پایان نامه با موضوع انحراف معیار، ناخودآگاه، درگیری ذهنی

دانلود پایان نامه ارشد

گيرم.
8/31
6/19
8/17
2/16
1/13

توجه
گاهي اوقات تبليغات بعضي از محصولات مصرفي آنقدر برايم جذاب است که ناخودآگاه به آن توجه مي کنم.
6/10
1/23
3/15
9/29
6/20

گاهي وقتها براي ديدن بعضي از تبليغات به انتظار مي نشينم.
4
8/7
3/14
6/20
3/53

بعضي وقتها از ديدن تبليغاتي که احساس شادي را به من منتقل مي کند احساس لذت مي کنم.
7/9
5/31
4/31
1/27
1/18

گاهي تمام حواسم مشغول ديدن تبليغاتي مي شود که حس افزايش اعتماد به نفس را به من منتقل مي کنند.
3/9
6/10
1/22
3/24
8/31

از اينکه احساس کنم محصولي مشکل مرا حل مي کند به تبليغ آن بيشتردقت مي کنم.
1/23
9/25
1/18
1/17
6/14

گاهي وقتها تبليغات جالبي را مي بينم که احساس سلامتي و تندرستي را به خوبي منتقل مي کنند.
10
4/22
3/15
7/27
1/23

از ديدن تبليغاتي که حس تک بودن را به من منتقل مي کند خوشم مي آيد.
5/21
1/22
2/21
8/17
5/16

از اينکه احساس کنم محصولي حس زيباتر شدن را به من منتقل مي کند آن تبليغ را تا آخر تماشا مي کنم.
29
1/27
8/11
6/19
8/11

بعضي وقتها تبليغات محصولات مصرفي را مي بينم که حس لذت بردن از هيجان را به من منتقل مي کند.
2/11
2/21
9/20
2/26
9/19

زماني که تبليغات برخي ازمحصولات مصرفي پخش مي شود به صورت غير ارادي (ناخودآگاه) به آنها توجه مي کنم.
1/8
6/24
5/16
2/30
2/20

گاهي اوقات زماني که تلويزيون در حال پخش آگهي هاي بازرگاني است منتظر هستم تا تبليغات برخي از محصولات مصرفي را ببينم.
1/3
3/9
15
9/25
7/46

جذابیت تبلیغات محصولات مصرفی باعث جلب توجه من می شود.
9/19
4/22
8/12
6/15
6/24

درک

تبليغات محصولاتي که حس منحصربفرد بودن را منتقل مي کند همان چيزي است که من انتظار دارم.
7/9
8/16
2/25
6/24
4/23

دوست دارم از محصولات لذت بخشي استفاده کنم که تبليغشان هميشه با شعر و موسيقي دلپذير همراه است.
4/27
8/31
8/11
4/17
2/11

گاهي وقتها در تبليغات دلايل جذابي آورده مي شود که مرا اميدوار به حل مشکلم مي کند.
1/8
7/22
8/16
2/30
2/21

در برخي تبليغات عکس ها و تصاوير جالبي رامي بينم که حس زيباتر شدن را برايم تداعي مي کند.
6/14
8/21
5/16
2/25
9/20

بعضي تبليغات که حس به روز بودن را منتقل مي کنند ، اغلب منطبق با خواسته ي من هستند.
3/15
6/24
2/20
9/20
4/18

بعضي وقتها حس مي کنم با داشتن محصولي که تبليغ مي شود مثل هنرپيشه ي آن تبليغ به خواسته هايم مي رسم.
6/10
7/18
5/25
19
2/25

برخي تبليغات محصولات مصرفي ، خاطرات شيرين گذشته را براي من و اطرافيانم زنده مي کند.
5/16
1/17
4/13
1/27
9/24

من فکر مي کنم ، تبليغاتي را که در آن از شوخي، خنده و موسيقي استفاده شود، بيشترمي توانم به ياد بياورم.
2/31
38
2/11
7/13
6/5

زماني که تبليغات برخي محصولات مصرفي را مي بينم خاطرات گذشته برايم زنده مي شود.
7/13
7/13
5/12
6/29
9/29

ديدن تبليغات برخي محصولات مصرفي سبب مي شود تا احساس کنم اگراين محصول را داشته باشم همانند هنرپيشه تبليغات به نتيجه دلخواه خواهم رسيد.
4/8
4/17
8/21
19
1/32

مجاب شدن
گاهي با خودم مي گويم، محصولي که تبليغش جذاب باشد حتما ارزش يکبار امتحان کردن را دارد.
8/11
7/23
1/13
4/23
4/27

احساس مي کنم وقتي که در تبليغي از کودکان استفاده مي شود،اين تبليغ بيشتر به حقيقت نزديک است.
6/15
7/18
4/23
6/20
9/20

به نظرم تبليغات محصولي که حس زيباترشدن را منتقل مي کند وقتي توسط هنرپيشه ي خانم بيان شود بيشترتصميم مي گيرم از آن استفاده کنم.
8/11
6/19
5/25
4/18
3/24

به نظرم هر چقدر تبليغاتي که حس لذت را به من منتقل مي کنند زياد پخش مي شود، وسوسه مي شوم بيشتر از آن استفاده کنم.
15
3/24
7/18
4/22
3/19

وقتي تبليغي با روش هاي جديد و تازه، يک محصول مصرفي را معرفي مي کند ،حس مي کنم اين محصول، بيشتر خواسته ي مرا تامين خواهد کرد.
9/6
7/13
7/22
5/26
2/30

تبليغات محصولات مصرفي را که از موزيک و کارتون هاي شاد استفاده مي کنند بيشتر مي پسندم.
9/29
3/34
9/10
8/17
2/7

به نظرم وقتي هنرپيشه ي تبليغات يک محصولي خوش اندام باشد، تصميم مي گيرم واقعا از آن استفاده کنم.
8/17
9/20
4/18
7/22
6/19

وقتي تبليغي حس ارتباط خوب را به من منتقل مي کند، تصميم مي گيرم از آن استفاده کنم.
9/10
2/26
6/19
9/24
4/17

با ديدن تبليغات محصولات مصرفي تصميم مي گيرم که از آن محصول استفاده کنم.
5
15
2/26
2/26
8/35

غالباموارد بيان شده و ويژگيهاي نشان داده شده در تبليغات محصولات مصرفي خواسته هاي من را تامين مي کند.
6/5
5/12
2/25
4/22
33

تمایل
به نظرم بعضي ازتبليغات محصولات مصرفي جالب و داراي جذابيت است.
8/11
9/29
8/7
24
2/26

به نظرم بعضي از تبليغات محصولات مصرفي خلاقانه و جديد است.
7/9
7/28
6/15
7/28
5/16

بعضي از تبليغات محصولات مصرفي حس زيبا بودن را به من منتقل مي کند.
7/8
3/15
4/23
4/27
1/23

گاهي وقتها بعضي از تبليغات محصولات مصرفي حس خوشحالي را به من منتقل مي کند.
5/12
2/26
8/16
4/23
2/20

گاهي وقتها تبليغات محصولات مصرفي حس لذت بردن را به من منتقل مي کند.
7/9
1/18
7/18
2/25
9/25

به نظرم بعضي از تبليغات محصولات مصرفي حس رهايي از مشکل خاصي را که مدتها با آن درگير بوده ام منتقل مي کند.
9/5
6/15
8/21
4/27
7/27

به نظرم بعضي از تبليغات محصولات مصرفي حس سلامتي و سالم زيستن را منتقل مي کند.
3/9
9/24
8/21
1/23
6/19

بعضي وقتها تبليغات محصولات مصرفي حس ارتباط خوب را به من منتقل مي کند.
7/8
1/18
2/20
8/26
4/22

بعضي وقتها تبليغات محصولات مصرفي حس تک بودن و منحصربفرد بودن را به من منتقل مي کند.
5/7
15
8/21
4/22
1/32

به نظرم بعضي از تبليغات محصولات مصرفي انگيزه جستجو در مورد آنها را ايجاد مي کند.
5/7
7/22
1/17
6/29
1/22

من تمايل دارم بعضي ازتبليغات محصولات مصرفي را بيشتر از يکبار ببينم.
9/10
6/20
6/14
6/19
8/30

ترجیح
به تبليغاتي ازمحصولات مصرفي که خلاقانه وجديد باشد، بيشتر توجه مي کنم.
2/20
2/30
3/9
2/16
7/22

تبليغاتي از محصولات مصرفي را که حس زيباتر شدن را انتقال مي دهد بيشترمي پسندم.
6/14
24
9/19
24
2/16

تبليغات محصولات مصرفي را که حس شاد وخوشحال بودن را انتقال مي دهد بيشتر دوست دارم.
9/20
8/31
8/17
8/17
3/10

تبليغات محصولات مصرفي را که حس لذت بردن را منتقل مي کند بيشتر دوست دارم.
4/13
6/29
5/16
2/20
8/17

تبليغات محصولات مصرفي را که حس سلامتي و سالم زيستن را منتقل مي کند بيشترمي پسندم.
6/15
5/26
8/21
5/16
8/17

به تبليغات محصولات مصرفي که حس رهايي از مشکل خاصي را که مدتها با آن درگير بوده ام،منتقل مي کند بيشتر توجه مي کنم.
8/12
7/22
2/21
3/24
8/17

تبليغات محصولات مصرفي را که حس ارتباط خوب را انتقال مي دهد بيشتر دوست دارم.
6/15
3/24
6/20
6/20
6/15
گویه های متغیرهای وابسته پژوهش
گرایش به خرید محصولات به درگیری ذهنی پایین
به نظرم محصولات مصرفي که هم اکنون استفاده مي کنم تحت تاثير تبليغات در مورد آن بوده است.
9/6
3/14
4/18
5/26
34

به نظرم وجود جذابيت و هيجان در تبليغات محصولات مصرفي باعث مي شود تا از آن محصولات استفاده کنم.
8/11
4/22
9/15
6/29
2/20

من استفاده از محصولات مصرفي را که تبليغات آن را جذاب مي دانم و مي پسندم به ديگران نيز پيشنهاد مي کنم.
6/10
7/23
3/19
8/23
7/22

به نظرم خلاقانه و جديد بودن تبليغات محصولات مصرفي باعث يادآوري آن محصولات در زمان خريد مي شود.
2/11
3/29
4/13
2/21
24

وقتي که تبليغات محصولات مصرفي حس زيبا بودن را منتقل مي کند موجب يادآوري آن محصولات در زمان خريد مي شود.
9/10
5/25
4/22
7/27
1/12

وقتي که تبليغات محصولات مصرفي حس شاد و خوشحال بودن را به من منتقل مي کند موجب يادآوري آن محصولات در زمان خريد مي شود.
14
2/20
9/20
5/25
4/17

وقتي که تبليغات محصولات مصرفي حس لذت بردن را منتقل مي کند باعث يادآوري آن محصولات در زمان خريد مي شود.
2/11
4/22
1/18
24
7/22

وقتي که تبليغات محصولات مصرفي حس رهايي از مشکل خاصي را که مدتها با آن درگير بوده ام انتقال مي دهد باعث يادآوري آن محصولات در زمان خريد مي شود.
6/14
7/22
9/24
4/18
4/18

وقتي که تبليغات محصولات مصرفي حس سلامتي و سالم زيستن را منتقل مي کند باعث يادآوري آن محصولات در زمان خريد مي شود.
9/10
4/23
7/23
4/23
1/17

وقتي که تبليغات محصولات مصرفي حس ارتباط خوب را منتقل مي کند باعث يادآوري آن محصولات در زمان خريد مي شود.
8/11
1/23
9/19
7/23
9/19

وقتي که تبليغات محصولات مصرفي حس تک بودن را منتقل مي کند موجب يادآوري آن محصولات در زمان خريد مي شود
5/12
8/21
4/23
1/22
19

به نظرم هر چقدريک آگهي بيشتر پخش مي شود باعث مي شود آن محصول را بيشتر بخرم.
3/10
1/12
9/24
6/20
8/30

من دوباره از محصولات مصرفي که تبليغات آن را جالب و هيجاني مي دانم استفاده خواهم کرد.
5/12
6/20
4/22
5/21
4/22

به نظر من تبليغات جذاب و هيجاني در خريد و مصرف محصولات مصرفي موثر است.
7/18
6/20
8/17
2/20
8/21

10.3.4- تحلیل توصیفی متغیرهای مستقل و وابسته با شاخص های مرکزی و پراکندگی
10.3.4- شاخص های پراکندگی و مرکزی
جداول(4-10) و(4-11) آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق را نمایش می دهند، در کل شاخص های توصیفی به دو بخش شاخص های مرکزی و شاخص های پراکندگی تقسیم می شوند، مهم ترین شاخص های مرکزی عبارتنداز: مقدار میانگین166 ،میانه 167، نما یا مد168؛ همچنین شاخص های مهم تعیین پراکندگی مقادیر یک متغیر عبارتنداز: دامنه تغییرات 169، واریانس170 و انحراف معیار171 .
در یک توزیع نرمال :
مقادیر Md=Mo=X با هم برابر است.
مقدار میانگین صفر است.
انحراف معیار برابر یک است.
مقدارکشیدگی صفر می باشد.172
مقدارچولگی صفر است. (کلانتری، 1387: 85-80).
1.10.3.4- تحلیل توصیفی متغیرهای چهارگانه اول پژوهش
در جدول(4-10) تحلیل توصیفی متغیرهای چهارگانه اول این پژوهش بر حسب شاخص های مرکزی و پراکندگی آورده شده است.

جدول4-10: تحلیل توصیفی متغیرهای چهارگانه اول با شاخص های مرکزی و پراکندگی

تمايل ايجاد شده
ترجيح ايجاد شده
مجاب شدن
تبليغات هيجاني
کل
صحیح
321
321
321
321

مفقود
0
0
0
0
میانه
2.6558
3.0591
2.7716
2.7980
میانگین
2.6364
3.0000
2.8000
2.7500
مد
2.55
3.71
2.80
2.29a
انحراف معیار
.733870
.886270
.701150
.637040
چولگی
.2010
0.060-
.1030
.1730
کشیدگی
.0220
0.575-
0.276-
0.103-
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

بر اساس اطلاعات جدول(4-10) مقدار شاخص های مرکزی به شرح زیر است:
1. مقدار میانگین متغیر های چهار گانه اول پژوهش که عبارتند ازمتغیرتمایل، ترجیح، مجاب شدن، تبلیغات هیجانی در دامنه 63/2 تا 3 قرار دارند. کمترین مقدار میانگین متعلق به متغیر تمایل ایجاد شده است و بالاترین میانگین متعلق به متغیرترجیح ایجاد شده است .
2. مقدارمیانه متغیرهای چهارگانه در دامنه 65/2 تا 59/3 قرار دارند. کمترین مقدار میانه برای متغیر تمایل ایجاد شده و بالاترین مقدار میانه متعلق به متغیر ترجیح ایجاد شده است .
3. مقدارنما یا مد متغیرهای چهارگانه در دامنه 55/2 تا71/3 قرار دارند و متغیرتبلیغات هیجانی از جمله متغیرهای دو نمایی است.
نمودار(4-11) مقادیر شاخص های مرکزی جدول (4-10) را به نمایش می

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع تحلیل داده، معادلات ساختاری، تحلیل مسیر، توزیع فراوانی Next Entries پایان نامه با موضوع انحراف معیار، درگیری ذهنی، مدل معادلات ساختاری، معادلات ساختاری