پایان نامه با موضوع انحراف معیار، تسلط تصادفی، صنعت خودرو، صنعت شیمیایی

دانلود پایان نامه ارشد

شرکت‌های در هر ستون شرکت‌های تحت تسلط هستند. برای مثال نماد شیراز یعنی شرکت پتروشیمی شیراز، در سطر چهاردهم بر نماد شکلر در ستون هفتم، دارای تسلط تصادفی مرتبه‌ی سوم می‌باشد.
جدول 4-7. نتایج آزمون تسلط تصادفی به صورت زوجی برای شرکت‌های صنعت شیمیایی
نماد
شرکت
شکربن
شمواد
شخارک
شپاکسا
شپدیس
پاکشو
شکلر
شپترو
کرماشا
شفن
شاراک
شفارس
شگل
شیراز
شفارا
شاملا
شسینا
شدوص
شلعاب
شپلی
شکربن

N
T
N
N
N
S
N
N
N
T
N
N
T
S
N
N
N
S
N
شمواد
S

T
N
N
N
S
N
T
N
S
N
N
T
S
N
T
N
S
S
شخارک
N
N

N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
S
N
N
N
T
N
شپاکسا
T
N
S

N
N
S
N
N
N
S
N
N
T
S
N
T
N
S
T
شپدیس
T
T
S
T

N
S
N
T
N
S
N
N
S
S
T
S
S
S
T
پاکشو
S
N
S
S
N

S
N
T
T
S
N
S
S
S
S
S
S
S
S
شکلر
N
N
N
N
N
N

N
N
N
T
N
N
N
S
N
N
N
T
N
شپترو
S
N
S
S
N
N
S

T
N
S
N
T
S
S
S
S
S
S
S
کرماشا
N
N
S
N
N
N
S
N

N
S
N
N
S
S
N
N
N
S
N
شفن
S
N
S
T
N
N
S
N
S

S
N
T
F
S
S
S
N
S
S
شاراک
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
شفارس
S
N
S
T
N
N
S
N
T
N
S

N
T
S
N
T
T
S
T
شگل
S
N
S
N
N
N
S
N
T
N
S
N

S
S
T
S
N
S
S
شیراز
N
N
T
N
N
N
T
N
N
N
S
N
N

S
N
N
N
S
N
شفارا
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
شاملا
N
N
S
N
N
N
S
N
T
N
S
N
N
S
S

N
N
S
N
شسینا
N
N
S
N
N
N
S
N
N
N
S
N
N
T
S
N

N
S
N
شدوص
T
N
S
T
N
N
S
N
T
N
S
N
N
T
S
N
S

S
T
شلعاب
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
T
N
N
N
S
N
N
N

N
شپلی
N
N
T
N
N
N
S
N
N
N
T
N
N
T
S
N
N
N
S

جدول 4-8. تعداد شرکت‌های مسلط و تحت تسلط بر هر شرکت صنعت شیمیایی به تفکیک مرتبه‌ی تسلط
نماد شرکت
تعداد شرکت هایی که شرکت هر سطر بر آنها مسلط شده است به تفکیک مرتبه
تسلط
تعداد شرکت هایی که که بر شرکت هر سطر مسلط شده اند به تفکیک مرتبه تسلط
رتبه بندی

تسلط تصادفی مرتبه اول
تسلط تصادفی مرتبطه دوم
تسلط تصادفی مرتبه سوم
مجموع
تسلط تصادفی مرتبه اول
تسلط تصادفی مرتبه دوم
تسلط تصادفی مرتبه سوم
مجموع

پاکشو
0
13
2
15
0
0
0
0
1
شپترو
0
12
2
14
0
0
0
0
2
شپدیس
0
8
6
14
0
0
0
0
3
شفن
1
10
2
13
0
0
1
1
4
شفارس
0
6
6
12
0
0
0
0
5
شمواد
0
6
4
10
0
0
1
1
6
شگل
0
9
2
11
0
1
2
3
7
شدوص
0
6
5
11
0
3
1
4
8
شپاکسا
0
5
4
9
0
2
4
6
9
شاملا
0
6
1
7
0
3
2
5
10
کرماشا
0
6
0
6
0
1
8
9
11
شسینا
0
5
1
6
0
6
3
9
12
شپلی
0
3
3
6
0
5
4
9
13
شکربن
0
3
3
6
0
6
3
9
14
شیراز
0
3
2
5
1
6
7
13
15
شخارک
0
2
1
3
0
11
4
15
16
شکلر
0
1
2
3
0
14
1
15
17
شلعاب
0
1
1
2
0
15
2
17
18
شاراک
0
0
0
0
0
14
4
18
19
شفارا
0
0
0
0
0
18
0
18
20

جدول 4-8 خلاصه‌ی اطلاعات ارائه شده در جدول 4-7 را نشان می‌دهد که در نهایت منجر به رتبه‌بندی شرکت‌های صنعت شیمیایی مورد مطالعه بر اساس معیار تسلط تصادفی می‌شود. جدول 4-8 شامل سه بخش اصلی می‌باشد. در بخش اول تعداد شرکت‌هایی که تحت تسلط هر شرکت سطر قرار گرفته‌اند به تفکیک مرتبه‌ی تسلط نشان داده شده است. بخش دوم تعداد شرکت‌هایی که بر شرکت سطر مسلط شده‌اند به تفکیک نوع تسلط نشان داده شده است. در بخش سوم هم رتبه هر شرکت مورد مطالعه با توجه به بخش‌های اول و دوم نشان داده شده است.
با توجه به نتایج آزمون معیار تسلط تصادفی ارائه شده در جداول 4-6 و 4-8 برای دو صنعت خودرو و شیمیایی، شرکت رادیاتور ایران با نماد ختور بر اساس معیار تسلط تصادفی مرتبه‌ی دوم بر 21 شرکت و بر اساس معیار تسلط تصادفی مرتبه‌ی سوم بر 1 شرکت تسلط دارد که در مجموع بر 22 شرکت تسلط دارد و هیچ شرکتی بر آن مسلط نیست و در رتبه‌ی اول قرار می‌گیرد. شرکت ایران خودرو دیزل با نماد خاور، نه تنها بر هیچ شرکتی تسلط ندارد بلکه بر اساس معیار تسلط تصادفی مرتبه‌ی دوم تحت تسلط 19 شرکت، بر اساس معیار تسلط تصادفی مرتبه‌ی سوم تحت تسلط 1 شرکت قرار دارد و در رتبه‌ی 23 قرار می‌گیرد.
نماد پاکشو دارای تسلط تصادفی مرتبه‌ی دوم بر 13 شرکت و تسلط تصادفی مرتبه‌ی سوم بر 2 شرکت، یعنی در مجموع بر 15 شرکت تسلط دارد و هیچ شرکتی بر آن مسلط نیست بدین ترتیب رتبه‌ی اول گروه شیمیایی را به خود اختصاص می‌دهد. شرکت پتروشیمی فارابی با نماد شفارا، نه تنها بر هیچ شرکتی مسلط نیست بلکه تحت تسلط تصادفی مرتبه‌ی دوم 18 شرکت قرار دارد و به این صورت است که در رتبه‌ی بیستم قرار گرفته است.
بنابراین با توجه به آزمون‌های انجام شده برای معیار تسلط تصادفی که نتایج آن در جدول 4-6 و 4-8 نشان داده شده پاسخ سوالات اول و دوم این پژوهش داده شد.

4-3- محاسبه انحراف معیار و انحراف معیار نامطلوب
محاسبه انحراف معیار و انحراف معیار نامطلوب در این قسمت برای پاسخ به سوال سوم پژوهش انجام می‌شود که عبارت است از:
سوال سوم: رتبه‌بندی شرکت‌های صنعت خودرو و صنعت محصولات شیمیایی بر اساس انحراف معیار و انحراف معیار نامطلوب چگونه است؟
نتایج محاسبات انحراف معیار و انحراف معیار نامطلوب برای شرکت‌های مورد مطالعه‌ی صنعت خودرو و رتبه بندی‌های حاصل از این سنجه‌های ریسک در جدول 4-9 و 4-10 نشان داده شده است.

نماد
شرکت
مقدار
انحراف معیار نامطلوب
رتبه
خریخت
1176/0
1
خکمک
1078/0
2
خاور
0989/0
3
خساپا
0845/0
4
خودرو
0497/0
5
خشرق
0493/0
6
خمحور
0435/0
7
خاذین
0426/0
8
خکاوه
0402/0
9
ختراک
0383/0
10
خموتور
0373/0
11
خرینگ
0373/0
12
خنصیر
0366/0
13
خزر
0356/0
14
خزامیا
0345/0
15
خمحرکه
0332/0
16
خمهر
0316/0
17
خچرخش
0311/0
18
خوساز
0293/0
19
خبهمن
0286/0
20
ختور
0209/0
21
خکار
0203/0
22
خلنت
0202/0
23
جدول 4-9. انحراف معیار شرکت‌های صنعت خودرو جدول 4-10. انحراف معیار نامطلوب صنعت خودرو
نماد
شرکت
مقدار
انحراف معیار

رتبه
خریخت
1218/0
1
خکمک
0999/0
2
خاور
0952/0
3
خلنت
0846/0
4
خساپا
0793/0
5
خاذین
0701/0
6
خشرق
0675/0
7
ختراک
0675/0
8
خکاوه
0644/0
9
خچرخش
0624/0
10
خمحور
0618/0
11
خزر
0613/0
12
خوساز
0612/0
13
خموتور
0609/0
14
خزامیا
0605/0
15
خنصیر
0604/0
16
خمحرکه
0593/0
17
خرینگ
0580/0
18
خودرو
0577/0
19
خمهر
0542/0
20
خبهمن
0505/0
21
خکار
0463/0
22
ختور
0424/0
23

با توجه به معیار انحراف معیار(ریسک کل) برای هر شرکت خودرویی که در جدول 4-9 ارائه شده است، بیشترین ریسک بین شرکت‌ها با توجه به سنجه‌ی انحراف معیار را شرکت صنایع ریخته‌گری ایران با نماد خریخت با مقدار 1218/0 و کمترین ریسک را شرکت رادیاتور ایران با نماد ختور با مقدار 0424/0 دارا می‌باشد. با استناد به جدول 4-10 که رتبه‌بندی شرکت‌های خودرویی را بر اساس انحراف معیار نامطلوب نشان می‌دهد، شرکت صنایع ریخته گری ایران با نماد خریخت با مقدار 1176/0 دارای بیشترین ریسک نامطلوب و شرکت لنت ترمز ایران با نماد خلنت با مقدار 0202/0 دارای کمترین ریسک نامطلوب از نقطه نظر سنجه‌ی نیم انحراف معیار می‌باشد.
نتایج محاسبات انحراف معیار و انحراف معیار نامطلوب برای شرکت‌های مورد مطالعه‌ی صنعت شیمیایی و رتبه بندی‌های حاصل از این سنجه‌های ریسک در جدول 4-11 و 4-12 نشان داده شده است.

نماد
شرکت
مقدار
انحراف معیار

رتبه
شفارا
1122/0
1
شاراک
1050/0
2
شلعاب
0952/0
3
شکلر
0929/0
4
شخارک
0847/0
5
شیراز
0716/0
6
شکربن
0700/0
7
شپلی
0685/0
8
شمواد
0624/0
9
شپاکسا
0575/0
10
شسینا
05732/0
11
شاملا
0547/0
12
شگل
0520/0
13
کرماشا
0506/0
14
شفارس
0503/0
15
شفن
0495/0
16
شدوص
0444/0
17
پاکشو
0437/0
18
شپترو
0433/0
19
شپدیس
0307/0
20
نماد
شرکت
مقدار
انحراف معیار نامطلوب
رتبه
شفارا
1180/0
1
شاراک
1121/0
2
شلعاب
0947/0
3
شکلر
0931/0
4
شخارک
0923/0
5
شیراز
0712/0
6
کرماشا
0544/0
7
شپلی
0540/0
8
شاملا
0540/0
9
شسینا
0478/0
10
شکربن
0475/0
11
شدوص
0381/0
12
شپاکسا
0377/0
13
شگل
0363/0
14
شفن
0355/0
15
شمواد
0351/0
16
پاکشو
0313/0
17
شپدیس
0278/0
18
شفارس
0256/0
19
شپترو
0246/0
20
جدول 4-11. انحراف معیار صنعت شیمیایی جدول 4-12. انحراف معیار نامطلوب صنعت شیمیایی

با توجه به معیار انحراف معیار(ریسک کل) برای هر شرکت صنعت شیمیایی که در جدول 4-11 ارائه شده است، بیشترین ریسک بین شرکت‌ها با توجه به سنجه‌ی انحراف معیار را شرکت پتروشیمی فارابی با نماد شفارا با مقدار 1122/0 و کمترین ریسک را شرکت پتروشیمی پردیس با نماد شپدیس با مقدار 0307/0 دارا می‌باشد. با استناد به جدول 4-12 که رتبه بندی شرکت‌های شیمیایی را بر اساس انحراف معیار نامطلوب نشان می‌دهد، شرکت پتروشیمی فارابی با نماد شفارا با مقدار 1180/0 دارای بیشترین ریسک نامطلوب و پتروشیمی آبادان با نماد شپترو با مقدار 0246/0 دارای کمترین ریسک نامطلوب از نقطه نظر سنجه‌ی نیم انحراف معیار می‌باشد.
بدین ترتیب با توجه به جداول 4-9، 4-10، 4-11 و 4-12 به سوال سوم پژوهش مبنی بر رتبه بندی شرکت های صنعت خودرو و صنعت محصولات شیمیایی بر اساس انحراف معیار و انحراف معیار نامطلوب، پاسخ داده شد.

4-4- محاسبه نیم واریانس
برای پاسخ دادن به سوال چهارم پژوهش در این قسمت به محاسبه‌ی سنجه‌ی نیم واریانس می‌پردازیم. سوال چهارم پژوهش عبارت است از:
سوال چهارم: رتبه‌بندی شرکت‌های صنعت خودرو و صنعت محصولات شیمیایی بر اساس نیم واریانس چگونه است؟
جدول 4-13 معیار نیم واریانس را برای شرکت‌های صنعت خودرو و جدول 4-14 نیم واریانس را برای صنعت محصولات شیمیایی و رتبه بندی ناشی از این معیار را نشان می‌دهند.

جدول 4-13. مقادیر نیم واریانس صنعت خودرو جدول 4-14. مقادیر نیم واریانس صنعت شیمیایی
نماد
شرکت
مقدار
نیم واریانس
رتبه بر
اساس
نیم واریانس
خاور
014755/0
1
خریخت
013831/0
2
خکمک
011621/0
3
خساپا
007151/0
4
نماد شرکت
مقدار
نیم واریانس
رتبه بر اساس
نیم واریانس
خشرق
002403/0
5
خاذین
001906/0
6
خمحور
001894/0
7
خکاوه
001621/0
8
ختراک
001498/0
9
خموتور
001397/0
10
خرینگ
001396/0
11
خزر
001271/0
12
خزامیا
001239/0
13
خنصیر
001079/0
14
خمحرکه
001082/0
15
خچرخش
001039/0
16
خمهر
001/0
17
خوساز
00101/0
18
خودرو
000883/0
19
خبهمن
000826/0
20
خکار
000445/0
21
ختور
000451/0
22
خلنت
000409/0
23
نماد شرکت
مقدار
نیم واریانس
رتبه بر اساس
نیم واریانس
شفارا
04085/0
1
شاراک
024604/0
2
شخارک
019855/0
3
شیراز
016539/0
4
نماد شرکت
مقدار
نیم واریانس
رتبه بر اساس
نیم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع تسلط تصادفی، صنعت خودرو، صنعت شیمیایی، رتبه بندی Next Entries تحقیق با موضوع بازده سهام، تحلیل پوششی، ارزیابی عملکرد، تکنیک DEA