پایان نامه با موضوع اجرای عدالت، حقوق کیفری، تکرار جرم

دانلود پایان نامه ارشد

کیفر
علی رغم اختلافاتی که میان اقدامات تأمینی و مجازات وجود دارد، نقاط مشترکی نیز بین این دو مطرح بوده که عبارتند از
1- اصلاح حال مجرم و تربیت او در اقدامات تأمینی و مجازات حائز اهمیت است .
2- جلوگیری از تکرار جرم ارتکابی توسط بزه کار از اهداف اقدامات تأمینی و کیفر است .
3- اجرای اقدامات تأمینی و مجازات به منظور حفظ جامعه و امنیت آن است .
4- مجازات و اقدامات تأمینی قائم به شخص بزه کار بوده و قابل تعمیم به اقربین و اشخاص دیگر نیست به عبارت دیگر اصل شخصی بودن در هر دو مصداق دارد .
5- اقدامات تأمینی و مجازات از جمله مواردی هستند که در قلمرو حقوق کیفری مطرح می باشند .
6- اصولاً اقدامات تأمینی و کیفر در ارتباط با جرم مورد استفاده قرار می گیرند .
7- اقدامات تأمینی و کیفر در ارتیاط با جرم (بزه کاری) مورد استفاده قرار می گیرند .
8- اقدامات تأمینی همانند مجازات پس از وقوع به اجرا در می آید .
9- مجازات و اقدامات تأمینی متکی به نصوص قانونی می باشند به عبارتی اصل قانونی بودن در هر دو مورد اقدامات تأمینی و مجازات صادق است. (کی نیا،1373: 5)
3-1-1-2 وجوه افتراق اقدامات تأمینی و کیفر
نظر به اینکه درباره اقدامات تأمینی و تربیتی و همچنین کیفر جهات اشتراکی وجود دارد وجوه افتراقی نیز وجود دارد که در ذیل مورد بررسی قرار می گیرد
1- یکی از هدف های کیفر اجرای عدالت است حال آن که در استفاده از اقدامات تأمینی اجرای عدالت تربیت و اصلاح مجدد بزه کار مورد نظر می باشد .
2- حکمی که در جهت محکومیت و نهایتاً اعمال مج

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع ارتکاب جرم، تکرار جرم، مواد مخدر، حقوق اجتماعی Next Entries منبع پایان نامه درمورد رضایت مشتری، رضایت مندی، ویژگی های کیفی، ویژگی های کیفیت