پایان نامه ارشد رایگان درمورد کتابداران، عملکرد خواندن، روش پژوهش، بررسی تحلیلی

دانلود پایان نامه ارشد

از کتاب موجود، آساني استفاده از کتابهاي الکترونيکي در خانه نسبت به مراجعه به کتابخانه، جستجوي آسانتر در موارد ديگر پرداخته است. گزينههاي بيان شده بهمنظور پاسخ تناسب محتوايي با هم ندارند. اين بدان معني است که گزينه اول در رابطه با توليد يا فراهمآوري، گزينه دوم در رابطه با دسترسپذيري، گزينه سوم ويژگي اين کتابها را از ديدگاه رسانه مد نظر قرار داده است. گزينه آخر هم در برگيرنده عوامل متعددي است، بنابراين کاربر با گزينههاي محدود و آن هم نامتناسب بهمنظور پاسخگويي روبروست. از سويي با توجه به ويژگيها و مزاياي گوناگون اين کتابها بهتر است به تفکيک يا حداقل از يک ديدگاه، رسانهاي يا تعاملي و غيره مورد بررسي قرار گيرند. بهنظر ميرسد نقطه قوت اين تحقيق آگاهي از مشکلات مرتبط با کتابهاي الکترونيکي به صورت پرسش باز است. با آن که مهمترين مشکل مطروحه از سوي کاربران، خسته شدن کاربر به هنگام مطالعه متون طولاني از روي صفحه مانيتور است، اما از ديگر محدوديتهاي اين پژوهش عدم بررسي قابليتهاي پويش يا خوانايي بهمنظور ارزيابي افزايش پيشرفت خواندن و کم رنگتر شدن عامل خستگي است، که خود ميتواند موضوع يک پژوهش مجزا قرار گيرد. از سويي نقد مطرح شده در اين پژوهش بهمنظور در نظر گرفتن تمامي ابعاد يک مسئله در يک پژوهش نيست و مطمئنا پژوهشگر هرگز نميتواند از تمامي ابعاد به يک مسئله و حل آن بپردازد، اما سنخيت پرسشها و پاسخهاي مطرح شده بسيار مهم محسوب ميگردند.
گرگوري184 (2008)، در پژوهش خود با عنوان ” اما من يک کتاب واقعي ميخواهم: بررسي استفاده و نگرش دانشجويان کارشناسي نسبت به کتابهاي الکترونيکي ” به ارزيابي نگرش استفاده کاربران نسبت به کتابهاي الکترونيکي پرداخته است. اين پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه کاغذي، رهبري و با استفاده از چندين واحد دوره کارشناسي بهصورت تصادفي، مديريت شد. هدف مطالعه بررسي استفاده و نگرش دانشجويان کارشناسي نسبت به کتابهاي الکترونيکي بود. مطالعه از طريق مشاهده غيررسمي کتابداران دانشکده از عکسالعمل دانشجويان نسبت به کتابهاي الکترونيکي در يک دوره 4 ساله انجام شد. نتايج بدست آمده با آن چه که براي نسل شبکهها و اين هزاره انتظار ميرفت، مغايرت داشت. يافتهها نشان ميدهد که استفاده از کتابهاي الکترونيکي با احساسات دانشجويان منطبق است، دانشجويان از کتابهاي الکترونيکي استفاده خواهند کرد، اما استفاده از کتابهاي چاپي را ترجيح خواهند داد.
کانگ185 (2009)، در پژوهش خود با عنوان ” ارزيابي قابليت استفاده از کتابهاي الکترونيکي” به ارزيابي قابليت استفاده از کتابهاي الکترونيکي پرداخته، هدف اين مطالعه، ارزيابي قابليت استفاده از کتابهاي الکترونيک ميباشد. براي انجام اين کار، مطالعهاي طراحي شد تا تفاوتهاي ميان خواندن يک کتاب الکترونيک و يک کتاب معمولي186 را با هم مقايسه نمايد. بيست دانشآموز دبيرستاني (10 نفر زن و 10 نفر مرد) که بين شانزده تا هجده سال سن داشتند، در اين مطالعه شرکت نمودند. متوسط سن مردان مورد مطالعه 5/17 متوسط سن زنان مورد مطالعه 4/17 بوده است. معيار پاسخ، عملکرد خواندن و ميزان خستگي چشم بود. بهطور متوسط زمان خواندن براي کتاب معمولي 2/3062 ثانيه و دقت مطالعه 8/87 درصد و براي کتاب الکترونيکي زمان خواندن بهطور متوسط 6/3240 ثانيه و دقت خواندن 2/88 درصد بوده است. بهطور متوسط خواندن کتاب معمولي در کمتر از 4/178 ثانيه از خواندن کتاب الکترونيکي ميباشد. نتايج نشان داد که خواندن يک کتاب الکترونيکي به ميزان قابل توجهي نسبت به خواندن يک کتاب معمولي، خستگي بيشتري در چشم ايجاد ميکند. عملکرد خواندن (بازده) يک کتاب معمولي بيشتر از يک کتاب الکترونيک بود. بهعلاوه بازده خواندن هر دو نوع کتاب در زنان بيشتر از مردان بود.
باريت187 (2010)، در پژوهش خود با عنوان ” کتاب الکترونيکي: انقلاب فرهنگي کتاب” کتابهاي ديجيتالي و يا کتابهاي الکترونيکي، بهطور فزايندهاي بهعنوان محصول مصرف کننده در صنعت چاپ و نشر کتاب ميباشد. شکلهاي جديدي از انتقال محتوا را وعده ميدهند که از محدوديتهاي متن قابل چاپ فراتر ميرود. درعين حال که کتابهاي الکترونيکي، فرهنگي را که کتابهاي چاپي در دراز مدت به جامعه بهعنوان الگوي کتابها فهمانده بودند به چالش ميکشند، درک ميشود بهعنوان نمونهاي از يک کتاب. با بررسي نظريههايي از رشتههاي روانشناسي خواندن، علوم انساني ديجيتالي، چاپ و نشر.اين رساله به دنبال بررسي روشهايي است که در آن کتابهاي الکترونيکي نحوهي خوانش و ادراک مردم را از کتاب به منزلهي مصنوع فرهنگي، بينش آنها را از چاپ و نشر تغيير ميدهد. براساس يک نظرسنجي از استفاده مردم، ديدگاههاي آنها دربارهي کتابهاي الکترونيکي و مصاحبه با متخصصان صنعت نشر، که کتابهاي الکترونيکي توليد ميکنند، اين رساله دو عامل بالفعل کتابهاي الکترونيکي را کشف کرده است:
– به بحث کشيدن درک اساسي جامعه از کتاب
– ارائه تجربه خوانشي که از قابليتهاي کتابهاي قابل چاپ بيشتر بوده است.
کرافت188 (2011)، در پژوهش خود با عنوان ” کتابهاي الکترونيک براي يادگيري فراگير در دانشگاه: نمونه موردي دانشگاه Royal Roads” به بررسي ميزان استفاده از کتابهاي الکترونيکي از ديدگاه اساتيد و دانشجويان ميپردازد. کتابخانه دانشگاه Royal Roads در راستاي اجراي تاسيس برنامه يادگيري توزيعي در آوريل سال 2000 نخستين مجموعه کتابهاي الکترونيکي خود را خريداري کرد. حال پس از گذشت چندين سال از اجراي اين برنامه و با پيشرفتهاي سريع مجموعه کتابهابي الکترونيکي، کتابخانه يک مطالعه براي ارزيابي اين موارد انجام داده است. يافتههاي نتايج نشان ميدهد: 1- دانشجويان URR ميل کمتري به استفاده از کتابهاي الکترونيک نشان ميدهند.2- کمتر از 30% از دانشجويان از کتابهاي الکترونيکي استفاده ميکنند، دستورالعملي براي نحوه استفاده از کتابهاي الکترونيکي، راه حلي است براي استفاده از آنها توسط دانشجويان و دانشکدهها.3- بيميلي قابل توجهي در ميان دانشجويان به استفاده از اين کتابها ديده ميشود. 4- دانشجويان بيشتر به فکر در دسترس بودن منابع مورد نياز خود بودند فارغ از نوع آن اعم از کتاب چاپي يا الکترونيکي.
لوچمنان189 (2011)، در پژوهش خود با عنوان ” کتاب الکترونيکي مورد استفاده دانشجويان رياضي در دانشگاه Purta در مالزي” هدف از اين پژوهش مشخص کردن عادات استفاده از کتابهاي الکترونيک توسط دانشجويان ارشد و دکتري دانشکده رياضي دانشکده (UPM) است. نتايج اين تحقيق نشان داد که بيشتر شرکت کنندگان از يک عادت براي مطالعه کتابهاي الکترونيک استفاده ميکنند. نکاتي همچون کاهش مراجعه حضوري به کتابخانه با وجود دسترسي آسان و همچنين امکانات کاربردپسند يک محيط راحت را براي استفاده کاربران از کتب الکترونيکي رياضي را فراهم آورده است. هر چند، خستگي چشم، ايرادات در طراحي فيزيکي و ناکافي بودن تعداد کتابهاي الکترونيک باعث ميشد تا شرکت کنندگان از اين سرويس ناراضي باشند. تنها 70 درصد شرکت کنندگان در اين مطالعه اوليه شرکت کردند. علاوه بر اين، تنها کتب الکترونيکي يک ناشر (SIAM) براي جمعآوري اطلاعات استفاده شد. حدود 18 نفر از دانشجويان دکترا و 52 نفر از دانشجويان ارشد به صورت داوطلب انتخاب شدند تا در اين مطالعه پاسخگو باشند. دانشجويان دکترا در اين تحقيق انتخاب شدند از نظر محقق اين دانشجويان در استفاده از کتابهاي الکترونيک بسيار فعالتر بودند. نتايج زير در مورد عادات استفاده حاصل شد:
– جستجوي کتاب با وارد کردن موضوع يا عنوان
– انتخاب کتاب مرتبط از ليست جستجو
– چک کردن محتواي کتاب از بخش فهرست آن
– انتخاب موضوع مرتبط از فهرست يک کتاب
– مطالعه فصل انتخابي و امکان جستجو براي موضوع مرتبط و ذخيره آن براي مطالعات بعدي يا پرينت از آن
هنگام مصاحبه از اين دانشجويان وقتي راجع به اين نوع مطالعه سوال شد همگي توافق داشتند که اين نوع مطالعه براي فهميدن وقت بيشتري نسبت به کتب چاپي ميگيرد. در ضمن بقيه شركت كنندگان بيان كردند که آنها کل کتاب را به صورت اجمالي بررسي ميکنند تا مطالب مرتبط به نياز خود را پيدا کنند و اگر پيدا شد آنها را پرينت ميگيرند، با توجه به نظر شرکت کنندگان فهميدن متن از طريق خواندن آن از صفحه نمايشگر کار سختي است. اما تمامي شرکت کنندگان در اين موضوع توافق داشتند که کتب الکترونيک فهم و دانش آنها را راجع به موضوع افزايش دهند.
2-2-3. تحليل پيشينههاي پژوهش
ترتيب توصيف پيشينههاي ارائه شده در اين پژوهش برمبناي زمان ميباشد. با بررسي پژوهشهاي انجام شده که در بخش پیشینه پژوهش ذکر شده، نشان میدهد که موضوع كتابهاي الكترونيكي از جمله موضوعات مطرح در بين جوامع دانشگاهي است. با مرور پژوهشهاي انجام شده ميتوان به اين نتيجه رسيد كه تاكنون پژوهشهاي زیادي در زمينه كتابهاي الكترونيكي انجام شده است. برخی از پژوهشها در زمینه استفاده از کتابهای الکترونیکی، برخی چالشهای کتابهای الکترونیکی، برخی مقایسه کتاب چاپي با الکترونیکی پرداختهاند. بنابراین بررسی تحلیلی پژوهشهای پیشین نشان میدهد كه تاكنون پژوهشهاي زيادي در زمينه ارزيابي كتابهاي الكترونيكي در واحدهاي مختلف دانشگاهي در داخل انجام نشده است بنابراين لازم به نظر رسيد پژوهشي صورت گيرد كه منجر به شناسايي معيارهاي مهم ارزيابي كتابهاي الكترونيكي از ديدگاه كاربران و كتابداران شود. همچنين با توجه به نتايج بدست ميزان آگاهي واستفاده از اين نوع کتابها را در اين واحد دانشگاهي بررسي کند.

فصل سوم
روشهاي گردآوري پژوهش

3-1. روش پژوهش
در انتخاب روششناسي پژوهش، بهويژه روششناسي پژوهش پيمايشي، پژوهشگر بايد مساله پژوهش، منبع اطلاعات مورد نياز، ماهيت دادههايي که بايد گردآوري شوند و منظور اصلي پژوهش را در نظر داشته باشد (پاول، 1379، 97). روش انجام پژوهش بستگي به ماهيت موضوع، اهداف پژوهش، فرضيههاي تدوين شده، امکانات اجرايي و ملاحظات اخلاقي و انساني دارد. روششناسي پژوهش به دو نوع روششناسي کمي و کيفي قابل تقسيم است با توجه به هدف اين پژوهش، روششناسي پژوهش حاضر کمي است. روش پژوهش حاضر در بخش ادبيات پژوهش، روش مطالعه کتابخانهاي و در بخش تجزيه و تحليل دادهها پيمايش تحليلي است. روش پيمايشي روشي است که تعيين وضعيت موجود پديدهها به کار ميرود و با مطالعهي تعداد نسبتا اندکي (يک نمونه) از يک گروه بزرگتر (از يک جامعه) به نتيجهگيري قابل تعميمي ميرسد. در پژوهش پيمايشي توصيفي معمولا ويژگيهاي جامعهي تحت بررسي صرفا توصيف ميشود. درصدها و ميانگينها مشخص ميگردد و در جداول و نمودارها مشخص ميشود نوع مطالعه انجام شده از نوع مطالعه نمونههاي موازي است. اين نوع مطالعه، يک مسئله پژوهش را در نمونههاي مجزا بررسي ميکند. مثلا در پژوهش حاضر معيارهاي ارزيابي در ميان دو گروه دانشجويان و کتابداران مورد سنجش قرار گرفته
است.
3-2. شيوه و ابزارهاي گردآوري اطلاعات
متداولترين و موثرترين روش گردآوري دادهها، بهويژه در تحقيقات زمينهيابي، پرسشنامه است. پرسشنامه يکي از ابزارهاي رايج تحقيق و روش مستقيم براي کسب دادههاي تحقيق است. در اين پژوهش محورها و محتواي نسخه اوليه پرسشنامه برگرفته از پژوهشهاي پيشين، کتابها، و مقالات است. در این زمینه سیاهههای وارسی استانداردی که مرتبط با موضوع پژوهش بودند نیز مورد بررسی قرار گرفتند، در مرحله بعد جهت اعتبار سنجي، پرسشنامه تهيه شده در اختيار برخي از متخصصان حوزه کتابداري قرار گرفت و حاصل جرح و تعديل متخصصان و اعمال آنها در نسخه اوليه پرسشنامه باعث تهيه نسخه ارتقاء يافته ابزار گردآوري اطلاعات اين پژوهش قرار گرفت و جهت سنجش اعتبار دروني، پرسشنامه مذکور در اختيار جامعه نمونه قرار گرفت و نتايج حاصله منجر به تهيه نسخه نهايي پرسشنامه گرديد. بهطور کلي پژوهش حاضر شامل، دو پرسشنامه، يک پرسشنامه براي کتابداران که شامل 18 سوال و همچنين پرسشنامه کاربران که شامل 30 سوال ميباشد، که نمونه پرسشنامهها در بخش پيوست آورده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد گروه کنترل، کتابداران Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد الکترونيکي، توزيع، پاسخگويان، فراواني