پایان نامه ارشد رایگان درمورد کسب و کار، شرکت های تولیدی، مدیریت کیفیت، کیفیت جامع

دانلود پایان نامه ارشد

فراتر از انتظارات مشتریان بوجود آورد(Almansur, 2013, 20). مديريت كيفيت جامع يكي از كامل ترين و كاراترين فلسفه هاي مديريتي است كه به نحو شايسته اي مباحث كيفيت و رضايت مشتري را در بردارد. مديريت كيفيت جامع يك رويكرد مديريتي براي بهبود عملكرد سازماني، به خصوصي عملكرد نوآورانه به شمار مي رود(اكبري و همكاران، 1392، 36).
از نقطه نظر نوآوري نيز بررسي تأثير مدیریت کیفیت جامع بر عملكردهاي نوآوري داراي اهميت است. اين كار از يك سو مي تواند به توسعه فعاليت هاي مديريتي در سازمان كمك نموده و از سوي ديگر، يك منبع مهم در تعريف و تقويت عملكردهاي نوآوري سازمان مورد استفاده قرار گيرد(فارسیجانی و سمیعی نیستانی، 1389، 119). مفاهیم کیفیت و نوآوری راهنماهای دنیای کسب و کار امروزی هستند. دستیابی به هر دو نوع عملکرد (عملكرد كيفيت و عملكرد نوآوري) کار ساده ای نیست، شرکت ها باید یکی را در مقابل دیگری در اولویت قرار دهند. به نوآوری و کیفیت نمی توان در یک زمان دست یافت به دلیل آن که کسب و کار به طور کلی ابتدا به مفهوم مدیریت کیفیت در درون ساختار شرکت پرداخته و سپس به نوآوری روی می آورد(Zehir et al, 2012, 273). بین مدیریت کیفیت جامع و نوآوري در سازمان هایی که با مدیریت کیفیت جامع رابطه دارند یک محیط مفیدي براي نوآوري فراهم خواهد شد(فاضلي و رحيميان، 1392، 25).

بخش اول

عملكرد نوآوري

2-1-تعاريف عملكرد نوآوري
عملکرد نوآوری یک شرکت را قادر به دستیابی دانش جدید، محصول جدید و تولید جدید می کند. نتایج نشان داد که شدت و تنوع تحقیق و توسعه فعالیت های بین المللی به عنوان تعیین کننده ی عملکرد نوآوری است(Hsu et al, 2014, 7). عملکرد نوآوری بوسیله ی متغییرهای سهم فروش محصول جدید، محصولات جدید شرکت در بازارهایی داخلی و خارجی و فروش کلی ارزیابی می شود(Kafouros et al, 2014). آلگرو همکاران8 نوآوری را توسط ارزیابی ارتباط بین فرایندهای توسعه و تحقیق، عملکرد نوآوری و رشد سازمانی بیان کردند. و نوآوری و عملکرد نوآورانه مربوط به ظرفیت شرکت و قابلیت های ایجاد دانش و کسب و انتشار آن است. که منجر به معرفی فرایندهای جدید، محصولات و ایده ها در سازمان می شود و در نهایت معرفی کننده ی عملکرد نوآورانه ی مثبت سازمانی است(Noori, 2014, 2). عملکرد نوآوری به عنوان راس نهایی فعالیت های نوآوری محسوب می شود و منجر به بهبود عملکرد تولید شامل عملکرد کیفیت و محصول می شود(Zeng et al, 2014, 3).
توانایی در کسب و کار و تجارت های شبکه ایی و روابط درون سازمانی و دستیابی به نوآوری ها برای ارتقاء و فرصت های کسب و کار به منزله ی یک نیروی محرکه در رشد و عملکرد نوآوری محسوب می شود. و مطالعات و پژوهش های متعددی تاثیرات ارتباطات درون سازمانی بر عملکرد نوآوری را نشان داده است. اسینگرینچ و همکاران9 نشان دادند که روابط درون سازمانی منجر به تقویت تحقیق و توسعه و ارتباط عملکرد نوآوری سازمان می شود(Ren et al, 2014, 1). پژوهشگران دریافتند که اکثر تحقیقات در زمینه ی نوآوری، بر نوآوری محصول در شرکت های تولیدی تاکید دارند. از دیدگاه سازمانی، موفقیت واقعی نوآوری در بازار اتفاق می افتد. ایجاد معیارهای بازاریابی نوآورانه برای کمک به شرکت ها در انتقال عقاید و محصولات خوب به سمت فروش و درآمد و عایدی مناسب، لازم و ضروری است. تغییر قوانین و مقررات مربوط به نوآوری استراتژیک، عامل کلیدی موفقیت بسیاری از مدیران بازار بوده است. به علاوه، شرکت ها باید تلاش کنند تا فرهنگ مناسب، ساختار، محرک ها، سیستم ها و فرآیندهای مناسبی را که منجر به تسهیل نوآوری می شوند پدید آورند. گفتنی است که نوآوری الزاما منجر به فروش بیشتر شرکت نمی شود(غفاری آشتیانی و پیرمحمدی، 1387، 32).
ساختار سازمانی همچنین دارای تاثیر مثبتی بر عملکرد سازمانی است. و ساختار سازمانی سیاست ها و خط و مشی ها و چارچوب های است که یک سازمان در ارتباطات و عملکرد و وظایف خود از آن پیروی می کند. با این تعاریف واضح است که ساختار یک سازمان تاثیر مثبت و غیر مستقیم معناداری بر عملکرد نوآوری و پیشرفت یا عدم پیشرفت آن دارد(Vang Helgesen, 2009, 10). مدیریت عملکرد نوآوری در استراتژی کسب و کار منجر به افزایش نتایج کسب و کار شرکت می شود. در وضعیت اقتصادی، نوآوری و عملکرد نوآوری یک اولویت استراتژیک بالا برای شرکت ها محسوب می شود و بسیاری آن را به عنوان عوامل رشد قوی اقتصادی مورد توجه قرار داده اند. و از این جهت بررسی عملکرد نوآوری برای شرکت ها مهم است. افزون بر این شرکت ها باید بدنبال پایداری در عملکرد نوآوری باشند(Noori, 2014, 2). نوآوري و انجام كارها و اقدامات جديد براساس ايده هاي نو از اموري است كه شايد هيچ كس در اصل آن ترديدي نداشته باشد. در زير تعاريفي از نوآوري بيان شده است(اسکندری و همکاران، 1390، 10):
نوآوري به عنوان يك عامل تعيين كننده براي رقابتي بودن ملتها؛
يكي از عوامل اصلي زيربنايي رقابت پذيري بين المللي كشورها و بهره وري آنها؛
محور رشد خروجي و بهره وري؛
محرک کلیدی رشد بهره وری نيروي كار و منبع اصلي شكوفايي اجتماعي؛
به عنوان یک عامل کلیدی پويايي هاي صنعت، هم از لحاظ تركيب و هم سازماندهي؛
يك جزء حياتي براي تقويت بهره وري و عاملي تعيين كننده براي موفقيت اقتصادي.
نگاه به نوآوري فقط به عنوان محصول يا فرآيند، بدون تشخيص رابطه دروني بين آنها از مثال های «تفکر جزئی نگر» است. نوآوری های محصول عمدتاً با نقش آفريني واحدهاي تحقيق و توسعه و جلوتر از ساير بخش هاي سازمان شكل گرفته و بسيار پيش آمده است، به طوريكه بدنه اصلي سازمان از اين نرخ بالا عقب مي ماند و در بسياري از موارد فرايند و ظرفيت توليد اجازه دنباله روي از نرخ بالاي نوآوري محصول را نمي دهد(اسکندری و همکاران، 1390، 10).
هر اندازه یک سازمان بزرگتر باشد، کارایی و اثر بخشی آن هم بیشتر است ولی با توجه به سن شرکت، شرکت های جوانتر نوآورتر هستند. اما پژوهشگران گزارش کردند که شرکت های تولیدی کوچک و متوسطی که به ثبت رسیده اند تمایل بیشتری به افزایش آگاهی درباره نوآوری دارند. شرکت های تولیدی کوچک و متوسطی که دارای سرمایه گذاری های خارجی بوده اند، عملکرد بهتری در رابطه با فروش دارند. رقابت، در یک محیط بین المللی باعث می شود که شرکت برای داشتن خلاقیت و نوآوری بیشتری به چالش بیفتد، زیرا امروزه نوآوری کلید اصلی برای ماندن در صحنه رقابت است. جهانی شدن برای بعضی از شرکت های تولیدی کوچک و متوسط که فاقد نیروی انسانی کافی، منابع مالی، مهارت در زبان و چشم انداز بین المللی هستند، یک امر هولناک و دلهره آور است. هم ویژگی های مبتنی بر استراتژی و هم عوامل مرتبط با رقابت، تأثیر مستقیم بر نوآوری سازمانی دارند(غفاری آشتیانی و پیرمحمدی، 1387، 32).
تعریف بسیاری برای عملکرد نوآوری وجود دارد. و می توان آن را از راه های بسیاری مورد ارزیابی قرار داد. نوآوری و عملکرد نوآوری از عواملی مانند، استراتژی، ساختار و فرهنگ یک سازمان تاثیر می پذیرد. همیلتون10 بیان کرد که همه ی سازمان دارای یک منحنی عملکرد نوآوری ذاتی هستند که به راحتی می تواند مورد مقایسه در زمینه های ارزش خالص هر پروژه و سرمایه گذری های مرتبط با آن اندازه گیری شود. از اینرو این منحنی پیش بینی کننده ی درآمد آینده، سود و رشد نوآوری، و یا به عبارتی دیگر عملکرد نوآوری سازمانی است. و استراتژی های نوآوری نیز عوامل قابل مشاهده ایی هستند که تحت تاثیر عملكرد نوآوری قرار دارند. و این استراتژی در عملکرد نوآوری در یک سازمان به عنوان نوآوری متناسب با تولید و محصول و عوامل مرتبط به بازار می شود(Vang Helgesen, 2009, 5-7).
آلجری و همکارانش11عملکرد نوآوری محصول را به عنوان یک ساختاری با ابعاد متمایز و متفاوت مجسم کرده اند که عبارتند از(Tohidi & Jabbari, 2012, 521):
اثربخشی و کارایی نوآوری: این بخش میزان نوآوری را منعکس می کند و همچنین نشان دهنده ی تلاش جهت دستیابی به موفقیت می باشد.؛
عملکرد نوآوری: عملکرد نوآوری محصول عامل مهمی است که جهت اندازه گیری عملکرد محصولات مورد استفاده قرار می گیرد. عملکرد محصول باید از طریق زمان و هزینه تمایزگذاری شده پذیرفته شود.
در جهان پوياي كسب و كار امروز شركت ها به شدت به دنبال كسب مزيت رقابتي هستند، تا بتوانند بدين وسيله بر رقباي خود پيشي بگيرند .بدون ترديد، توسعه محصول جديد مقدمه اي براي ورود به اين مرحله است. با توجه به كوتاه شدن چرخه عمر محصول، فشار زيادي به منظور كاهش هزينه و زمان توسعه محصول وجود دارد. سريع تر شدن زمان ارائه به بازار براي محصولات جديد مي تواند به حجم بالاتري از فروش منجر شود. بنابراين، اين امر بسيار مهم است كه فرآيندهاي توسعه محصول ساده گردند تا پروژه هاي توسعه سرعت يابد(رمضانيان و همكاران، 1391، 186). سرعت در بازار در واقع زمان سپری شده بین ایده ی معرفی محصول جدید و راه اندازی در بازار است، که بر عملکرد نوآوری محصول تاثیر می گذارد. ساختارهای تولید به اين صورت است كه زمان توسعه را کاهش می دهند و به شرکت ها کمک می کنند تا از نظر عملکرد نوآوری، محصولات یا تولیدات شان ارتقا یابد(Bouncken et al, 2015, 2).
ساختار فرايندهاي ضعيف به تكرارهاي بيهوده منجر مي گردد كه ممكن است سبب تاخير در ارائه محصول به بازار و از دست دادن فرصت هاي فروش گردد. اگرچه محصولات جديد فرصت هاي جديدي براي شركت ها ايجاد مي كنند، ولي نبايد ريسك قابل توجه اي كه اين محصولات دارند ناديده گرفته شود .اگرچه محصولات جديد و نوآورانه عامل تعيين كننده اي در كسب مزيت رقابتي براي شركت ها محسوب مي شود، اما وضعيت هاي جديد و پيچيده اي براي تيم توسعه محصول به وجود مي آورد كه با خود ابهامات زيادي به همراه دارند(رمضانيان و همكاران، 1391، 186). مارینوآ12 عملکرد شرکت ها را بر اساس دانش بازار و این انتشار دانش تاثیر توانایی بهره برداری فرصت های بازار بطور ویژه نشان می دهد، که منجر به عملکرد نوآوری می شود. از طرف دیگر قابلیت های بازار نشان دهنده ی توانایی جذب ارزش ها و نوآوری، و بطور تاثیر گذارتر موجب نوآوری بیشتر شرکت می شود و مزیت رقابتی می شود(Ren et al, 2014, 3).
توسعه ي محصول جديد موجب پیشرفت های فناوري، محصولات، فرایندها و خدمات می شود که این به نوبه خود مشارکت قطعی مشتریان و اجزای دیگر سازمان های تجاری را در بر دارد. نوآوری يک محصول راه حلی جدید و خلاقانه برای شرایط و تمایلات فعلی می باشد و نیازهای پنهان و آشکار و خواسته های مشتریان و سهامداران را برآورده می کند. نوآوری برای حفظ پیشرفت اکثریت سازمان ها ضروری است. اگر نیروی حیاتی یک سازمان تجاری، جریان نقدی باشد، نوآوری راهکاری برای تجدید قوای سازمان می باشد تا با موفقیت بیشتری در بازار تقاضا رقابت کنند. توسعه محصولات جديد روی بهبود موقعیت راهبردي و توانایی ارائه محصول سازمان از طریق هدایت وخلاقیت تمرکز دارد(قاسمي نژاد و شاه ميري، 1392، 2).
محصولاتی که براي عموم تازگی دارند و بر اساس فناوري هاي نوآورانه باشند، مشخصه ها و مزایایی را ارائه می دهند که در بازارهاي کنونی و از طریق محصولات جاري موجود نيستند. محصولات جدید تغییرات جهشی را به فناوري ها و به روش تحویل محصولات به بازارها اعمال می نمایند. آنها فناوري نوآورانه را براي پاسخگویی به نیازهاي مشتریان با تغییرات جهشی مربوط به بازار، به کار می گیرند. توسعه یک محصول نوآورانه نیازمند توجه به جنبه ها و عناصر اصلی و کلیدی فرایند توليد است. هدف اساسی توسعه محصول جديد ایجاد ارزش برای سازمان، مشتریان، صاحبان سهام و تمام بخش های درگیر می باشد. مشتریان موجود و بالقوه به دنبال نتایج مثبت و با ارزش می باشند. دستيابي به نیازهای مشتری و ارائه مزایای استثنایی، اساس ایجاد ارزش و توسعه محصول جدید می باشد. در زمینه ایجاد ارزش، فرایند توسعه محصول جدید باید جنبه های مثبت را ارتقا داده و از جنبه های منفی بکاهد و همچنین مزایا را افزایش داده و متقابلاً

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت کیفیت، ابعاد سخت افزاری، شرکت های تولیدی، مدیریت کیفیت فراگیر Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد توانایی ها، مصرف كننده، تحقیق و توسعه، محدودیت ها