پایان نامه با موضوع ادراک حسی

دانلود پایان نامه ارشد

ارتباط است. این که همه جای مکان با هم برابر است، برای نیچه همبسته اخلاق برابریخواهی است. اخلاقی که پیچیدگی ها و تفاوت را نفی میکند و به یکسانسازی مشغول است. به عبارت دیگر نیچه در پی نیوتنزدایی از اخلاق و فرهنگ است.
2-2-3) زمان
بهطور کلی زمان کانتی در اندیشه نیچه جایگاهی مشابه با مکان دارد. او در اکثر مواقع در بحث درباره مسائل معرفتشناسی مکان و زمان را با هم میآورد. رأی او دربارۀ زمان نیز این است که در تجربۀ روزمره، زمان خطی صورت شهود ماست و نه خصلت اشیاء فینفسه. از این رأی هم در دورۀ اولیه(3) و هم دوره متأخر میتوان نمونه های از متن نیچه را شاهد گرفت:
«زمان به خودی خود بی معناست، زمان فقط برای موجودی که قادر به ادراک حسی است، وجود دارد. مکان نیز به همین گونه است» (TL,40)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع فلسفه کانت، ابژکتیویته Next Entries پایان نامه با کلید واژه های ظاهر و باطن، زهد و تصوف، عقل و نقل، نقشه راه