پایان نامه ارشد رایگان درمورد کتابداران

دانلود پایان نامه ارشد

را ضروري ميدانند.نتايج نشان ميدهد كه اكثر كتابداران منطبق بودن کتاب الکترونيکي با تجهيزات کتابخانه را بهمنظور مطالعه ضروري و آن را بهعنوان معيار مهم در ارزيابي و انتخاب کتاب الکترونيکي ميدانند.

نمودار شماره 4-43. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه: ارائه کتابهاي خارج از چاپ يا جديد در قالب کتاب الکترونيکي
نمودار 4-43. نشان دهنده پاسخ 5 پرسشنامه کتابدرا است. تعداد 35 نفر معادل 5/87 درصد جامعه مورد مطالعه در حد متوسط و بالاتر از آن تحويل فوري کتاب الکترونيکي را ضروري ميدانند. نتايج نشان ميدهد كه اكثر كتابداران وجود تحويل فوري کتابهاي الکترونيکي خريداري شده به کتابخانه را بهعنوان معيار مهم در ارزيابي و انتخاب کتاب الکترونيکي ميدانند و آن تعداد 5 نفر معادل 5/12 درصد که پاسخ کم را انتخاب کردهاند، شناختي نسبت به کتابهاي الکترونيکي ندارند و يا استفاده نكردهاند.

نمودار شماره 4-44. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه: وجود اطلاعات کتابشناختي کامل و واصح بهمنظور سازماندهي منابع
نمودار 4-44 نشان دهنده پاسخ 6 پرسشنامه کتابدار است، تعداد 38 نفر معادل 95 درصد جامعه مورد مطالعه در حد متوسط و بالاتر از آن وجود اطلاعات کتابشناختي كتابهاي الكترونيكي به منظور سازماندهي منابع مورد نياز هستند. نتايج نشان ميدهد كه اكثر كتابداران وجود اطلاعات کتابشناختي کامل و واضح بهمنظور سازماندهي منابع را به عنوان معيار مهم در ارزيابي و انتخاب کتاب الکترونيکي ميدانند و آن تعداد 2 نفر معادل 5 درصد که پاسخ کم را انتخاب کردهاند، شناختي نسبت به کتابهاي الکترونيکي ندارند و يا استفاده نكردهاند.

نمودار شماره 4-45. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه: امکان يكپارچهسازي با ديگر منابع در فهرست کتابخانه
نمودار 4-45. نشان دهنده پاسخ 7 پرسشنامه کتابدار است، تعداد 34 نفر معادل 85 درصد جامعه مورد مطالعه در حد متوسط و بالاتر از آن امکان يكپارچهسازي كتابهاي الكترونيكي با ديگر منابع در فهرست کتابخانه مورد نياز هستند. نتايج نشان ميدهد كه اكثر كتابداران امکان يکپارچهسازي با ديگر منابع در فهرست کتابخانه را بهعنوان معيار مهم در ارزيابي و انتخاب کتاب الکترونيكي ميدانند و آن تعداد 6 نفر معادل 15 درصد که پاسخ کم را انتخاب کردهاند، شناختي نسبت به کتابهاي الکترونيكي ندارند و يا استفاده نكردهاند.

نمودار شماره 4-46. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه: ارائه برگه فهرست نظير فيپا براي هر کتاب الکترونيکي
نمودار 4-46. نشان دهنده پاسخ 8 پرسشنامه کتابدار است. تعداد 33 نفر معادل 5/82 درصد جامعه مورد مطالعه در حد متوسط و بالاتر از آن برگه فهرست نظير فيپا براي كتابهاي الكترونيكي ضروري هستند. نتايج نشان ميدهد كه ارائه برگه فهرست نظير فيپا براي هر کتاب الکترونيکي را بهعنوان معيار مهم در ارزيابي و انتخاب کتاب الکترونيکي ميدانند و آن تعداد 7 نفر معادل 5/17 درصد که پاسخ کم را انتخاب کردهاند، شناختي نسبت به کتابهاي الکترونيکي ندارند ويا استفاده نكردهاند.

نمودار شماره 4-47. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه: وارد کردن اطلاعات کتابشناختي بهصورت خودکار
نمودار 4-47. نشان دهنده پاسخ 9 پرسشنامه کتابدار است، تعداد 34 نفر معادل 85 درصد جامعه مورد مطالعه در حد متوسط و بالاتر از آن وارد كردن اطلاعات كتابشناختي مورد نياز هستند. نتايج نشان ميدهد كه اكثر كتابداران وجود وارد كردن اطلاعات كتابشناختي بهصورت خودكار معيار مهم در ارزيابي و انتخاب کتاب الکترونيكي ميدانند و آن تعداد 6 نفر معادل 15 درصد که پاسخ کم را انتخاب کردهاند، شناختي نسبت به کتابهاي الکترونيکي ندارند و يا استفاده نكردهاند.

نمودار شماره 4-48. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه: اجازه دسترسي همزمان تعداد بسياري از کاربران
نمودار 4-48. نشان دهنده پاسخ 10 پرسشنامه کتابدرا است، تعداد 36 نفر معادل 90 درصد جامعه مورد مطالعه در حد متوسط و بالاتر از آن اجازه دسترسي همزمان تعداد بسياري از كاربران مورد نياز هستند. نتايج نشان ميدهد كه اكثر كتابداران اجازه دسترسي همزمان تعداد بسياري از کاربران را بهعنوان معيار مهم در ارزيابي و انتخاب کتاب الکترونيکي ميدانند و آن تعداد 4 نفر معادل 10 درصد که پاسخ کم را انتخاب کردهاند، شناختي نسبت به کتابهاي الکترونيکي ندارند و يا استفاده نكردهاند.

نمودار شماره 4-49. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه: امکان امانت کتابهاي الکترونيکي به صورت پيوسته در محيط
نمودار 4-49. نشان دهنده پاسخ 11 پرسشنامه کتابدار است، تعداد 31 نفر معادل 5/77 درصد جامعه مورد مطالعه در حد متوسط و بالاتر از آن امكان امانت كتابهاي الكترونيكي بهصورت پيوسته مورد نياز هستند. نتايج نشان ميدهد كه اكثر كتابداران امكان امانت کتابهاي الکترونيکي به صورت پيوسته در محيط قابليتها را بهعنوان معييار مهم در ارزيابي و انتخاب کتاب الکترونيکي ميدانند و آن تعداد 9 نفر معادل 5/22 درصد که پاسخ کم را انتخاب کردهاند، شناختي نسبت به کتابهاي الکترونيکي ندارند و يا استفاده نكردهاند.

نمودار شماره 4-50. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه: امانت کتابهاي الکترونيکي همراه با نرم افزار خواننده
نمودار 4-50. نشان دهنده پاسخ 12 پرسشنامه کتابدار است. تعداد 32 نفر معادل 80 درصد جامعه مورد مطالعه در حد متوسط و بالاتر از آن امانت كتابهاي الكترونيكي به همراه با نرمافزار مورد نياز هستند. نتايج نشان ميدهد كه اكثر كتابداران امانت كتابهاي الكترونيكي همراه با نرمافزار خواننده را بهعنوان معيار مهم در ارزيابي و انتخاب کتاب الکترونيکي ميدانند و آن تعداد 8 نفر معادل 20 درصد که پاسخ کم را انتخاب کردهاند، شناختي نسبت به کتابهاي الکترونيکي ندارند و يا استفاده نكردهاند.

نمودار شماره 4-51. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه: از بين رفتن استفاده به صورت خودکار براي کاربر
نمودار 4-51. نشان دهنده پاسخ شماره 13 پرسشنامه کتابدرا است، تعداد 32 نفر معادل 80 درصد جامعه مورد مطالعه در حد متوسط و بالاتر از آن داراي از بين رفتن استفاده بهصورت خودكار براي كاربررا ضروري ميدانند. نتايج نشان ميدهد كه اكثر كتابداران از بين رفتن استفاده بهصورت خودکار براي کاربر را بهعنوان معيار مهم در ارزيابي و انتخاب کتاب الکترونيکي ميدانند و آن تعداد 8 نفر معادل 20 درصد که پاسخ کم را انتخاب کردهاند، شناختي نسبت به کتابهاي الکترونيکي ندارند و يا استفاده نكردهاند.

نمودار شماره 4-52. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه: مجوز ناشر به منظور ارائه امانت بينکتابخانهاي
نمودار 4-52. نشان دهنده پاسخ شماره 14 پرسشنامه کتابدار است. تعداد 32 نفر معادل 80 درصد جامعه مورد مطالعه در حد متوسط و بالاتر از آن مجوز بهمنظور امانت بين كتابخانهاي را ضروري ميدانند. نتايج نشان ميدهد كه اكثر كتابداران وجود مجوز ناشر بهمنظور ارائه امانت بينکتابخانهاي بهعنوان معيار مهم در ارزيابي و انتخاب کتاب الکترونيکي ميدانند و آن تعداد 8 نفر معادل 20 درصد که پاسخ کم را انتخاب کردهاند، شناختي نسبت به کتابهاي الکترونيکي ندارند و يا استفاده نكردهاند.

نمودار شماره 4-53. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه: علاقه کاربران نسبت به استفاده از کتابهاي الکترونيکي
نمودار 4-53. نشان دهنده پاسخ 15 پرسشنامه کتابدار است. تعداد 40 نفر معادل 100 درصد جامعه مورد مطالعه در حد متوسط و بالاتر از آن علاقه كاربران را ضوري ميدانند. نتايج نشان ميدهد كه اكثر كتابداران علاقه كاربران نسبت به استفاده از كتابهاي الكترونيكي را بهعنوان معيار مهم در ارزيابي و انتخاب کتاب الکترونيکي ميدانند.

نمودار شماره 4-54 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه: فضاي کتابخانه جهت نگداري از کتابهاي الکترونيکي
نمودار 4-54. نشان دهنده پاسخ 16 پرسشنامه کتابدار است، تعداد 34 نفر معادل 85 درصد جامعه مورد مطالعه در حد متوسط و بالاتر از آن فضاي کتابخانه ضروري هستند. نتايج نشان ميدهد كه اكثر كتابداران فضاي کتابخانه جهت نگهداري از کتابهاي الکترونيکي را بهعنوان معيار مهم در ارزيابي و انتخاب کتاب الکترونيکي ميدانند و آن تعداد 6 نفر معادل 15 درصد که پاسخ کم را انتخاب کردهاند، شناختي نسبت به کتابهاي الکترونيکي ندارند و يا استفاده نكردهاند.

نمودار شماره4-55. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه: در دسترس قرار دادن کتابهاي الکترونيکي
نمودار 4-55. نشان دهنده پاسخ 17 پرسشنامه کتابدار است. تعداد 35 نفر معادل 5/87 درصد جامعه مورد مطالعه در حد متوسط و بالاتر از آن قرار دادن كتابهاي الكترونيكي ضروري هستند. نتايج نشان ميدهد كه اكثر كتابداران وجود در دسترس قرار دادن کتابهاي الکترونيکي با توجه به امکانات را بهعنوان معيار مهم در ارزيابي و انتخاب کتاب الکترونيکي ميدانند و آن تعداد 5 نفر معادل 5/12 درصد که پاسخ کم را انتخاب کردهاند، شناختي نسبت به کتابهاي الکترونيکي ندارند و يا استفاده نكردهاند.

نمودار شماره 4-56. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه: اطلاعات کتابداران در استفاده از کتابهاي الکترونيکي
نمودار 4-56. نشان دهنده پاسخ شماره 18 پرسشنامه کتابدار است، تعداد 32 نفر معادل 80 درصد جامعه مورد مطالعه در حد متوسط و بالاتر از آن داراي اطلاعات در مورد استفاده از کتاب الکترونيکي مورد نياز هستند. نتايج نشان ميدهد كه اكثر كتابداران اطلاعات کتابداران در استفاده از کتابهاي الکترونيکي را به عنوان معيار مهم در ارزيابي و انتخاب کتاب الکترونيکي ميدانند و آن تعداد 7 نفر معادل 5/7 درصد که پاسخ کم را انتخاب کردهاند، شناختي نسبت به کتابهاي الکترونيکي ندارند و يا استفاده نكردهاند.

فصل پنجم
نتيجهگيري و پيشنهادات

5-1. مقدمه
با رواج روزافزون تاثير رايانه در مسائل روزمره، جهان با سرعت فزايندهاي به دنياي الکترونيک و ديجيتال تبديل ميشود. کتاب و چاپ و نشر نيز از اين راه باز نماندهاند و ظهور نشر الکترونيک اين صنعت را دستخوش تحولي عظيم کرده است. کتاب الکترونيکي اگرچه مقولهاي ناآشنا و جديد نيست، و امروزه بهعنوان پديده عصر ديجيتال، کم و بيش نزد اهل علم و انديشه شناخته شده است، اما در کشور ما کمتر نگاهي سعي در نفوذ در عمق اين جريان عظيم فنآوري داشته است. کتاب الکترونيکي به منابعي از قبيل کتابهاي مرجع يا تک نگاشتها گفته ميشود که بهمنظور توزيع الکترونيکي به قالب ديجيتالي تبديل شدهاند. کتابهاي الکترونيکي مزاياي زيادي براي يادگيرنده به دليل بهبود امکان دسترسي به منابع در بيست و چهار ساعت از شبانهروز و در موقعيتهاي مختلف فراهم ميکنند.
با توجه به مطالب ذکر شده، پژوهش حاضر با هدف ارزيابي کتابهاي الکترونيکي دانشگاهي از ديدگاه دانشجويان و کتابداران دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران و در نهايت به ارائه الگوي پيشنهادي بهمنظور بهکارگيري هر چه بهتر کتابهاي الکترونيکي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات.
5-2. تحليل يافتهها
5-2-1. پرسشهاي اساسي
چهار پرسش اساسي كه در ابتداي پژوهش حاضر طرح شدهاند، در طول فرآيند پژوهش در قالب دو پرسشنامه مجزا مربوط به دانشجويان و كتابداران كه در مجوع شامل 48 پرسش پرسشنامهاي طرح شدند و توسط دانشجويان و كتابداران پاسخ داده شدند. اطلاعات گردآوري شده در فصل 4 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و در نهايت در اين بخش پرسشهاي اساسي با توجه به اطلاعات گردآوري شده پاسخ داده ميشوند.
5-2-1-1. معیارهای ارزيابي کتاب الکترونيکي کدامند؟
در رابطه با پرسش اول تمامي سوالات موجود

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد واژه نامه، تلفن همراه، کتابداران Next Entries مقاله رایگان درمورد مشکلات رفتاری، فرزندپروری، تحلیل داده، اختلالات رفتاری