پایان نامه با موضوع اجرای عدالت، حقوق کیفری، تکرار جرم

دانلود پایان نامه ارشد

کیفر
علی رغم اختلافاتی که میان اقدامات تأمینی و مجازات وجود دارد، نقاط مشترکی نیز بین این دو مطرح بوده که عبارتند از
1- اصلاح حال مجرم و تربیت او در اقدامات تأمینی و مجازات حائز اهمیت است .
2- جلوگیری از تکرار جرم ارتکابی توسط بزه کار از اهداف اقدامات تأمینی و کیفر است .
3- اجرای اقدامات تأمینی و مجازات به منظور حفظ جامعه و امنیت آن است .
4- مجازات و اقدامات تأمینی قائم به شخص بزه کار بوده و قابل تعمیم به اقربین و اشخاص دیگر نیست به عبارت دیگر اصل شخصی بودن در هر دو مصداق دارد .
5- اقدامات تأمینی و مجازات از جمله مواردی هستند که در قلمرو حقوق کیفری مطرح می باشند .
6- اصولاً اقدامات تأمینی و کیفر در ارتباط با جرم مورد استفاده قرار می گیرند .
7- اقدامات تأمینی و کیفر در ارتیاط با جرم (بزه کاری) مورد استفاده قرار می گیرند .
8- اقدامات تأمینی همانند مجازات پس از وقوع به اجرا در می آید .
9- مجازات و اقدامات تأمینی متکی به نصوص قانونی می باشند به عبارتی اصل قانونی بودن در هر دو مورد اقدامات تأمینی و مجازات صادق است. (کی نیا،1373: 5)
3-1-1-2 وجوه افتراق اقدامات تأمینی و کیفر
نظر به اینکه درباره اقدامات تأمینی و تربیتی و همچنین کیفر جهات اشتراکی وجود دارد وجوه افتراقی نیز وجود دارد که در ذیل مورد بررسی قرار می گیرد
1- یکی از هدف های کیفر اجرای عدالت است حال آن که در استفاده از اقدامات تأمینی اجرای عدالت تربیت و اصلاح مجدد بزه کار مورد نظر می باشد .
2- حکمی که در جهت محکومیت و نهایتاً اعمال مج

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، مواد مخدر، قانون مجازات اسلامی Next Entries منبع پایان نامه درمورد رضایت مشتری، رضایت مندی، ویژگی های کیفی، ویژگی های کیفیت