پایان نامه ارشد رایگان درمورد .5، 212، Frequency، 1.9

دانلود پایان نامه ارشد

Percent
Valid
1.20
1
.5
.5
.5

2.20
2
.9
.9
1.4

2.40
6
2.8
2.8
4.2

2.60
9
4.2
4.2
8.5

2.80
12
5.7
5.7
14.2

3.00
23
10.8
10.8
25.0

3.20
25
11.8
11.8
36.8

3.40
15
7.1
7.1
43.9

3.60
25
11.8
11.8
55.7

3.80
23
10.8
10.8
66.5

4.00
25
11.8
11.8
78.3

4.20
17
8.0
8.0
86.3

4.40
11
5.2
5.2
91.5

4.60
8
3.8
3.8
95.3

4.80
5
2.4
2.4
97.6

5.00
4
1.9
1.9
99.5

7.00
1
.5
.5
100.0

Total
212
100.0
100.0

PERQU

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.13
1
.5
.5
.5

1.50
1
.5
.5
.9

1.75
2
.9
.9
1.9

2.25
1
.5
.5
2.4

2.38
2
.9
.9
3.3

2.75
3
1.4
1.4
4.7

2.88
2
.9
.9
5.7

3.00
4
1.9
1.9
7.5

3.13
4
1.9
1.9
9.4

3.25
11
5.2
5.2
14.6

3.38
1
.5
.5
15.1

3.50
5
2.4
2.4
17.5

3.63
6
2.8
2.8
20.3

3.75
8
3.8
3.8
24.1

3.88
11
5.2
5.2
29.2

4.00
30
14.2
14.2
43.4

4.13
19
9.0
9.0
52.4

4.25
18
8.5
8.5
60.8

4.38
14
6.6
6.6
67.5

4.50
16
7.5
7.5
75.0

4.63
6
2.8
2.8
77.8

4.75
10
4.7
4.7
82.5

4.88
8
3.8
3.8
86.3

5.00
29
13.7
13.7
100.0

Total
212
100.0
100.0

INNO

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00
3
1.4
1.4
1.4

1.50
4
1.9
1.9
3.3

2.00
14
6.6
6.6
9.9

2.50
26
12.3
12.3
22.2

3.00
32
15.1
15.1
37.3

3.50
38
17.9
17.9
55.2

4.00
33
15.6
15.6
70.8

4.50
27
12.7
12.7
83.5

5.00
35
16.5
16.5
100.0

Total
212
100.0
100.0

Histogram

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

SOLVE
SUGES
EDUCA
MANAG
QUIFO
PERQU
INNO
N
212
212
212
212
212
212
212
Normal Parametersa,b
Mean
2.8231
3.0009
2.9604
3.0777
3.5943
4.1038
3.5825

Std. Deviation
.79146
.78384
.93785
.69199
.69033
.70479
1.00427
Kolmogorov-Smirnov Z
1.194
.900
1.128
.924
1.223
1.170
1.273
Asymp. Sig. (2-tailed)
.115
.393
.157
.361
.100
.129
.084
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

DATE: 08/29/2015
TIME: 12:46

P R E L I S 2.54

BY

Karl G. J¤reskog & Dag S¤rbom

This program is published exclusively by
Scientific Software International, Inc.
7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100
Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.
Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140
Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2002
Use of this program is subject to the terms specified in the
Universal Copyright Convention.
Website: www.ssicentral.com

The following lines were read from file C:UsersAsalDesktopHARDHARD.PR2:

!PRELIS SYNTAX: Can be edited
SY=’C:UsersAsalDesktopHARDHARD.PSF’
OU MA=CM SM= XT XM

Total Sample Size = 212

Univariate Summary Statistics for Continuous Variables

Variable Mean St. Dev. T-Value Skewness Kurtosis Minimum Freq. Maximum Freq.
——– —- ——– ——- ——– ——– ——- —– ——- —–
CONPR1 2.575 0.992 37.788 -0.064 -0.428 1.000 39 5.000 5
CONPR2 2.566 0.993 37.624 0.109 -0.476 1.000 34 5.000 5
CONPR3 2.679 1.067 36.563 0.008 -0.536 1.000 37 5.000 9
CONPR4 2.632 1.109 34.570 0.136 -0.684 1.000 40 5.000 10
CONPR5 2.948 1.040 41.255 -0.252 -0.260 1.000 26 5.000 12
PEMPR1 2.500 1.042 34.941 0.051 -0.670 1.000 47 5.000 5
PEMPR2 2.505 1.078 33.845 0.148 -0.741 1.000 47 5.000 6
PEMPR3 3.934 1.158 49.453 -1.145 0.659 1.000 15 5.000 81
PEMPR4 4.193 0.852 71.685 -1.265 2.078 1.000 3 5.000 85
PEMPR5 3.363 0.986 49.677 -0.303 -0.136 1.000 9 5.000 25
SEIPR1 3.693 1.028 52.301 -0.412 -0.424 1.000 5 5.000 54
SEIPR2 4.278 0.799 77.999 -0.826 -0.106 2.000 5 5.000 100
SEIPR3 2.830 0.978 42.128 -0.082 -0.135 1.000 23 5.000 9
SEIPR4 2.717 0.991 39.938 0.091 -0.428 1.000 24 5.000 7
SEIPR5 2.750 1.114 35.950 0.217 -0.462 1.000 31 5.000 17

Test of Univariate Normality for Continuous Variables

Skewness Kurtosis Skewness and Kurtosis

Variable Z-Score P-Value Z-Score P-Value Chi-Square P-Value

CONPR1 -0.392 0.695 -1.515 0.130 2.449 0.294
CONPR2 0.660 0.509 -1.758 0.079 3.525 0.172
CONPR3 0.051 0.959 -2.083 0.037 4.340 0.114
CONPR4 0.827 0.409 -3.018 0.003 9.794 0.007
CONPR5 -1.517 0.129 -0.771 0.441 2.896 0.235
PEMPR1 0.309 0.757 -2.918 0.004 8.612 0.013
PEMPR2 0.900 0.368 -3.440 0.001 12.644 0.002
PEMPR3 -5.762 0.000 1.739 0.082 36.228 0.000
PEMPR4 -6.189 0.000 3.645 0.000 51.588 0.000
PEMPR5 -1.808 0.071 -0.303 0.762 3.362 0.186
SEIPR1 -2.427 0.015 -1.494 0.135 8.125 0.017
SEIPR2 -4.477 0.000 -0.199 0.842 20.083 0.000
SEIPR3 -0.501 0.616 -0.302 0.763 0.342 0.843
SEIPR4 0.556 0.578 -1.517 0.129 2.611 0.271
SEIPR5 1.308 0.191 -1.684 0.092 4.547 0.103

Histograms for Continuous Variables

CONPR1
Frequency Percentage Lower Class Limit
39 18.4 1.000 
0 0.0 1.400
46 21.7 1.800 
0 0.0 2.200
98 46.2 2.600 
0 0.0 3.000
0 0.0 3.400
24 11.3 3.800 
0 0.0 4.200
5 2.4 4.600 

CONPR2
Frequency Percentage Lower Class Limit
34 16.0 1.000 
0 0.0 1.400
63 29.7 1.800 
0 0.0 2.200
0 0.0 2.600
81 38.2 3.000 
0 0.0 3.400
29 13.7 3.800 
0 0.0 4.200
5 2.4 4.600 

CONPR3
Frequency Percentage Lower Class Limit
37 17.5 1.000 
0 0.0 1.400
45 21.2 1.800 
0 0.0 2.200
88 41.5 2.600 
0 0.0 3.000
0 0.0 3.400
33 15.6 3.800 
0 0.0 4.200
9 4.2 4.600 

CONPR4
Frequency Percentage Lower Class Limit
40 18.9 1.000 
0 0.0 1.400
53 25.0 1.800 
0 0.0 2.200
74 34.9 2.600 
0 0.0 3.000
0 0.0 3.400
35 16.5 3.800 
0 0.0 4.200
10 4.7 4.600 

CONPR5
Frequency Percentage Lower Class Limit
26 12.3 1.000 
0 0.0 1.400
30 14.2 1.800 
0 0.0 2.200
97 45.8 2.600 
0 0.0 3.000
0 0.0 3.400
47 22.2 3.800 
0 0.0 4.200
12 5.7 4.600 

PEMPR1
Frequency Percentage Lower Class Limit
47 22.2 1.000 
0 0.0 1.400
48 22.6 1.800 
0 0.0 2.200
86 40.6 2.600 
0 0.0 3.000
0 0.0 3.400
26 12.3 3.800 
0 0.0 4.200
5 2.4 4.600 

PEMPR2
Frequency Percentage Lower Class Limit
47 22.2 1.000 
0 0.0 1.400
54 25.5 1.800 
0 0.0 2.200
74 34.9 2.600 
0 0.0 3.000
0 0.0 3.400
31 14.6 3.800 
0 0.0 4.200
6 2.8 4.600 

PEMPR3
Frequency Percentage Lower Class Limit
15 7.1 1.000 
0 0.0 1.400
9 4.2 1.800 
0 0.0 2.200
0 0.0 2.600
32 15.1 3.000 
0 0.0 3.400
75 35.4

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت کیفیت، انحراف معیار، ابعاد سخت افزاری، تحلیل مسیر Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد --------، SEIPR3، SEIPR5، SEIPR4