پایان نامه با موضوع انحراف معیار، تحلیل داده، نوآوری سازمان، نوآوری سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

پرسشنامه، محقق علاوه بر حضور در گمرکاتِ استانهای شمالی و آذربایجان و تهران در سایر استانها از کمکِ رابطین آموزشی گمرکات و همچنین یاریِ تعدادی از همکاران و دوستان علاقهمند برخوردار بوده است و به تعداد پرسنل شاغل در هر گمرک پرسشنامه ارسال و توزیع گردیده که بعضاٌ بدلیل تعدد اماکن گمرکی تحت پوشش هر گمرک و پراکندگی این اماکن و نیز بُعد مسافت و هزینه بالای اقامت، حضور محقق محدود به چند ساعت در محل پژوهش بوده است و نیز عدم آشنایی بسیاری از پرسنل با مفاهیم متغیرهای تحقیق در میزان و کیفیت مشارکت گمرکات مؤثر بوده است. لازم به توضیح است که پرسشنامه بطور کاملاٌ تصادفی در میان پرسنل گمرکات توزیع شده است و در مواردی که پژوهشگر از وجود رابطین آموزشی جهت توزیع پرسشنامه بهره مند شده، اقداماتی را جهت راستی آزمایی عملکرد رابطین اتخاذ نموده است نظیر تماس با واحدهای مختلف گمرک منتخب و پرس و جو از پرسنل آن گمرک در خصوص پرسشنامه ها. بعضاٌ نیز برخی از همکاران گمرکات مختلف تماسهایی با محقق گرفته و سئوالات وپیشنهاداتی را مطرح مینمودند که حاکی از توزیع پرسشنامهها بوده است.
3-4-1) روایی و پایایی ابزار گردآوری دادههای تحقیق
دو ویژگی عمده ابزار گردآوری اطلاعات و اندازه گیری، روایی و پایایی ابزار است.
روایی146، عبارت است از حدود تفاوت بین مشاهدات و خصوصیات واقعی پدیده هایی که موضوع اندازه گیری هستند.
پایایی147، عبارت است از میزان ثبات واحد اندازه گیری.
طرح پرسشهای درست یا عباراتی که ابهام آن به حداقل ممکن برسد، شرط اساسی برای قابل اعتماد بودن پرسشنامه است. معنای اصطلاحات باید به روشنی تعریف شود، به گونهای که هر اصطلاح برای تمام پاسخ دهندگان مفهومی واحد داشته باشد. (سکاران، 1386)
از آنجا که ابزار گرد آوری اطلاعات پژوهش، پرسشنامه است لذا روایی و پایایی آن به تفکیک تشریح می شود.
3-4-1-1) روایی
مفهوم روایی به این سوال پاسخ میدهد که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را میسنجد. بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت دادههای حاصل از آن اطمینان داشت. در این پژوهش نیز برای تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوایی استفاده گردید. بدین صورت که پس از تهیه و طراحی پرسشنامه، به نظرخواهی از متخصصان اهل فن و استاد راهنما پرداخته شد و پس از حذف و اضافههای لازم، روایی محتوایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.
3-4-1-2) پایایی
برای آزمون پایایی پرسشنامهها در این تحقیق، از روش آلفای کرونباخ استفاده میشود. در ادامه به توضیح بیشتر این روش پرداخته میشود.
این روش برای محاسبه پایایی درونی ابزار اندازهگیری از جمله پرسشنامه یا آزمونهایی که خصیصههای مختلف را اندازه گیری میکنند بکار میرود. در این گونه ابزار، پاسخ هر سوال میتواند مقادیر عددی مختلفی را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمرههای هر زیر مجموعه از پرسش نامه و واریانس کل را محاسبه نمود و سپس با استفاده از فرمول زیر، مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد. که در آن:

= ضریب پایایی کل آزمون k = تعداد سولات
= واریانس سوال j ام = واریانس کل آزمون
اگر ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه بالاتر از 70/ . به دست آید، میتوان عنوان کرد که پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است. اما در صورتی که این ضریب زیر 70/ . به دست آید ، باید برای تمامی ابعاد متغیرهای تحقیق ، ضریب آلفای کرونباخ را محاسبه نمود و ابعادی را که ضریب آنها زیر 70/ . به دست آمده است را حذف کرد یا مورد اصلاح قرار داد. (سرمد و همکاران،1383)
بر اساس این روش با یک مطالعه مقدماتی روی 30 گمرک از جامعه مورد بررسی و با استفاده از نرم افزار اسپیاساس میزان پایایی هریک از متغیرهای مستقل و واسطه و وابسته به شرح جدول 3-4 بدست آمد که با توجه به اینکه هر کدام از آنها بالاتر از 0.70 می باشد بنابراین پرسشنامه پژوهش دارای پایایی مناسب است. در جدول 3-4 ضرایب پایایی مربوط به قابلیت به اشتراک گذاری و قابلیت جذب بالقوه و بالفعل و نیز نوآوری سازمانی به تفکیک ارائه شده است.
متغیر
آلفای کرونباخ محاسبه شده
نتیجه نهایی

پذیرش
مردود
اشتراک گذاری دانش
0.906
(

قابلیت جذب بالقوه
0.859
(

قابلیت جذب بالفعل
0.898
(

نوآوری سازمانی
0.881
(

جدول(3-4) محاسبه آلفای کرونباخ مولفه های پرسشنامه

حل و جداول تفصیلی مربوط به آلفای کرونباخ در پیوست آورده شده اند.
3-5) روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از این تحقیق از روشهای آمار توصیفی- تحلیلی استفاده شد. بطور کلی از آمار توصیفی با هدف جمع آوری، تنظیم و ارائه اطلاعات به صورت روشن و یا محاسبه پارامتر های جامعه و در صورت لزوم تعیین روابط موجود بین اطلاعات جمعآوری شده استفاده میشود. در تحقیق حاضر آمار توصیفی شامل تنظیم جداول فراوانی، درصد فراوانی و برآورد مشخصههای مرکزی و پراکندگی (همچون میانگین، واریانس و…) و رسم گرافهای آماری برای بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق در گمرکات 33 گانه است، که با استفاده از نرم افزار اسپیاساس صورت میپذیرد.
هدف آمار استنباطی، به طور کلّی انجام یک آزمون معنادار بودن به لحاظ آماری و نیز استنباطهایی دربارۀ اطلاعات جمع آوری و تنظیم شده از جامعه برای تبیین و تصمیم گیری است. در این تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری (روش PLS) به منظور سنجش ارتباط بین متغیرها و بررسی تأثیر ابعاد متغیر مستقل بر متغیر وابسته استفاده خواهد شد.
اهميت روز افزون تجزيه و تحليل دادهها در تحقيقات علمي، باعث توجه هرچه بيشتر جامعه علمي به اين مقوله شده است. همانگونه که يک پژوهش علمي بدون مروري بر ادبيات موضوع و کنکاش در نظريهها، ناقص ميماند،‌ اضافه نمودن تحقيق ميداني به تئوري هاي مطالعه شده جلوۀ ديگري به پژوهش داده و اعتبار آن را دوصد چندان ميکند. در اين راستا، ‌دادههايي که محقق از اعضاي نمونه آماري تحقيق خود جمع آوري مينمايد، احتياج به تحليل دارند تا تفسير يافتهها و تعميم نتايج ميسر گردد.
در مطالعات حوزۀ علوم انساني و اجتماعي، تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش طبق فرآيندي با قالب کليِ مشخص و يکسان صورت ميپذيرد که مرتبط با آن روش تحليل آماري متعددي تا به حال معرفي شده است. در اين ميان، مدل سازي معادلات ساختاري (SEM) که در اواخر دهه شصت ميلادي معرفي شد، ابزاري در دست محققين جهت بررسي ارتباط ميان چندين متغير در يک مدل را فراهم ميساخت. قدرت اين تکنيک در توسعه نظريهها باعث کاربرد وسيع آن در علوم مختلف از قبيل بازاريابي، مديريت منابع انساني،‌ مديريت استراتژيک و سيستم اطلاعاتي شده است. يکي از مهمترين دلايل استفاده زياد پژوهشگران از SEM، قابليت آزمودن تئوريها در قالب معادلات ميان متغيرهاست. دليل ديگر لحاظ نمودن خطاي اندازه گيري توسط اين روش است که به محقق اجازه ميدهد تا تجزيه و تحليل دادههاي خود را با احتساب خطاي اندازهگيري گزارش دهد. بعبارتی علت اصلی استفاده از روش معادلات ساختاری وجود متغیر میانجی در این تحقیق است.
مدل سازي معادلات ساختاري تا اين زمان، با دو نسل روشهاي تجزيه و تحليل داده ها معرفي شده است. نسل اول روش هاي مدل سازي معادلات ساختاري روشهاي کوواريانس محور هستند که هدف اصلي اين روشها تأييد مدل بوده و براي کار به نمونه هايي با حجم بالا نياز دارند. نرم افزارهاي LISREL، AMOS، EQS و MPLUS چهار عدد از پرکاربردترين نرم افزارهاي اين نسل هستند. چند سال پس از معرفي روش کوواريانس محور، به دليل نقاط ضعفي که در اين روش وجود داشت، نسل دوم روش هاي معادلات ساختاري که مؤلفه محور بودند، معرفي شدند. روشهاي مؤلفه محور که بعدها به روش حداقل مربعات جزئي تغيير نام دادند، براي تحليل دادهها روشهاي متفاوتي نسبت به نسل اول ارائه دادند.
پس از معرفي روش حداقل مربعات جزئي، اين روش از علاقه مندان بسياري برخوردار شد و پژوهشگران متعددي تمايل به استفاده از اين روش پيدا کردند. مهمترين نرم افزار براي اين روش Smart PLS   مي باشد.
دلايل استفاده از روش پي ال اس (PLS) و نرم افزار Smart PLS    در پژوهش ها:(سایت PLS)
محققين دلايل متعددي را براي استفاده از روش پياٍلاٍس (PLS) ذکر نمودهاند. مهمترين دليل، برتري اين روش براي نمونههاي کوچک ذکر شده است. دليل بعدي دادههاي غيرنرمال است که محققين و پژوهشگران در برخي پژوهشها با آن سر و کار دارند در نهايت دليل آخر استفاده از روش پي ال اس (PLS)، روبرون شدن با مدل هاي اندازهگيري سازنده است.بعبارتی دلیل اصلی استفاده از روش pls در این پژوهش پایین بودن حجم نمونه است.
دلايل استفاده از روش معادلات ساختاري پي ال اس (PLS – SEM) به شرح زير است:
حجم کم نمونه
 دادههاي غير نرمال
 مدلهاي اندازه گيري از نوع سازنده
 قدرت پيش بيني مناسب
 پيچيدگي مدل ( تعداد زياد سازهها و شاخصها)
 تحقيق اکتشافي
 توسعه تئوري و نظريه
 استفاده از متغيرهاي طبقه بندي شده
 بررسي همگرايي
 آزمودن تئوري و فرضيه
 آزمودن فرضيات شامل متغيرهاي تعديلگر
با توجه به موارد بالا، حجم نمونه اندک بهترين دليل استفاده ازPLS است. روش هاي نسل اول مدل سازي معادلات ساختاري که با نرم افزارهايي نظير LISREL، EQS و AMOS اجرا مي شدند،‌ نياز به تعداد نمونه زياد دارند، در حالي که PLS (پي ال اس)  توان اجراي مدل با تعداد نمونه خيلي کم را دارا مي باشد.

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داد ه ها

4-1) مقدمه
تجزیه و تحلیل دادهها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیهها برای هر نوع تحقیق، از اهمیت خاصی برخوردار است. دادههای خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار میگیرند. برای تجزیه و تحلیل دادهها و اطلاعات، مطابق اهداف ارایه شده، ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر اساس دادهها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد. سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آنها را ایجاد نموده که میتواند در چگونگی استفاده از الگوهای آماری گوناگون کمک نماید. در گام بعدی به آزمون فرضیههای تحقیق پرداخته شد و در نهایت با جمعبندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات خاتمه یافت. کلیۀ این تجزیه و تحلیلها به وسیلۀ نرم افزار SPSS19 و (vpls1.04b1) انجام گردیده است.
4-2) توصیف متغیر های تحقیق
در این بخش از فصل چهارم تحقیق به توصیف متغیر های اصلی تحقیق پرداخته می شود:
4-2-1)توصیف متغیر نوآوري سازماني

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگى
کشيدگى
نوآوري سازماني
33
26/2
24/4
1064/3
34166/0
117/0
67/0
281/3
جدول(4-1) توصیف متغیر نوآوري سازماني

نمودار4-1) هیستوگرام متغیر نوآوري سازماني

مطابق جدول و نمودار 4-1 میانگین امتیاز متغیر نوآوري سازماني از نظر پاسخ دهندگان 1064/3 ، انحراف معیار 34166/0 و واریانس برابر 117/0 است. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر نوآوري سازماني از نظر پاسخ دهندگان معادل 26/2 و بیشترین امتیاز معادل 24/4 است.
4-2-2)توصیف متغیر قابليت جذب بالقوه

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگى
کشيدگى
قابليت جذب بلقوه
33
21/2
87/3
0599/3
36024/0
13/0
126/0-
052/0-
جدول(4-2) توصیف متغیر قابليت جذب بلقوه

نمودار(4-2) هیستوگرام متغیر قابليت جذب بالقوه

مطابق جدول و نمودار 4-2 میانگین امتیاز متغیر قابليت جذب بالقوه از نظر پاسخ دهندگان 0599/3 ، انحراف معیار 36024/0 و واریانس برابر 13/0 است. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر قابليت جذب بلقوه از نظر پاسخ دهندگان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع مدیریت دانش، ظرفیت جذب، نوآوری سازمانی، نوآوری سازمان Next Entries پایان نامه با موضوع انحراف معیار، نوآوری سازمان، نوآوری سازمانی، قابلیت نوآوری