پایان نامه با موضوع برابری جنسیتی، نابرابری جنسیتی، قوانین داخلی، قوانین داخل

دانلود پایان نامه ارشد

جهت رفع نابرابری جنسیتی باشد. نگرشی که در ظاهر زن و مرد را مساوی و برابر میداند و برای توجیه این تبعیضها، عواملی مانند احساسات، تفاوتهای ظاهری و جسمی، تفاوتهای فطری و زیستشناسانه را در ایجاد نابرابری دخیل میدانند. این تبعیضها، در جوامع توسعهیافته و با درآمد بالا کمتر از کشورهای کمتر تویعهیافته و با درآمد پایین مشاهده میشود. در واقع، شاخص تبعیض جنسیتی از جمله فاکتورهای تأثیرگذار در درجهی توسعهیافتگی کشورها محسوب میشود. شاخص توانمندسازی زنان هم یکی دیگر از شاخصهای توسعهیافتگی کشورهاست که توانمندسازی را در «حضور مستمر و فعال زنان در عرصههای کلان تصمیمگیری» معنا میکند. طبق تعریف برنامه توسعه سازمان ملل متحد، توانمندسازی زنان صرفاً شامل دستیابی به نتایج حاصل از توسعه نمیگردد بلکه مشارکت زنان در فرایند توسعه همهجانبه اهمیت ویژه دارد. بنابراین، کشوری که نقش زنان در توسعه همهجانبه ( انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) را حائز اهمیت میداند، میتواند جایگاه بهتری نسبت به سایر کشورها در توسعه داشتهباشد. عواملی که در این نابرابریها مؤثرند، همواره در یک راستا پیش میروند و بر هم تأثیر میگذارند. شاید بتوان ناهنجاریهای اجتماعی را مهمترین فاکتور در این مقوله دانست، زیرا بر تمامی مسائل جامعه سیطره دارد. البته شرایط نامساعد اقتصادی هم میتواند در تأثیر مستقیم با ناهنجاریهای اجتماعی، این نابرابریها را تشدید نماید.
عدم بهرهمندی مناسب از آموزشهای لازم مسئلهای بسیار مهم است که سبب کاهش اعتمادبهنفس در زنان و بهدنبال آن، عدم کارایی در بازار کار، ترجیح مردان به زنان برای تصدی مناصب، احتساب اکثر مشاغل توسط مردان یا کسب شغل بهشرط درآمد کم برای زنان، ناتوانی اقتصادی زنان، کاهش حضور در اجتماع، محدود شدن به نقشهای کلیشهای و عدم تربیت صحیح فرزندان، کاهش اهمیت به بهداشت و شرایطی از این قبیل میگردد. درنتیجه، عدم بهرهمندی از آموزشهای لازم، میتواند نتایج منفی در پی داشته باشد.
در تمامی کشورهای جهان، درصد زنان بیسواد بیشتر از مردان بیسواد است. رفع این معضل قطعاً گامی مؤثر در مسیر رسیدن به برابری جنسیتی میباشد. عدم بهرهمندی زنان از آموزشهای مورد نیاز سبب میشود زنان نتوانند آنگونه که شایسته است در مناصب مدیریتی و حکومتی ایفای نقش نمایند. در نتیجه، نقش مردان در تصمیمگیریهای کلان حکومتی نسبت به زنان پررنگتر است. حضور زنان در پستهای مهم حکومتی میتواند سبب وضع قوانین شود که زنان را عضوی فعال خوانده و آنان را محور امور قرار دهد نه اینکه سبب به حاشیه رانده شدن آنان باشد. قوانین بینالمللی در این زمینه به تصویب رسیده است ولی عرصه فکر تا عمل هنوز بسیار با هم فاصله دارد. هیچ اجباری برای کشورها در جهت عمل به این قوانین یا پیوستن به این معاهدات وجود ندارد. بنابراین، دولتهای مستبد، قطعاً آزادیعمل خود را از دست نمیدهند و زیر بار قوانین مغایر با نگرش غلط اجتماعی یا مذهبی خود نمیروند. برای مثال علیرغم تأکید اسناد بینالمللی در ارتباط با آزاد و برابر بودن تمامی افراد، کشورهایی وجود دارند که زنان از حق رأی دادن محرومند ولی مردان آن جامعه میتوانند همزمان 4 ازدواج دائم داشته باشند. دوگانگی بین قوانین داخلی و قوانین بینالمللی موجود نشانگر این است که هنوز کشورهای بسیاری وجود دارند که از پذیرش مفاد قوانین در جهت همگون کردن قوانین داخلی خود با اسناد بینالمللی امتناع کردهاند و قدمی در جهت رفع تبعیضها برنداشتهاند. علیرغم تأکید اسناد بینالمللی به رفع قوانین داخلی مغایر با معاهدات بینالمللی مربوطه، قوانین داخلی به قوت خود باقی است. کارگروهی لازم است تا به طور مداوم گزارشاتی از وضعیت زنان در هر جامعه تهیه نماید و دولتها را ملزم کند که تمهیداتی جهت ایجاد شرایط ایدهآل پیشبینی کنند و در اولویت سیاستهای خود قرار دهند.

پیشنهادات
موضوع مورد بحث، یکی از بحثهای حائز اهمیت و چالشبرانگیز شمرده میشود. با وجود پژوهشهای صورتگرفته در این زمینه، هنوز ناگفتههای زیادی وجود دارد که بررسی آنها میتواند ابعاد دیگری از این موضوع را روشن سازد. در تحقیقات موجود، نگاه جامع و کاملی به فاکتورهای مؤثر در نابرابری جنسیتی وجود نداشتهاست و بهتبع آن نتیجهگیری کاملی نیز بیان نگردیده است. به عقیده نگارنده، راهکاری که میتواند بخش بزرگی از مشکلات را مرتفع سازد، وضع یک کنوانسیون الزامآور است که بتواند مانند قاعدهای بنیادین، قاطع، غیرقابل تغییر و با ضمانتاجرایی حقوقی و اخلاقی قابل تضمین باشد. سندی بینالمللی که تمامی کشورها ملزم به اجرای آن باشند نه قاعدهای که کشورها در پیوستن به آن مختار باشند. دادگاهی بینالمللی لازم است تا شکایات مطروحه در این زمینه را پیگیری و رأی قاطع صادر کند. دادگاهی که اشخاص خصوصی قادر به طرح شکایت در آن باشند و تحت حمایت دیپلماتیک ارگانی فراتر از دولتها قرار گیرد.
در ذیل، محورهایی جهت انجام پژوهش در موضوع مورد بحث پیشنهاد شده است:
• بررسی تفصیلی تاریخچه شکنجه علیه زنان،
• بررسی تحول مفهوم شکنجه در اسناد بینالمللی حقوق بشر دوستانه،
• بررسی عامل ایجاد اولین سند بینالمللی در زمینه حقوق زنان،
• بررسی تفصیلی شاخصهای تبعیض جنسیتی به طور جداگانه،
• تجزیه و تحلیل عوامل نابرابری جنسیتی و تبیین عامل مؤثرتر،
• بررسی اسناد بینالمللی در زمینه حقوق زنان و تحلیل مفاد آنها،
• بررسی عوامل نابرابری جنسیتی و ارائه راهکارهای عملی در جهت رفع آن.

منابع

کتب فارسی
قرآن کریم
آشوري، داريوش؛ 1366، دانشنامه سياسي، تهران: انتشارات سهروردي و انتشارات مرواريد، چاپ اول.
آشوری، محمد؛‌ 1384، آیین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات سمت، چاپ نهم، جلد اول.
اسعدی، سید حسن؛ 1391، حقوق زن (پژوهشی تطبیقی درباره حقوق زن)، تهران: نشر میزان.
اس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع حقوق بشر، جبران خسارات، خشونت علیه زنان، سازمان ملل Next Entries دانلود پایان نامه درمورد آداب اجتماعی، فلسفه یونان، اندیشه سیاسی، عناصر فرهنگی