پایان نامه با موضوع انحراف معیار، درگیری ذهنی، مدل معادلات ساختاری، معادلات ساختاری

دانلود پایان نامه ارشد

گذارد، از آنجایی شاخص های مرکزی این چهار متغیر در دامنه 5/2 تا5/3 قرار دارد لذا محقق جهت وضوح بیشتر این تفاوت های جزئی، نمودرا در حالت STAKE173 ترسیم نموده است. همان گونه که مشاهده می شود، در مجموع بین مقادیر شاخصهای مرکزی، متغیرهای چهارگانه فوق، تفاوت آشکاری وجود ندارد و اغلب در یک دامنه قرار دارند.

همچنین براساس اطلاعات جدول(4-10) مقدارشاخصهای پراکندگی متغیرهای چهارگانه اول پژوهش به شرح زیر است :
1. مقدار انحراف معیار متغیر های چهارگانه پژوهش که عبارتند از: متغیر تمایل، ترجیح، مجاب شدن وتبلیغات هیجانی در دامنه 637/0 تا 886/0 قرار دارند، در بین این چهار متغیر، متغیرتبلیغات هیجانی دارای کمترین انحراف معیار و ترجیح ایجاد شده دارای بیشترین انحراف معیار است.
2. مقدار چولگی متغیرها در دامنه 060/0- تا 201/0 قرار دارد، در بین این چهار متغیر، متغیر ترجیح ایجاد شده دارای چولگی به چپ یا منفی هستند که می توان نتیجه گرفت، بیشتر مقادیر مورد بررسی، بالاتر از حد میانگین قرار دارد یا به عبارت دیگر اغلب پاسخگویان به پرسش های این تحقیق پاسخ هایی در دامنه موافقت و موافقت کامل داده اند و می توان نتیجه گرفت که اغلب پاسخگویان بر این باورند که ترجیح ایجاد شده در گرایش به خرید کالاهای با درگیری ذهنی پایین موثر است، همچنین متغیرهای تمایل ایجاد شده، مجاب شدن و شاخص اصلی تبلیغات هیجانی دارای مقداری چولگی مثبت است که می توان نتیجه گرفت پاسخگویان اغلب پاسخ هایی در دامنه نظری ندارم و مخالفت داده اند.
3. همچنین مقدار کشیدگی (که در توزیع نرمال عدد صفر است) در متغیر های چهارگانه اول این تحقیق در دامنه 022 /0 تا 103/0- قرار دارد، در بین این چهار متغیر، ترجیح ایجاد شده، مجاب شدن و تبلیغات هیجانی دارای منحنی تخت تری است ومتغیر تمایل ایجاد شده دارای منحنی افراشته تری است.
نکته4-1 : در خصوص شاخص های پراکندگی و مرکزی و متغیر های ذکر شده، این نکته را باید اضافه کرد اگر چه تمامی شاخص های ذکر شده دارای مقدار ناچیزی چولگی و کشیدگی است اما با توجه به آزمون های نرمال انجام شده می توان نتیجه گرفت که در نهایت تمام متغیرها نرمال هستند.
همان گونه که مشاهده می شود، تحلیل های فوق در نمودار(4-12) قابل مشاهده است این نمودار نیز در حالتSTAKE قرار دارد و بیشتر جهت نمایش تفاوت های درون گروهی آورده شده است این نمودار به خوبی تفاوت توزیع شاخص های پراکندگی را در متغیرهای ذکر شده نمایش می دهد.

2.10.3.4- تحلیل توصیفی متغیرهای پنجگانه دوم پژوهش
در جدول(4-11) تحلیل توصیفی متغیرهای پنجگانه دوم این پژوهش برحسب شاخص های مرکزی و پراکندگی آورده شده است.
جدول4-11: تحلیل توصیفی متغیرها با شاخص های مرکزی و پراکندگی

مواجهه
توجه کردن
درک
يادآوري تبليغات هيجاني
گرايش به خريد محصولات با درگيري ذهني پايين
کل
صحیح
321
321
321
321
321

مفقود
0
0
0
0
0
میانه
3.1970
2.7368
2.8777
2.9159
2.7948
میانگین
3.2222
2.7500
2.9000
2.9032
2.7857
مد
3.22
3.08
3.40
2.61
2.93
انحراف معیار
.625110
.680370
.735530
.558200
.706970
چولگی
0.084-
.1210
.1790
.0700
.1140
کشیدگی
0.250-
0.464-
0.264-
0.347-
0.029-

براساس اطلاعات جدول(4-11) مقدار شاخص های مرکزی به شرح زیر است :
1. مقدارمیانگین متغیرهای پنجگانه دوم پژوهش که عبارتنداز: متغیرهای مواجهه، توجه، درک، یادآوری تبلیغات هیجانی و گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین در دامنه 75/2 تا 22/3 قرار دارند. کمترین میانگین متعلق به متغیر توجه است و بالاترین میانگین متعلق به بعد مواجهه است.
2. مقدار میانه متغیرها در دامنه 73/2 تا 19/3 قرار دارند. کمترین مقدار میانه برای متغیر توجه کردن و بالاترین مقدار میانه متعلق به متغیر مواجهه است .
3. مقدار نما یا مد متغیرها در دامنه 61/2 تا22/3 قرار دارند.
نمودار(4-13) مقادیر شاخص های مرکزی جدول (4-11) را به نمایش می گذارد، از آنجایی شاخص های مرکزی این پنچ متغیر در دامنه 7/2 تا2/3قرار دارد لذا محقق جهت وضوح بیشتر این تفاوت های جزئی ، نمودرا در حالت STAKE ترسیم نموده است.همان گونه که مشاهده می شود، در مجموع بین مقادیر شاخص های مرکزی ،متغیر های پنجگانه فوق، تفاوت آشکاری وجود ندارد و اغلب در
یک دامنه قرار دارند .

همچنین براساس اطلاعات جدول(4-11) مقدار شاخص های پراکندگی متغیرپنجگانه دوم پژوهش به شرح زیر است :
1. مقدار انحراف معیار متغیرهای پنجگانه که عبارتنداز: مواجهه، توجه، درک، یادآوری تبلیغات هیجانی و گرایش به خرید با درگیری ذهنی پایین در دامنه 558/0 تا 625/0 قرار دارند،در بین این پنج متغیر، تبلیغات هیجانی دارای کمترین انحراف معیار و متغیر درک دارای بیشترین انحراف معیار است.
2. مقدار چولگی متغیرها دردامنه 084/0- تا 179 /0 قرار دارد، در بین این پنج متغیر، متغیر مواجهه دارای چولگی به چپ یا منفی می باشد که می توان نتیجه گرفت، بیشتر مقادیرمورد بررسی، بالاتر از حد میانگین قرار دارد یا به عبارت دیگر اغلب پاسخگویان به پرسش های این تحقیق پاسخ هایی در دامنه موافقت و موافقت کامل داده اند. و متغیرهای توجه، درک، یادآوری تبلیغات هیجانی و گرایش به خرید داری چوالگی مثبت است، که می توان نتیجه گرفت که اغلب پاسخگویان تاثیر متغیرهای فوق را بر گرایش به خرید کالاهای بی دوام ضعیف ارزیابی کرده اند .
3. مقدار کشیدگی (که در توزیع نرمال عدد صفر است) در متغیرهای پنجگانه دوم در دامنه 464 /0 – تا 029/0- قرار دارد، در بین این پنج متغیر، تمامی هر پنج متغیر یعنی مواجهه، توجه، درک، یادآوری تبلیغات هیجانی و گرایش به خرید دارای منحنی تخت تری است.
نمودار (4-14) مقادیر شاخص های پراکندگی جدول (4-11) را به نمایش می گذارد، این نمودار نیز در حالتSTAKE قرار دارد و بیشتر جهت نمایش تفاوت های درون گروهی آورده شده است که به خوبی تفاوت توزیع شاخص های پراکندگی را در متغیر های ذکر شده نمایش می دهد.

4.4- آمار استنباطی
1.4.4- آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش وروش تبدیل داده ها
در این قسمت تمامی شاخص ها به تفکیک با استفاده ازآزمون اندرسون- دارلینگ174 که قوی ترین و دقیق ترین تست نرمال می باشد، مورد آزمون قرار می گیرد. و نتایج با توجه به مقدار P-value و شکل ظاهری نمودارها تفسیر می شود. در خصوص مقدار P-value شرط لازم برای نرمال بودن بزرگ تر بودن این مقدار از عدد 05/0 است در تفسیر شکل ظاهری باید به این نکته توجه کرد که هر چقدر داده ها روی خط نرمال منطبق باشند، داده ها نرمال بوده و مقدار داده های پرت و یا داده های حد کمتر می باشد و درمواردی که داده ها از توزیع نرمال (که شرط لازم بسیاری از آزمونهای پارامتریک و تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری است) پیروی نکند، باید داده ها را پالایش و در مورادی به تبدیل داده ها متوسل شد؛ که روش تبدیل داده ها عموما به دو دلیل مورد استفاده قرار می گیرد:
زمانی که فرض نرمال بودن نقض شده باشد.
تبدیل داده ها، همبستگی بین متغیرها را بهبود بخشیده و تصویر واضح تری از روابط بین دومتغیر بدست دهد.این که تبدیل داده ها به چه روشی انجام می شود موضوع قابل بحثی است. اما عقیده عمومی بر این است که پژوهش گر بایستی براساس آزمون و خطا، فرآیند تبدیل داده ها را انجام دهد و نتایج را مورد بررسی مستمر قرار دهد (هومن،1391: 150).
چند تغییرشکل درداده های به وسیله فرگوسن و تاکین (1989) مجاز شمرده شده اند تا برآورد نزدیک تری به واریانس همگرا و نرمال برای داده های کج یا کشیده فراهم آورد. برخی از تغییر شکل های ممکن عبارتند از: تبدیل ریشه دوم175، تبدیل لگاریتمی176 ، تبدیل معکوس177 ، تبدیل آرک سینوس178 ، تبدیل پروبیت و باکس کاکس179 و درنهایت تبدیل قدرتمند جانسون180 است.
روش تبدیل جانسون الگوریتم متفاوتی نسبت به روش های متداول باکس کاکس دارد، به طوریکه بهترین تابع تبدیل متغیر را از بین سه خانواده از توابع متغییر موجود در سیستم جانسون انتخاب می کند که این توزیع ها عبارتند از SB ،SL،SU که 181 Bو L182 و U183 به ترتیب بیانگر حد دار تا بدون حد می باشد. الگوریتم تبدیل جانسون به این صورت است که ابتدا پارامترهای مورد نیاز توابع تبدیل را تخمین می زند سپس همه متغیرهای غیرنرمال را به هر سه تابع تبدیل از سه خانواده توابع توزیع موجود درسیستم جانسون، تبدیل می کند سپس آزمون فرض اندرسون- دارلینگ را برای هر سه سری متغییر تبدیل یافته انجام می دهد و هر کدام از آزمون فرض ها که بیشترین P-value را داشته باشد را به عنوان بهترین تبدیل استفاده می کند.
2.4.4- آزمون نرمال بودن متغیر تمایل
در این متغیر طبق نمودار(4-15) مقدار P-value آزمون اندرسون دارلینگ عدد 038/0است و از آنجایی که این مقدار کوچکتراز 05/0 است، پس این متغیر فاقد توزیع نرمال است؛ لذا جهت باز گردانی این متغیر به توزیع نرمال بایستی از تبدیل داده ها بهره جست.

همان گونه که در نمودار(4-16) نشان داده شده است، نرم افزارMinitab طرح احتمال را هم برای قبل از تبدیل و هم برای بعد از تبدیل رسم کرده است، مشاهده می شود که داده های تبدیل شده به خوبی طرح احتمال نرمال را پوشش داده و مقدار P-value به 068/0 بهبود یافته و متغیر تمایل شرط نرمال بودن را دارا می باشد.

3.4.4- آزمون نرمال بودن متغیر ترجیح
در این متغیر طبق نمودار(4-17) مقدار P-value آزمون اندرسون دارلینگ عدد 015/0است و از آنجایی که این مقدار کوچکتراز 05/0می باشد پس این متغیر نیز فاقد توزیع نرمال بوده، لذا جهت باز گردانی این متغیر به توزیع نرمال نیز بایستی از تبدیل داد ها بهره جست.

همان گونه که در نمودار (4-18) دیده می شود طرح احتمال هم برای قبل از تبدیل و هم برای بعد از تبدیل رسم شده است. مشاهده می شود که داده های تبدیل شده به خوبی طرح احتمال نرمال را پوشش داده و مقدار P-value به 112/0 بهبود یافته و متغیر ترجیح شرط نرمال بودن را دارا می باشد.

جدول (4-12) روش تبدیل داده ها و آزمون مورد استفاده را نمایش می دهد .
جدول 4-12 : روش تبدیل داده ها
P-value
آزمون
روش تبدیل
متغیر
0/068 0/05
Anderson-Darling
Johnson Transformation
تمایل
0/112 0/05
Anderson-Darling
Johnson Transformation
ترجیح

4.4.4- آزمون نرمال بودن متغیر مجاب شدن
درمتغیرمجاب شدن طبق نمودار(4-19) مقدار P-value آزمون اندرسون دارلینگ عدد 052/0است این مقدار بزرگتر از 05/0است، پس این متغیر دارای توزیع نرمال است.

5.4.4- آزمون نرمال بودن متغیر مواجهه
درمتغیرمواجهه طبق نمودار(4-20) مقدار P-valueآزمون اندرسون دارلینگ عدد 080/0است این مقداربزرگتر از05/0 است، پس این متغیر دارای توزیع نرمال است.

6.4.4- آزمون نرمال بودن متغیر توجه
درمتغیرتوجه طبق نمودار(4-21) مقدار P-valueآزمون اندرسون دارلینگ عدد 15/0است این مقدار بزرگتر از05/0 است، پس این متغیر دارای توزیع نرمال است.

7.4.4- آزمون نرمال بودن متغیردرک
درمتغیردرک طبق نمودار(4-22) مقدار P-valueآزمون اندرسون دارلینگ عدد 21/0است این مقداربزرگتراز 05/0 است، پس این متغیر دارای توزیع نرمال است.

8.4.4- آزمون نرمال بودن متغیر تبلیغات هیجانی
درمتغیرتبلیغات هیجانی طبق نمودار(4-23) مقدار P-valueآزمون اندرسون دارلینگ عدد 27/0است این مقدار بزرگتر از05/0است، پس این متغیر دارای توزیع نرمال است.

9.4.4- آزمون نرمال بودن متغیر یاد آوری تبلیغات هیجانی
در متغیر یادآوری تبلیغات هیجانی طبق نمودار(4-24) مقدار P-valueآزمون اندرسون دارلینگ عدد 19/0است این مقدار بزرگتراز 05/0است، پس این متغیر دارای توزیع نرمال است.

10.4.4- آزمون نرمال بودن متغیر گرایش به خرید

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع انحراف معیار، ناخودآگاه، درگیری ذهنی Next Entries پایان نامه با موضوع تحلیل عامل، تحلیل عاملی، معادلات ساختاری، میانگین مجذورات