پایان نامه با موضوع استرس شغلی، رضایت شغل، کیفیت زندگی، رضایت شغلی

دانلود پایان نامه ارشد

32

درجهبندی این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت پنج درجهای بوده و درجههای “خیلی کم”، “کم”، “متوسط”، “زیاد”، و “خیلی زیاد” را شامل میشود. مقیاس لیکرت از مجموعهای از گویهها که به ترتیب خاصی تدوین شدهاند تشکیل میشود و از لحاظ ارزش اندازهگیری دارای فاصله مساوی هستند (سلیمی، شهباز مرادی، و بامداد صوفی، 1387). در غالب تحقیقاتی که در رابطه با کیفیت زندگی کاری انجام گرفته است، از این پرسشنامه به عنوان ابزار پژوهش استفاده شده است.
جهت تجزیه و تحلیل و نمرهگذاری این پرسشنامه و مؤلفههای آن و تبدیل پاسخهای کیفی به مقادیر کمی از روش وزندهی استفاده میشود. بدین معنی که با محاسبه میانگین مربوط به هر سؤال، امتیاز هر یک از سؤالات مشخص میگردد و همان طور که در فرمول زیر مشخص شده است، با تعیین فراوانی پاسخهای مربوط به هر کدام از گزینهها و تعیین امتیاز مربوط به هر گزینه (خیلی کم = 1، کم = 2، متوسط = 3، زیاد = 4، خیلی زیاد = 5) امتیاز هر کدام از سؤالات مشخص میگردد.

جهت قضاوت در مورد مطلوبیت کیفیت زندگی کاری و مطلوبیت هرکدام از مؤلفههای آن از طیف استاندارد ارزیابی بازرگان و همکاران (حجازی، بازرگان، اسحاقی، 1387، 126-128) استفاده خواهد شد. طیف این سطح مطلوبیت بر اساس حداکثر و حداقل ارزش عددی مربوط به گزینه‌های سؤال نشانگر ساخته میشود. به این معنی که در یک طرف طیف حداکثر امتیاز و در طرف دیگر حداقل امتیاز قرار گرفته و سپس فاصله این دو به سه قسمت مساوی تقسیم میشود. در این طیف چنانچه از طیف لیکرت پنج گزینهای استفاده شود، اگر میانگین مؤلفههای مورد نظر بین 1 تا 33/2 باشد وضعیت نامطلوب، چنانچه این میانگین بین 33/2 تا 66/3 باشد وضعیت نسبتاً مطلوب، و چنانچه این میانگین بین 66/3 تا 5 باشد وضعیت مؤلفههای مورد بررسی مطلوب ارزیابی میشود. هرچند، به دلیل این که سؤالات مربوط به مؤلفه فضای کلی زندگی (سؤالات 21 و 22 و 23) منفی هستند، ارزش آن‌ها به صورت معکوس محاسبه میگردد. نمودار زیر طیف سطح مطلوبیت را نشان میدهد (نمودار 3- 1).

نمودار 3- 1 .طیف سطح مطلوبیت بازرگان و همکاران در مقیاس لیکرت پنج ارزشی
3-5-2. پرسشنامه رضایت شغلی
این پرسشنامه که توسط میرکمالی ساخته و اجرا شده، نمونه یک پرسشنامه بومی است که با مطالعات و بررسیهای گسترده بر روی نمونههای خارجی تکمیل گردیده است و با تغییراتی برای کتابداران کتابخانههای عمومی مورد مطالعه توسط محقق بازنویسی شده است و به تأیید اساتید این رشته رسیده است. این پرسشنامه نیز همانند پرسشنامه کیفیت زندگی کاری جهت بررسی میزان رضایت از طیف پنج ارزشی لیکرت بهره برده و مقادیر “کاملاً مخالفم”، “مخالفم”، “نظری ندارم”، “موافقم”، و “کاملاً موافقم” را شامل میشود. این ابزار نیز هفت مؤلفه مرتبط با رضایت شغلی را در قالب 62 گویه مورد بررسی قرار میدهد. هفت مؤلفهای که در این پرسشنامه مورد توجه قرار گرفته شده است و همچنین تعداد سؤالاتی که به هرکدام از این مؤلفهها اختصاص داده شده است در جدول زیر آمده است (جدول 3- 2).

جدول 3- 2. مؤلفه‌های رضایت شغلی و تعداد سؤالات مختص آن‌ها در پرسشنامه میرکمالی
مؤلفههای مورد بررسی
سؤالات
مؤلفههای مورد بررسی
سؤالات
کار
1 تا 12
جو سازمانی
36 تا 42
روابط (مافوق، همکار، کاربر)
13 تا 19
منزلت، مسئولیت، و احترام
43 تا 54
ارتقاء، پیشرفت، و موفقیت
20 تا 32
عوامل محیطی کار
55 تا 62
حقوق و مزایا
33 تا 35

3-5-3. پرسشنامه استرس شغلی
استرس شغلی کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگیهای فردی، به گونهای که خواستهای محیط کار (و در نتیجه فشارهای مرتبط با آن) بیش از آنی است که فرد از عهده انجام آن برآید تعریف شده است. پرسشنامه استرس شغلی اچ.اس.ای126 به منظور سنجش استرسهای مربوط به کار طراحی شده است. این ابزار 7 مؤلفه مربوط به استرس شغلی را در قالب 35 گویه و با استفاده از مقیاس لیکرت 5 ارزشی این متغیر را مورد آزمایش قرار میدهد. مقیاس لیکرت در این پرسشنامه مقادیر “هرگز”، “بندرت”، “گاهی اوقات”، “غالباً”، و “همواره” را در بر میگیرد. هفت مؤلفهای که در این پرسشنامه مورد توجه قرار گرفته شده است و همچنین سؤالاتی که به هرکدام از این مؤلفهها اختصاص داده شده است در جدول زیر آمده است (جدول 3- 3).
جدول 3- 3. مؤلفه‌های استرس شغلی و سؤالات مختص آن‌ها در پرسشنامه استاندارد اچ.اس.ای
مؤلفههای مورد بررسی
سؤالات
مجموع
مؤلفههای مورد بررسی
سؤالات
مجموع
تقاضا
3-6-9-12-16-18-20-22
8 سؤال
ارتباط
5-14-21-34
4 سؤال
کنترل
2-10-15-19-25-30
6 سؤال
نقش
1-4-11-13-17
5 سؤال
حمایت مسئولین
8-23-29-33-35
5 سؤال
تغییرات
26-28-32
3 سؤال
حمایت همکار
7-24-27-31
4 سؤال

3-6. روایی و پایایی ابزارهای پژوهش
کمپل و فیسک127 (1959) تعریف جامعی از روایی و پایایی ابزار پژوهش به شکل زیر ارائه دادهاند که با وجود گذشت زمان هنوز این تعریف کارآمد به نظر میرسد:
مشابه بودن نتایج حاصل از دو آزمایش برای اندازهگیری یک رفتار از طریق روشهایی که دارای حداکثر سطح تشابه هستند، پایایی نام دارد. اما، روایی به معنی مشابه بودن نتایج حاصل از دو آزمایش برای اندازهگیری یک رفتار از طریق روشهایی است که دارای حداکثر سطح اختلاف هستند (ص. 3).
پتون128 (2002) تأکید میکند که اعتبار و پایایی دو عاملی هستند که هر محقق کمی حین طراحی یک تحقیق باید آن‌ها را مورد توجه قرار دهد (به نقل از گلافشانی129، 2003، ص. 601).
3-6-1. روایی ابزار پژوهش
مفهوم روایی در پاسخگویی به این سؤال ایجاد شده است که ابزار اندازهگیری مورد استفاده پژوهشگر تا چه میزان خصیصهی مورد مطالعه را میسنجد. زمانی میتوان از دقت دادههای گردآوریشده اطمینان حاصل کرد که از اعتبار ابزار آگاهی داشته باشیم (سرمد، بازرگان، و حجازی، 1387). پس از بررسی و مطالعه تحقیقات مشابه در زمینه موضوع این تحقیق سعی شد که پرسشنامههای استاندارد موجود در این زمینه شناسایی شوند و مناسبترین ابزار انتخاب شود. سرانجام، پرسشنامههایی که ذکر آن‌ها رفت به عنوان ابزارهایی مناسب این تحقیق انتخاب و پس از تأیید اساتید راهنما و مشاور و همچنین نمایندههایی از دو سازمان مورد مطالعه جهت گردآوری دادههای تحقیق بکار گرفته شد.
3-6-2. پایایی ابزار پژوهش
قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار اندازهگیری به این سؤال پاسخ میدهد که ابزار اندازهگیری تحقیق در شرایط یکسان تا چه حد نتایج یکسانی بدست میدهد. با توجه به تعریفهای موجود معمولاً دامنه ضریب پایایی از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط کامل) خواهد بود. این ضریب بیانگر آن است که ابزار اندازهگیری محقق تا چه اندازه ویژگیهای باثبات آزمودنی و یا ویژگیهای متغیر و موقتی وی را میسنجد (سرمد، بازرگان، و حجازی، 1387). جهت بررسی پایایی ابزارهای پژوهش روشهای مختلفی وجود دارد، که سرمد و همکاران (سرمد، بازرگان، و حجازی، 1387) رایجترین آن‌ها را موارد زیر عنوان میکنند؛ 1) اجرای دوباره آزمون یا روش باز آزمایی، 2) روش موازی یا استفاده از آزمون همتا، 3) روش تصنیف (دو نیمه کردن)، 4) روش کودر-ریچاردسون، و 5) روش آلفای کرونباخ. استفاده از روش اخیر امروزه توجه بیشتری را در تحقیقات علوم اجتماعی به خود جلب کرده است. از این رو، در پژوهش حاضر نیز سعی شده است که پایایی ابزارهای پژوهش با استفاده از روش آلفای کرونباخ سنجیده شود. این روش برای محاسبهی هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری از جمله پرسشنامهها یا آزمونهایی که خصیصههای مختلف را اندازهگیری میکند بکار میرود. جهت بدست آوردن ضریب آلفای کرونباخ ابتدا واریانس نمرههای هر زیر مجموعه سؤال‌های پرسشنامه و واریانس کل را باید محاسبه کرد. در مرحله بعدی با استفاده از فرمول ضریب آلفای کرونباخ مقدار ضریب بدست خواهد آمد (البته محاسبات آماری این پژوهش با استفاده از نرمافزار SPSS انجام گرفته است).
لازم به ذکر است مقدار ضریب آلفای کرونباخ در چند تحقیق مرتبط پیشین به شکل زیر بدست آمده است (

جدول 3- 4).

جدول 3- 4. مقدار ضرایب آلفای کرونباخ بدست آمده برای ابزارهای گردآوری داده‌ها در پژوهش‌های مرتبط پیشین
ابزارهای پژوهش
مقدار ضریب آلفای کرونباخ در تحقیقات پیشین

تحقیق نارنجی (1386)
تحقیق کوهپیما (1390)
تحقیق ضابطیان (1390)

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری
9264/0
90/0
85/0

پرسشنامه استرس شغلی اچ.اس.ای


پرسشنامه رضایت شغلی میرکمالی
9523/0

در هر صورت، پس از بررسی و ارزیابی پرسشنامهها از طریق بسته نرمافزاری SPSS ضرایب زیر برای پرسشنامههای مختلف بدست آمد. این نتایج در جدول 3- 5 گزارش شده است.
جدول 3- 5. ضرایب آلفای کرونباخ بدست آمده برای پرسشنامه‌های بکار گرفته‌شده در پژوهش
پرسشنامههای بکار گرفتهشده در پژوهش
ضرایب آلفای کرونباخ بدست آمده
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون
938/0
پرسشنامه رضایت شغلی میرکمالی
923/0
پرسشنامه استرس شغلی اچ.اس.ای
757/0
کل پرسشنامه
959/0
3-7. توزیع پرسشنامه
در صبح روز دوشنبه نهم مرداد ماه نامهای حاوی لینک پاسخگویی به پرسشنامه و توضیحات لازم هم از طرف دفتر مدیریت کتابخانههای وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و هم از طرف اداره کل امور کتابخانههای عمومی استان تهران از طریق سیستم اتوماسیون اداری در اختیار تمامی کتابخانههای مورد بررسی قرار گرفت. به پاسخ دهندگان تا 20 مرداد فرصت داده شد تا نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام کنند، که معادل 10 روز کاری میشد. هرچند این تاریخ قابل تمدید بود، ولی پاسخدهندگان در این مورد بیاطلاع بودند؛ زیرا محقق قصد نداشت که گردآوری دادهها به طول بیانجامد. تعداد پاسخها مرتباً کنترل میشد تا اگر لازم شد تاریخ تکمیل پرسشنامه تمدید شود؛ که در نهایت، این تاریخ تا 25 مرداد ماه تمدید شد. در سه روز اول توزیع پرسشنامه، همانطور که انتظار میرفت، تعداد پرسشنامههای تکمیلشده نسبتاً زیاد بود، ولی این فرایند در روزهای بعد ادامه نداشت و رفتهرفته تعداد پرسشنامههای تکمیلشده کاهش یافت. در هر صورت، از روز شنبه -14 مرداد ماه- یادآوری مشارکت در پژوهش و تکمیل پرسشنامه توسط کتابداران با استفاده از برقراری تماس تلفنی با همه کتابخانههای تحت بررسی پژوهش آغاز شد و این فرایند به مدت سه روز کاری به طول انجامید (به طور کلی، بیش از 90 درصد تماسهای برقرارشده موفق بود، و البته در این تماسها سعی شد به مشکلاتی هم که کتابداران در فرایند تکمیل پرسشنامه با آن مواجه بودند پاسخ داده شد). در این تماسها محقق سعی کرد تا آدرس پست الکترونیکی کتابخانهها یا آدرس پست الکترونیکی مدیران این کتابخانهها را نیز دریافت کند تا در صورت نیاز از طریق پست الکترونیکی نیز این مسئله یادآوری شود. در هر صورت، تعداد 226 پرسشنامه تکمیلشده تا روز 25 مرداد ماه به دست محقق رسید و از آن تاریخ به بعد پرسشنامه بسته و امکان پاسخگویی به آن مسدود شد. لازم به ذکر است که برای ترغیب بیشتر پاسخگویان به تکمیل پرسشنامه، اعلام شد که به 40 نفر از پاسخگویان به قید قرعه اعتبار سیم کارت تلفن همراه اهدا خواهد شد. بدین منظور، در بخش معرفی پژوهش اظهار شد که علاقهمندان به شرکت در قرعهکشی میتوانند کد ایجاد شده پس از تکمیل پرسشنامه را به ایمیل محقق ارسال کنند تا در قرعهکشی شرکت داده شوند. قرعهکشی برای مشخص کردن برندگان با استفاده از تکنیک تعیین نمونه تصادفی ساده در نرمافزار اکسل انجام و جوایز برای برندگان ارسال شد.
3-7-1. کتابخانه‌های وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
135 (معادل تقریباً 83 درصد) کتابدار کتابخانه‌های عمومی وابسته به سازمان فوق از میان 163 کتابدار از 79 کتابخانه در سطح شهر تهران مبادرت به تکمیل پرسشنامه کرده بودند. در نامهای که لینک پرسشنامه را شامل میشد تأکید شده بود افرادی که سمت سازمانی آن‌ها کتابدار است به این پرسشنامه پاسخ دهند. از این رو تنها کتابداران حق پاسخگویی به پرسشنامه را داشتهاند. اگرچه تمام کتابداران

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع زندگی کاری، کیفیت زندگی، کیفیت زندگی کاری، رضایت شغلی Next Entries پایان نامه با موضوع کتابداران، شهرداری تهران، رشته تحصیلی، سطح تحصیلات