پایان نامه ارشد رایگان درمورد کارکنان اداری، دانشگاه شیراز، هوش سازمانی، رفتار شهروندی

دانلود پایان نامه ارشد

ی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
بررسی ارتباط میان هر یک از ابعاد اخلاق‬کار با هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
بررسی ارتباط میان هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با هر یک از ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
بررسی ارتباط میان هر یک از ابعاد اخلاق‬کار با هر یک از ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
بررسی ارتباط میان ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
بررسی ارتباط میان ابعاد اخلاق‬کار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
بررسی ارتباط میان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
ضمناً با انجام تحقیق مورد نظر تأثیر عوامل جمعیت‬شناختی (سن، جنسیت و تحصیلات) را نیز بر میزان رعایت اخلاق‬کار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بررسی گردید.
4-1) قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق حاضر در سه بخش قلمرو موضوعی شامل کلیت موضوع، قلمرو مکانی اعم از مکان مورد تحقیق و قلمرو زمانی که بیانگر محدوده زمانی تحقیق است به شرح ذیل بیان می‬گردد.
1-4-1) قلمرو موضوعی
از نظر موضوعی، قلمرو اين تحقيق به طور اعم در محدوده رفتار سازمانی و منابع انسانی در سازمان‬ها و در سطح کارکنان قلمداد می‬گردد كه در بطن اخلاق‬کار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، به بررسي نحوه ارتباط این متغیرها از منظر کارکنان ميپردازد.
2-4-1) قلمرو مکانی
از نظر مكاني، تحقيق در دانشگاه شیراز و در میان تمامی کارکنان اداری که به صورت رسمی در دانشگاه مربوطه مشغول به کار هستند؛ صورت گرفت.
3-4-1) قلمرو زمانی
دامنه زماني تحقيق به لحاظ جمعآوري دادههای میدانی در ماههاي فروردین تا خرداد سال 1392 بر ميگردد؛ در ادامه مراحل تجزيه و تحليل و تهيّه گزارش نهايي تحقيق نيز از خرداد ماه تا مرداد سال 1392 صورت پذيرفت.
5-1) فرضیه‬های تحقیق
مبنایی‬ترین فرضیه‬هایی که محقق را به انجام این تحقیق ترغیب نموده است؛ از قرار زیر می‬باشد:
میان متغیرهای اخلاق‬کار و هوش سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
وضعیت اخلاق‬کار کارکنان اداری دانشگاه شیراز در سطح مطلوب قرار دارد.
وضعیت هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز در سطح مطلوب قرار دارد.
وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز در سطح مطلوب قرار دارد.
در کنار فرضیه‬های اصلی تحقیق، فرضیه‬های فرعی زیر نیز مطرح می‬گردد:
وضعیت ابعاد اخلاق‬کار کارکنان اداری دانشگاه شیراز در سطح مطلوب است.
وضعیت ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز در سطح مطلوب است.
وضعیت ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز در سطح مطلوب است.
میان هر یک از ابعاد اخلاق‬کار با هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز ارتباطی مثبت و معنادار وجود دارد.
میان هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با هر یک از ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز ارتباطی مثبت و معنادار وجود دارد.
میان هر یک از ابعاد اخلاق‬کار با هر یک از ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز ارتباطی مثبت و معنادار وجود دارد.
میان تمامی ابعاد مطرح شده در بحث هوش سازمانی ارتباطی قوی و معنی‬دار از دید کارکنان اداری دانشگاه شیراز وجود دارد.
میان تمامی ابعاد مطرح شده در بحث اخلاق‬کار ارتباطی قوی و معنی‬دار از دید کارکنان اداری دانشگاه شیراز وجود دارد.
میان تمامی ابعاد مطرح شده در بحث رفتار شهروندی سازمانی ارتباطی قوی و معنی‬دار از دید کارکنان اداری دانشگاه شیراز وجود دارد.
عوامل جمعیت‬شناختی نظیر سن، جنسیت و تحصیلات در وضعیت اخلاق‬کار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مؤثر هستند.
6-1) تعریف واژه‬ها و اصطلاح‬های تخصصی تحقیق
اخلاق:
تمامی صفات نفسانی که منشاء کارهای پسندیده یا ناپسند باشد؛ چه آن صفت به صورت پایدار و راسخ باشد و چه ناپایدار و زودگذر (امیرکبیری و داروئیان،1390: 84).

کار:
از نظر فلسفی، هر فعلی که در جهان صورت می‬گیرد، کار است و از نظر اقتصادی هر فعالیتی که به تولید یا عرضه کالا و خدمات منجر شود و منافع مالی را به دنبال داشته باشد، کار محسوب می‬شود (خانی‬جزنی،1387: 92).

اخلاقکار:
اخلاقکار به عنوان یک تلاش مثبت در جهت انجام کار است؛ یک اعتقاد راسخ که کار به خودی خود مهم میباشد و داشتن شغل خوب برای هر فرد امری حیاتی است. در واقع این تعریف به کارکنانی اشاره دارد که، بسیار فعال بوده و کالاها و خدمات خود را با کیفیت بالایی تولید می‬کنند (ویمبا2،2011: 18).

هوش:
هوش عبارتست از توانایی یادگیری و بکاربردن آنچه یاد گرفته شده، در سازگاری با اوضاع و احوال تازه و حل مسائل و مشکلات تازه (مان،1378 :68).

هوش سازمانی:
هوش سازمانی به عنوان استعداد و ظرفیت یک سازمان در حرکت قدرت ذهنی‬اش و تمرکز این قدرت ذهنی در تحقق رسالت سازمان تعریف می‬کنند (آلبرخت،2003: 6).

رفتار شهروندی سازمانی:
رفتار شهروندی سازمانی عبارت است از رفتار اختیاری کارکنان که موجبات ارتقای عملیات کارایِ سازمان را فراهم میسازد، امّا مستقیماً توسط سیستم پاداش رسمی سازمان شناسایی و مورد تقدیر واقع نمیشود؛ این رفتار یک فعالیت ابتکاری و ارادی است که کارکنان فراتر از شرح شغل تعریف شده انجام میدهند که برای سازمان بسیار حیاتی و ارزشمند است (باتمون و ارگان3،1983: 588).

فصل دوم
ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش

مقدمه
به طور کلي اين فصل بـه مروری بر ادبیات تحقيق در قالب سه بخش میپردازد. در ابتدا، به کلیات موضوع و متغیرهای تحقیق شامل اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی اشاره میشود. پس از آن، نگاهی اجمالی بر پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق خواهد شد؛ به عبارتی این بخش متشکل از تحقیقات صورت گرفته داخلی و خارجی در زمینه متغیرهای مورد بررسی است و در نهایت مدل مفهومی ارتباط دو عامل اصلی تحقیق یعنی اخلاقکار و هوش سازمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی ارائه میشود.
2-1) بخش اول: مبانی نظری
در این بخش سعی بر آن است تعاریفی از متغیرهای مورد مطالعه که در کتب و مقالات آمده است؛ ارائه گردیده تا خواننده محترم با ابهامی در زمینه موضوع مواجه نگردد. در ابتدا متغیر اخلاقکار از ابعاد مختلف مورد کنکاش قرار میگیرد؛ سپس به مقوله هوش سازمانی پرداخته و در پایان رفتار شهروندی سازمانی با تعاریف، ابعاد و عوامل آن ارائه گردیده است.
2-1-1) اخلاق4
مفهوم اخلاق در دنیای جدید ایجاد نشده است. این مفهوم، در طي سالهای بسيار و در بين فرهنگ‬هاي زياد، محل توجه متفكرين بوده است (سولومون5،1994: 12). مفهوم خوشبختي6 كه در نظریات ارسطو7 مورد استفاده قرار گرفته است، بر يك زندگی خوب و فضايلي كه بر آن مترتب است دلالت دارد؛ در حالي‬كه كانت8 در قرن هجدهم مطلقاً آن را انجام کار درست به سبب ذات آن و نه به خاطر ارزش بیرونیش میداند. در طول زمان پيرامون فلسفه‬ها و ديدگاه‬هاي اخلاقي مباحثات بسیاری صورت گرفته است تا اجماع قانع‬كننده‬اي در برخي مسائل حاصل شود. اخلاق، بسياري از مباني خود را مديون افكار سقراط9، ارسطو و ديگر فلاسفه مي‬داند كه اين بحث را در طول تاريخ، زنده نگه داشته‬اند (سونسون و وود10،2003: 354).
اخلاق به عنوان ابتداییترین و مهم‬ترين چيزي تعریف میشود كه همه به دنبال آن بوده و اولين دركي است كه انسانها از يك زندگي خوب دارند (سولومون،1994: 9). يك زندگي ارزشمند و خوب در اصل همان ديدگاهي است كه در پي قرار گرفتن هر عمل و هدفي در جاي خودش است و بيان مي‬کند كه چه عملي ارزش پرداختن به آن را دارد و چه عملي ارزش انجام دادنش را ندارد. چه چيزي به خواستن و داشتنش مي‬ارزد و چه چيزي ارزش خواستن و داشتن را ندارد.
اخلاق می‬تواند نقش پراهمیتی در بهبود روند فعالیت‬های سازمان ایفا کند. هیچ نهاد یا حرفه‬ای نیست که قادر باشد فارغ از اخلاق که مرزهای سلوک و رفتار بهنجار را معین می‬کند، به حیات مشروع خود ادامه دهد. اخلاق هر جامعه، معیار بایدها و نبایدهای آن را تعیین می‬کند و انسان اجتماعی را در مسیر زندگی آینده‬ی خود به سمت کمال، فضیلت و سعادت هدایت می‬کند (کیانی و همکاران،1387: 80).
اکثر استانداردها و قوانین اخلاقی در یک فرهنـگ با گذشت زمان با فرهنگها و زمانهای دیگر متفاوتند ‬(سودابه و سپیده قلمباز،2012: 38)، هر فرهنگي در گزينش منش و سلوك قابل قبول خود و نيز در برخورد با نقض هنجارهاي اجتماعي، آداب و رسوم و شيوه‬هاي خاص خودش را دارد. هنجارهايي كه رعايت آنها و درك آنها از سوي جامعه براي افزايش و بهبود نظم اجتماعي ضروري است. پيش از كاوش عميق در كليت و تماميت يك جامعه، نمي‬توان راجع به هنجارهاي آن قضاوت‬هاي ارزشي نمود .در قضاوت پيرامون ارزشهاي گذشته بر مبناي معيارهاي كنوني نيز بايستي احتياط نمود. آنچه ممكن است امروزه در نزد ما به عنوان مشكلات اخلاقي پيشينيان در نظر آيد، در چارچوب ارزشي زمانه و جهاني كه آنها درك نموده و در آن مي‬زيسته‬اند ريشه داشته و قابل درك ميباشد. ادراك امري كه واقع مي‬شود، براي كسي كه تجربه آن را از سر مي‬گذراند امري است شگرف كه از هرگونه جنبه تجملي و غير واقعي خالي است (امینی فسخودی،1387: 98).
2-1-1-1) تعریف اخلاق
اخلاق مفهوم پيچيده‬اي است كه در ميان فرهنگ‬هاي مختلف، به تبادل نظرات و عقايد افراد در خصوص نظام‬هاي اعتقادي و ارزشي اطلاق مي‬شود. ريشه‬هاي واژه «اخلاق» به كلمه “اتيكوس11” که در يونان قديم به معني «قدرت و نفوذ رسوم و سنن» برمي‬گردد. برخي عقیده دارند که میتوان هر دو واژه اِتیکال12 و مُورال13 را به معنای «اخلاقي» و مترادف با همديگر در نظر گرفت (امینی‬فسخودی،1387: 97). همچنین می‬توان گفت اخلاق از نظر لغوی جمع خلق است که در قرآن هم آمده است. واژه خلق چنان که در لغت‬نامه‬ها آورده‬اند عبارت است از: عادت، رویه، سجیه و امثال آن. وقتی می‬گوییم: خلق من است؛ یعنی عادت کردهام، روش من این است (کلهر،1383: 20). اخلاق جمع خُلق و خُلق از ماده «خ ل ق» است. از ماده خَلق نیز مشتق می‬شود. «خَلق» بر شکل ظاهری ایشان ناظر است و «خُلق» بر شکل باطنی آن. خَلق صورت است و خُلق سیرت. انسان‬ها همان‬گونه که در شکل ظاهری با یکدیگر متفاوتند و بندرت می‬توان دو فرد کاملاً شبیه یکدیگر یافت، از حیث باطنی و نفسانی نیز بسیار متنوعند (واثقی،1384: 20).
اندیشمندان، نویسندگان و محققین تعاریف مختلفی از اخلاق را ارائه کردهاند، که تعدادی از آنها به صورت اجمالی در جدول شماره 1 آورده شده است.

جدول 2-1) تعاریف مختلف از اخلاق
ردیف
تعریف اخلاق
منبع
1
فعل اخلاقی، آن فعلی است که هدف از آن منافع مادی و فردی نباشد، خواه انسان آن را به خاطر احساسات نوع دوستی انجام دهد، خواه به خاطر زیبایی روح خود، خواه به خاطر استقلال روح و عقل خویش و خواه به خاطر هوشیاری. همهی این نظریهها زمانی باور میشود که اعتقاد به خدا و عمل الهی در کار باشد.
(مطهری،1370: 65)
2
اخلاقیات به انصاف، راستی و درستی مربوط می‬گر‬دند، به تصمیم‬گیری در خصوص اینکه چه چیزی خوب است و چه چیزی بد، و به فعالیت‬ها و قواعدی که رفتار پاسخگویانه را بین افراد و گروهها پی‬ریزی می‬کند.
(کوناک‬ام و جونز14،1998: 27)
3
اخلاق عبارت است از: تمامی صفات نفسانی که منشاء کارهای پسندیده یا ناپسند باشد؛ چه آن صفات به صورت پایدار و راسخ باشد و چه ناپایدار و زودگذر.
(واثقی،1380: 35)
4
ویلاسكوئز15 به نقل از سونسون و وود16؛ اخلاق را به عنوان محكي براي استانداردهای ارزشي افراد جامعه و پرسش از چگونگي اعمال اين استانداردها در زندگي و نيز عقلائي يا غير عقلائي بودن آنها تعريف مي‬كند.
(سونسون و وود،2003: 353)
5
اخلاق را به مجموعه‬ای از فرآیندهای عینی و معنوی که دخالت تام در رشد خود واقعی دارد و فرآیندی که طی آن در کارکرد واحدهای صفاتی یا ساختار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد هوش سازمانی، دانشگاه شیراز، رفتار شهروندی، کارکنان اداری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد اخلاق سازمانی، مدیریت اخلاقی، مسئولیت اجتماعی، اصول اخلاقی