پایان نامه با موضوع ——–، 1.10، -0.02، -0.03

دانلود پایان نامه ارشد

——–
sefa1 1.10
sefa2 5/03 1.10
sefa3 5/01 5/04 1.10
sefa4 -01/0 -0.02 0.00 1.10
majara1 05/0 0.07 0.02 -0.10 1.10
majara2 0.03 -0.07 -0.06 -0.12 0.78 1.10
majara3 0.02 0.03 0.02 -0.15 0.88 0.84
ejtema1 0.10 0.02 0.04 -0.11 -0.03 -0.02
ejtema2 0.08 0.07 05/0 -0.02 0.09 0.09
ejtema3 05/0 0.15 0.03 0.02 -0.03 -0.04
ejtema4 0.03 0.09 0.09 -0.02 -0.03 0.00
ide1 0.13 0.10 0.07 0.02 0.08 0.09
ide2 0.11 0.11 0.04 -0.02 0.06 0.13
ide3 0.07 0.10 0.09 -0.04 0.02 0.07
arzesh1 0.11 0.15 05/0 05/0 -0.04 -0.06
arzesh2 0.07 0.12 0.04 0.06 -0.06 -0.12
arzesh3 -0.02 0.11 -0.03 -05/0 -0.02 -0.10
tasalot1 01/0 -0.04 05/0 0.04 0.14 0.16
tasalot2 -01/0 -05/0 0.04 -0.03 0.16 0.19
tasalot3 -0.07 -0.10 01/0 0.00 0.08 0.13

Covariance Matrix

majara3 ejtema1 ejtema2 ejtema3 ejtema4 ide1
——– ——– ——– ——– ——– ——–
majara3 1.10
ejtema1 -0.02 1.10
ejtema2 0.06 0.10 1.10
ejtema3 -0.04 0.07 5/03 1.10
ejtema4 -01/0 -0.04 0.44 5/07 1.10
ide1 0.04 -0.08 -0.08 -0.10 -0.10 1.10
ide2 0.10 -0.03 -0.09 -0.06 -05/0 0.78
ide3 05/0 -05/0 -0.12 -0.02 -05/0 5/04
arzesh1 -01/0 0.06 0.09 0.18 0.15 05/0
arzesh2 -0.03 0.09 0.16 0.15 0.12 0.03
arzesh3 0.00 0.06 0.14 0.11 05/0 0.07
tasalot1 0.15 -01/0 -0.08 -0.04 0.04 0.06
tasalot2 0.16 05/0 -0.08 -0.08 -0.02 0.00
tasalot3 0.06 -0.03 -0.07 -0.02 -0.03 0.04

Covariance Matrix

ide2 ide3 arzesh1 arzesh2 arzesh3 tasalot1
——– ——– ——– ——– ——– ——–
ide2 1.10
ide3 0.66 1.10
arzesh1 0.04 -01/0 1.10
arzesh2 05/0 01/0 0.68 1.10
arzesh3 0.02 05/0 0.42 0.74 1.10
tasalot1 0.09 0.02 -0.02 -01/0 -0.04 1.10
tasalot2 0.03 01/0 0.04 01/0 0.00 0.79
tasalot3 0.04 0.00 05/0 -01/0 -0.03 0.77

Covariance Matrix

tasalot2 tasalot3
——– ——–
tasalot2 1.10
tasalot3 0.81 1.10

example sem

Parameter Specifications

LAMBDA-Y

sod lezat jostojo kharid
——– ——– ——– ——–
sod1 0 0 0 0
sod2 1 0 0 0
sod3 2 0 0 0
sod4 3 0 0 0
lezat1 0 0 0 0
lezat2 0 4 0 0
lezat3 0 5 0 0
lezat4 0 6 0 0
jostojo1 0 0 0 0
jostojo2 0 0 7 0
jostojo3 0 0 8 0
kharid1 0 0 0 0
kharid2 0 0 0 9
kharid3 0 0 0 10

LAMBDA-X

sarfe rahat ent dast noej sefa
——– ——– ——– ——– ——– ——–
sarfe1 11 0 0 0 0 0
sarfe2 12 0 0 0 0 0
sarfe3 13 0 0 0 0 0
rahat1 0 14 0 0 0 0
rahat2 0 15 0 0 0 0
rahat3 0 16 0 0 0 0
rahat4 0 17 0 0 0 0
ent1 0 0 18 0 0 0
ent2 0 0 19 0 0 0
ent3 0 0 20 0 0 0
dast1 0 0 0 21 0 0
dast2 0 0 0 22 0 0
dast3 0 0 0 23 0 0
noej1 0 0 0 0 24 0
noej2 0 0 0 0 25 0
noej3 0 0 0 0 26 0
sefa1 0 0 0 0 0 27
sefa2 0 0 0 0 0 28
sefa3 0 0 0 0 0 29
sefa4 0 0 0 0 0 30
majara1 0 0 0 0 0 0
majara2 0 0 0 0 0 0
majara3 0 0 0 0 0 0
ejtema1 0 0 0 0 0 0
ejtema2 0 0 0 0 0 0
ejtema3 0 0 0 0 0 0
ejtema4 0 0 0 0 0 0
ide1 0 0 0 0 0 0
ide2 0 0 0 0 0 0
ide3 0 0 0 0 0 0
arzesh1 0 0 0 0 0 0
arzesh2 0 0 0 0 0 0
arzesh3 0 0 0 0 0 0
tasalot1 0 0 0 0 0 0
tasalot2 0 0 0 0 0 0
tasalot3 0 0 0 0 0 0

LAMBDA-X

majara ejtema ide arzesh tasalot
——– ——– ——– ——– ——–
sarfe1 0 0 0 0 0
sarfe2 0 0 0 0 0
sarfe3 0 0 0 0 0
rahat1 0 0 0 0 0
rahat2 0 0 0 0 0
rahat3 0 0 0 0 0
rahat4 0 0 0 0 0
ent1 0 0 0 0 0
ent2 0 0 0 0 0
ent3 0 0 0 0 0
dast1 0 0 0 0 0
dast2 0 0 0 0 0
dast3 0 0 0 0 0
noej1 0 0 0 0 0
noej2 0 0 0 0 0
noej3 0 0 0 0 0
sefa1 0 0 0 0 0
sefa2 0 0 0 0 0
sefa3 0 0 0 0 0
sefa4 0 0 0 0 0
majara1 31 0 0 0 0
majara2 32 0 0 0 0
majara3 33 0 0 0 0
ejtema1 0 34 0 0 0
ejtema2 0 35 0 0 0
ejtema3 0 36 0 0 0
ejtema4 0 37 0 0 0
ide1 0 0 38 0 0
ide2 0 0 39 0 0
ide3 0 0 40 0 0
arzesh1 0 0 0 41 0
arzesh2 0 0 0 42 0
arzesh3 0 0 0 43 0
tasalot1 0 0 0 0 44
tasalot2 0 0 0 0 45
tasalot3 0 0 0 0 46

BETA

sod lezat jostojo kharid
——– ——– ——– ——–
sod 0 0 0 0
lezat 0 0 0 0
jostojo 47 48 0 0
kharid 49 50 51 0

GAMMA

sarfe rahat ent dast noej sefa
——– ——– ——– ——– ——– ——–
sod 52 53 54 55 56 57
lezat 0 0 0 0 0 0
jostojo 0 0 0 0 0 0
kharid 0 0 0 0 0 0

GAMMA

majara ejtema ide arzesh tasalot

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع 0.03، 0.07، -01/0، 0.10 Next Entries پایان نامه با موضوع --------، (0.03)، (0.06)، (0.02)