پایان نامه با موضوع ——–، (05/0)، THETA-DELTA، 0.89

دانلود پایان نامه ارشد

——– ——– ——– ——– ——–
sod 0 0 0 0 0
lezat 58 59 60 61 62
jostojo 0 0 0 0 0
kharid 0 0 0 0 0

PHI

sarfe rahat ent dast noej sefa
——– ——– ——– ——– ——– ——–
sarfe 0
rahat 63 0
ent 64 65 0
dast 66 67 68 0
noej 69 70 71 72 0
sefa 73 74 75 76 77 0
majara 78 79 80 81 82 83
ejtema 84 85 86 87 88 89
ide 91 92 93 94 95 96
arzesh 99 100 101 102 103 104
tasalot 108 109 110 111 112 113

PHI

majara ejtema ide arzesh tasalot
——– ——– ——– ——– ——–
majara 0
ejtema 90 0
ide 97 98 0
arzesh 105 106 107 0
tasalot 114 115 116 117 0

PSI

sod lezat jostojo kharid
——– ——– ——– ——–
118 119 120 121

THETA-EPS

sod1 sod2 sod3 sod4 lezat1 lezat2
——– ——– ——– ——– ——– ——–
122 123 124 125 126 127

THETA-EPS

lezat3 lezat4 jostojo1 jostojo2 jostojo3 kharid1
——– ——– ——– ——– ——– ——–
128 129 130 131 132 133

THETA-EPS

kharid2 kharid3
——– ——–
134 135

THETA-DELTA

sarfe1 sarfe2 sarfe3 rahat1 rahat2 rahat3
——– ——– ——– ——– ——– ——–
136 137 138 139 140 141

THETA-DELTA

rahat4 ent1 ent2 ent3 dast1 dast2
——– ——– ——– ——– ——– ——–
142 143 144 145 146 147

THETA-DELTA

dast3 noej1 noej2 noej3 sefa1 sefa2
——– ——– ——– ——– ——– ——–
148 149 150 151 152 153

THETA-DELTA

sefa3 sefa4 majara1 majara2 majara3 ejtema1
——– ——– ——– ——– ——– ——–
154 155 156 157 158 159

THETA-DELTA

ejtema2 ejtema3 ejtema4 ide1 ide2 ide3
——– ——– ——– ——– ——– ——–
160 161 162 163 164 165

THETA-DELTA

arzesh1 arzesh2 arzesh3 tasalot1 tasalot2 tasalot3
——– ——– ——– ——– ——– ——–
166 167 168 169 170 171

example sem

Number of Iterations = 24

LISREL Estimates (Maximum Likelihood)

LAMBDA-Y

sod lezat jostojo kharid
——– ——– ——– ——–
sod1 0.86 – – – – – –
sod2 0.89 – – – – – –
(05/0)
18.86
sod3 0.87 – – – – – –
(05/0)
18.36
sod4 0.93 – – – – – –
(05/0)
205/0
lezat1 – – 0.81 – – – –
lezat2 – – 0.83 – – – –
(05/0)
15.33
lezat3 – – 0.89 – – – –
(05/0)
16.57
lezat4 – – 0.89 – – – –
(05/0)
16.71
jostojo1 – – – – 0.85 – –
jostojo2 – – – – 0.82 – –
(05/0)
15.15
jostojo3 – – – – 0.88 – –
(0.06)
15.81
kharid1 – – – – – – 0.84
kharid2 – – – – – – 0.89
(05/0)
16.96
kharid3 – – – – – – 0.86
(05/0)
16.51

LAMBDA-X

sarfe rahat ent dast noej sefa
——– ——– ——– ——– ——– ——–
sarfe1 0.92 – – – – – – – – – –
(05/0)
19.94
sarfe2 0.89 – – – – – – – – – –
(05/0)
19.06
sarfe3 0.90 – – – – – – – – – –
(05/0)
19.31
rahat1 – – 0.96 – – – – – – – –
(0.04)
22.00
rahat2 – – 0.88 – – – – – – – –
(05/0)
18.96
rahat3 – – 0.93 – – – – – – – –
(0.04)
20.92
rahat4 – – 0.88 – – – – – – – –
(05/0)
19.10
ent1 – – – – 0.87 – – – – – –
(05/0)
18.59
ent2 – – – – 0.90 – – – – – –
(05/0)
19.30
ent3 – – – – 0.97 – – – – – –
(0.04)
21.95
dast1 – – – – – – 0.90 – – – –
(05/0)
19.31
dast2 – – – – – – 0.89 – – – –
(05/0)
18.85
dast3 – – – – – – 0.91 – – – –
(05/0)
19.67
noej1 – – – – – – – – 0.74 – –
(05/0)
13.69
noej2 – – – – – – – – 0.79 – –
(05/0)
14.75
noej3 – – – – – – – – 0.66 – –
(0.06)
11.87
sefa1 – – – – – – – – – – 0.72
(05/0)
13.27
sefa2 – – – – – – – – – – 0.76
(05/0)
14.26
sefa3 – – – – – – – – – – 0.67
(0.06)
12.16
sefa4 – – – – – – – – – – -0.04
(0.06)
-0.68
majara1 – – – – – – – – – – – –
majara2 – – – – – – – – – – – –
majara3 – – – – – – – – – – – –
ejtema1 – – – – – – – – – – – –
ejtema2 – – – – – – – – – – – –
ejtema3 – – – – – – – – – – – –
ejtema4 – – – – – – – – – – – –
ide1 – – – – – – – – – – – –
ide2 – – – – – – – – – – – –
ide3 – – – – – – – – – – – –
arzesh1 – – – – – – – – – – – –
arzesh2 – – – – – – – – – – – –
arzesh3 – – – – – – – – – – – –
tasalot1 – – – – – – – – – – – –
tasalot2 – – – – – – – – – – – –
tasalot3 – – – –

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع 0.03، 0.07، -01/0، 0.10 Next Entries پایان نامه با موضوع --------، (0.03)، (0.06)، (0.02)