پایان نامه ارشد رایگان درمورد کتابداران، تلفن همراه، کتاب الکترونیکی، معیارهای ارزیابی

دانلود پایان نامه ارشد

در دو پرسشنامه كتابداران و كاربران از جمله معيارهاي ارزيابي كتابهاي الكترونيكي محسوب ميشوند که در پژوهش حاضر بهعنوان معیار ارزیابی در نظر گرفته شد که شامل قابلیت رسانه الکترونیکی، قابلیت جستجو، فراپیوندها، خواندن شفاهی متن و قابلیت صوتی و تصویری، عناصر تعاملی، شخصی سازی ظاهری متن کتاب، توزیع، هزینه، دسترسپذیری، ارائه خدمات بر اساس تقاضا، خصوصیات ظاهری کتاب چاپی، صفحهبندی، آسانی مرور و پویش محتوای کتاب، راهنمای تشخیص موقعیت، قابلیت خوانایی متن است.
5-2-1-2. معيارهاي ارزيابي كتابهاي الكترونيكي دانشگاهي بر اساس ديدگاه كتابداران و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران كدامند؟
در رابطه با پرسش دوم با توجه به نتايج حاصل از پژوهش مهمترين معيارهاي ارزيابي كتابهاي الكترونيكي عبارتند از:
جدول 5-1. ديدگاه دانشجويان مهمترين معيارهاي ارزيابي كتابهاي الكترونيكي دانشگاهي
رديف
معيارهاي ارزيابي كتابهاي الكترونيكي دانشگاهي از ديدگاه دانشجويان
تعداد
درصد
1
جستجوي محتواي متني کتاب
352
93.87
2
جستجوي پيشرفته
351
93.61
3
متناسب بودن طول عناصر
349
93.07
4
فصل بندي متن کتاب
349
93.06
5
متناسب بودن فونت به منظور سهولت مطالعه متن
346
92.27
6
پيوند بين فهرست مندرجات
346
92.27
7
استفاده از جدول و نمودار
345
92
8
وجود کليد واژههاي اصلي
342
91.2
9
متناسب بودن هزينه کتاب
339
90.3
10
استفاده از سرفصلها يا سرعنوانها
335
89.34
11
دارا بودن صفحه عنوان بهمنظور ارائه اطلاعاتي در رابطه با كتاب نظير
334
89.06
12
وجود واژهنامه
331
88.26
13
دسترسي همزمان
330
88
14
امکان تغيير اندازه متن
331
88.26
15
وسط قرار گرفتن صفحات در متن
329
87.74
16
دارا بودن منابع و مأخذ
326
86.94
17
امکان جستجوي محتواي غير متني
322
85.86
18
لايت کردن کلمات
319
85.08
19
هزينه اشتراک سرويس ارائه دهنده
319
85.07
20
امكان وجود تصوير رنگي به كتاب مورد مطالعه
321
85.6
21
آگاهي از تعداد صفحات
313
83.46
22
دارا بودن بخش نمايه در كنار متن اصلي
305
81.33
23
تصاوير پويا بهمنظور درک بهتر موضوع
303
80.79
24
پيوند بين بخشهاي داخل و خارج
301
80.27
25
استفاده از کتاب الکترونيکي بر تلفن همراه
298
79.48
26
تغيير نمايش صفحات بهصورت گوناگون
295
78.67
27
افزودن يادداشت در بخشهاي کتاب
277
73.88
28
نمايش در صفحهاي جداگانه
276
73.59
29
امكان شنيدن متن بههمراه مشاهده نوشتار آن
246
65.5
30
امكان شنيدن قسمت دلخواه متن
243
64.78

جدول 5-2. بر اساس ديدگاه كتابداران مهمترين معيارهاي ارزيابي كتابهاي الكترونيكي دانشگاهي
رديف
معيارهاي ارزيابي كتابهاي الكترونيكي دانشگاهي از ديدگاه كتابداران
تعداد
درصد
1
انطباق با تجهيزات کتابخانه
40
100
2
علاقه کاربران نسبت به استفاده از کتابهاي الکترونيکي
40
100
3
اطلاعات کتابشناختي واضح بهمنظور سازماندهي منابع
38
95
4
تحويل فوري کتابهاي الکترونيکي خريداري شده به کتابخانه
37
92.5
5
وجود فهرستي از کتابهاي الكترونيكي بههمراه قابليتها
36
90
6
اجازه دسترسي همزمان تعداد بسياري از كاربران
36
90
7
هزينه تجهيزات مورد نياز بهمنظور مطالعه
36
90
8
ارائه کتابهاي خارج از چاپ
35
87.5
9
در دسترس قرار دادن با توجه به امکانات
35
87.5
10
امکان يكپارچهسازي با ديگر منابع در فهرست کتابخانه
34
85
11
وارد کردن اطلاعات کتابشناختي بهصورت خودکار بر روي نرمافزار
34
85
12
فضاي كتابخانه جهت نگهداري از كتاب الكترونيكي
34
85
13
ارائه برگه فهرست نظير فيپا
33
82.5
14
امكان امانت كتابهاي الكترونيكي همراه با نرمافزار خواننده
32
80
15
از بين رفتن استفاده بهصورت خودکار براي کاربر
32
80
16
مجوز ناشر بهمنظور امانت بينکتابخانهاي
32
80
17
اطلاعات کتابداران در استفاده از کتابهاي الکترونيکي
32
80
18
امكان امانت کتاب الکترونيکي بهصورت پيوسته در وب
31
77.5

تمامی معیارهای ذکر شده براساس دیدگاه دانشجویان و کتابداران به ترتیب اهمیت اولویت بندی شده است.
5-2-1-3. الگوي مناسب پيشنهادي اين پژوهش براي انتشار کتاب الکترونيکي چيست؟
جهت پاسخگويي به پرسش اساسي مذكور، 8 پرسش از شماره 10-18 در پرسشنامه اختصاص داده شده.
يافتههاي حاصل از پرسشهاي مذكور كه توسط كتابداران پاسخ داده شدهاند، نشان دادند با توجه به پاسخ پرسشهاي اساسي پيشين، براي انتشار كتاب الكترونيكي بهتر است نقاط قوت كتابهاي الكترونيكي بيشتر مورد توجه قرار گيرد. همچنين موارد مذكور ميتوانند انگيزهاي براي انتشار كتاب الكترونيكي باشند. علاوه بر اين، ارائه الگويي پيشنهادي كه بر گرفته از يافتههاي پژوهش حاضر باشد، ميتواند مكملي بر مطالب ذكر شده در اين بخش باشد. از اين رو در بخش بعد به ارائه الگوي پيشنهادي پرداختهايم.
5-2-1-4. نقاط ضعف و قوت استفاده از كتابهاي الكترونيكي از ديدگاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران كدامند؟
در رابطه با پرسش چهارم نقطه قوت این تحقیق شناسایی معیارهای ارزیابی کتابهای الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان و کتابداران در دانشگاه مورد مطالعه است. کتابداران میتوانند با شناسایی علایق و نیازهای اطلاعاتی کاربران خود و با توجه به رشتههای موجود اقدام به فراهمآوری کتاب الکترونیکی مناسب نمايند. همچنین میتوان پیشنهاداتی در زمینه ارائه اینگونه کتابها در هر زمان و مکانی را داد. لازم به ذكر است بر اساس نتايج بهدست آمده هيچ نقطه ضعف در اين پژوهش مشاهده نميشود. در بعضي موارد در طول تحقيق دانشجويان به مواردي اشاره كردند كه ميتوان آنرا در زمرهي نقاط ضعف كتابهاي الكترونيكي دانست شامل: خستگي چشم به هنگام استفاده از كتابهاي الكترونيكي، نياز به تجهيزات مناسب براي استفاده از اينگونه كتابها، تمركز نداشتن در هنگام مطالعه است.
5-2-2. فرضيه پژوهش:
بين ميزان استفاده از كتابهاي الكترونيكي و جنسيت استفاده كنندگان اختلاف معنيداري وجود دارد.

جدول 5-3. ميزان استفاده از كتابهاي الكترونيكي و جنسيت استفاده كنندگان
متغير
جنس
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
انحراف معيار از ميانگين
ميزان استفاده از کتابهاي الکترونيکي

مرد
146
30
5.058
.401

زن
229
35
6.306
.537

جدول بالا ميانگين ميزان استفاده از كتابهاي الكترونيكي و جنسيت استفاده كنندگان را نشان ميدهد. در
اين صفت مردان از ميانگين 30 دقيقه و زنان از ميانگين 35 برخوردارند.

ادامه جدول 5-3. ميزان استفاده از كتابهاي الكترونيكي و جنسيت استفاده كنندگان

تفاوت ملاکهاي ارزيابي در دو گروه
آزمون لون براي برابري واريانسها
آزمون مقايسه ميانگينها براي گروههاي مستقل

F
سطح معني داري
t
درجه آزادي
سطح معني داري دو دامنه
تفاوت ميانگين ها
تفاوت انحراف استاندارد
فاصله اطمينان 95 درصد

حد پايين
حد بالا
ميزان استفاده از کتابهاي الکترونيکي
برابري واريانسها
2.894
.090
-4.699
295
.000
-3.10
.660
-4.400
-1.802

براري واريانسها

-4.628
261.927
.000
-3.10
.670
-4.420
-1.781

با توجه به فرضيه تحقيق که از نوع فرضيه تفاوتي است و سطح معني داري دو دامنه (0.000) که زير 0.05 است( 0.05 P≤ ) و حد بالا و پايين بدست آمده با فاصله اطمينان 95 درصدحکايت از تفاوت ميانگين ميزان استفاده از كتابهاي الكترونيكي به تفکيک جنس دارد به عبارت ديگر ميانگين ميزان استفاده از كتابهاي الكترونيكي در گروه زنان بيشتر از مردان هستند.

نمودار 5-1. ميزان استفاده از كتابهاي الكترونيكي

5-3. ارائه الگوي پيشنهادي
كتاب الكترونيكي مهمترين وجه نشر الكترونيكي است و روز به روز به اهميت و حضور آن در محيط علمي و عمومي افزوده ميشود از اين رو برنامهريزي مناسب براي ايجاد و بهرهبرداري از اين محصولات جديد، بسيار ضروري بهنظر ميرسد. اما در كشور ما كمتر نگاهي سعي در نفوذ به عمق اين جريان عظيم فنآوري داشته است و كتابهاي الكترونيكي در كتابخانههاي دانشگاهي در مراحل اوليه خود بهسر ميبرند. حال با توجه به مباني نظري و مطالعه الگوهاي موجود در زمينه پژوهش حاضر و تجزيه و تحليل حاصل از پرسشنامه به ارائه الگوي پيشنهادي براي كتابهاي الكترونيكي دانشگاهي ميپردازيم تا قابليت اعمال در كتابخانههاي دانشكدهاي مورد مطالعه را داشته باشد. همانگونه که ذکر شد معيارهاي ارزيابي کتابهاي الکترونيکي که در فصل دوم اين پژوهش ذکر شد شامل قابليت رسانه الکترونيکي، قابليت جستجو، فراپيوندها، خواندن شفاهي متن و قابليت صوتي و تصويري، عناصر تعاملي، شخصي سازي محتواي متن کتاب، شخصي سازي ظاهري متن کتاب، توزيع، هزينه، دسترسپذيري، ارائه خدمات بر اساس تقاضا، خصوصيات ظاهري کتاب چاپي، صفحهبندي، آساني مرور و پويش محتواي کتاب، راهنماي تشخيص موقعيت، قابليت خوانايي متن است. با توجه به موارد ذکر شده و نتايج حاصل از پژوهش از ديدگاه دانشجويان و کتابداران دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران معيارهاي ارزيابي کتابهاي الکترونيکي دانشگاهي به شرح ذيل است (جدول 5-4 و جدول 5-5).

جدول 5-4. قابليتهاي پيشنهادي كتابهاي الكترونيكي از ديدگاه دانشجويان
رديف
عنوان
بسيار ضروري
ضروري
متوسط
كم اهميت
بي اهميت
محتوا
1
امكان جستجوي محتواي غير متني

2
امكان جستجوي محتواي متني

3
امكان جستجوي پيشرفته

4
وسط قرار گرفتن متن در صفحه از نظر ديداري

5
دارا بودن صفحه عنوان به منظور ارائه اطلاعات كتاب

6
وجود تصوير رنگي به كتاب مورد مطالعه

7
ارائه تصاوير پويا به منظور درك بهتر موضوع

8
متناسب بودن فونت، به منظور سهولت مطالعه

9
استفاده از جدول و نمودار

10
دارا بودن صفحه منابع و ماخذ در كنار متن اصلي

11
متناسب بودن طول عناصر متن (خط، پااگراف) از نظر ديداري

12
فصل بندي متن كتاب

13
وجود واژهنامه بهمنظور توضيح كلمات در همان صفحه

14
استفاده از سرفصلها يا سرعنوانهاي شمارهدار

15
آگاهي از تعداد صفحات خوانده شده

16
وجود كليد واژههاي اصلي (در هر فصل يا صفحه)

17
دارا بودن بخش نمايه در كنار متن اصلي

18
امكان شنيدن قسمت دلخواه متن

19
امكان شنيدن متن به همراه مشاهده نوشتار‌آن

عملكرد
20
امكان تغيير اندازهي متن

21
امكان دسترسي همزمان به چندين كتاب الكترونيكي

22
لايت كردن كلمات در محتواي متن كتاب

23
پيوند بين فهرست مندرجات (متن، نمودا) و بخش مربوطه

24
پيوند بين بخشهاي داخل و خارج متن اصلي

25
امكان نمايش (يادداشت) در صفحهاي جداگانه

26
امكان افزودن يادداشت در بخشهايي از كتاب

27
استفاده از كتاب الكترونيكي بر تلفن همراه

28
امكان تغيير نمايش صفحات بهصورتهاي گوناگون

هزينه
29
متناسب بودن هزينه كتاب در مقابل كتاب چاپي

30
هزينه اشتراك سرويس ارائه دهنده كتاب الكترونيكي

جدول 5-5. معيارهاي ارزيابي كتابهاي الكترونيكي از ديدگاه كتابداران
رديف
عنوان
بسيار ضروري
ضروري
متوسط
كم اهميت
بي اهميت
محتوا
1
وجود فهرستي از كتابهاي الكترونيكي به همراه قابليتها

2
در دسترس قرار دادن كتابهاي الكترونيكي

3
اطلاعات كتابداران در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد واژه نامه، تلفن همراه، کتابداران Next Entries مقاله رایگان درمورد مشکلات رفتاری، فرزندپروری، تحلیل داده، اختلالات رفتاری