پایان نامه ارشد رایگان درمورد کتابداران، ابزار پژوهش، طرح پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

شده است.
در پژوهش حاضر به دليل اينکه ارزيابي کتابهاي الکترونيکي در نتيجه نگرش کاربران اعم از دانشجويان و کتابداران مطرح ميگردد. متغير مستقل پژوهش حاضر كتابهاي الكترونيكي دانشگاهي و متغير وابسته ديدگاه دانشجويان و كتابداران و از جهتي ديدگاه دانشجويان و کتابداران متغيير مستقل و ارائه الگوي پيشنهادي متغيير وابسته است و با توجه به متغيرهاي پژوهش دو پرسشنامه از دو ديدگاه طراحي شده است.
3-3. جامعه پژوهش و نمونه آماري
در پژوهش حاضر با توجه به بزرگ بودن حجم جامعه پژوهش که شامل دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران بود از نمونهگيري، و بهمنظور تعيين تعداد نمونه از روش نمونهگيري تصادفي طبقهبندي استفاده شده است.
جامعه پژوهش حاضر از ميان دو گروه استفاده کنندگان کتاب الکترونيکي، کاربران و کتابداران انتخاب شده است. در ميان کاربران دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران و در ميان کتابداران، کليه کتابداران شاغل در کتابخانه مرکزي و دانشکدهاي اين واحد دانشگاهي، جامعه اين پژوهش را تشکيل ميدهند. همچنين آشنايي قبلي با کتاب الکترونيکي از جمله شروط اصلي ورود به جامعه پژوهش ميباشد. بر اساس آمارهاي بهدست آمده، تعداد کل دانشجويان ارشد 12000 تعداد کل دانشجويان دکتراي 3000 در حال تحصيل، در دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران تا تاريخ 16/1/1390 است.
جدول 3-1. جامعه پژوهش
تعداد دانشجویان دکتری
تعداد دانشجویان ارشد
3000
12000

در مجموع تعداد 15000 دانشجويان تحصيلات تکميلي بوده، مقصود از دانشجويان در حال تحصيل، دانشجوياني است که در زمان پژوهش داراي واحد درسي بوده و در دانشگاه حضور دارند و امکان دسترسي به آنها وجود دارد. اين تعداد به 19 طبقه بر اساس نام دانشکده، اعم از دانشکده مديريت صنايع مبلمان و دکوراسيون، دانشکده الهيات و فلسفه، دانشکده حقوق و علوم سياسي، دانشکده دامپزشکي، دانشکده زبان و ادبيات، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، دانشکده علوم پايه، دانشکده علوم و فنون دريايي، دانشکده علوم و مهندسي صنايع غذايي، دانشکده فني و مهندسي، دانشکده محيط زيست و انرژي، دانشکده مديريت و اقتصاد، دانشکده مرکز تحقيقات فيزيک، دانشکده مهندسي پزشکي، دانشکده مهندسي مواد، دانشکده مهندسي نفت، دانشکده مکانيک و هوا فضا، دانشکده هنر و معماري، دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي و تعداد 488 رشته ميباشد.
بعد از مشخص شدن تعداد دانشجويان نمونه در هر رشته، اعداد تصادفي مربوط به هر طبقه بهطور جداگانه با استفاده از جدول مورگان بهدست آمد (محققان براي محاسبه حجم نمونه به روشهاي مختلفي روي ميآورند، يکي از اين فنون، استفاده از روش مورگان است. اين جدول حداکثر تعداد نمونه را نشان ميدهد و پرسشنامه مورد نظر بين دانشجويان بهصورت حضوري توزيع گرديد. روش نمونهگيري که در اين پژوهش بهکار گرفته شده نمونهگيري طبقهاي درصدي است. نمونهي تصادفي طبقهاي به دو نوع اصلي تقسيم ميشود: درصدي و غير درصدي. در نمونهگيري طبقهاي درصدي، انتخاب عناصر از هر طبقه با درصد مساوي انجام ميگيرد (پاول، 1379، 117). به دليل اينکه جامعه پژوهش حاضر، دانشجويان آشنا با کتاب الکترونيکي هستند، طبق جدول مورگان تعداد 375 نفر از دانشجويان تحصيلات تکميلي و از تعداد 40 کتابدار تمامي کتابداران شاغل در اين واحد دانشگاهي در اين پژوهش شرکت کردهاند.

جدول 3-2. جامعه مورد بررسي
تعداد دانشجويان مورد پژوهش
تعداد كتابداران مورد پژوهش
375
40

3-4. روایی ابزار پژوهش
اعتبار به معني قابليت اعتماد، ثبات، همساني، قابليت پيشبيني، دقت و يا صحت است (ميزرائي، 1386، 177). در تکوين و اجراي يک مطالعهي پژوهشي، اعتبار و پايايي آن پيوسته بايد مورد توجه قرار گيرد. به تعبير کلي، پژوهش زماني از اعتبار برخوردار است که نتايج آن صحيح باشد (پاول، 1379، 68). ميزان اعتبار يک ابزار اندازهگيري، به اين بستگي دارد که تا چه حد بتواند آنچه را که اندازهگيري آن مورد نظر است، واقعا اندازهگيري کند (همان، 69). در اين پژوهش جهت سنجش اعتبار پرسشنامه، پس از تهيه پيشنويس اوليهي پرسشنامه و قبل از پيشآزمون آن، پرسشنامهها در اختيار چندين متخصص کتابداري قرار گرفت و با توجه به نظرات متخصصان موضوعي تغييراتي در پرسشنامه اوليه ايجاد شد، و در نهايت پرسشنامه نهايي در اختيار جامعه مورد نمونه توزيع شد.
3-5. پايايي ابزار پژوهش
پايايي مسئله کمي و تکنيکي است و بيشتر ناظر به اين سؤال است که ابزار اندازهگيري با چه دقت و صحتي پديده يا صفت مورد نظر را اندازهگيري ميکند. ضريب آلفاي کرونباخ از عموميت بيشتري در اين روش برخوردار است. طرح پژوهش در صورتي از پايايي برخوردار است که يافتههاي آن تکرارپذير و قابل تعميم باشند و از محدودهي يک مطالعهي واحد فراتر روند. تکرار دقيق مطالعه با استفاده از روشهاي خاص ميتواند پايايي طرح را ارزيابي کند (پاول، 1379، 73). در مورد اندازهگيري بايد خاطر نشان کرد که پايايي همواره به درجهي يکنواختي ويژگيهاي مورد نظر در جامعه بستگي دارد. به هر ميزان که جامعه از لحاظ متغير مورد بررسي همگنتر باشد، احتمال پايايي ابزار بيشتر است (همان، 75). در اين پژوهش جهت سنجش پايايي پرسشنامه از ابزار اندازهگيري آلفاي کرونباخ استفاده شده است. مقدار ضريب آلفا براي هريک از معرفهاي در نظر گرفته شده، در مورد آلفاي کلي پرسشنامه در پرسشنامه 19 سوالي کتابداران 79/0 و در پرسشنامه 30 سوالي کاربران 91/0 ميباشد که نشان از پايايي ابزار اندازه گيري تحقيق است. در مجموع ضريب آلفا حکايت از پايا بودن ابزار سنجش است.
3-6. شيوه تجزيه و تحليل دادهها
با توجه به پرسشنامه تهيه شده توسط پژوهشگر، جامعه مطالعاتي مذکور از جهت ارزيابي کتابهاي الکترونيکي مورد بررسي قرار گرفتند. دادههاي بهدست آمده از هر پرسشنامه با توجه به تخصيص ارزش عددي به گزينههاي موجود از 1تا5 ارزشگذاري شد. دادههاي گردآوري شده با استفاده از پرسشنامه و با استفاده از نرمافزار اکسل190 توصيف، سپس برآوردهاي آماري نظير ميانگين، ميانه، درصد فراواني و طراحي نمودارهاي مورد نياز با استفاده از نرمافزار مذکور انجام گرفت. و در بخش آزمون فرضيهها، از طريق آزمون مقايسه ميانگينها (آزمون T گروههاي مستقل)، فرضيهها مورد بررسي قرار گرفت.
3-7. محدوديتهاي پژوهش
1- آشنا نبودن دانشجويان به استفاده از کامپيوتر و شبکههاي اينترنتي
2- آشنا نبودن دانشجويان به سيستم کتابخانه ديجيتال
3- نداشتن بودجه لازم جهت اجراي پروژه در ابعاد گسترده جامعه آماري
4- محدوديت زماني
5- نبود دستيابي دانشجويان به کامپيوتر

فصل چهارم
تجزيه و تحليل دادهها (يافتهها)

4-1. مقدمه
در اين فصل بهمنظور پردازش دادههاي خامي که در نتيجه پرسشنامه بهدست آمده است ميپردازيم و بهمنظور نتيجهگيري بهتر و در راستاي دستيابي به اهداف مورد نظر دستاوردهاي پژوهش بر اساس سوالات پژوهش دستهبندي ميشود. پاسخ مناسب به پرسشهاي پژوهش، با تجزيه و تحليل دادهها ميسر ميشود. تجزيه و تحليل دادهها، فرايندهاي چند مرحلهاي است که طي آن دادههاي بهدست آمده از طريق ابزارهاي گردآوري اطلاعات، دستهبندي و در نهايت پردازش ميشوند تا زمينهي برقراري انواع تحليلها و ارتباطها بين دادهها فراهم آيد. همچنين در اين فصل يافتهها براساس جداول و نمودارها ارائه شده است.
نمونه آماري پژوهش حاضر شامل تمامي کتابداران شاغل در دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران (کتابداران کتابخانه مرکزي و کتابداران دانشکدهاي) است ودر بخش دانشجویان از مجموع 15000 دانشجوي تحصيلات تکميلي 375 نفر در اين پژوهش شرکت کردهاند و تمامي دانشجويان شرکت کننده در اين پژوهش با کتابهاي الکترونيکي آشنايي داشتهاند.
در اين فصل ابتدا برخي از متغيرها از طريق جداول يک بعدي و نمودار ميلهاي برحسب فراواني و درصد توصيف ميشوند. سپس در بخش آزمون فرضيهها، از طريق آزمون مقايسه ميانگينها (آزمونt گروههاي مستقل)، فرضيهها مورد بررسي قرار ميگيرند.

4-2. توصيف اطلاعات پرسشنامه دانشجويان

نمودار شماره 4-1. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان دانشجو به تفکيک جنس

نمودار فوق توزيع فراواني و درصد پاسخگويان دانشجو را به تفکيک جنس نشان ميدهد. بهعبارت ديگر 229 نفر معادل 61 درصد را زنان و 146 نفر معادل 39 درصد را مردان تشکيل ميدهند.

نمودار شماره 4-2. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان دانشجو به تفکيک مدرک تحصيلي

نمودار فوق توزيع فراواني و درصد پاسخگويان دانشجو را به تفکيک مدرک تحصيلي را نشان ميدهد.
بهعبارت ديگر 335 نفر معادل 89.33 درصد کارشناسي ارشد،40نفر معادل 10.67 درصد دانشجوي دکترا تشکيل ميدهند.

نمودار شماره 4-3. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان دانشجو به تفکيک ميزان استفاده

نمودار فوق توزيع فراواني و درصد پاسخگويان دانشجو را به تفکيک ميزان استفاده از کتاب الکترونيکي را نشان ميدهد. بهعبارت ديگر 280 نفر معادل 74.5 درصد تا 30 دقيقه در روز استفاده ميکنند.50 نفر معادل 13.5 درصد بين 30 تا 60 دقيقه، 5 نفر معادل 1.5 درصد بين 60 تا 90 دقيقه و 40 نفر معادل 10.5 درصد بالاي 90 دقيقه استفاده ميکنند.

نمودار شماره 4-4. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه: امکان جستجوي محتواي غيرمتني کتاب مورد مطالعه (نظير تصوير، نمودار، عکس)
نمودار 4-4. نشان دهنده پاسخ 1 پرسشنامه دانشجويان است. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان را به گويه فوق نشان ميدهد. بهعبارت ديگر 322 نفر معادل 85.86 درصد بهطور متوسط و بالاتر از را انتخاب کردهاند. و نتايج نشان ميدهد اکثر دانشجويان جستجوي محتواي غير متني کتاب مورد مطالعه را بهعنوان معياري مهم در انتخاب کتاب الکترونيکي در نظر دارند و 53 نفر معادل 14.14 درصد پاسخ کم را انتخاب کردهاند. و اين نشان دهنده آن است آنان تمايل کمتري به اينگونه کتابها دارند.

نمودار شماره 4-5. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه: امکان جستجوي محتواي متني کتاب مورد مطالعه
نمودار 4-5.نشان دهنده پاسخ 2 پرسشنامه دانشجویان است. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان دانشجو را به گويه فوق نشان ميدهد. بهعبارت ديگر 352 نفر معادل 93.87 درصد گزينه متوسط به بالا را انتخاب کردهاند و اين نشان ميدهد جستجوي محتواي متني کتاب مورد مطالعه معياري مهم در انتخاب کتاب الکترونيکي است. و تعداد 23 نفر معادل 6.13 درصد گزينه بسيار کم را انتخاب کردهاند و نشان دهنده اين است که آنان نسبت به اينگونه کتابها شناختي نداشتهاند.

نمودار شماره 4-6. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه: امکان جستجوي پيشرفته (بر اساس فيلد) کتاب مورد مطالعه
نمودار 4-6. نشان دهنده پاسخ 3 پرسشنامه دانشجویان است. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان دانشجو را به گويه فوق نشان ميدهد. بهعبارت ديگر 351 نفر معادل 93.61 درصد متوسط به بالا را انتخاب کردهاند. نتايج نشان ميدهد دانشجويان براي انتخاب کتاب الکترونيکي جستجوي پيشرفته کتاب مورد مطالعه را بهعنوان معياري مهم در انتخاب کتاب الکترونيکي در نظر دارند و تعداد 24 نفر معادل 6.39 درصد گزينه کم را انتخاب کردهاند آنان نسبت به اينگونه کتابها آشنايي ندارند.

نمودار شماره 4-7. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه:امکان شنيدن قسمت دلخواه در متن (صفحه، واژه، عبارت و …)
نمودار 4-7. نشان دهنده پاسخ شماره 4 پرسشنامه دانشجويان است. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان دانشجو را به گويه فوق نشان ميدهد. به عبارت ديگر 243 نفر معادل 64.78 درصد متوسط به بالا را انتخاب کردهاند. نتايج نشان ميدهد دانشجويان براي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد گروه کنترل، کتابداران Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد الکترونيکي، توزيع، پاسخگويان، فراواني