پایان نامه ارشد رایگان درمورد پرسش نامه، اعتبار سازه، دورکاری

دانلود پایان نامه ارشد

سوالات طراحی شده اندازه گیری می شود. به این ترتیب برای درک از منافع شخصی 6 سوال، درک از مفید بودن 5 سوال، درک از راحتی استفاده 6 سوال، سازگاری 2 سوال، درک از درستی 2 سوال، ساختار فرهنگ 4 سوال، درجه کار ائی شخصی 2 سوال، در دسترس بودن منابع 4 سوال و شرایط تسهیم فناوری 2 سوال طراحی شده است.
مقیاس بندی پاسخ سوالات پرسشنامه

براي طراحي اين سوالات از طيف 5 گزينه اي ليكرت استفاده گرديده است كه يكي از رايج ترين مقايسهاي اندازه گيري به شمار مي رود. اين طيف يک مقياس فاصله اي است که از تعدادي عبارت و گزينه هاي جوابيه تشکيل شده است. لذا يک مقياس مرکب است. گزينه هاي جوابيه در اين مقياس، معمولا نشانگر ميزان موافقت يا مخالفت پاسخگو نسبت به يک موضوع يا مفهوم معين، اعم از مثبت و يا منفي است. به عبارت ديگر از طريق اين مقياس مي توان باور و نگرش پا سخگو را تعيين کرد. ( خاکي، 1378) شکل کلي و امتياز بندي اين طيف به خیلی موافقم با امتياز 5 و خیلی مخالفم با امتياز 1تعلق مي گيرد.

گزينه
خيلي مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
بسیار موافقم
امتيازات
1
2
3
4
5

روش توزیع پرسش نامه
توزیع پرسش نامه در عرض 4 هفته به صورت طبقه بندی شده بوده است. پرسش نامه ها بصورت حضوری توزیع و جمع آوری گردیده است.در برخی مورد مدیران جلسات مصاحبه ای ترتیب داده شده است .
روائي و پايائي ابزار
روايي21:
مفهوم روايي به اين سوال پاسخ مي دهد که ابزار اندازه گيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را مي سنجد. بدون آگاهي از اعتبار ابزار اندازه گيري نمي توان به دقت داده هاي حاصل از آن اطمينان داشت. در اين پژوهش اعتبار محتوا و اعتبار عاملي ابزار گردآوری داده‏ها مورد بررسي گرديده است. لازم به ذکر است که نتایج حاصل از روائی عاملی در فصل چهارم پایان نامه ذکر شده است. در این مرحله از کار روایی توسط خبرگان دورکاری دکتر مینایی ، دکتر میرا و دکتر کرد نائیج تائید و سپس به تائید استادان مشاور و راهنما رسیده است .

اعتبار محتواي پرسشنامه

اعتبار محتوا نوعي اعتبار است كه براي بررسي اجزاي تشكيل دهندة يك ابزار اندازه گيري به كاربرده مي شود. اعتبار محتوايي يك ابزار اندازه گيري به سوالهاي تشكيل دهندة آن بستگي دارد. اگر سوالهاي پرسشنامه معرف ويژگي ها و مهارتهاي ويژه اي باشد كه محقق قصد اندازه گيري آنها را داشته باشد، آزمون داراي اعتبار محتوا است. براي اطمينان از اعتبار محتوا، بايد در موقع ساختن ابزار چنان عمل كرد كه سوالهاي تشكيل دهندة ابزار اندازه گيري معرف قسمتهاي محتواي انتخاب شده باشد. بنابراين اعتبار محتوا، ويژگي ساختاري ابزار اندازه گيري است كه همزمان با تدوين آزمون در آن تنيده مي شود. اعتبار محتواي يك آزمون معمولاً توسط افرادي متخصص در موضوع مورد مطالعه تعيين مي شود . اعتبار محتواي اين پرسشنامه توسط اساتيد راهنما و مشاور و مطالعه کتب و مقالات مربوط به تحقيق و تعيين اقلام اطلاعات لازم، مطالعه پرسشنامه هاي مقالات و تحقيق ها و تعيين نقاط قوت و ضعف آنها، مورد تأييد قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار مي باشد.همچنین طراحی پرسشنامه این تحقیق با استفاده از ترجمه پرسشنامه استاندارد انجام گرفت که دلیل دیگری بر لزوم برخورداری از روائی محتوی است.
اعتبار عاملي پرسشنامه

اعتبار عاملي صورتي از اعتبار سازه است كه از طريق تحليل عاملي بدست مي آيد. تحليل عاملي يك فن آماري است كه در علوم انساني كاربرد فراوان دارد. در حقيقت استفاده از تحليل عاملي درشاخه هايي كه در آنها آزمون و پرسشنامه استفاده مي شود، لازم و ضروري است. با استفاده از تحليل عاملي مي توان مشخص نمود كه آيا پرسشنامه شاخصهاي مورد نظر را انداز ه گيري مي كند يا خير .در تحليل عاملي بايد سوالاتي كه براي ارزيابي يك شا خص يا صفت خاص طرح شده اند داراي يك بار عاملي مشترك باشند.
مراحل اجراي تحليل عاملي

براي اجراي يك تحليل عاملي چهار گام اصلي ضرورت دارد :
الف: تهيه يك ماتريس همبستگي از تمام متغيرهاي مورد استفاده در تحليل و برآورد اشتراك . در تهيه ماتريس همبستگي محقق بايد تصميم بگيرد كه در قطر اصلي اين ماتريس عدد 1 يا عدد ديگري بگذارد .اين عدد كه اشتراك ناميده مي شود، نشانگر نسبت واريانس مشترك بين هر متغير و عامل ها است . مقداراشتراك بين صفر و 1 تغيير مي كند. اشتراك صفر حاكي از اين است كه عامل هاي مشترك هيچ تغييري را درمتغير خاصي تبيين نمي كند، و اشتراك يک حاكي از اين است كه تمام تغييرات متغير خاص توسط عامل هاي مشترك تبيين مي شود.
ب: استخراج عامل ها؛ هدف مرحلة استخراج عامل ها، به دست آوردن سازه هاي زير بنايي است كه تغييرات متغيرهاي مورد مشاهده را موجب شده است .
ج و د : انتخاب و چرخش عامل ها، و تفسير و نامگذاري آنها؛ تمام عامل هاي استخراج شده مورد علاقة محقق نيست . هدف تحليل عاملي تبيين پديده هاي مورد نظر با تعداد كمتري از متغيرهاي اوليه است . در وهلة اول هدف تعيين تعداد عامل هايي است كه در تحليل نگه د اشته مي شوند . بنابراين معمولاً ازملاك هاي رياضي مانند ملاك كايزر يا آزمون اسكري كتل براي نگهداشتن عامل ها استفاده مي شود .
براساس ملاك كايزر فقط عامل هايي نگه داشته مي شوند كه مجموع مجذور بارهاي عاملي آنها (مقدارويژه) يك يا بيشتر باشد . پس از انتخاب عامل ها چرخش آنها ضرورت دارد . هدف از چرخش ها رسيدن به يك ساختار عاملي ساده است . چرخش عاملها به دو صورت متعامد (ناهمبسته) و مايل (همبسته ) صورت مي گيرد. در اين تحقيق چرخش عاملها به صورت متعامد صورت گرفته است . اين روش، متغيرهايي كه داراي بار عاملي بزرگي (و يا صفر ) روي هر عامل هستند؛ ايجاد مي كند و در نتيجه تفسير عامل ها را ساده ترمي كند .به طور كلي دشوارترين مرحله در تحليل عاملي نامگذاري عامل ها است زيرا هيچ معيار خاصي براي اين كار وجود ندارد و به طور دقيق نمي توان گفت متغيرهايي كه از همبستگي بالاي برخوردارند چه وجه مشتركي را اندازه مي گيرند. زيرا عامل ها سازه هايي فرضي و تا حدودي قراردادي هستند و ممكن است پژوهشگران مختلف، نامگذاري هاي متفاوتي را براي عامل ها داشته باشند. در اين تحقيق سوالاتي كه براي ابعاد گوناگون طراحي شده با استفاده از تحليل عاملي تاييدي ، عوامل مربوط به هركدام بدست آمده است که در فصل بعدی به طور کامل به تفصیل آن پرداختیم.
پايايي پرسشنامه:

قابليت اعتماد يکي از ويژگيهاي فني ابزار اندازه گيري است . اين مفهوم با اين امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گيري در شرايط يکسان تا چه اندازه نتايج يكساني به دست مي دهد . ايبل و فريسبي اين مفهوم را اينگونه تعريف کرده اند : همبستگي ميان يک مجموعه از نمرات و مجموعه ديگري از نمرات در يک آزمون معادل که به صورت مستقل بر يک گروه آزمودني به دست آمده است . با توجه به اين امر معمولا دامنه ضريب قابليت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا مثبت يک (ارتباط کامل) است. اين ضريب نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گيري ويژگيهاي با ثبات آزمودني و يا ويژگيهاي متغير و موقتي آن را مي سنجد.
براي محاسبه ضريب قابليت اعتماد ابزار اندازه‌گيري، شيوه‌هاي مختلفي به کار برده مي‌شود.
از آن جمله مي‌توان به:
اجراي دوباره آزمون (روش بازآزمايي)
روش تصنيف (دو نيمة کردن)
روش کودر- ريچارد سون
روش آلفاي كرانباخ 22
از آنجاكه آلفاي كرانباخ معمولاً شاخص كاملاً مناسبي براي سنجش قابليت اعتماد ابزار اندازه‏گيري و هماهنگي دروني ميان عناصر آن است، بنابر اين قابليت اعتماد پرسشنامه مورد استفاده در اين تحقيق به كمك آلفاي كرانباخ ارزيابي مي‌گردد. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري که خصيصه‌هاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌کند به کار مي‌رود.ضريب آلفاي كرونباخ، بين 0 و 1 است كه در واقع همان ضريب همبستگي داده ها در زمانهاي مختلف مي باشد؛ عدد 1، حداكثر همبستگي و عدد 0، حداقل همبستگي را نشان مي دهد.
در اينگونه ابزار، پاسخ هر سوال مي تواند مقادير عددي مختلف را اختيار کند . براي محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره هاي هر زير مجموعه سوالهاي پرسشنامه ( يا زير آزمون ) و واريانس کل را محاسبه و سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا را محاسبه کرد.

: تعداد پرسشها
: واريانس زير آزمونام
: واريانس كل آزمون

هر قدر درصد به دست آمده به 100 درصد نزديک باشد، بيانگر قابليت اعتماد بيشتر پرسشنامه است. قابل ذکر است که ضريب آلفاي کمتر از 60 درصد معمولا ضعيف تلقي مي شود، دامنه 70% قابل قبول و بيش از 80% خوب تلقي مي شود، البته هر چقدر ضريب اعتماد به عدد يک نزديک تر باشد، بهتر است. بدين منظور ابتدا يك نمونه اوليه شامل 30 پرسشنامه پيش آزمون گرديد و سپس با استفاده از داده هاي به دست آمده از اين پرسشنامه ها و به كمك نرم افزار آماري SPSS ميزان ضريب اعتماد با روش آلفاي كرونباخ براي اين ابزار محاسبه شد.که در ادامه جدول مقادیر آلفای کرونباخ برای هر مدام از ابعاد آورده شده است.
با توجه به موارد فوق الذکر برای هر کدام از ابعاد مدل مورد بررسی به کمک نرم افزار spss آلفای کرونباخ محاسبه شده که نتایج آن در جدول زیر به آورده شده است.
جدول 4-2) مربوط به ضرایب آلفای کرونباخ بر هر کدام از ابعاد مورد بررسی
شماره
گزینه‌ها مقیاس
آلفا23
1
درک از منافع شخصی
.89
2
درک از مفید بودن
91.
3
درک از راحتی استفاده
68.
4
سازگاری
78.
5
درک از درستی
88.
6
ساختار فرهنگ
80.
7
درجه کارائی شخصی
83.
8

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دورکاری، تعریف مفهومی، میزان سازگاری Next Entries پایان نامه رایگان درمورد مصرف انرژی، انرژی مصرفی، کیفیت سیستم