پایان نامه ارشد رایگان درمورد SUGES1، ——–، SUGES5، SUGES4

دانلود پایان نامه ارشد

= 0.56
(0.069) (0.067)
11.96 8.21

SOLVE4 = 0.77*SOLVE, Errorvar.= 0.61 , R² = 0.49
(0.070) (0.070)
11.03 8.67

SOLVE5 = 0.72*SOLVE, Errorvar.= 0.57 , R² = 0.47
(0.067) (0.065)
10.73 8.80

SOLVE6 = 0.60*SOLVE, Errorvar.= 0.56 , R² = 0.39
(0.063) (0.061)
9.40 9.25

SUGES1 = 0.48*SUGES, Errorvar.= 0.86 , R² = 0.21
(0.072) (0.087)
6.66 9.90

SUGES2 = 0.66*SUGES, Errorvar.= 0.56 , R² = 0.44
(0.064) (0.061)
10.29 9.15

SUGES3 = 0.67*SUGES, Errorvar.= 0.60 , R² = 0.43
(0.066) (0.066)
10.12 9.21

SUGES4 = 0.81*SUGES, Errorvar.= 0.69 , R² = 0.49
(0.074) (0.078)
11.05 8.88

SUGES5 = 0.87*SUGES, Errorvar.= 0.78 , R² = 0.49
(0.078) (0.088)
11.10 8.86

EDUCA1 = 0.99*EDUCA, Errorvar.= 0.40 , R² = 0.71
(0.067) (0.051)
14.80 7.73

EDUCA2 = 0.97*EDUCA, Errorvar.= 0.52 , R² = 0.65
(0.071) (0.061)
13.71 8.42

EDUCA3 = 0.95*EDUCA, Errorvar.= 0.45 , R² = 0.67
(0.068) (0.055)
14.03 8.24

EDUCA4 = 0.94*EDUCA, Errorvar.= 0.46 , R² = 0.66
(0.068) (0.055)
13.90 8.32

EDUCA5 = 0.54*EDUCA, Errorvar.= 0.97 , R² = 0.23
(0.076) (0.097)
7.15 9.97

Correlation Matrix of Independent Variables

SOLVE SUGES EDUCA
——– ——– ——–
SOLVE 1.00

SUGES 0.63 1.00
(0.06)
10.87

EDUCA 0.46 0.90 1.00
(0.06) (0.03)
7.21 30.77

The Modification Indices Suggest to Add the
Path to from Decrease in Chi-Square New Estimate
SUGES1 SOLVE 61.0 0.77
SUGES1 EDUCA 9.0 -0.70
SUGES4 SOLVE 14.3 -0.38
SUGES5 EDUCA 15.0 1.02
EDUCA2 SOLVE 10.0 0.22

The Modification Indices Suggest to Add an Error Covariance
Between and Decrease in Chi-Square New Estimate
SOLVE2 SOLVE1 9.1 0.14
SOLVE3 SOLVE2 8.8 0.15
SOLVE4 SOLVE3 19.7 0.23
SOLVE5 SOLVE2 11.6 -0.16
SOLVE6 SOLVE3 13.7 -0.17
SOLVE6 SOLVE5 36.7 0.28
SUGES1 SOLVE5 16.7 0.21
SUGES1 SOLVE6 15.4 0.20
SUGES3 SUGES2 9.4 0.14
SUGES4 SUGES1 10.3 -0.19
SUGES4 SUGES3 8.9 0.16
EDUCA1 SUGES5 18.7 0.21
EDUCA4 SUGES5 9.3 -0.15

Time used: 0.031 Seconds

DATE: 08/29/2015
TIME: 12:16

P R E L I S 2.54

BY

Karl G. J¤reskog & Dag S¤rbom

This program is published exclusively by
Scientific Software International, Inc.
7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100
Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.
Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140
Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2002
Use of this program is subject to the terms specified in the
Universal Copyright Convention.
Website: www.ssicentral.com

The following lines were read from file C:UsersAsalDesktopSOFTSEM.PR2:

!PRELIS SYNTAX: Can be edited
SY=’C:UsersAsalDesktopSOFTSEM.PSF’
OU MA=CM SM= XT XM

Total Sample Size = 212

Univariate Summary Statistics for Continuous Variables

Variable Mean St. Dev. T-Value Skewness Kurtosis Minimum Freq. Maximum Freq.
——– —- ——– ——- ——– ——– ——- —– ——- —–
SOLVE1 2.858 1.011 41.159 -0.129 -0.589 1.000 22 5.000 7
SOLVE2 2.873 1.039 40.276 -0.024 -0.520 1.000 22 5.000 11
SOLVE3 2.665 1.113 34.875 0.172 -0.928 1.000 33 5.000 8
SOLVE4 2.849 1.095 37.871 0.107 -0.886 1.000 21 5.000 12
SOLVE5 2.764 1.040 38.700 -0.024 -0.685 1.000 27 5.000 7
SOLVE6 2.929 0.959 44.487 -0.053 -0.444 1.000 14 5.000 8
SUGES1 2.755 1.042 38.480 0.126 -0.731 1.000 23 5.000 8
SUGES2 2.906 0.998 42.396 0.046 -0.445 1.000 16 5.000 11
SUGES3 3.052 1.027 43.279 0.002 -0.606 1.000 12 5.000 16
SUGES4 3.302 1.162 41.390 -0.335 -0.721 1.000 17 5.000 32
SUGES5 2.991 1.239 35.140 -0.148 -1.063 1.000 32 5.000 21
EDUCA1 2.910 1.175 36.065 -0.037 -0.990 1.000 28 5.000 16
EDUCA2 2.830 1.208 34.114 0.005 -1.014 1.000 36 5.000 16
EDUCA3 2.788 1.163 34.898 0.075 -0.905 1.000 33 5.000 14
EDUCA4 2.892 1.157 36.385 0.028 -0.810 1.000 28 5.000 18
EDUCA5 3.382 1.123 43.854 -0.533 -0.392 1.000 17 5.000 30

Test of Univariate Normality for Continuous Variables

Skewness Kurtosis Skewness and Kurtosis

Variable Z-Score P-Value Z-Score P-Value Chi-Square P-Value

SOLVE1 -0.781 0.435 -2.392 0.017 6.331 0.042
SOLVE2 -0.146 0.884 -1.991 0.047 3.984 0.136
SOLVE3 1.039 0.299 -5.209 0.000 28.214 0.000
SOLVE4 0.650 0.516 -4.741 0.000 22.901 0.000
SOLVE5 -0.149 0.881 -3.021 0.003 9.151 0.010
SOLVE6 -0.323 0.747 -1.591 0.112 2.636 0.268
SUGES1 0.765 0.444 -3.362 0.001 11.887 0.003
SUGES2 0.283 0.777 -1.598 0.110 2.632 0.268
SUGES3 0.009 0.993 -2.500 0.012 6.249 0.044
SUGES4 -1.993 0.046 -3.284 0.001 14.755 0.001
SUGES5 -0.897 0.370 -7.060 0.000 50.649 0.000
EDUCA1 -0.225 0.822 -5.977 0.000 35.781 0.000
EDUCA2 0.031 0.975 -6.316 0.000 39.895 0.000
EDUCA3 0.459 0.646 -4.950 0.000 24.709 0.000
EDUCA4 0.173 0.862 -4.013 0.000 16.134 0.000
EDUCA5 -3.073 0.002 -1.340 0.180 11.239 0.004

Histograms for Continuous Variables

SOLVE1
Frequency Percentage Lower Class Limit
22 10.4 1.000 
0 0.0 1.400
52 24.5 1.800 
0 0.0 2.200
79 37.3 2.600 
0 0.0 3.000
0 0.0 3.400
52 24.5 3.800 
0 0.0 4.200
7 3.3 4.600 

SOLVE2
Frequency Percentage Lower Class Limit
22 10.4 1.000 
0 0.0 1.400
52 24.5 1.800 
0 0.0 2.200
0 0.0 2.600
80 37.7 3.000 
0 0.0 3.400
47 22.2 3.800 
0 0.0 4.200
11 5.2 4.600 

SOLVE3
Frequency Percentage Lower Class Limit
33 15.6 1.000 
0 0.0 1.400
71 33.5 1.800 
0 0.0 2.200
0 0.0 2.600
50 23.6 3.000 
0 0.0 3.400
50 23.6 3.800 
0 0.0 4.200
8 3.8 4.600 

SOLVE4
Frequency Percentage Lower Class Limit
21 9.9 1.000 
0 0.0 1.400
70 33.0 1.800 
0 0.0 2.200
53 25.0 2.600 
0 0.0 3.000
0 0.0 3.400
56 26.4

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد .5، 212، Frequency، 1.9 Next Entries دانلود پایان نامه درباره قرن نوزدهم، صاحب نظران، آرامش خاطر