پایان نامه با موضوع ارتکاب جرم، سازمان ملل، تعلیم و تربیت، آداب و رسوم

دانلود پایان نامه ارشد

از جمله مانع می گردد تا افراد از آرزوهای اولیه خود را برطرف سازند و در نتیجه فشار و ناکامی های فوق می شود .پس فقر می تواند دارای آثار سو روانی روحی بوده و در فرد عقده های گوناکون و کمبودهای مختلفی را ایجاد نماید و همین زمینه ای برای بزهکاری او را نیز فراهم می نماید. (پرویز محمد نژاد ،1373:78-79)
اما به همان نسبت که فقرو نداری از عوامل مهم ومساعد برای کجروی انسان می تواند باشد رفاه و ثروت بیش از اندازه نیز از عواملی است فرد را به ورطه نیستی و فساد می کشاند .
چه بسیارند نوجوانانی که به خاطر داشتن امکانات و پول در جستجوی لذت و خوشگذرانی در عامل دوستان وروی آوردن به مواد مخدر و باعث انحراف و بزهکاری آنان می گردد .
1-2-2-4-2 بیکاری
بیکاری و نداشتن حرفه به کمک عوامل اختلافی از جمله فشارهای اقتصادی ناشی از بیکاری و وجود وقت آزاد که اغلب به سبب کمبود محیط های پرورشی و تفریحی با سرگرمی های ناسالم و منحرف کننده پر می گردد و از عوامل بسیار موثر در جذب دوستان ناباب می باشد .
1-2-2-4-3 میزان درآمد خانواده
تحقیق حاضر بیان گر این مطلب است که حدود 70% جامعه آماری از خانواده های کم در آمد هستند و حتی جالب این که این میزان درآمد خانواده نیز صرفا درآمد خود این افراد قبل از دستگیری بوده است بنابراین رابطه ای معناداری بین کمی درآمد و بزهکاری نوجوانان وجود دارد .
1-2-2-5 عوامل فرهنگی
فرهنگ عبارت است از مجموعه افکار و اندیشه ها دانش و فلسفه ادبیات و آداب و رسوم شعائر و مناسک هنر ضایع اخلاق و ارزش ها و نیز دیگر یافته های اجتماع یک جامعه. (دکتر علی قائمی، 1363: 61)
منظور از محیط فرهنگی در جرم شناسی کلیه جنبه های فرهنگی هر اجتماع اعم از آداب و رسوم و اخلاقیات و اعتقادات و نیز موسسات مربوط به تعلیم و تربیت و کلیه امور مربوط به آنهاست که به نحوی از اغاء شخصیت افراد را تحت تاثیر قرار می دهد و عامل موثری در میزان انواع انحرافات و بزهکاری های هر اجتماع محسوب می شود . (نیلوفر ابوطالبی، فائزه فامیلی، 1370: 29)
1-2-2-5-1 جهل و عدم آگاهی
یکی از علل و عوامل گرایش نوجوانان به بزهکاری سطح آگاهی و سواد بعضی از خانواده ها در ارتباط با مشخصات این مواد و ضررهای آن است . افرادی که از سواد و تحصیلات کمتری برخوردارند آسیب پذیر تر از افرادی اند که نسبت به آن آگاهی دارند . هر چند نمیتوان میزان تحصیلات و سطح سواد افراد را عامل اصلی دانست اما تحقیقات بسیاری در این زمینه نشان می دهند که هر چه میزان تحصیلات قشر نوجوان بالاتر باشد کم تر به بزهکاری گرایش پیدا می کنند. (ابوالقاسم، 1381: 250)
1-2-2-5-2 میزان سواد والدین
همان طور که اشاره شد جهت و بی سواد افراد و محرومیت ایشان از تعلیم و تربیت صحیح می تواند یکی از مهمترین علل در توسعه جرایم و انحرافات اجتماعی آنان به شمار می آید . علاوه بر آن فرزندانی هم که درد امان این گونه والدین پرورش می یابند از بسیاری از راهنمایی ها تعالیم لازم و ضروری محروم مانده و از این رو زودتر به ورطه ی سقوط کشانده می شوند .
1-2-2-5-3 امکانات فرهنگی
عدم وجود امکانات ورزشی و فرهنگی به خصوص در مناطق و محلات پایین دست و محروم شهرهای کوچک و بزرگ می تواند تاثیر و نقش به سزایی به بطالت سپری شدن اوقات فراغت نوجوانان و دانش آموزان داشته باشد و این موضوع زمینه ی ایجاد افسردگی افراد به خصوص نوجوانان را فراهم می کند پس هر چه اماکن و محیط های ورزشی و تربیتی در جامعه به ویژه در محلات فقیر نشین بیشتر باشد امکان انحراف و کجروی و در نهایت اعتیاد نوجوانان به بزهکاری کم تر خواهد بود .
1-2-3 وضعیت اطفال بزهکار در ارتکاب جرم
وضعیت اطفال در زمان ارتکاب جرم را از نقطه نظر جنس ، سن و اوضاعی که تحت تاثیر آن فعالیت مجرمانه شکل می یابد مورد بررسی قرار می دهیم . این موارد به طور مستقیم در وقوع جرم تاثیر ندارد بلکه می تواند با وجود عوامل بزهکاری در چگونگی ارتکاب جرم نوع و شدت آن موثر واقع شود.
به دلیل اینکه اطفالی که در وضعیت خاص مرتکب بزهکاری می شوند مستحق توجه بیشتری هستند به طور جداگانه بررسی می کنیم .
1-2-3-1 جنس و سن
دختر یا پسر بودن طفل معیاری را در نوع و میزان جرم معین می سازد به این صورت که اصولا دختران جرایم کمتری را نسبت به پسران مرتکب می شوند و از آن مهم تر نوع جرمی است که هر کدام از آنها پدید می آورند که با هم متفاوت است و معمولا تعداد دختران بزهکار کمتر از پسران گاه زیر 10 درصد بزهکاران پسر است به همین دلیل وضعیت این گروه کما بیش نادیده گرفته می شود اطلاعات کمی درباره عوامل خاص مرتبط با جرایم دختران در دست است البته می دانیم که دختران به ویژه به دلیل اینکه خود قربانیان جنایت بوده اند گاه در تماس با پلیس قرار می گیرند مثلا به خاطر خود فروشی یا از جمله در مورد تجاوز جنسی ظاهرا افزایش اندک ولی مستمر در تعداد بزهکاران دختر در بسیاری از کشورها دیده می شود . در نتیجه نیاز به بروز واکنش مناسب نسبت به وضعیت آنان احتمالا با شدت بیشتری احساس خواهد شد (اینو جنتی دایجست، 1997: 14)
و شاید کم بودن جرایم دختران نسبت به پسران به لحاظ حمایت بیشتر از دختران از سوی خانواده جامعه و موسسات باشد که آسیب پذیری انها را کاهش می دهد. (نجفی، 1377)
نوع جرایم هم بین پسران و دختران متفاوت است دختران به جرایمی مانند فحشا و پسران به جرایم خشونت آمیز تمایل بیشتری دارند .
هم چنین سن به عنوان عامل موثر در ارتکاب انواع خاص جرایم مورد توجه قرار می گیرد .
اصولا اطفال کم سن و سال تر در مقایسه با اطفال بزرگسال کمتر مرتکب جرم می شوند در دوره نوجوانی که دوره گذر از سن بلوغ است اعمال اطفال بیشتر جنبه جسمانی و فیزیکی دارد و طفل در این مرحله به منظور برآوردن نیازهای جسمی دست به ارتکاب جرم می زند .
دوره جوانی دوره اوج قدرت است و در این دوره شاهد وقوع جرایمی نظیر جرح قتل یا جرایم علیه اموال هستیم.
اوج بزهکاری در سنین 18 تا 25 سالگی است . از این سن به بالا شاهد جرایم علیه اموال هستیم که نیاز به قدرت جسمانی زیاد نداشته باشد ولی در دوره ی نوجوانی و جوانی همان طور که گفتیم مبنی بر قدرتمندی است و در دوره های بعدی اندیشه تفکر مداری ( جرایم یقه سفیدها ) آغاز می شود .
اطفال و نوجوانان وقتی مباشر جرم هستند از سنین 16 تا 18 سالگی به لحاظ فرایند بلوغ جرایم علیه عفت عمومی را مرتکب می شوند و کم کم به دلیل احساس نیاز به مالکیت جرایم علیه اموال زیاد می شود مثل سرقت و …. (همان)
طبق تحقیقات جدید و با توجه به شرایط نوین و قضاوتی که در اکثر کشورها و جوامع پدید آمده است . مشخص گردیده که به تدریج کودکان کم تر سال تر مرتکب جرایم شدید تری می شوند قتل یک همکلاسی 13 ساله توسط یک دختر مدرسه ای در فرانسه تجاوز جنسی به یک توریست آلمانی در لندن توسط یک گروه از نوجوانان و .. بیانگر این ادعا است که چنین نگرانی هایی تحت تاثیر انعکاس مستمر این گونه اتفاقات در رسانه ها گاه همراه با ابزار نظرهای وحشت زده و هشدارهای مکرر تشدید می شود واقعیت امر این است که خاص رسانه ها به مواردی ازاین قبیل را باید بیشتر نشانه نادر بودن و نه افزایش در تعداد آنها تلقی کرد . (اینوچنتی دایجست، 1997: 14)
1-2-3-2 وضعیت خاص اطفال
وضعیت خاص اطفال باتوجه به شرایطی که طفل در محدوده ی آن زندگی می کند معین می گردد و این شرایط نامناسب باعث به وجود آمدن رفتارهای نابهنجار و در نتیجه بزهکاری می گردد .
قواعد سازمان ملل متحد به اطفالی که در وضعیت خاص به سر می برند توجه نموده و تاکید دارد که به این گونه اطفال باید به دیده اغماض نگریست و یا حداقل بین چنین افرادی نسبت به کسانی که در چنین شرایط و وضعیتی به سر نمی برند سیاست های افتراتی را اعمال نمود می توان کودکان خیابانی کودکان عارض با قانون اقلیت ها کودکانی که دارای حالت خطرناک هستند کودکان در تنگنا و غیره را نام برد به طور کلی به لحاظ شرایط زندگی و همچنین جهت آسیب پذیر بودن و قرار گرفتن و در موقعیتی که بیانگر یک نوع حالت خطرناک در وجود آنان است کودکان در معرض خطر نامیده می شوند .
سازمان ملل متحد به کشورهای عضو توصیه می کند که شرایطی را به وجود آورند تا زندگی با معنایی برای نوجوانان در جامعه تامین شود و در طول دوره ای از زندگی که بیشتر نوجوانان مستعد قرار گرفتن در معرض رفتارهای انحرافی هستند فرایندی از پیشرفت شخصی و آموزشی و پرورشی که تا حد ممکن به دور از جرم و بزهکاری باشد برایشان فراهم گردد10 . همچنین تاکید می کند که باید گسترش یابد . حتما دیگر موسسه های اجتماعی از قبیل خانواده و … باید بهع منظور تامین رفاه و آسایش نوجوانان توجه کافی نمایند تا نیاز به دخالت قانون کاهش یابد با جوانانی که معارض قانون هستند نیز با رفتارهای موثر منصفانه و انسانی در پیش گرفته شود11 .12
وافعان قواعد بین المللی مقرر می نمایند که به کودکان خانواده های گرفتار ناشی از تغییر سریع و مستمر شرایط اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به خصوص کودکان خانواده های بوی ، مهاجر پناهنده و اقلیت ها باید توجه خاصی مبذول گردد . از آنجا که چنین تغییراتی ممکن است قابلیت اجتماعی خانواده را برای پرورش سنتی کودکان که غالبا در نتیجه ی تعارض نقش و فرهنگ به وجود می آید مختل سازد می بایست تدابیری در نظر گرفته شود . همچنین از لحاظ اجتماعی به ویژه با تاکید بر نقش مدرسه سازوکارهای سازنده برای پرورش اجتماعی کودکان طراحی گردد13. در زمینه تعارض نقش و فرهنگ(محسنی، 1376: 164-165) تعلیم دادن ارزشهای بنیادین و ایجاد احترام برای هویت و الگوهای فرهنگی کودک از یک سو برای ارزشهای اجتماعی کشوری که کودک در آن بسر می برند و ازسوی دیگر برای تمدن هایی که با تمدن خود کودک متفاوت هستند و نیز برای حقوق انسانی و آزادی اساسی امری مهم تلقی می شود . به طور کلی باید نوجوانان را به درک عقاید و نظریات گوناگون و نیز تفاوت فرهنگی و غیر فرهنگی و احترام به آنها تشویق نمود 14.
همچنین برای اطفالی که دیگر نمی توانند در خانه خود زندگی کنند و یا آنکه خانه ای برای زندگی ندارند باید در نظر گرفتن تسهیلات ویژه سرپناهی مناسب برای آنها فراهم شود و این مهم ترین مساله برای جلوگیری از آسیب پذیر شدن اطفال بیسر پناه است واینکه طفل در خیابان ها زندگی کند و بزهکار شود پیشگیری می نماید . توجه به وضعیت خاص اطفال نیز باید در تشکیلات قضایی نوجوانان منعکس شود و تنوع نوجوانان از هر نظر مورد ملاحظه قرار گیرد .
1-2-4 اهداف ضمانت اجراهای بزهکاری اطفال و نوجوانان
1-2-4-1 اهداف اصلاحی – تربیتی و درمانی
امروزه تمام نظام های کیفری به این نتیجه رسیده اند که تمام اقدامات کیفری نیز باید در جهت اجرای روشهای اصلاحی وتربیتی و درمان کودکان و نوجوانان بزهکار صورت گیرد.
برای رسیدن به این هدف قاضی اطفال باید از کمک مدد کار اجتمایی،روان پزشک و روان شناس استفاده کند و با برسی تمام جوانب و شناسایی شخصیت طفل یا جوان مجازاتی را که مناسب حال اوست به اجرا گذارند.
نباید توجه داشت که اصلاح و تربیت و درمان کودکان و نوجوانان بزهکار و یا در حالت خطرناک و تغییر دادن رفتار و اعمال آنان، مستلزم اجرای روشهای مختلف در دوره های نسبتا طولانی است. قاضی باید با توجه به رشد و ازدیار سن و تکامل شخصیت طفل روشی را که در مورداو به اجرا می گذارد تغییر دهد.
لازم به ذکر است که به عقیده برخی از جرم شناسان هدف از مجازات درمورد بزهکارانی که اصطلاحا « بزهکاران مزمن» نامیده میشوند و صرفا اصلاح و تربیت نیست زیرا این بزهکاران در برابر تغییر مقاوم اند و ظاهرا از تاثیر مجازات نیز تا حد زیادی مصون می باشند دستگیری،پیگر و محکومیت می تواند تأثیر اندکی در کاهش سرعت و شدت بزهکاری آنان داشته باشند.
1-2-4-2 پیشگیری از بزهکاری و تکرار آن
یکی دیگر از اهداف اقدامات کیفری علیه بزهکاری اطفال و نوجوانان پیشگیری از تکرار جرم توسط قشر است . امید می رود که بزهکار پس از محکومیت و تحمل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع روان شناختی، یشرفت تحصیلی، گروه همسالان، پیشرفت تحصیلی Next Entries پایان نامه با موضوع کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، عدالت کیفری، حقوق کیفری