پایان نامه با موضوع ——–، (0.03)، (0.06)، (0.02)

دانلود پایان نامه ارشد

0.00

PSI
Note: This matrix is diagonal.

sod lezat jostojo kharid
——– ——– ——– ——–
0.47 0.66 0.83 0.74
(0.06) (0.08) (0.10) (0.09)
8.07 7.89 8.42 8.40

Squared Multiple Correlations for Structural Equations

sod lezat jostojo kharid
——– ——– ——– ——–
5/03 0.34 0.17 0.26

Squared Multiple Correlations for Reduced Form

sod lezat jostojo kharid
——– ——– ——– ——–
5/03 0.34 0.09 0.12

Reduced Form

sarfe rahat ent dast noej sefa
——– ——– ——– ——– ——– ——–
sod 0.27 0.26 0.27 0.36 -0.25 0.28
(05/0) (05/0) (05/0) (0.06) (0.21) (0.21)
5.33 4.89 5.59 6.38 -1.21 1.35
lezat – – – – – – – – – – – –
jostojo 0.08 0.08 0.08 0.11 -0.08 0.09
(0.02) (0.02) (0.02) (0.03) (0.06) (0.07)
3.77 3.61 3.86 4.10 -1.18 1.31
kharid 0.10 0.10 0.10 0.13 -0.09 0.10
(0.02) (0.02) (0.02) (0.03) (0.08) (0.08)
4.21 3.98 4.33 4.67 -1.20 1.32

Reduced Form

majara ejtema ide arzesh tasalot
——– ——– ——– ——– ——–
sod – – – – – – – – – –
lezat 0.36 0.07 -0.03 0.06 0.41
(0.06) (0.06) (05/0) (05/0) (0.06)
6.49 1.15 -5/09 1.21 7.20
jostojo 0.09 0.02 -01/0 0.02 0.10
(0.02) (0.02) (01/0) (01/0) (0.03)
3.73 1.12 -5/08 1.17 3.85
kharid 0.10 0.02 -01/0 0.02 0.11
(0.02) (0.02) (01/0) (01/0) (0.03)
3.95 1.12 -5/08 1.18 4.09

THETA-EPS

sod1 sod2 sod3 sod4 lezat1 lezat2
——– ——– ——– ——– ——– ——–
0.35 0.31 0.34 0.24 0.44 0.41
(0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.04) (0.04)
10.75 10.21 15/07 8.98 10.91 10.67

THETA-EPS

lezat3 lezat4 jostojo1 jostojo2 jostojo3 kharid1
——– ——– ——– ——– ——– ——–
0.31 0.30 0.36 0.41 0.32 0.37
(0.03) (0.03) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04)
9.30 9.07 8.53 9.46 7.69 9.38

THETA-EPS

kharid2 kharid3
——– ——–
0.28 0.34
(0.04) (0.04)
7.59 8.84

Squared Multiple Correlations for Y – Variables

sod1 sod2 sod3 sod4 lezat1 lezat2
——– ——– ——– ——– ——– ——–
0.68 0.72 0.69 0.78 0.60 0.62

Squared Multiple Correlations for Y – Variables

lezat3 lezat4 jostojo1 jostojo2 jostojo3 kharid1
——– ——– ——– ——– ——– ——–
0.72 0.73 0.67 0.62 0.71 0.66

Squared Multiple Correlations for Y – Variables

kharid2 kharid3
——– ——–
0.74 0.69

THETA-DELTA

sarfe1 sarfe2 sarfe3 rahat1 rahat2 rahat3
——– ——– ——– ——– ——– ——–
0.25 0.30 0.29 0.18 0.33 0.23
(0.03) (0.03) (0.03) (0.02) (0.03) (0.02)
7.88 9.04 8.73 7.96 10.93 9.39

THETA-DELTA

rahat4 ent1 ent2 ent3 dast1 dast2
——– ——– ——– ——– ——– ——–
0.32 0.34 0.30 0.15 0.29 0.31
(0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.03)
10.85 10.12 9.36 5.28 8.53 9.10

THETA-DELTA

dast3 noej1 noej2 noej3 sefa1 sefa2
——– ——– ——– ——– ——– ——–
0.26 5/05 0.48 0.66 5/08 5/02
(0.03) (05/0) (05/0) (0.06) (0.06) (05/0)
8.05 10.14 9.20 11.22 10.49 9.73

THETA-DELTA

sefa3 sefa4 majara1 majara2 majara3 ejtema1
——– ——– ——– ——– ——– ——–
0.65 1.10 0.28 0.34 0.16 1.10
(0.06) (0.08) (0.03) (0.03) (0.03) (0.08)
11.13 13.21 9.09 10.15 5.76 13.19

THETA-DELTA

ejtema2 ejtema3 ejtema4 ide1 ide2 ide3
——– ——– ——– ——– ——– ——–
0.66 0.46 0.61 0.45 0.17 0.64
(0.07) (0.07) (0.07) (05/0) (0.06) (0.06)
9.88 6.38 9.11 8.78 2.97 11.41

THETA-DELTA

arzesh1 arzesh2 arzesh3 tasalot1 tasalot2 tasalot3
——– ——– ——– ——– ——– ——–
0.68 -01/0 0.61 0.35 0.25 0.33
(0.06) (0.08) (0.06) (0.04) (0.03) (0.04)
11.48 -0.12 15/07 9.31 7.23 9.03

Squared Multiple Correlations for X – Variables

sarfe1 sarfe2 sarfe3 rahat1 rahat2 rahat3
——– ——– ——– ——– ——– ——–
0.77 0.73 0.74 0.84 0.70 0.79

Squared Multiple Correlations for X – Variables

rahat4 ent1 ent2 ent3 dast1 dast2
——– ——– ——– ——– ——– ——–
0.71 0.69 0.73 0.86 0.74 0.72

Squared Multiple Correlations for X – Variables

dast3 noej1 noej2 noej3 sefa1 sefa2
——– ——– ——– ——– ——– ——–
0.76 5/00 5/06 0.40 0.47 5/03

Squared Multiple Correlations for X – Variables

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع (0.06)، --------، (0.07)، (05/0) Next Entries منبع مقاله با موضوع کارآفرینی، تامین مالی، تحلیل داده، جامعه آماری