پایان نامه با موضوع اگزوتوكسين، …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………92، آكريل

دانلود پایان نامه ارشد

A …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..88
3-6-10- کروماتوگرافی فیلتراسیون ژل اگزوتوكسين A ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………89
3-16-2-1مواد مورد نیاز: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….89
3-6-11سنجش توليد اگزوتوكسين A ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….89
3-6-11-1-سنجش توکسیسیتی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………90
3-6-12- دتوكسيفاي كردن اگزوتوكسين A به روش فرمآلدیئد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..91
3-7- ژل فيلتراسيون جهت تخليص كونژوگه PRP هموفیلوس آنفولانزای تیپb (Hib) با اگزو توکسین A سودوموناس آئروژینوزا …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………92
3-8- آزمون های کنترل و کیفی کونژوگه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………92
3-9- سنجش پروتئین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………92
3-11- تعیین میزان اسید نوکلئیک …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..93
3-12- كنترل توكسيسيته غیرعادی((Abnormal toxicity ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………94
3-13- آزمون پیروژنی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….94
3-14- ایمیونیزاسیون خرگوشها و خونگیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………94
3-15تهیه بافر باربیتال : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94
3-16- تهیه محلول کوماسی بلو و رنگ بر : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….94
3-16- پلي آكريل آميد ژل الكتروفورز درحضور سديم دو دسيل سولفات(SDS-PAGE) ………………………………………………………..96
3-16-1- اصول روش SDS-PAGE …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96
3-16-3- محلولهاي مورد نياز ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….97
3-16-4- تهیه ژل پایین SDS-PAGE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….97
3-16-5- تهیه ژل بالا با SDS-PAGE …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………98
3-16-6-رنگ آميزي ژل پلي آكريل آميد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………99
3-16-7- محلولهاي مورد نياز ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………100
3-16-8- روش رنگ آميزي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………101
3-17- آزمون بررسی فعالیت باکتریسیدالی سرم حیوان ایمیون (SBA1) ………………………………………………………………………………………………………………………………….101
3-17-1- اصول آزمون SBA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….101
3-17-2- مواد مورد نیاز برای آزمون SBA Serum Bactericidal Assay)) …………………………..101
3-17-3-روش انجام آزمون ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………102
فصل چهارم: نتایج
4-1-کشت سویه باکتری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….107
4-2- شرایط کشت در فرمانتور……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..108
4-3- تعیین خلوص PRP ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..109
4-4- اندازه‌گیری میزان ریبوز

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع درآمد سرانه، سازمان ملل Next Entries پایان نامه با موضوع تغییر رنگ