پایان نامه ارشد رایگان درمورد کارت امتیازی متوازن، استراتژی ها، اجرای استراتژی، سنجه های ارزیابی

دانلود پایان نامه ارشد

كرده و نتایج موفقیت آمیز سریعی به دست آوردند. این سازمانها از این روش نه تنها برای ارزیابی عملكرد بلكه به عنوان ابزاری جهت كنترل نحوه اجرای استراتژی های خود استفاده كردند. به این ترتیب روش مذكور نه تنها به عنوان یك ابزار نیرومند برای ارزیابی عملكرد بلكه به عنوان ابزاری جهت تحقق استراتژی به جامعه مدیریت معرفی گردید.

به نظر نویسندگان بقا و موفقیت سازمان درگرو دو عامل مهم است :
1. ارزشها و منافعی كه به ذینفعان مختلف سازمان عرضه می شود.
2. توانمندی سازمان در انتقال این روشها و منافع در كوتاه مدت و بلندمدت .
اما مسئله مهمتر در فرایند مدیریت استراتژیك، موضوع پیاده سازی استراتژی است. دلایل ناكامی سازمانها در اجرای استراتژی هایشان را به چهار نوع محدودیت یا مانع نسبت داده اند كه برای برطرف كردن هریك از موانع راه حلهایی نیز ارائه شده است:
1. مانع مربوط به عدم انتقال استراتژی.
2. مانع مربوط به عدم همسویی كاركنان با استراتژی.
3. مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد.
4. مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم .
روش ارزیابی متوازن از جهات زیر توازن برقرار می كند:
توازن بین ارزشهای موردنظر ذینفعان و عوامل ایجاد و انتقال این ارزشها.
توازن بین معیارهای مالی و غیرمالی.
توازن بین عوامل داخلی و بیرونی.
توازن بین اهداف بلندمدت و كوتاه مدت.
امروزه روش ارزیابی متوازن دیگر به عنوان یك روش ارزیابی عملكرد شناخته نمی شود، بلكه یك رویكرد نوین برای مدیریت بر استراتژی است كه مزایایی به شرح زیر دارد :
1. چشم انداز را تبیین می كند.
2. اتفاق نظر به وجود می آورد.
3. سازمان را درجهت استراتژی همسو می سازد.
4. برنامه ریزی استراتژیك را یكپارچه می كند.
5. موجب تخصیص بهینه منابع می شود.
6. موجب بهبود اثربخشی مدیریت می گردد.

2-2-1-8 طراحی و اجرای کارت امتیازی متوازن:
کاپلان و نورتون در سال 1993 روشی را برای ایجاد و اجرای کارت امتیازی متوازن در سازمان ها ارائه دادند. هرچند آنها عقیده داشتند که هر سازمان منحصر به فرد است و باید فرآیند مختص به خودش را در اجرای کارت امتیاری متوازن طی کند، با این حال روشی عمومی را برای ایجاد یک روش اندازه گیری متوازن ارائه دادند. این نقشه دارای 8 مرحله برای ایجاد کارت امتیازی متوازن و جلب مشارکت مدیران ارشد و میانی می باشد(کاپلان ونورتون،(1993). مراحل عبارتند از:
1- آمادگی
2- مصاحبه دور اول
3- کارگاه تخصصی دور اول
4- مصاحبه های دور دوم
5- کارگاه تخصصی دور دوم
6- کارگاه تخصصی دور سوم
7- اجرا و در نهایت
8- بازنگری های دوره ای
در مرحله آمادگی سازمان ها باید واحد کسب وکاری را برای کارت امتیازی مناسب است، تشخیص دهند. بر اساس گفته های کاپلان و نورتون، کارت امتیازی در وحله اول برای واحد های کسب وکاری مناسب است که مشتریان، کانالهای توزیع، زیر ساخت های تولید و سنجه های ارزیابی مالی مختص خود را دارند. در مصاحبه ها تلاش می شود تا اهداف راهبردی تشخیص داده شده و شاخص های بحرانی که باید در کارت امتیازی قرار گیرند تعیین شوند. یک متخصص کارت امتیازی متوازن باید به عنوان مشاور خارجی جهت سازماندهی مصاحبه ها و تسهیل فرایند اجرای کارت امتیازی متوازن حضور داشته باشد. قبل از مصاحبه مدیر ارشد بخش، داده های اولیه کارت امتیازی متوازن را به همراه توضیحی از چشم انداز کلی و اهداف و استراتژی دریافت می کند. در گام بعدی – کارگاه تخصصی- تیم مدیران ارشد دور هم جمع می شوند تا کارت امتیازی را بسازند. پس از آن اهداف و استراتژی ها مورد بحث قرار می گیرند و شاخص های کلیدی موفقیت معین می شوند. در ارتباط با چشم انداز، شاخص های عملیاتی تعریف می شوند که بر مبنای اهداف راهبردی هستند. دور دوم مصاحبه ها بر روی نتیجه کارت های امتیازی آزمایشی تمرکز میکند و به دنبال اطلاعاتی برای نحوه اجرای آنها است. کارگاه تخصصی بعد از این مرحله نیز با حضور همه مدیران میانی تشکیل می شود و واکنش آنها را در برابر کارت امتیازی ارائه شده بررسی می کند.به علاوه مقادیر مورد نظر برای هر شاخص تعیین می شود. دور سوم کارگاه های تخصصی نیز با حضور مجدد تیم مدیریت ارشد تشکیل می شود و در پی توافق نهایی درباره مجموعه کارت های امتیازی است. اجرای روش کارت امتیازی متوازن بر دوش یک تیم است، تیمی که تصمیم میگیرد که چگونه کارت های امتیازی را با پایگاه های داده ها و سیستم اطلاعات یکپارچه کند، چگونه رابطه کارت امتیازی و سازمان را بر قرار کند و چگونه کارت امتیازی را به واحد های غیر متمرکز معرفی کند. پس از آن باید بازنگری های دوره ای به صورت فصلی یا ماهانه توسط مدیران ارشد صورت گیرند تا مشکلات را با مدیران دیگر واحد ها مورد برر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد کسب وکار خانوادگی، بهره مندی، دوره های آموزشی، منابع اطلاعاتی Next Entries مقاله رایگان با موضوع وب سایت ها، توزیع فراوانی، خاورمیانه، قرن نوزدهم