پایان نامه با موضوع اعتبارسنجی، اماکن تجاری

دانلود پایان نامه ارشد

مورد‌نظر باید شش دانگ، مفروز، بلامعارض، سهل‌البیع و دارای سند مالکیت باشد. قبول زمین اماکن تجاری و باغ به عنوان وثیقه اعم از محصور، داخل یا خارج محدوده مجاز نمی باشد.
م: ضمانتنامه بانکهای داخلی یا بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی معتبر خارجی- صدور ضمانتنامه در مقابل اینگونه وثائق، صرفاً با اجازه اداره اعتبارات بانکها صورت می پذیرد.
سررسید این قبیل ضمانتنامه ها ممکن است حداکثر با سررسید ضمانتنامه بانک ضامن باشد. برای اطمینان بیشتر، پس از دریافت ضمانتنامه بانک ضامن، باید طی مکتوبی وصول ضمانتنامه به بانک مزبور اعلام و اضافه شود که وجه الضمان را در سررسید، به بانک (صادرکننده ضمانتنامه) پرداخت نمایند.
شایان ذکر است می‌بایست قبل از صدور، به تأیید اداره حقوقی بانک صادرکننده ضمانتنامه رسیده باشد. لازم به ذکر است که چگونگی اخذ درخواست از مشتری و ثبت و بایگانی آن در شعبه بانک و چگونگی عملیات اجرایی در بانکها، تشکیل پرونده و صدور اسناد حسابداری مربوطه، به منظور پرهیز از اطاله کلام، در این تحقیق نمی‌شوند. پس از اجرای تشریفات و عملیات بانک و صدور ضمانتنامه ارزی که حتماً باید بصورت چاپی و با پرفراژ شده و بدون قلم خوردگی صادر گردد؛ کلیه ضمانتنامه‌های ارزی باید دو امضای مجاز صادر شونده و ممهور به مهر بانک صادرکننده باشند.
ن: ضمانتنامه‌های اعتباری (ارزی- ریالی) صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ایران- پس از ارسال تقاضا از سوی بانک و مؤسسات اعتبازی به صندوق برای اخذ پوشش تضمینی و تشکیل پرونده اعتبارسنجی برای صادرکننده در اداره اعتبارسنجی و ارسال آن به کمیته فنی- اعتباری و طرح و تصویب صدور ضمانتنامه اعتباری در کمیته فنی- اعتباری بر مبنای گزارش اعتبارسنجی شروع به اجرای شرایط تصویب شده برای صدور ضمانتنامه اعتباری می‌کنند که خود شامل اخذ وثائق ، اخذ کارمزد صدور، تهیه قرارداد فی‌مابین متقاضی و صندوق و امضاء آن توسط متقاضی و نهایتاً صدور ضمانتنامه اعتباری و تحویل آن به ذینفع ( بانکها و مؤسسات اعتباری)

3. نسخ ضمانتنامه
ضمانتنامه بانکی (ارزی) در چهار نسخه صادر می شود.
– نسخه اول ( نسخه اصلی) مربوط به مضمون له (ضمانت گیر/ ذینفع)
– نسخه دوم مخصوص مشتری (متقاضی/ مضمون عنه).
– نسخه سوم مخصوص بانک صادرکننده به منظور ضبط در پرونده ضمانتنامه.
– نسخه چهارم مخصوص بانک صادرکننده به منظور بایگانی در کلاسور ضمانتنامه ها به ترتیب سررسید.
نسخه اول برای ارائه به ذینفع (مضمون له) به همراه نسخه دوم ضمانتنامه به متقاضی تسلیم می شود و روی نسخه دوم ضمانتنامه به متقاضی تسلیم می شود و روی نسخه سوم با درج جمله «نسخه اصلی و نسخه دوم ضمانتنامه تحویل اینجانب گردید» از متقاضی رسید اخذ می شود.
4. انقضاء و پرداخت مبلغ ضمانتنامه
1.4. تقلیل مدت یا مبلغ ضمانتنامه
مبلغ ضمانتنامه طبق درخواست ذینفع در طول مدت ضمانتنامه، قابل تقلیل است و بانک به محض دریافت درخواست کتبی ذینفع، دال بر تقلیل مبلغ ضمانتنامه، نسبت به تقلیل آن حسب درخواست واصله اقدام خواهد کرد. و همچنین متقاضی می تواند به ترتیب فوق، تقاضای کتبی خود را دال بر تقلیل مدت ضمانتنامه به بانک صادرکننده ارائه دهد و بانک نیز مکلف است وفق تقاضا اقدام نماید.
2.4. تمدید ضمانتنامه
هر یک از ضمانتنامه‌های ارزی صادره، دارای سررسید معینی است که در متن ضمانتنامه منعکس و قید شده است و این تاریخ نشان‌دهنده مدت اعتبار ضمانتنامه است.
متقاضی ضمانتنامه (مضمون عنه) در درخواست اولیه تقدیمی به بانک و همچنین مضمون‌له (ذینفع) در طول مدت اعتبار ضمانتنامه می‌توانند خواهان تمدید مدت ضمانتنامه باشند و بانک صادرکننده نیز موظف است حسب درخواست نامبردگان، نسبت به تمدید ضمانتنامه اقدام نماید.
به منظور حفظ حقوق بانک و ذینفع، شعب بانکها موظفند دو ماه قبل از سررسید ضمانتنامه، مراتب را طی مکتوبی به ذینفع (مضمون‌له) اعلام و یادآوری نمایند چنانچه ظرف ده روز قبل از انقضای مدت ضمانتنامه، تقاضایی مبنی‌بر تمدید آن از سوی ذینفع به بانک صادرکننده واصل نشود، بانک نسبت به ابطال ضمانتنامه در سررسید، اقدام خواهد کرد.
3.4. ابطال ضمانتنامه
چنانچه مضمون له طی نامه‌ای با ارسال نسخه اصلی ضمانتنامه و یا مضمون عنه با ارائه نسخه اصلی ضمانتنامه، تقاضای ابطال ضمانتنامه را نمایند؛ شعبه بانک صادرکننده ضمانتنامه، پس از دریافت درخواست ابطال و اوراق ضمیمه، نسبت به ابطال ضمانتنامه اقدام و سپرده نقدی و وثائق ضمانتنامه را به متقاضی مسترد می کند.
همچنین، چنانچه ذینفع تا انقضای سررسید ضمانتنامه، وجه‌الضمان را مطالبه ننموده باشد نیز بانک مجاز است که نسبت به ابطال ضمانتنامه و استرداد سپرده نقدی و وثائق مربوطه افدام نماید.
بنابراین، مدت تعهد بانک بابت ضمانتنامه‌های صادره، حداکثر تا سررسید ضمانتنامه می باشد و پس از آن، بانک هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت وجه‌الضمان نخواهد داشت.

4.4. پرداخت ضمانتنامه
چنانچه در این تحقیق به کرات گفته شده، ذینفع (مضمون‌له) در طول مدت اعتبار ضمانتنامه (قبل از سررسید آن) به محض آنکه اراده نماید می‌تواند طی مکتوبی خواهان وجه‌الضمان باشد و بانک صادرکننده نیز بلادرنگ مکلف به پرداخت است.
پس از پرداخت وجه‌الضمان بانک طی اخطاری به ضمانت‌خواه (مضمون‌عنه) اعلام می‌کند که وجه‌الضمان پرداختی را به بانک واریز نماید. چنانچه ضمانت‌خواه اقدامی به عمل نیاورد،‌ بانک نسبت به اجرای وثائق ضمانتنامه از طریق مراجع قضایی اقدام خواهد کرد.
5.4. مفقودی ضمانتنامه
در بعضی مواقع ممکن است اصل ضمانتنامه (نسخه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع قانون مدنی، اصل استقلال، اوراق قرضه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد اعتبار اسنادی، قوانین موجود، نظام بانکی ایران