پایان نامه با موضوع اشاعه اطلاعات، پایگاه های اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

تشکيل سرويس، در ميزان تهيه فتوکپي 47% افزايش بوجود آمد که 14% آن مستقيماً به سرويس اشاعه گزينشي اطلاعات مربوط مي شد. علاوه بر پزشکان و پرستاران متخصصان ساير رشته ها نيز به استفاده کنندگان پيوستند. به اين ترتيب سرويس کاملاً مفيد و در اهداف خود موفق بود.

گرين89(1988) روشي را براي ارائه خدمات اشاعه گزينشي اطلاعات و بولتن آگاهي رساني جاري با استفاده از تجهيزات و نرم افزاري نسبتاً ارزان با موفقيت به آزمايش گذارد. با استفاده از اين روش براي ارائه خدمات اشاعه گزينشي اطلاعات به جاي ذخيره پروفايل با دريافت اطلاعات جديد در هر نوبت، «پايگاه ارجاع متقابل90» به عنوان واسطه استفاده مي شود که از يک سو به «پايگاه اطلاعاتي ارجاعي91» و از سوي ديگر به «پايگاه استفاده کنندگان92» مربوط مي شود. به اين ترتيب جستجو از طريق نام افراد و همچنين ارجاعات انجام مي شود و امکان حذف يا اضافه کردن نام افراد براي موضوعات و يا موضوعات براي افراد فراهم مي گردد. همچنين با انجام جستجوها به صورت هفتگي از اطلاعات بازيابي شده، بولتن هفتگي به چاپ مي رسد که براي متقاضيان و ساير مؤسسات ارسال مي گردد. براي تهيه بولتن معمولاً دو دقيقه وقت صرف مي شود که در مرحله بعد در مدت سي تا چهل و پنج دقيقه توسط واژه پرداز93 آماده مي شود.
مجوع واژگان کنترل شده در اين سيستم 159 واژه بود. لذا اين سيستم براي کتابخانه هاي اختصاصي يا مجموعه هاي بسيارکوچک مناسب بود و مي توان از اين تجربه به عنوان الگو براي ذخيره نام افراد، تهيه پروفايل و ذخيره آن استفاده نمود.
موندشين94(1990) بر اساس تحقيقي که در يک مجتمع توسعه و تحقيقات به انجام رسانده چنين نتيجه گرفته که: “دانشمنداني که به طور مرتب از خدمات اشاعه گزينشي اطلاعات استفاده مي کنند از بازدهي علمي بيشتري نسبت به ساير همکاران خود که به صورت پراکنده از اين خدمات بهره مي جويند يا کلاً استفاده کننده آن نيستند برخوردارند. وي ضمن تحقيق خويش به اين نتيجه دست يافت که بازدهي علمي (تعداد مقالات انتشار يافته توسط فرد) با خصوصيات فردي، محيط کار، سرعت روزآمد شدن رشته تخصصي و استفاده از انواع منابع اطلاعاتي در ارتباط است. مرور تجربيات موجود در زمينه خدمات اشاعه گزينشي اطلاعات نشان مي دهد که آن چه براي کسب موفقيت در ارائه اين خدمات مؤثر است، بررسي دقيق شرايط و نيازهاي جامعه استفاده کننده و ارتباط متقابل بين ارائه کنندگان خدمات و استفاده کنندگان از آن وجود دارد لازم است نوع مناسبي از خدمات اشاعه گزينشي اطلاعات براي ايشان در نظر گرفته شود که آن هم با مطالعات تجربي، محقق خواهد شد.
در حال حاضر رشد روز افزون بکارگيري اين سرويس در سايت هاي اطلاعاتي دنيا، نشان از اهميت و نقش اين سرويس در استفاده بهينه از اطلاعات و منابع علمي دارد.
سيلوا فرريرا95 (1999) در مقاله تحقيقي خود با عنوان« MySDI: يک معماري همگاني جهت بسط و توسعه خدمات شخصي» اشاعه گزينشي اطلاعات يک معماري همگاني و عمومي براي اشاعه گزينشي اطلاعات با عنوان «اشاعه گزينشي اطلاعات من» طراحي کرده اند، که در آن نظام هاي پالايش اطلاعات به دو دسته نظام هاي پالايش بر اساس محتوا و نظام هاي پالايش براساس همکاري و مشارکت طبقه بندي شده است و براي تطبيق پرونده ها با منابع موجود از سه روش استفاده شده است:
1. تطبيق پرونده هاي کاربر با دخالت و انتخاب خود او.
2. استفاده از نظر کاربرهاي ديگر که پرونده هاي مشابهي دارند.
3. تطبيق پرونده ها با پرونده هاي استاندارد گروهها.
مفاهيم مهم در معماري اين نوع از اشاعه گزينشي اطلاعات عبارتند از مکان کاربر که مکاني جهت نگهداري و کنترل اطلاعات کاربران و پرونده هاي آنهاست، مکان اطلاعات که مکاني جهت نگهداري و کنترل منابع و اسناد است و نيز مکان رده بندي که مکاني جهت نگهداري و کنترل نظامهاي رده بندي و اصطلاحنامه هاست. در نهايت، نظام پالايش اطلاعات، که قادر به شناسايي اطلاعات مربوط به کاربران مي باشد. در اين سيستم پروفايل موضوعي کاربران از طريق مشارکتي تقويت شده و منابع مربوط براي افراد فرستاده مي شود.
مولين يو96 (2000) در مقاله تحقيقي خود با عنوان SIFI ، ابزاري براي اشاعه اطلاعات در سطح وسيع، به تشريح مدل ارائه شده در دانشگاه استنفورد97 براي خدمات اشاعه گزينشي اطلاعات، پرداخته اند. در اين مدل جهت ثبت اطلاعات اشخاص، يک پروفايل براي استفاده کننده طراحي شده که از طريق آن، سيستم از نيازهاي اطلاعاتي اعضاء آگاهي پيدا مي کند، سپس منابع مورد نياز کاربران به صورت خودکار براي آنان ارسال مي گردد. طي آماري که از استفاده کنندگان اين خدمات در سال 1994 به دست آمده، تعداد مشترکين 13381 نفر بود و تعداد مقالاتي که روزانه اضافه مي شد به طور متوسط 45127 عنوان گزارش شد. بنابراين، اين سيستم بايد روزانه بيش از 13 هزار پروفايل را با 45 هزار مقاله انطباق داده و مقلات مرتبط با پروفايل را براي کاربر مربوطه ارسال کند. بازخوردهايي که پس از ارائه اين خدمات به دست آمد، حاکي از آن بود که منابع فرستاده شده براي آنان مفيد و مورد استفاده بوده است.
راکوتونيرايني98(2002) در مقاله تحقيقي خود با عنوان99B2me: چارچوبي براي اشاعه گزينشي اطلاعات در محيطهاي سيار، اشاعه گزينشي اطلاعات را يکي از انواع تجارت الکترونيکي در محيط سيار قلمداد کرده و آن را نشان دهنده اشاعه اطلاعات به افراد با خواسته ها و تمايلات مشخص معرفي کرده است. در اين مقاله در مورد تشخيص تمايلات و خواسته هاي استفاده کنندگان، جمع آوري نيازهاي اطلاعاتي آنها و اشاعه گزينشي اطلاعات به استفاده کنندگان بحث شده است. در اين روش با استفاده از گروه بندي خواسته ها و تمايلات استفاده کنندگان و بررسي بازخورد آنها به پالايش نيازهاي اطلاعاتي کاربران و فرستادن اطلاعات مورد نيازشان به آنها مي پردازد.
زو تانگ100 (2002) در مقاله تحقيقي خود با عنوان P filter : سيستم جهاني پالايش و اشاعه اطلاعات با استفاده از شبکه هاي ساختار يافته اظهار کرده است که سيستم هاي پالايش اشاعه اطلاعات به استفاده کنندگان اين امکان را مي دهد که نيازهاي اطلاعاتي خود را تحت پروفايلهاي پژوهشي در اين سيستم ها ثبت کرده و پس از روز آمد شدن اطلاعات، مدارک مرتبط با نياز خود را دريافت کنند.
طراحان P filter ادعا مي کنند که اين سيستم نظامي تحت وب، جهت ارسال بيليونها منبع براي ميليونها کاربر مي باشد. P filter يک سيستم جهاني براي پالايش و اشاعه گزينشي اطلاعات در رابطه با منابع بدون ساختار مانند متن، HTML، تصوير، فايل هاي صوتي و تصويري است.
مهمترين مزاياي P filter را مي توان در موارد زير خلاصه کرد:
1. ظرفيت بالا جهت روبرو شدن با افزايش حجم اطلاعات بر روي اينترنت.
2. قابليت تطبيق، جهت انطباق منابع با پروفايلها.
3. قابليت اشاعه اطلاعات به تعداد بسيار زيادي از کاربران.

با توجه به بررسی نتایج حاصل از پژوهشهای گذشته در زمینه اشاعه گزینشی اطلاعات در ایران مشاهده می گردد که تحقیقات و پژوهشهای خوبی در این خصوص انجام شده است و این در حالی است که در این زمینه پژوهش امکان توجه و دقت نظر بیشتر نیز فراهم می باشد، تا با آشنایی بیشتر افراد و اعضاء سازمانهای مختلف با خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات، امکان بهره برداری و استفاده صحیح از آن که منجر به صرفه جویی در وقت و دستیابی سریع به اطلاعات می گردد، برای اعضاء سازمان فراهم آید.
پژوهشهایی که در خارج از ایران درباره خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات صورت گرفته است نیز بر این امر که این خدمات موجب صرفه جویی در وقت و در دسترس قرار گرفتن سریع جدیدترین اطلاعات و نیز حتی ارزشیابی اطلاعات از لحاظ میزان سودمندی برای اعضاء می گردد، صحه گذاشته و تاکید کرده است که اینگونه خدمات همیشه دارای طرفداران و سودمندیهای زیادی بوده است، بطوری که امروزه در اکثر کتابخانه ها و پایگاه های اطلاعاتی کشورهای دیگر شاهد استفاده از خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات هستیم.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع اشاعه اطلاعات Next Entries پایان نامه رایگان درباره استان یزد، اماکن مذهبی، صنعت هتلداری، بازاریابی