونيکي پيام مانند تبادل الکترونيکي دادهها و پست الکترونيک، بطور وسيعي بين شرکتهاي تجاري به کار گرفته شدند. در اوايل1990 اينترنت جنبه تجاري بخود گرفت و به دنبال رشد سريع آن، اصطلاح تجارت الکترونيک ابداع شد، و سيستمهاي کاربردي تجارت الکترونيک به سرعت گسترش يافتند. کاربرد و توسعه جهاني اينترنت، با ظهور شبکه جهانگستر شروع شد. شبکه جهانگستر باعث شد که تجارت الکترونيک تبديل به يکي از راههاي ارزان وکم هزينه براي انجام فعاليتهاي تجاري شود، و پس از مدتي تنوع بسيار وسيعي ازفعاليتهاي تجاري را پوشش داد، (يزدان پناه، 1384، ص14).
2-2-1. تعریف تجارت الکترونیک
تاکنون تعریف واحدی از تجارت الکترونیک ارائه نشده است و شاید تعداد تعاریف آن به تعداد مؤلفان مقالات مرتبط با موضوع برسد. چافی38(2002) تجارت الکترونیک را “خرید و فروش از طریق شبکهی اینترنت” تعریف می کند (چافی، 2002، ص20). سازمان سنجش فناوری اطلاعات39 (2002) نیز تجارت الکترونیک را ” مبادلهی الکترونیکی است که خرید و فروش کالاها و خدمات بین شرکتها، افراد، دولت ها و سایر بخش های عمومی و خصوصی را شامل می شود” تعریف می کند (چافی، 2002، ص20).
هیراتسو40 (2000، ص 130)، تجارت الکترونیک را ” فناوری پردازش و مجموعهی فعالیتهایی می داند که در زمان مبادلات تجاری بصورت خودکار در شبکهها و از طریق فناوری اطلاعات صورت می گیرد”. چافی با در نظر گرفتن تعاریف متعدد و بررسی آن ها تجارت الکترونیک را از چهار دیدگاه تعریف می کند (چافی، 2002، ص20) :
دیدگاه ارتباطات41: تجارت الکترونیک یعنی” انتقال اطلاعات، کالاها، خدمات و یا پرداخت وجه توسط وسایل الکترونیکی”؛
دیدگاه فرایند تجاری42: تجارت الکترونیک یعنی ” کاربرد فناوری جهت خودکار کردن مبادلات و فرایندهای تجاری”؛
دیدگاه بز خط43: تجارت الکترونیک یعنی خرید و فروش اطلاعات و کالاها بصورت برخط.
دیدگاه خدماتی44 : ” تجارت الکترونیک ابزاری است که بصورت همزمان باعث کاهش هزینه، و افزایش سرعت، و کیفیت ارائهی خدمات می شود”.
2-2-2. انواع تجارت الکترونیک
در طبقه بندی انواع تجارت الکترونیک، برحسب ماهیت طرفین معاملهی الکترونیکی و این که طرفین معامله شخصیت حقیقی (افراد، و مصرف کنندگان نهائی) و یا حقوقی (شرکتهای خصوصی و عمومی) دارند، چهار نوع تجارت الکترونیک شامل (B2B، B2C، C2B، C2C) قابل تشخیص است.
ریپورت45 و جاورسکی46 (2001) این چهار نوع تجارت الکترونیک در قالب جدول (2-1) نمایش داده شده اند.

جدول 2- 1. انواع تجارت الکترونیک
مشتری
شرکت

B 2 C (مشتری به شرکت )
B 2 B (شرکت به شرکت)
شرکت
C 2 C (مشتری به مشتری)
B 2 C (شرکت به مشتری)
مشتری

در تجارت الکترونیک از نوع شرکت، با شرکت (B2B)، طرفین معامله هر دو شخصیت حقوقی دارند و معامله بین دو شرکت رخ می دهد. در تجارت الکترونیک از نوع شرکت با مشتری (B2C ) معامله بین مصرف کننده ی نهائی (شخص) با شرکت صورت می گیرد.
در تجارت الکترونیک مشتری با مشتری (C2C) هر دو طرف معامله را مصرف کنندگان و مشتریان نهائی تشکیل می دهند.
در تجارت الکترونیک مشتزی با شرکت (C2B) مصرف کنندگان نهایی از طریق یکپارچه کردن خود، خود را به صورت یک گروه خریدار در می آورند و اقدام به خرید می نمایند.
2-2-3. مراحل تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک را می توان مجموعهای از فعالیتها دانست که بصورت فرایندی و متوالی صورت می گیرد، و می توان آن را طی مراحلی تشریح کرد.
سلز47 و شوبرت48 (1998) بیان می دارند که تجارت الکترونیک فرایندی است که طی چهار مرحله رخ می دهد )عزیزی، 1382) :
مرحلهی اطلاعات49 : در این مرحله طرفین معامله در مورد محصول، قیمت ها، نوع، کیفیت و سایر موضوعات مورد نیاز اطلاعات لازم را کسب می کنند.
مرحلهی توافق50 : در این مرحله مذاکرات و چانه زنیهای لازم بین خریدار و فروشنده واقع می شود. در بهترین حالت این مرحله منجر به انعقاد قرارداد می شود.
مرحلهی واریز و پرداخت51 : در این مرحله قیمت مورد توافق پرداخت شده و معامله صورت می گیرد.
مرحلهی ارتباطات52 : در این مرحله بر ایجاد رابطه بین مشتریان با هم و بین مشتریان با شرکت از طریق ایجاد یک جامعهی الکترونیکی53 تاکید می شود. این مرحله را مرحلهی پشتیبانی نیز می نامند زیرا در این مرحله خدمات پس از فروش ارائه می شود و بر حفظ مشتریان تاکید می شود.
2-2-4.اجزای تجارت الکترونیک
اگر تجارت الکترونیک را به عنوان یک پدیده در نظر بگیریم باید اجزای آن را شناسایی کرد. میلر54 (1996) اجزای تجارت الکترونیک را شامل سه قسمت سازمان، بانک و بازاریابی می داند.
سازمان: مسئولیت حمایت از فرایندهای تجاری را بر عهده دارد، کالا و خدمات تولید نموده و منابع مالی لازم را تدارک می بیند.
بانک: بانک ها از فرایند واریز و پرداخت حمایت می کنند، و سیستمهای پرداخت الکترونیکی را تسهیل می کند.
بازاریابی: بازاریابی اطلاعات مربوط به بازار و مشتریان را جمع آوری می کند، قراردادهای خرید و فروش را منعقد می کند.

این اجزاء در شکل (2-1) نشان داده شده اند.

شکل 2- 1. اجزای تجارت الکترونیک (میلر، 1996)

کازیر55 (1997) نیز تجارت الکترونیک را حاصل تعامل سه جز می داند. این سه جز عبارتند از :
فرایندها: شامل فرایندهای بازاریابی، فروش، پرداخت، تامین سفارشات و پشتیبانی؛
نهادها: شامل دولت، واسطه ها، مصرف کنندگان و تامین کنندگان؛
شبکهها: شامل شبکه های داخلی شرکت، اینترنت و شبکههای تجارت.
2-2-5. مدل های کسب و کار در تجارت الکترونیک
مدل های کسب و کار نشان می دهد که یک شرکت چگونه درآمد کسب می کند. موقعی که یک شرکت تصمیم به حضور در اینترنت می گیرد، و قصد دارد درآمد کسب کند، به روش های متفاوت می تواند این کار را انجام دهد.
طبقه بندی تیمرز56 (1998، ص3) یازده نوع مدل کسب و کار را به شرح زیر مطرح می کند:
فروشگاه الکترونیکی57: فروشگاه الکترونیکی به معنای داشتن یک مغازه و فروشگاه در فضای الکترونیک و اینترنت می باشد.
تدارکات الکترونیکی58: عبارت است از مناقصه و الکترونیکی و تهیهی کالاها و خدمات مورد نیاز شرکتهای بزرگ خصوصی و دولتی خریدهای خود را به مناقصه می گذارند و بهترین پیشنهادها را می پذیرند.
حراجی الکترونیکی59: مزایده یا حراج الکترونیکی به معنای اجرای الکترونیکی مکانیزم مزایده در فضای اینترنتی می باشد. برای تسهیل مزایده ممکن است از نرم افزارهای چند رسانهای استفاده شود.
مرکز خرید الکترونیکی60 : مرکز خرید الکترونیکی مجموعهای از فروشگاه های الکترونیکی است که تحت یک چتر قرار دارند.
بازار شخص ثالث61 : در این نوع مدل که تازه رایج شده است، شرکت انجام بازاریابی شبکهای خود را به سایر شرکت ها واگذار می کند.
جوامع مجازی62 : در این نوع مدل حق عضویت و تبلیغات، منابع تولید درآمد می باشند.
ارائه کنندهی خدمات زنجیره ی ارزش63 : در این مدل یک وظیفه خاص و یا بخش خاصی از زنجیرهی ارزش توسط شرکت دیگری انجام می شود.
الگوی مشارکتی64 : این مدل مجموعه ای از ابزار و یک محیط اطلاعاتی را برای همکاری بین شرکت ها ارائه میکند و میتواند بر وظایف خاصی مثل طراحی و مهندسی مشارکتی و یا پشنیبانی از تیم مجازی مشاوران متمرکز شود.
یکپارچهکنندهی زنجیره ی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع عوامل انگیزشی، مصرف کننده، فناوری اطلاعات، دسترسی به اطلاعات Next Entries پایان نامه با موضوع بازاریابی، مصرف کنندگان، ارتباطات بازاریابی، تجارت الکترونیک