پایان نامه با موضوع آماري، اطمينان، تعيين، روش‏هاي

دانلود پایان نامه ارشد

جغرافيايي وکاهش هزينه رفت وآمداست. نکته ي اصلي در نمونه گيري چند مرحله اي تعداد خوشه هايي است که در هر مرحله بايد نمونهگيري شوند. با توجه به حجم نمونه ي نهايي رابطه ي مستقيمي بين تعداد خوشه هاي منتخب و تعداد واحدهايي که متعاقباً ازهريک از آنها انتخاب مي شود وجود دارد. اصل کلي، به حداکثر رساندن خوشه هاي اوليه منتخب و متعاقباً انتخاب تعداد نسبتاً معدودي افراد يا واحد ازهرخوشه منتخب است.  مسئله در اينجاست که با افزايش تعداد خوشه هاي اوليه منتخب، هزينه ي رفت وآمدهاي بعدي نيز بالا مي رود (سرايي، 1390).
3-8- تعيين حجم نمونه
براي محاسبه فرمول حجم نمونه آماري لازم از فرمولي كوكران استفاده شد:

با جايگزين كردن اعداد مورد نياز حجم نمونه آماري (371= n) شهروند شد. با اين حال به دليل وسعت قلمرو جمعيت آماري تحقيق، براي اطمينان بيش‌تر و با نظر به مسئله ريزش داده‌ها در نهايت با حذف پرسش‌نامه‌هاي ناقص(مثلاً پر كردن صرفاً چند سوال از كل پرسش‌نامه توسط پاسخگويان و غيره) حجم نمونه 400= n نفر شد.
لازم به ذکر است حجم نمونه تحقيق را مي‏توان بر اساس « جدول تعيين حجم نمونه از روي حجم جمعيت» کرجس و مورگان89(1970) تعيين نمود اين دو با خطاي نمونه گيري 05/0 و سطح اطمينان 95/0 همبسته با آماره مجذور کاي براي يک درجه آزادي، فرمول زير را مطرح کردند و جدول خود را براساس اين فرمول ومقادير مختلف N ارائه نمودند(حسن زاده، 1382:132).

چون به تجربه ثابت شده است که حجم نمونه به دست آمده از فرمول ياد شده، با حجم نمونه به دست آمده از فرمول هاي نسبت برابر است، لذا مي توان با اطمينان کامل از اين جدول استفاده کرد (همان). بر اساس جدول مذکور، چنان چه جمعيت تحقيق حدود يک ميليون نفر باشد، حجم نمونه 384 کافي مي باشد. با اين حال براي اطمينان بيشتر، در اين تحقيق حجم نمونه 467 نفر در نظر گرفته شده است.
3-10- روش‏هاي آماري تحليل داده‏ها
پس از جمع‏آوري داده‏ها و به منظور تجزيه و تحليل آن‏ها، از روش‏هاي آماري توصيفي و استنباطي زير با استفاده از نسخه‏ي شانزدهم نرم‏افزار SPSS، استفاده شده است.
1- روش‏هاي آمار توصيفي: تعيين شاخص‏هاي آماري مانند حداقل، حداکثر، ميانگين و انحراف معيار نمره‏ها.
2- روش‏هاي آماري براي آزمايش فرضيه ها: براي محاسبه ضريب همبستگي ساده رگرسيون چندگانه و تحليل مسير.

3-11- تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق
براي هر متغير شاخص يا شاخصهايي در نظر گرفته مي شود، که در سؤالات مربوط بر اساس
آن ها تنظيم ميشود. شاخصها، اساس تحقيق اند. بدون آن ها، امکان سنجش نيست؛ هر ارزيابي مستقلي بر شاخصهاي درستي استوار است، که به درستي نيز پياده شده باشند. به بيان ديگر، هر ارزيابي، به همان اندازه قابل قبول است، که بر معيارها يا دلايلي درست متکي باشد، که شاخص ها همين دلايل و معيارها را فراهم مي آورند (ساروخاني، 1382: 18).
متغيرهاي زمينه اي از جمله سن، جنسيت، تحصيلات، وضعيت تاهل و پايگاه اجتماعي-اقتصادي در مجموع مورد بررسي قرار گرفتند.
تحصيلات به صورت مقياس فاصله اي در نظر گرفته شد و به تعدادسالهايي که فرد کسب سواد کرده است. براي اينکه بتوان اين متغير را در سطح فاصله اي سنجش کرد تا بتوان از آمارهاي استنباطي سطح بالا مانند همبستگي و رگرسيون استفاده کرد به قالب سالهاي تحصيل درآمد تا بتوان آن را از سطح رتبه اي به سطح فاصله اي ارتقا داد بدين ترتيب که اگر پاسخگو سطح تحصيلات خود را عدد 12گزارش کرد به ديپلم اشاره دارد، عدد 16 ليسانس و.. . سؤالي که مطرح مي شود بدين صورت است که تعداد سالهاي تحصيل خود را بيان نماييد و بدين ترتيب فاصله بين تحصيلات ديپلم، ليسانس و.. قابل سنجش مي شود.

احساس بی‏هنجاری
به عنوان حالتي ذهني از بي‏هنجاري90 تعريف مي‏شود که احساس‏هاي بريدن از اجتماع91، نااميدي92، جداافتادگي93، بيگانگي از نهادهاي اجتماعي و احساس بي‏قدرتي94 را در بر مي‏گيرد (سرول95، 1956).
احساس بیهنجاری مطابق تعریف حیدری و دیگران (2011) سه بعد دارد.
الف) بی معنایی و بیاعتمادی: بدین معنا است که از یک سو آینده واجد معنایی درونی نیست و کنشگر در مواجهه با آینده سرگشته است و دوم ای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع حقوق بشر، مکتب فرانکفورت، قرن نوزدهم، ناخودآگاه Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع مدیریت سود، سودآوری، آزمون فرضیه، صورت های مالی