پایان نامه با موضوع انحراف معیار، تسلط تصادفی، ضریب همبستگی، صنعت خودرو

دانلود پایان نامه ارشد

واریانس
شلعاب
013376/0
5
شکلر
01134/0
6
کرماشا
006385/0
7
شاملا
003624/0
8
شسینا
003357/0
9
شپلی
003042/0
10
شکربن
002263/0
11
شپاکسا
001598/0
12
شدوص
001558/0
13
شپدیس
001397/0
14
شگل
001376/0
15
شفن
001358/0
16
شمواد
001235/0
17
پاکشو
000981/0
18
شپترو
000632/0
19
شفارس
000555/0
20

با توجه به نیم واریانس محاسبه شده برای هر شرکت خودرویی که در جدول 4-13 نشان داده شده است، بیشترین ریسک از نظر معیار نیم واریانس را شرکت ایران خودرو دیزل با نماد خاور با مقدار 0147/0 و کمترین ریسک را شرکت لنت ترمز ایران با نماد خلنت با مقدار 0004/0 از نقطه نظر معیار نیم واریانس، دارا می‌باشد.
بیشترین و کمترین ریسک با محاسبه‌ی معیار نیم واریانس در صنعت شیمیایی به ترتیب با مقادیر 0408/0 و 0005/0 مربوط به پتروشیمی فارابی و صنایع شیمیایی فارس می‌باشد. رتبه‌بندی کامل شرکت‌های شیمیایی بر اساس سنجه‌ی نیم واریانس در جدول 4-14 نشان داده شده است.
بنابراین جدول 4-13 و 4-14 پاسخ سوال چهارم پژوهش می‌باشد.

4-5- محاسبه ی ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن
سوالات پنجم و ششم پژوهش به شرح زیر می‌باشد:
سوال پنجم: آیا میان نتایج سنجش ریسک شرکت‌های خودرویی و شیمیایی، با معیار تسلط تصادفی، انحراف معیار و انحراف معیار نامطلوب ارتباط معناداری وجود دارد؟
سوال ششم: آیا میان نتایج سنجش ریسک شرکت‌های خودرویی و محصولات شیمیایی، با معیار تسلط تصادفی و نیم واریانس ارتباط معناداری وجود دارد؟
در همین راستا پس از رتبه بندی شرکت‌های مورد مطالعه صنعت خودرو باید وجود ارتباط بین رتبه بندی معیار تسلط تصادفی با انحراف معیار را تعیین کنیم. برای پاسخگویی به بخش صنعت خودرو سوال پنجم از ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن استفاده کرده ایم.
جدول 4-15 نتیجه‌ی ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن بین معیار تسلط تصادفی و انحراف معیار صنعت خودرو را نشان می‌دهد. همان‌طور که در جدول مشاهده می‌شود ضریب همبستگی بین معیار تسلط تصادفی و انحراف معیار برابر است با 578/0- و سطح معناداری آن 004/0 می‌باشد که به علت کوچکتر بودن از 05/0 قابل قبول می‌باشد و با توجه به مقدار ضریب، همبستگی منفی و متوسطی بین این دو متغیر وجود دارد. بدین معنی که شرکتی که از نظر معیار تسلط تصادفی در رتبه ی اول قرار می‌گیرد از نظر معیار انحراف معیار دارای ریسک کمتری است و در رتبه‌ی آخر قرار می‌گیرد.
جدول 4-15. ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن بین معیار تسلط تصادفی و انحراف معیار صنعت خودرو

مقدار ضریب
حجم نمونه
مقدار احتمال
ضریب همبستگی
578/0-
23
004/0

هم چنین جدول 4-16 نتایج آزمون ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن بین معیار تسلط تصادفی و انحراف معیار نامطلوب صنعت خودرو را نشان می‌دهد.
جدول 4-16. ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن بین معیار تسلط تصادفی و انحراف معیار نامطلوب صنعت خودرو

مقدار ضریب
حجم نمونه
مقدار احتمال
ضریب همبستگی
903/0-
23
000/0

با توجه به جدول 4-16 ضریب همبستگی بین معیار تسلط تصادفی و انحراف معیار نامطلوب صنعت خودرو برابر است با 903/0- و سطح معناداری آن 000/0 می‌باشد که چون از 05/0کوچکتر است و با توجه به مقدار ضریب همبستگی، بین معیار تسلط تصادفی و انحراف معیار نامطلوب صنعت خودرو همبستگی منفی و قوی وجود دارد. بدین معنی که شرکتی که از نظر معیار تسلط تصادفی در رتبه ی اول قرار می‌گیرد، طبق معیار انحراف معیار نامطلوب در رتبه‌ی آخر قرار می گیرد که به معنی کمتر بودن ریسک می‌باشد.
جدول 4-17 نتیجه‌ی تست ضریب همبستگی اسپیرمن بین معیار تسلط تصادفی و انحراف معیار صنعت شیمیایی را نشان می‌دهد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع تسلط تصادفی، صنعت خودرو، صنعت شیمیایی، رتبه بندی Next Entries تحقیق با موضوع بازده سهام، تحلیل پوششی، ارزیابی عملکرد، تکنیک DEA