پایان نامه با موضوع انحراف معیار، نوآوری سازمان، نوآوری سازمانی، جذب دانش

دانلود پایان نامه ارشد

سایرگروهها نظیرانجمنها و مجامع به منظور دستیابی به دانش جديد برقرار میکند.
2.18
3.5
2.9003
0.087
0.29557
21
سازمان ما همیشه درپی مطالعه و بازنگری گزارشاتی، دربارۀ خواسته ها یا انتظارات مراجعين خویش است.
2.56
4.09
3.1067
0.096
0.31043
22
سازمان ما همواره از تجربههاي قبلي خود براي حل مشكلات درس ميگيرد.
2.18
4
3.118
0.105
0.32328
23
سازمان ما همیشه این امکان را فراهم میسازد، تا تمامی کارکنان در جلسات بحثی که طی آن، موضوعات سازمانی با کارکنان سایر واحدها مطرح میشود، مشارکت کنند.
1.92
3.5
2.7206
0.148
0.38523
جدول (5-2) توصیف معیارهای جذب بالقوه دانش

با توجه به جدول مشاهده میشود که سوالات 18، 19، 20 و 23 دارای پایین ترین میانگین هستند.
3) توصیف متغیر جذب بالفعل
براساس یافتههای موجود در فصل چهارم تحقیق، این نتایج از پاسخهای داده شده به سوالات 24تا 28 پرسشنامه به دست آمده، شامل کمترین ، بیشترین ، میانگین ، واریانس وانحراف معیار امتیازات داده شده، به هر یک از سوالات ذکر شده است.
ردیف سئوال
شرح سئوال
کمترین
بیشترین
میانگین
واریانس
انحراف معیار
24
سازمان ما همواره براي مراجعات آتی، دانش كسب شده جدید را ، ذخیره و مستندسازی ميكند.
1.92
3.5
2.7206
0.122
0.34878
25
سازمان ما براساس دانش قبلي خود، فرآيندهای كاري سازمان را مورد ارزيابي قرارميدهد.
2.18
4.18
2.9969
0.108
0.32831
26
سازمان ما ضرورت کسب دانش جدید را، براي بهبود فرایندهای كاری خویش درك ميكند.
2.45
4.08
3.1241
0.127
0.35601
27
سازمان ما همواره مهارتهاي موجود خود را ، بازنگری نموده و بهبود میبخشد.
2.36
4.17
3.1881
0.150
0.38684
28
سازمان ما راههای جدیدی براي تلفيق و ترکیب دانش قبلي خویش با قابليتها يا فرصتهاي جديد‏، ارائه میکند.
2.09
4.42
3.1296
0.134
0.36561
جدول(5-3) توصیف معیارهای جذب بالفعل دانش

با توجه به جدول مشاهده می شود که سوالات 24و 25 دارای پایین ترین میانگین هستند.
4) توصیف متغیر نوآوری سازمانی
براساس یافته های موجود در فصل چهارم تحقیق ، این نتایج از پاسخ های داده شده به سوالات 29تا 34 پرسشنامه به دست آمده، شامل کمترین ، بیشترین ، میانگین ، واریانس وانحراف معیار امتیازات داده شده، به هر یک از سوالات ذکر شده است.
ردیف سئوال
شرح سئوال
کمترین
بیشترین
میانگین
واریانس
انحراف معیار
29
سازمان ما بدلیل تواناییاش در مدیریت دانش ، همواره در ارائه خدمات مورد قبول مراجعين خود مؤفق است .
2.51
4.08
3.062
0.124
0.35178
30
سازمان ما قادر به ارائه خدمات نوینی است که خصوصیاتی متفاوت از خصوصیات خدمات فعلی آن دارند و از این طریق به ایدههای کارکنان خویش عینیت میبخشد.
2
3.92
3.0111
0.148
0.38527
31
سازمان ما در ارائه خدمات جديدی که دانش موجود، آن را عینیت میبخشد مؤفق است
2.36
3.83
3.0385
0.135
0.3675
32
سازمان ما با توجه به توانایی خویش در استفاده از دانش، همواره در بهبود فرايند ارائه خدمات به مراجعين مؤفق عمل کرده است.
2.36
4.08
3.1492
0.155
0.39413
33
سازمان ما با استفاده از قابلیت خود در مديريت دانش ، در سادهسازی فعاليتها مؤفق عمل كرده و در نتيجه فرایندهای اداری را سادهتر کرده است.
1.73
3.83
3.0674
0.167
0.40893
34
سازمان ما با توجه به توانایی خویش در مدیریت دانش ، در انجام تغییرات در فرایندهای اداری و اجرای آسانتر این فرایندها مؤفق بوده است.
2.09
3.67
3.031
0.131
0.36253
جدول(5-4) توصیف معیارهای نوآوری سازمانی

با توجه به جدول مشاهده می شود که تمامی سوالات دارای میانگینهای بیشتر از 3 هستند.
5-2-2) نتایج آمار استنباطی
آزمون فرضیه های تحقیق دارای نتایجی به شرح زیر است:
در فرضیه اصلی که به بررسی رابطه بین « قابلیت به اشتراک گذاری دانش و نوآوری سازمانی باتوجه به قابلیت جذب (بالقوه وبالفعل)دانش » پرداخته شد، نتایج حاکی از وجود رابطه معنیدار بین این دو متغیربا میانجیگری قابلیت جذب (بالقوه وبالفعل)دانش به میزان 591/0 بود.
در فرضیه فرعی اول که به بررسی رابطه بین « قابلیت به اشتراک گذاری دانش و قابلیت جذب بالقوه دانش» پرداخته شد، نتایج حاکی از وجود رابطه معنی دار بین این دو متغیر به میزان 709/0 بود.
در فرضیه فرعی دوم که به بررسی رابطه بین «قابلیت جذب بالقوه وقابلیت جذب تحقق یافته» پرداخته شد، نتایج حاکی از وجود رابطه معنی دار بین این دو متغیر به میزان 940/0 بود.
در فرضیه فرعی سوم که به بررسی رابطه بین « قابلیت جذب تحقق یافته وقابلیت نوآوری سازمانی » پرداخته شد، نتایج حاکی از وجود رابطه معنی دار بین این دو متغیر به میزان 887/0 بود.
بنابراین براساس نتایج فوق میتوان بیان کرد که متغیّر اشتراکگذاری دانش با واسطهگری متغیر جذب (بالقوه و بالفعل)، در مجموع اثرات تبیینی قابل قبول و معناداری بر متغیر نوآوری سازمانی داشتهاند، که نشان میدهد دستاوردهای این تحقیق با نتایج تحقیقات پژوهشگرانی همچون لیائو و فی و چن (2007) و اَندراوینا و گُوینداراجو(2009) همسو است. تحقیقات این پژوهشگران نیز نشان داد که قابلیت جذب(بالقوه و بالفعل) یک عامل واسطه(میانجی) میان اشتراک گذاری دانش و نوآوری سازمانی بوده و این دو عامل نیز با هم، دارای رابطۀ معنادار و مثبت، (همانند تحقیق حاضر) دارند.
5-3) پیشنهادات کاربردی تحقیق
با توجه به نتایج آمار توصیفی مشخص گردید که سئوالات 6 و 7 و8 و13 و14 و15 و16 و18 و19 و20 و 23 و24 و25 دارای میانگین پایین تری نسبت به سایر سئوالات مطروحه در پرسشنامه بوده ، لذا جهت افزایش میانگین طیف لیکرت در این سئوالات پیشنهادات ذیل ارائه میگردد:
استفاده از فناوریهای نوین جهت ثبت وضبط دادهها وهمچنین انجام رویههای گمرکی و ایجاد بانک اطلاعاتی جهت گردآوری دانش ضمنی و آشکار پرسنل شاغل و بازنشسته و بروز رسانی آن.
تشکیل کلاسهای آموزشی در خصوص مباحث گمرکی و ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک بین گمرک و سازمان های معین و همجوار و برگزاری جلسات کاری مشترک وتبادل اطلاعات و دانش و تجربه و تکنولوژی میان گمرک ایران و گمرک سایر کشورها.
تشکیل جلسات منظم حضوری بین گمرک و خدمت گیرندگان ونظرسنجی دورهای از خدمت گیرندگان و فراخوان جهت ارائه پیشنهاد و برگزاری همایشهای علمی و تکنولوژیک وحمایت از تألیف و ترجمه کتب و مقالات در خصوص گمرک.
5-4) محدودیتهای انجام تحقیق
هر محققی در مسیر جمع آوری اطلاعات و کسب نتایج مطلوب با مشکلاتی روبرو می شود که لازم است آن ها را شناسایی کرده و در جهت رفع آنها گام بردارد. انجام این تحقیق نیز با مشکلات متعددی مواجه بود که عمده آنها عبارتند از:
مشکل اخذ مجوز جهت توزیع پرسشنامه در گمرکات کشور که 5 ماه بطول انجامید.
به دلیل پراکندگی گمرکات و بعد مسافت توزیع پرسشنامه با مشکلات و هزینۀ زیادی همراه بود(حدود سه ماه) و همچنین به دلیل تعداد زیاد پرسشنامهها و دادههای مربوط به آن ورود اطلاعات زمان زیادی را به خود اختصاص داد.
عدم همکاری برخی از گمرکات باعث دوباره کاری گردید و عدم همکاری برخی پرسنل در پاسخدهی به سؤالات پرسشنامه منجر به از دور خارج شدن آنها گردید، زیرا که ایشان باور داشتند که این پرسشنامه جهت دریافت اطلاعات از آنها توسط اداره بوده ، لذا مقاومت مینمودند و یا عدم صداقت بخرج میدادند.
عدم آگاهی برخی از پرسنل به مفاهیم مدیریت دانش.
فقدان فرهنگ و باور در زمینۀ ثمربخش و مؤثر بودن این گونه تحقیقات دانشگاهی.
استقرار بسیاری از گمرکات و پرسنل آنها در ادارات همجوار.(نظیر اداره بنادر، پست، انبارهای عمومی و اختصاصی، فرودگاه، …)
5-5)پیشنهادات در خصوص تحقیقات آتی
اصولاً هر پروژه تحقیقاتی با توجه به اهداف و رسالتی که دارد در یک چارچوب مشخص انجام میگیرد و در پایان به فهرستی از سؤالات که در ابتدا مطرح بودهاند ، پاسخ میگوید. اما یک پروژه تحقیقاتی در بهترین شرایط نیز نمیتواند به همه سؤالات موجود یا پرسشهایی که در جریان تحقیق ایجاد میشوند پاسخ بگوید. همیشه در پایان تحقیقات سوالات جدیدی مطرح میشود که به عنوان موضوعات جدید به محققان دیگر پیشنهاد میشود. اینک در پایان تحقیق با توجه به نتایج به دست آمده و خلأهای تحقیقاتی موجود، پیشنهادات زیر به سایر پژوهشگران ارائه می شود:
افزایش مقطع زمانی جهت انجام تحقیقات در این سطح.
استفاده از ابزار مصاحبه و مصاحبه-پرسشنامه جهت جمعآوری دادهها.
به جهت تسریع در کار تحقیقات کشوری، یک مرکز واحد جهت صدور مجوزهای تحقیقاتی در سطح سازمانهای دولتی ایجاد گردد که دارای شعباتی در استانها باشد.
افزایش آگاهی پرسنل و مدیریت ادارات در خصوص اهمیت مباحث علمی و امر پژوهش و نیز اعتمادسازی در میان آنان.
بررسی سطح مدیریت دانش سازمانی در گمرک.
بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در سازمان های معین و همجوار.

پیوست

توصیف متغیر كسب دانش

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگى
کشيدگى
كسب دانش
33
43/2
44/3
8909/2
23195/0
054/0
308/0
262/0
جدول توصیف متغیر كسب دانش

نمودار هیستوگرام متغیر كسب دانش

مطابق جدول و نمودار 4-3 میانگین امتیاز متغیر كسب دانش از نظر پاسخ دهندگان 8909/2 ، انحراف معیار 23195/0 و واریانس برابر 054/0 است. میانگین به دست آمده کمتر از میانگین مورد انتظار است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر كسب دانش از نظر پاسخ دهندگان معادل 43/2 و بیشترین امتیاز معادل 44/3 است.

توصیف متغیر جذب دانش

جدول توصیف متغیر جذب دانش

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگى
کشيدگى
جذب دانش
33
48/2
86/3
9818/2
29383/0
086/0
686/0
043/1

نمودار هیستوگرام متغیر جذب دانش
مطابق جدول و نمودار 4-4 میانگین امتیاز متغیر جذب دانش از نظر پاسخ دهندگان 9818/2 ، انحراف معیار 29383/0 و واریانس برابر 086/0 است. میانگین به دست آمده کمتر از میانگین مورد انتظار است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر جذب دانش از نظر پاسخ دهندگان معادل 48/2 و بیشترین امتیاز معادل 86/3 است.
توصیف متغیر انتقال دانش

جدول توصیف متغیر انتقال دانش

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگى
کشيدگى
انتقال دانش
33
33/2
14/4
103/3
32674/0
107/0
678/0
377/2

نمودارهیستوگرام متغیر انتقال دانش

مطابق جدول و نمودار 4-6 میانگین امتیاز متغیر انتقال دانش از نظر پاسخ دهندگان 103/3 ، انحراف معیار 32674/0 و واریانس برابر 107/0 است. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر انتقال دانش از نظر پاسخ دهندگان معادل 33/2 و بیشترین امتیاز معادل 14/4 است.

توصیف متغیر بكارگيري

جدول توصیف متغیر بكارگيري

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگى
کشيدگى
بكارگيري
33
18/2
33/4
1098/3
36641/0
134/0
604/0
561/3

نمودار هیستوگرام متغیر بكارگيري
مطابق جدول و نمودار 4-7 میانگین امتیاز متغیر بكارگيري از نظر پاسخ دهندگان 1098/3 ، انحراف معیار 36641/0 و واریانس برابر 134/0 است. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر بكارگيري از نظر پاسخ دهندگان معادل 18/2 و بیشترین امتیاز معادل 33/4 است.

محاسبات
قابلیت به اشتراک گذاری دانش :

Case Processing Summary

N
%
Cases
Valid
30
100.0

Excludeda
0
.0

Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.906
16

قابلیت جذب بالقوه :

Case Processing

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع انحراف معیار، تحلیل داده، نوآوری سازمان، نوآوری سازمانی Next Entries پایان نامه با موضوع مدیریت دانش، نوآوری سازمانی، نوآوری سازمان، جذب دانش