پایان نامه با موضوع بخش کشاورزی، انرژی مصرفی، تجزیه واریانس

دانلود پایان نامه ارشد

مصرف سوخت (/haواحد)
27/885
87/8288

8/1050
75/3395

7/92
95/867

19/178
04/576
میانگین انرژی سوخت مصرفی (GJ/ha)
26/34
16/343

65/40
58/140

59/3
93/35

89/6
85/23

در جدول 4-4 میانگین انرژی سوخت مصرفی مزرعه و صنعت آمده است. در کارخانه فرآوری نیشکر واحد کارون به دلیل مصرف بیشتر گاز طبیعی با محتوی انرژی بیشتر نسبت به مازوت، کل انرژی سوخت مصرفی معادل در قیاس با واحد میرزا بیشتر شده است. طی دوره 4 ساله بطور میانگین انرژی سوخت مصرفی دو واحد کارون و میرزا به ازای شکر تولیدی برابر 54/40 و 48/32 گیگاژول در هکتار بوده است. مقدار کل انرژی سوخت مصرفی دو واحد برای تولید هر تن شکر به ترتیب 086/44 و 96/22 گیگاژول بوده است. نتایج تجزیه واریانس بین انرژی کل سوخت مصرفی به ازای هر تن شکر تولیدی دو واحد تفاوت معنی‏داری نشان نداد.
جدول 4-4 نتایج مقایسه میانگین انرژی کل سوخت مصرفی دوره 4 ساله مورد بررسی براساس آزمون t جفت شده

میانگین دوره کارون

میانگین دوره میرزا

میانگین دوره به ازاء تن شکر

نتایج مقایسه میانگین
واحد

کشاورزی
صنعت

کشاورزی
صنعت

کارون
میرزا

t
sig
انرژی سوخت (GJ/ha)
74/9
42/377

24/10
23/181

میانگین انرژی سوخت (GJ/ha)

16/387

47/191
54/40
48/32

05/2
13/0 n.s
میانگین کل انرژی سوخت (GJ/ton)

086/44
99/22

99/0
39/0 n.s
n.s عدم معنی‏داری را بیان می‏کند.
در نمودار 4-2 همانطور که مشاهده می‏شود بین سال‏های 89 و 90 اختلاف قابل توجهی در مصرف سوخت بر حسب گیگاژول در هکتار وجود دارد. مقدار این تغییر در دو کشت و صنعت متفاوت بوده است به گونه‏ای که مصرف در واحد میرزا کاهش و در واحد کارون به دلیل مصرف بیشتر گاز طبیعی نسبت به واحد میرزا به دلیل وقوع سرما در دو سال اخر افزایش یافته است.

نمودار 4-2 انرژی سوخت مصرفی دو واحد در دوره مورد بررسی

انرژی برق
در جدول 4-5 انرژی برق مصرفی دو واحد طی دوره مورد مطالعه آمده است. برق مصرفی بخش کشاورزی در واحد میرزا بیشتر و بخش صنعت در واحد کارون بیشتر از واحد میرزا بوده است. در سال 91 علی رغم سطح برداشتی قابل توجه نیشکر، با وقوع سرما، میزان نی ورودی به کارخانه را کاهش داد و به همین دلیل کمترین انرژی برق مصرفی در صنعت مربوط به همین سال است. میانگین برق مصرفی برای تولید شکر و سایر فرآورده‏ها در دو واحد کارون و میرزا به ترتیب برابر 49/10 و 06/18 گیگاژول در هکتار بوده است. میانگین انرژی برق مصرفی جهت شکر تولیدی دو واحد کارون و میرزا به ترتیب برابر 06/1 و 06/3 گیگاژول در هکتار و به ترتیب در دو واحد برابر 08/1 و 12/3 گیگاژول به ازای هر تن شکر تولیدی بوده است. نتایج مقایسه میانگین نشان داد انرژی برق مصرفی دو واحد در تولید شکر در هکتار با هم در سطح 5 درصد و به ازای هر تن شکر تولید شده در سطح 1 درصد اختلاف معنی‏داری داشته‏اند.
جدول4-5 نتایج مقایسه میانگین انرژی برق مصرفی دوره 4 ساله مورد بررسی براساس آزمون t جفت شده

میانگین دوره واحد

میانگین دوره (بازاء هر تن شکر)

نتایج مقایسه میانگین
واحد

کارون
میرزا

کارون
میرزا

t
sig
برق خالص مصرفی (Kwh)
37799863
46873868

سطح(ha)
55/13253
9946

برق خالص مصرفی (Kwh /ha)
04/2914
8/5015

میانگین انرژی برق مصرفی(GJ/ha)
49/10
06/18

06/1
06/3

72/4
*02/0
میانگین انرژی برق (GJ/ton)

08/1
12/3

26/9
**003/0
*و ** به ترتیب معنی‏داری در سطح 5 و یک درصد را بیان می‏کنند.
انرژی غیرمستقیم مصرف شده جهت آبیاری
در جدول 4-6 انرژی آب مصرفی در دوره مورد بررسی آمده است. انرژی آب مصرفی در واحد سطح در بخش کشاورزی در واحد کارون نسبت به واحد میرزا بیشتر بوده ولی در بخش صنعت، واحد میرزا بیشتر بوده است. در نهایت میانگین انرژی آب مصرفی در دوره 4 ساله دو واحد کارون و میرزا جهت تولید شکر و سایر فرآورده‏های آن به ترتیب برابر 46/66 و 04/21 گیگاژول در هکتار بوده است. انرژی آب مصرفی جهت تولید هر تن شکر در واحد کارون و میرزا به ترتیب 96/6 و 57/3 گیگاژول در هکتار و به ترتیب برابر 15/7 و 65/3 گیگاژول بر تن شکر بوده است. نتایج تجزیه واریانس نشان داد انرژی مصرفی آب دو واحد کارون و میرزا در هکتار و به ازای هر تن شکر تولیدی به ترتیب در سطح 1 و 5 درصد دارای اختلاف معنی‏داری بوده‏اند. در مجموع آب مصرفی واحد کارون به دلیل مصرف زیاد در بخش کشاورزی بیشتر از واحد میرزا بوده‏ است.
جدول 4-6 نتایج مقایسه میانگین انرژی غیر مستقیم آب مصرفی در دوره 4 ساله مورد بررسی براساس آزمون t جفت شده

میانگین دوره واحد کارون

میانگین دوره واحد میرزا

میانگین دوره بازای تن شکر

نتایج مقایسه میانگین
واحد

کشاورزی
صنعت

کشاورزی
صنعت

کارون

میرزا

t
sig
آب‏ مصرفی(m3)
1459605113
42448752

288636574
34997073

کل سطح(ha)
5/14148
55/13253

9946
6/7893

آب‏ مصرفی درهکتار (m3/ha)
01/102328
81/3172

7/28992
17/4413

انرژی آب مصرفی(GJ/ha)
46/64
2

26/18
78/2

میانگین‏انرژی‏آب (GJ/ha)
46/66

04/21

96/6
57/3

94/9
**01/0
میانگین کل انرژی غیرمستقیم آب (GJ/ton)

15/7
65/3

03/3
*04/0
*و ** به ترتیب معنی‏داری در سطح 5 و یک درصد را بیان می‏کنند.
در نمودار 4-4 انرژی غیرمستقیم آب مصرفی برای واحد کارون به علت نوع آبیاری سنتی که مصرف آب بالایی نسبت به روش هیدروفلوم دارد از سال 88 تا سال 90 روند افزایشی داشته است. در سال91، واقعی تر شدن قیمت آب در مدیریت مصرف آب مؤثر بوده است و با کاهش میزان مصرف آب، انرژی مصرفی آب نیز کاهش یافت. انرژی آب مصرفی در واحد میرزا به دلیل روش آبیاری هیدروفلوم و مصرف کمتر آب نسبت به روش سنتی، طی دوره مورد بررسی تقریبا روند ثابتی داشته است.

نمودار 4-4 انرژی مورد نیاز جهت آبیاری طی دوره 4 ساله در تولید شکر

انرژی کود شیمیایی
در جدول 4-7 مقدار کود اوره و فسفات آمونیوم مصرفی دو واحد در دوره 4 ساله ذکر شده است. میانگین انرژی کود شیمیایی مصرفی در تولید شکر و سایر فرآورده‏های آن در دو واحد کارون و میرزا به ترتیب برابر 52/11 و 67/11 گیگاژول در هکتار بوده است. مقدار انرژی کود شیمیایی مصرفی دو واحد کارون و میرزا به ترتیب برابر 52/11 و 67/11 گیگاژول در هکتار جهت تولید هر تن شکر و سایر فرآورده‏های آن و به ترتیب برابر 188/1 و 04/2 گیگاژول بر تن شکر تولیدی بوده است. واحد میرزا برای تولید هر تن شکر کود شیمیایی بیشتری در واحد سطح مصرف می‏کند. نتایج مقایسه میانگین نشان داد مقدار و انرژی کود شیمیایی فسفات خالص مصرفی دو واحد در سطح 5 درصد دارای اختلاف معنی‏دار و مقدار و انرژی کود شمیایی ازت خالص مصرفی دو واحد فاقد اختلاف معنی‏دار بوده، میانگین کل انرژی شیمیایی مصرفی دو واحد فاقد اختلاف معنی‏دار و میانگین کل انرژی کود شیمیایی مصرفی به ازای هر تن شکر تولیدی در سطح 5 درصد دارای اختلاف معنی‏دار بوده است.
جدول 4-7 نتایج مقایسه میانگین انرژی کود شیمیایی مصرفی در دوره 4 ساله مورد بررسی براساس آزمون t جفت شده

میانگین دوره

نتایج مقایسه میانگین

واحد

کارون
میرزا

t
sig
کل کود فسفات آمونیوم مصرفی (kg)

3/866784
3/771737

کل هکتار مصرفی کود فسفات

75/3754
75/2297

مقدار فسفات آمونیوم در هکتار (kg/ha)

01/225
5/330

3/4
*02/0
مقدار فسفات خالص در هکتار (kg/ha)

5/103
02/152

3/4
*02/0
انرژی کود فسفات خالص

229/0
337/0

29/4
*02/0
کل کود اوره مصرفی (kg)

5427122
3930476

کل هکتار مصرفی کود اوره

5/14148
9946

مقدار اوره در هکتار (kg/ha)

75/383
62/394

45/0
68/0 n.s
ازت خالص کود اوره (kg/ha)

53/176
52/181

44/0
68/0 n.s
ازت کود فسفات آمونیوم (kg/ha)

73/3
47/5

انرژی ازت خالص مصرفی

92/10
33/11

59/0
59/0 n.s
میانگین انرژی کود شیمیایی اوره و فسفات (GJ/ha)

52/11
67/11

82/0
47/0 n.s
میانگین انرژی کود مصرفی به ازای شکر (GJ/ton)

188/1
04/2

36/4
*02/0
n.s و *‏ به ترتیب عدم معنی‏داری و در سطح 5 درصد معنی‏دار را بیان می‏کنند..

انرژی سموم مصرفی
انرژی سموم مورد استفاده دو واحد در جدول 4-8 آمده است. بیشترین سموم مصرفی دو واحد تولیدی شکر شامل، آترازین، گراماکسون، رانداپ، آمترین، سنکور و تبوسان بوده است. میانگین سطح سمپاشی در دوره مورد مطالعه برای دو واحد میرزا و کارون به ترتیب برابر 11586 و 16440 هکتار بوده است. واحد میرزا با مقدار 74/6 لیتر در هکتار نسبت به واحد کارون با مقدار 5/6 لیتر در هکتار مصرف سم بیشتری داشته است. میانگین انرژی سم مصرفی در هکتار طی دوره مورد بررسی در واحد کارون و میرزا به ترتیب برابر 54/1 و 6/1 گیگاژول در هکتار بوده است. به‏طور میانگین برای دوره مورد بررسی، جهت تولید هر تن شکر در واحد کارون و میرزا انرژی سم مصرفی به ترتیب برابر 161/0 و 273/0 گیگاژول در هکتار انرژی سم مصرف شد. نتایج مقایسه میانگین نشان داد میانگین انرژی سم مصرفی دو واحد دردوره مورد مطالعه فاقد اختلاف معنی‏دار و میانگین انرژی سم مصرفی دو واحد به ازای تولید هر تن شکر در سطح 5 درصد دارای اختلاف معنی‏دار بوده است.

جدول 4-8 نتایج مقایسه میانگین انرژی سموم مصرفی در دوره 4 ساله مورد بررسی براساس آزمون t جفت شده

میانگین دوره

میانگین به ازای تن شکر

نتایج مقایسه میانگین
واحد

کارون
میرزا

کارون

میرزا

t
sig
هکتار سمپاشی شده

16440
11586

جمع کل سم مصرفی (L/year)

104959
78263

سم مصرفی در هکتار(L/ha)

5/6
74/6

میانگین انرژی سم (GJ/ha)

54/1
6/1

2/0
85/0 n.s
میانگین انرژی سم به ازای شکر تولیدی (GJ/ton)

16/0

27/0

73/5
*01/0
n.s و *‏ به ترتیب عدم معنی‏داری و در سطح 5 درصد معنی‏دار را بیان می‏کنند..
انرژی قلمه نیشکر
واحد کارون و میرزا به ترتیب در سال‏های 90 و 89 با 1/13716 و 55/12495 کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین قلمه مصرفی بوده‏اند. جدول 4-9 انرژی قلمه مصرفی دو واحد در دوره 4 ساله را نشان می‏دهد. میانگین قلمه مصرفی دو واحد کارون و میرزا به ترتیب 7/13 و 5/12 تن در هکتار بوده است. میانگین انرژی قلمه مصرفی واحد کارون و میرزا به ترتیب برابر 69/72 و 98/64 گیگاژول در هکتار بوده است. میانگین قلمه مصرفی به ازای هر تن شکر تولیدی در دو واحد کارون و میرزا به ترتیب برابر 436/1 و 119/2 تن قلمه بوده است. طی دوره مورد بررسی به‏ازای تولید هر تن شکر در واحد کارون و میرزا به ترتیب برابر 82/7 و 18/11 گیگاژول بر تن شکر انرژی قلمه جهت کشت نیشکر مصرف گردید. واحد میرزا جهت تولید هر تن شکر، انرژی بیشتری نسبت به واحد کارون مصرف کرده است. نتایج مقایسه میانگین نشان داد میانگین قلمه مصرفی به ازای هر تن شکر تولیدی در سطح یک درصد دارای اختلاف معنی‏دار اما میانگین انرژی مصرفی قلمه در هکتار و هم به ازای هر تن شکر تولیدی در دو واحد مورد مطالعه فاقد اختلاف معنی‏دار بوده است.
جدول 4-9 نتایج مقایسه میانگین انرژی قلمه مصرفی در دوره 4 ساله مورد بررسی براساس آزمون t جفت شده

میانگین دوره

میانگین قلمه به ازای تن شکر

نتایج مقایسه میانگین
واحد

کارون
میرزا

کارون

میرزا

t
sig
قلمه مصرفی (kg)

52975256
29039195

سطح کشت شده (ha)

64/3754
2285

قلمه مصرفی ‏در هکتار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع انرژی مصرفی، بخش کشاورزی، گاز طبیعی Next Entries پایان نامه با موضوع نیروی انسانی، انرژی مصرفی، گاز طبیعی