پایان نامه با موضوع ارزش گذاری، اسناد تجاری، مدل مفهومی

دانلود پایان نامه ارشد

زند بستانکار می تواند کالا را به حراج گذارده و به حق خود دست یابد. وارانت تنظیمی در انبارهای عمومی و ظهر نویسی آن موجب رهن مقبوض کالاهای تودیعی می گردد. در مقابل انواع وارانت در محل اقامت قانونا ایجاد شده که در آن مال مورد رهن در تصرف راهن باقی می ماند. وارانت های رهن غیر مقبوض شامل وارانت زراعی ، هتل داری ، تولیدات صنعتی ، نفتی و ذخایر جنگی می باشد که هریک بر اساس قانونی ویژه تاسیس یافته است.
ب)حقوق انگلیس: وارانت در انگلیس دارای مقرراتی مدون نبوده است این سند در نسخه واحد به ازای امانت کالا در انبار عمومی تسلیم می شود. برگ مزبور می تواند یا ابزار کسب وام باشد و یا انتقال مالکیت کالا را رقم زند. وقتی صاحب کالا وارانت را به وام دهنده واگذار می کند دیگر چیزی برای تسلیم به خریدار در دست ندارد. برای رفع کمبود در مواردی از سیستم weight note بهره می گیرند. این روش دو کاربرد خواهد داشت:
الف) اگر تودیع کننده به فروش بخشی از اجناس تودیعی علاقه مند باشد اختیار دارد وارانت خود را به واحدهای متساوی به نام sale warrants تبدیل نماید . در این حالت duplicafa یا نسخه ثانی از آن تحت عنوان weight notes به این اوراق افزوده می شود.
اگر خریدار قسمتی از مبلغ کالای مورد معامله را پرداخت کند weight note به وی تسلیم می گردد که متضمن مشخصات کالای خریداری شده است . مشتری مزبور نیز مجاز به انتقال مجدد کالا به غیر خواهد بود. وقتی ثمن معامله کاملا به وسیله دارنده weight note تادیه شده وارانت راهم به دست می آورد تا با ارائه دو سند نسبت به ترخیص کالا اقدام لازم مبذول دارد.
ب) ممکن است تودیع کننده متقاضی وام بوده اعم از اینکه قصد فروش کالا را داشته یا نداشته باشد. وام دهنده (دلال یا بانک)معمولا تا سه چهار مبنای کالا را قرض می دهند و وارانت را تا پرداخت تمام طلب نزد خود نگاه می دارند. اگر کالا فورا فروش رود و بدهی باز پرداخت گردد وارانت به خریدار مسترد می شود اما بیشتر اوقات مشتری نمی تواند تمام مبلغ را یکجا تادیه کند . لذا نام برده مجاز است به کارسازی بخشی از ثمن مبادرت نماید. وام دهنده نیز با در اختیار گرفتن وارانت مهلتی (معمولا تا 90 روز) جهت بازپرداخت وام در نظر می گیرد. البته خریدار که weight note را در دست دارد می تواند موجب انتقال کالا به غیر شود و این عمل به دفعات صورت پذیرد. در سر رسید اگر دارنده weight note نسبت به تادیه بدهی موثق اقدام نکند وام دهنده یا مرتهن وارانت را به اجرا می گذارد و بدون تشریفات قضایی به فروش می رساند و به حق خود می رسد.
ج) حقوق ایالات متحده آمریکا: قبض انبارعمومی یا warehouse receipt در بخش 7 مقررات یکنواخت بازرگانی (ucc) احکامی را به خود اختصاص داده است. در صورتی که برگ مزبور به گونه ای در وجه حامل یا به حواله کرد (to order یا bearer to) تنظیم شده باشد قابل انتقال یا(negotiable) بوده و می تواند جهت دریافت وام یا انتقال کالا به غیر واگذار گردد. بدین صورت دارنده قبض ، حق وثیقه یا حق مالکیت نسبت به کالای امانتی در انبار عمومی خواهد داشت. (صقری ، محمد ،1380 ، حقوق بازرگانی اسناد )
مقایسه مزیت مدل قبض انبار الکترونیکی
آنچه در قبض انبار و مدل های مشابه درسایر کشورها ملاحظه می گردد دامنه مسئولیت انبارهای عمومی است و میزان مطلوبیتی که تامین اعتبار و یا امنیت در نگهداری کالا برای صاحبان کالا ایجاد می نماید اما مطلوبیت و مزیت مدل مورد اشاره ازجنبه های ذیل قابل تامل می باشد:
• انتقال ریسک تامین اعتبار از شرکت به بانک
در انبارهای عمومی با دریافت کالا و ارائه قبض انبار در قالب قبض رسید و برگ وثیقه به مشتریان و صاحبان کالا تعهد و مطلوبیت در خصوص تامین اعتبار ایجاد می گردد. عموما بانک هایی که طرف قرارداد با انبار های عمومی می باشند به اختیار و بر اساس نرخ های مصوب و یا توافقی خود اقدام به تامین مالی می نمایند و یا انبارهای عمومی با توجه به نوع کالا از صندوق در اختیار تامین مالی می نماید. در مدل مورد اشاره با توجه به محدودیت تامین اعتبار بر مبنای عقود اسلامی برای صاحبان کالا ، شرکت از طریق برون سپاری این فعالیت امکان چانه زنی و یا استفاده از قابلیت های صاحبان کالا را مورد نظر قرارداده لیکن در صورت عدم توانایی در این امر با بانک های عامل قرارداد های دو و چند جانبه ای را امضا نموده که بتواند اقدام به معرفی صاحبان کالا نماید.
• پرداختن به امور عملیاتی و تخصصی در حوزه لجستیک
در انبارهای عمومی امور مرتبط با بازرسی کالا ، ارزش گذاری کالاها ، حراج و فروش کالا ، تامین اعتبار و… بصورت متعارف انجام می پذیرد. در مدل مورد اشاره انبارهای عمومی بازرسی کالا را به شرکت های بازرسی کالا سپرده است و ارزش گذاری کالا را به شرکت های ارزش گذاری و نهادهای مالی سپرده است و از این طریق به انجام امور عملیاتی و تخصصی پرداخته و تمرکز خود را بر این اساس استوار کرده است.

• ایجاد فرصت مناسب برای صاحبان کالا که مشتریان شرکت می باشند
در انبارهای عمومی صاحبان کالا از خدمات متعارف استفاده می برند لیکن بدلیل فقدان ارائه خدمات کامل در کشورمان به صاحبان کالا این فرصت از طریق پیاده سازی این مدل فراهم خواهد آمد که صاحبان کالا بتوانند از خدمات بصورت استاندارد بین المللی بهره مند گردند. بعنوان مثال انجام معامله کالای در وثیقه انبارهای عمومی از طریق قبض انبار قانونی و معتبر و مورد تایید در بورس کالا بدون الزام به سپردن تعهد و تضمین های مالی
• استفاده مناسب و تخصصی از ابزار حمایت قانونی در اختیار
انبارهای عمومی در اکثر کشورها بمنظور ارائه خدمات مناسب و جلب رضایت مشتریان در قالب قانون و مقررات کشورهای خود به این امر اقدام می نمایند لذا این ابزار صرفا جنبه تکمیل خدمات و رعایت الزامات و استانداردهای بین المللی را دارا می باشد. با پیاده سازی این مدل در کشورمان یک مزیت تقریبا مطلق برای انبارهای عمومی ایران خلق شده که امکان بهره مندی از آن تقریبا برای سایر رقبا دشوار خواهد بود و همچنین با بکارگیری تکنولوزی روزآمد و مقوله الکترونیک موضوعیت حمایت قانونی و تخصصی ابتکاری خاص درصنعت و فعالیت لجستیک ایجاد خواهد نمود.
مدل مفهومی تحقیق حاضر

مدل مفهومی ایالت متحده آمریکا

خلاصه فصل دوم
در ابتدا این فصل مقدمه ای در خصوص لجستیک ، صنعت انبارداری و جایگاه ویژه ای که این صنعت در زنجیره تامین کالا دارد اشاراتی آورده شده است.
در ادامه بحث به تعریف انبار و انبارداری پرداخته شد . در این بخش انواع انبار توضیح داده شد. تعریف قبض انبار بعنوان موضوع اصلی مورد بحث قرار گرفت . سپس یکی دیگر از اسناد مهم در زنجیره فعالیت کالاها در انبارداری بیجک مورد بررسی قرار گرفت . در ادامه سند تجاری ، انواع سند از نظر اعتبارقانونی ، جایگاه اسناد تجاری ، نقش و کارکرد اسناد تجاری و مقایسه قبض انبار با سایر اسناد ، اوصاف اسناد تجاری و ماهیت سند قبض انبار تشریح گردید. سپس تعریف انبار عمومی ، تاریخچه ، تصویب نامه قانونی مطرح گردید. ویژگی قبض انبار (قبض رسید و برگ وثیقه) بعنوان کارکرد اساسی توضیح داده شد و مزایای آن ،مرجع صالح صدور ، ظهر نویسی ، شرایط انتقال سند ، تادیه و تضمینات ، تعهد صادر کننده و مسئولیت انبار و امنیت سند مورد اشاره قرار گرفت. طرح موضوع حقوقی تبدیل ید استیمانی انبار به ید امانی مفهوم مهمی بود که بیان گردید. بدلیل ارتباط موضوع با سازمان ها و بنگاه های اقتصادی فعال در عرصه اقتصاد کشور به توضیحاتی در خصوص بورس کالا، انواع قراردادهای قابل معامله در بورس کالا، و سپرده کالایی و همچنین به بانکداری ، بانکداری اسلامی ، بانکداری الکترونیکی نیز پرداخته شد. الزاماً به دلیلی طرح موضوع الکترونیک به تفاوت مبادله الکترونیک با تجارت الکترونیک ، اسناد الکترونیکی ، حقوق تجارت الکترونیکی نیز پرداخته شد. در خاتمه به تاریخچه قبض انبار الکترونیکی از مرحله مطالعه و طرح موضوع تا کنون نگاه اجمالی صورت پذیرفت و سازمان های و بنگاه های اقتصادی ذی نفع و مرتبط در قبض انبار الکترونیکی در حد توان توصیف شد و بررسی تطبیقی قبض انبار نیز صورت پذیرفت .
به بیان مشخص باید گفت پیاده سازی متدلوژی قبض انبار عمومی بیانگر احترامی است که قانون برای صاحبان کالا و سیستم به روز رسانی شده اقتصاد کشور قائل گردید و طراحی این مدل بستر سازی لازم جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور در زمان اجرای آن را فراهم آورده است.

فصل سوم
روش تحقیق

مقدمه
این فصل در مورد روش تحقیق، منابع جمع آوری اطلاعات و چگونگی و نحوه گردآوری اطلاعات صحبت می کنیم. سپس فرایند تحقیق مورد بررسی و موشکافی قرار می گیرد. پس از آن با جامعه آماری تحقیق آشنا می شویم. نحوه نمونه گیری وتعیین اندازه آن از بخش های دیگر این فصل می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد که در پایان به چگونگی طراحی آن پرداخته خواهد شد.
اما هدف تمام علوم شناخت و درک دنیای پیرامون ماست. به منظور آگاهی از مسائل و مشکلات دنیای امروزی روشهای علمی تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند. این روندها و حرکت ها سبب شده است که برای بررسی رشته های مختلف بشری از روش علمی استفاده شود. از جمله ویژگی های مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می باشد. اکنون تحقیق در علوم انسانی روش علمی است که به بسیاری از مسائل و رویدادها با دید بهتری می نگرد و آنها را با روش های مخصوص و از ابعاد و جنبه های گوناگون بررسی می کند تا به علت آنها پی ببرد و راهکار یا الگویی جدید جهت بهبود شرایط ارائه نماید. انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف ها ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد (سخدری ، 1385).
هر تحقیق تلاشی است نظامند به منظور دست یافتن به پاسخ یک پرسش یا ارائه راه حلی برای یک مسئله است. با توجه به این که پرسش ها و مسئله ها ماهیت های گوناگونی دارند لذا می توان بر پایه چگونگی این پرسش ها و مسئله ها ، تحقیقات را طبقه بندی کرد. نوع جهت گیری پژوهشی که در برخی کتابها از آن تحت عنوان طبقه بندی تحقیقات بر حسب هدف نام برده می شود (سرمد و همکاران،1380)، قبل از هر چیز بر «میزان کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آنها در شرایط دیگر» توجه دارد. کلیه پژوهش ها در حقیقت سه هدف متفاوت را دنبال می کنند. گاهی هدف تحقیق حل مشکل متداول و معمول در محیط کسب و کار است و گاهی هدف تحقیق افزودن به مجموعه کلی دانش در یک حوزه خاص است و گاهی اوقات هدف تحقیق بررسی اثرات پیشنهادی تحقیقات کاربردی است. وقتی پژوهشی به قصد کاربرد عملی دانش یا به قصد کاربرد نتایج یافته هایش برای حل مشکلات خاص متداول درون سازمان انجام می شود، چنین تحقیقی پژوهش کاربردی نامیده می شود. اما زمانی که پژوهش برای افزایش دانش و درک ما از مشکلات خاص که عموماٌ در محیط های سازمانی اتفاق می افتد ، انجام می شود پژوهش بنیادی نامیده می شود و در واقع هدف عمدتاً انجام این پژوهش ، ایجاد دانش بیشتر ودرک بهتر به گونه ای که بر اساس نتایج تحقیق تئوری های جدید بنا شوند ، چنین تئوری هایی بعداً به صورت مبنایی برای بررسی آتی پدیده ها در می آیند. سومین نوع جهت گیری پژوهش ، پزوهش ارزیابی نامیده می شود (دانایی فر و همکاران، 1383).
روش تحقیق
این تحقیق از نظر ماهیت ، از نوع تحقیقات کاربردی است ، زیرا موجب بهبود شرایط انجام کار می شود و به صورت غیر مستقیم به افزایش اطلاعات مربوط به پژوهش نیز می انجامد ، و بر حسب روش اجرا توصیفی ، همبستگی و پیمایشی است. در این تحقیق روابط بین متغیرها با استفاده از روش همبستگی و با بکارگیری روش معادلات ساختاری بررسی و مسیر تاثیر متغیرها بر یکدیگر با مدل یابی علی مشخص می شود.
بطور خلاصه تر می توان گفت که تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف می کند و به شرایط یا روابط موجود ، عقاید متداول ، فرایند های جاری ، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. توجه آن در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع بورس کالای ایران، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک Next Entries پایان نامه با موضوع تجزیه و تحلیل آماری، جمع آوری اطلاعات، تحلیل آماری