پایان نامه ارشد رایگان درمورد کای اسکویر، شهرک صنعتی، بازاریابی، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

ي فعالیت گزارشگري مالی است.

شکل 2-8- توسعه پایدار پیامد حسابداري و بازاریابی سبز و مسئولیت پذیري اجتماعی دریائی(1389)

منيره صالح نيا(1390) مقاله ای با عنوان جايگاه يابي استراتژيك و شناسايي منابع دستيابي به مزيت رقابتي پايدار مطالعه موردي جايگاه يابي استراتژيك نام هاي تجاري در بخش بانكداري دولتي در پژوهش حاضر نيز با در نظر گرفتن جايگاه يابي استراتژيك به عنوان ابزاري جهت شناسايي منابع دستيابي به مزيت رقابتي، جايگاه يابي نامهاي تجاري در زمينه بانكداري را مورد توجه قرار مي دهد. فرآيند جايگاه يابي در پژوهش حاضر در 7 گام مورد بررسي قرار گرفته است و براساس اطلاعات گردآوري شده از طريق مصاحبه و پرسشنامه، در نهايت نقشه ادراكي براي نامهاي تجاري مورد بررسي براساس ويژگي هاي تعيين كننده از ديد مشتريان، همراه با ارائه موقعيت برتر در اين زمينه و بخش هاي بازار براساس دو ويژگي مورد بررسي ارائه گرديده است

استراتژی

شکل 2-9- سه استراتژی بازاریابی صالح نيا(1390)
2-33-تحقیقات انجام شده در سایر کشورها:
چامارو 86( 2007) در مقاله خود تلاش كردن تا تحقيقاتي را كه در زمينه بازاريابي سبز از سال 1970 تا كنون انجام شده است طبقه بندي كنند و با كمك اين تحقيقات بتوانند راهي را براي تحقيقات آينده در زمينه بازاريابي سبز نمايان سازند. ايشان موفق شدند تا بانك اطلاعاتي از 112 مقاله چاپ شده توسط انتشارات معتبر را تهيه كرده و بعد از بررسي عنوان، روش تحقيق، فن تحليل و ديگر جنبه هاي تحقيق، پيشنهاداتي را در تحقيقات مربوط به بازاريابي سبز براي سالهاي آينده ارئه دهند . محققين چند دسته از تحقيقات در زمينه بازاريابي سبز را برشمرده اند كه شامل؛ ارتباطات سبز، مصرف كننده سبز، رفتار بازيافتي، بازاريابي كلان و مفهوم استراتژي هاي سبز است.
رسي لي87(2009) در بررسي خود با عنوان چگونگي تفاوتهاي جنسيتي در طرز تلقي محيطي، اهميت محيطي، درك مسئوليتهاي محيطي در رفتار به اين خريد سبز در بين مشتريان جوان هنگ كنگ نتيجه رسيدند كه زنان جوان امتياز قابل توجه بيشتري در طرز تلقي محيطي، اهميت محيطي و مسئوليت پذيري محيطي نسبت به مردان در رفتار خريد سبز در كشور هنگ كنگ دارند.
هونگ88 (2009) در تحقيق خود تحت عنوان ارايه يك مدل براي ارتباط داخلي بين گرايش استراتژيك سبز، توسعه محصول،قصد خرید سبز ، هماهنگي زنجيره عرضه، درآمدهاي عملكرد سبز و عملكرد واحدهاي به بررسي و شناسايي موضوعات تجاري وسيله گرايش استراتژيك سبز، عمليات تجاري داخلي، هماهنگي زنجيرة عرضه و اندازه گيري عملكرد است.

شکل 2-10- گرایش استراتژی سبز هونگ89 (2009)

سون تانس ماي و ووتي چات90(2001) در تحقيق خود تحت عنوان (پيش بيني قصد خريد سازگار با محيط زيست يا محصولات سبز در ميان مصرف كنندگان تايلندي) به اين نتيجه رسيدند كه هنجار ذهني نقش اصلي را در قصد خريد يك محصول سبز بازي ميكند و قصد خريد، يك پيش بيني كنندة اصلي براي رفتار خريد واقعي است . همچنين مصرف كنندگان تايلندي حتي اگر دانش زيست محيطي نسبتاً بالايي داشته باشند، باز هم تا حدودي نسبت به ادعاهاي زيست محيطي مشكوك هستند و محصولات سبز را خريداري نميكنند.

شکل 2-11- پيش بيني قصد خريد سازگار با محيط زيست يا محصولات سبز در ميان مصرف كنندگان سون تانس ماي و ووتي چات91(2001)

2-34-معرفی شهرک صنعتی رجه
شهرك صنعتي رجه از شهكهـاي صنعتي فعال و پويا در استان مي باشد كه با دارا بودن تعداد 69 واحد صنعتي بهره بردار ، با حجم سرمايه گذاري مبلغ 529 ميليارد ريال و ظرفيت اشتغال تعداد 2000 نفر ، در حال فعاليت مي باشد . فاز عملیاتی این شهرک 3/146هکتار وزمین صنعتی آن43/99هکتارمی‌باشد. ).
2-34-1-امكانات زيربنايي
الف- آب وفاضلاب:تامين آب سه حلقه چاه با آبدهي 23 ليتر بر ثانيه معادل 180 مترمكعب درساعت درحال انجام ميباشد. خط انتقال آب به طول 3. 8 كيلومتر و شبكه توزيع آب بطول 7. 5 كيلومتر درحال بهره برداري ميباشد. شبكه جمع آوري فاضلاب توسط تصفیه خانه انجام می‌شود. يك دستگاه مخزن بتني به حجم 1000 متر مكعب درحال بهره برداري ميباشد [دستگاه كلرزني برروي چاهها نصب شده است).
ب- برق و مخابرات: احداث خط انتقال 20كيلوولت بطول 3. 8 كيلومتر ازپست برق ناربوران تاورودي شهرك، احداث شبكه 20كيلوولت داخلي بطول 5كيلومتر ، احداث شبكه روشنايي بطول 5 كيلومتر
ضمناً احداث شبكه 20 كيلوولت بطول 2. 5 كيلومتر مربوط به فاز 2بندپي واحداث شبكه روشنايي به طول 5/2 كيلومتر مربوط به فاز 2 بندپي وهمچنین احداث شبكه روشنايي 20 كيلو ولت در فاز 3 شهرك صنعتي بندپي به پايان رسيده است.
2-34-2-فضاي سبز
شهرک صنعتی رجه 100متر ازدریا ارتفاع دارد. و خاك این شهرک رسي شني نيمه سنگين تا سنگين می‌باشد. حداقل دمای شهرک 4درجه سانتیگراد وحداكثردما 36 درجه سانتیگراد اندازه گیری شده است. میانگین بارش سالیانه دراین شهرک 875. 5 ميليمتر می‌باشد. چشمه وآبشار و رود ازمنابع خدادادی این منطقه می‌باشد که اگربهره برداری‌های درست ازآن‌ها به عمل آید درپیشبرد اهداف این شهرک بسیار سازنده است. گونه‌هاي گیاهی که در خاک این منطقه میتواندرشدخوبی داشته باشدازجمله: صنوبر، تاكسيديوم، نوئل، اقاقيا، خرزهره، بيد، زربين، شيرازي، نقره اي، چنار. تعداد نهالهاي غرس شده 12000مورد است .شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران( www. mazandiec. ir)

شکل 2-12- موقعیت شهرک صنعتی رجه(بندپی شرقی)نسبت به بابل

2-35-نتیجه‌‌گیری
در این فصل به بررسی مفاهیم بازاریابی و بازاریابی سبز پرداخته و ابعاد توضیح داده شده و همچنین مزیت رقابتی برای شهرک صنعتی و رابطه آن با بازریابی سبز را در این زمینه بررسی کرده است و در انتها با ارائه مدل مفهومی تحقیق و بررسی پیشینه این فصل به اتمام می رسد.

فصل سوم:
روش تحقیق

مقدمه
در فصل قبل سعی شد با بررسی پژوهش‌های انجام شده در زمینه عملکرد بازاریابی و مزیت رقابتی، موضوع از جوانب مختلف مورد بررسی قرار گیرد. حال در این فصل ابتدا به بررسی روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری پرداخته شده است و سپس در ادامه روش جمع‌آوری داده‌ها (ابزار اندازه‌گیری)، روایی و پایایی سؤالات و در نهایت شیوه‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه مورد بررسی و بحث قرار گرفته است.
3-1-روش تحقیق
روش علمی تحقیق، مجموعه قواعد و رویه‌هایی است که محقق برای جمع‌آوری حقایق و واقعیت‌ها دنبال می‌کند تا سپس آنها را تفسیر، تبیین و تأیید نماید (سرمد و دیگران، 1385).
به طور کلی روش این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. برای بررسی ارتباط میان متغیرهای پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است.
روشهاي پژوهش در علوم رفتاري را معمولا با توجه به دو ملاک هدف و ماهيت تقسيم بندي مي کنند (حافظ نيا،1382)
3-2-تکنیک های تحقیق:
تکنيک هاي مورد استفاده در اين پژوهش به صورت اجمالي تشريح مي شوند و به ساختار کلي هريک از آنها پرداخته مي شود. اين تکنيک ها عبارتنداز: آزمون آماری کای اسکویر( ) و ازمون اماری کولموگروف –اسمیرنوف.
در این پژوهش، ابتدا نرمال بودن توزیع یافته ها بررسی شده است. برای تطابق توزیع از ازمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده شده است.یعنی اگر توزیع نرمال باشد(پراکندگی نمونه ها زیاد نباشند) از ازمون T و اگر غیر نرمال باشد(پراکندگی نمونه ها زیاد باشند) از ازمون کای اسکوئر استفاده خواهد شد.
لذا با توجه به اینکه تطابق توزیع نمونه با توزیع نظری معنادار است ، بنابراین از ازمون کای اسکوئر استفاده خواهد شد.
3-3- شرح تکنيک ها:
3-3-1-آزمون آماری کای اسکویر( )
آزمون کای اسکویر یکی از آزمونهای غیر پارامتری است که آن را با علامت نمایش می دهند. این آزمون توسط فیشر92 ارائه شده و قادر است تا به سنجش آماری معنی داری تفاوت بین فراوانیهای مشاهده شده و فراوانیهای مورد انتظار بدست آمده از یک جامعه بپردازد. این آزمون نشان می دهد که آیا تفاوت موجود بین مقادیر فوق از نظر آماری معنی دار است یا این تفاوت عمدتاً بر اساس شانس می باشد. در محاسبه کای اسکویر فرض می شود که بین دو متغییر مورد بررسی (x,y) ارتباطی وجود ندارد. اما پس از محاسبه این آزمون از طریق نرم افزار Spss چنانچه سطح معنی داری کوچکتر از 05/. باشد می توان قضاوت کرد که به احتمال 95 درصد بین دو متغییر رابطه وجود دارد.
در این صورت فرض صفر که بر عدم وجود رابطه تأکید می کرد رد می شود. اما اگر سطح معنی داری93 محاسبه شده کوچکتر از 01/. باشد در این صورت می توان ادعا کرد که به احتمال 99 درصد بین دو متغییر رابطه وجود دارد. (کلانتری، 1385: 246):
3-4- شرایط استفاده از آزمون کای اسکویر:
برای استفاده از آزمون کای اسکویر باید شرایط ذیل صدق کند(کلانتری، 1385: 101-100):
1- داده های مشاهده شده بایدبه صورت تصادفی گردآوری شده باشند.
2- کلیه موارد موجود در نمونه باید مستقل از هم باشند.
3- حدالامکان هیچ یک از خانه های جدول نباید کمتر از 10 باشند.زمانی که این شرط تحقق پیدا نکند می توان از طریق ادغام منطقی برخی از گروهها و گروهبندی مجدد تعداد فراوانی هریک از خانه ها را افزایش داد تا شرایط فوق تحقق یابد. البته برخی از آماردانان تعداد 5 مورد را برای هریک از گروهها یا خانه های جدول دو بعدی که قرار است برای آن کای اسکویر محاسبه شود کافی می دانند. اما آنچه که مسلم میباشد این است که نباید بیش از 20 درصد فراوانی مورد انتظار خانه های اینگونه جداول کمتر از 5 باشد. معمولاً زمانی که کای اسکویر از طریق برنامه Spss محاسبه می گردد. در پنجره Output قید می شود که چند درصد از فراوانیهای مورد انتظار کمتر از 5 می باشد.
4- تعداد نمونه باید به اندازه کافی بزرگ باشد. بهتر است حجم نمونه در اینگونه تجزیه و تحلیل ها حداقل 50 مورد باشد.
در مواردی که فراوانیهای مورد انتظار کوچک باشند و جدول توافقی نیز 2×2 باشد میتوان از ازمونهای دیگری مانند آزمون احتمال فیشر استفاده کرد (سکاران، 1380).
3-5-ازمون کولموگروف –اسمیرنوف:
اين آزمون از نوع ناپارامتري است و براي ارزيابي همقوارگي متغيرهاي رتبه اي در دو نمونه (مستقل و يا غير مستقل) و يا همقوارگي توزيع يك نمونه با توزيعي كه براي جامعه فرض شده است، به كار مي‌رود (اسميرنف يك نمونه اي). اين آزمون در مواردي به كار مي‌رود كه متغيرها رتبه اي باشند و توزيع متغير رتبه اي را در جامعه بتوان مشخص نمود. اين آزمون از طريق مقايسه توزيع فراواني هاي نسبي مشاهده شده در نمونه  با توزيع فراواني هاي نسبي جامعه  انجام مي‌گيرد. اين آزمون ناپارامتري است و بدون توزيع است اما بايد توزيع متغير در جامعه براي هر يك از رتبه هاي مقياس رتبه اي در جامعه بطور نسبي در نظر گرفته شود كه آنرا نسبت مورد انتظار مي نامند.
اگر تفاوت میانگین ها در گروهها معنادار به دست بیاید نشان میدهد توزیع نمونه غیر نرمال است در این صورت از آزمونهای ناپارامتری استفاده خواهد شد. اگر توزیع نمونه نرمال به دست بیاید باید از آزمونهای پارامتری استفاده شود.
3-6-روش نمونه گیری:
روش نمونه گيري در این پژوهش، هدفمند است. در این روش، پژوهشگر تلاش مي کند تا بر اساس قضاوت و نظر کارشناسي خود، نمونه اي را انتخاب کند که تا حد امكان، ویژگي هاي جامعه ي واقعي را داشته باشد )ميرزایي،180،1388)
3-7-جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشد که محقق می‌خواهد به تحقیق درباره آن بپردازد (سرمد و دیگران، 1385).
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارمندان و مدیران شهرک صنعتی رجه میباشد.
جهت تجزیه و تحلیل داده ها و توصیف ویژگی های افراد مورد بررسی و پاسخ به فرضیه پژوهش از نرم افزار spss 18 استفاده شده است و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ میزان اعتبار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد بازاریابی سبز، توسعه پایدار، بازاریابی، توسعه پاید Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد زیست محیطی، توزیع فراوانی، بازاریابی، بازاریابی سبز