پایان نامه ارشد رایگان درمورد پرسش نامه، قابلیت اعتماد، مدل مفهومی

دانلود پایان نامه ارشد

گزینه های خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد) تشکیل شده است. باکمی دقت مشخص می شود که سوالات پرسش نامه به هریک از عوامل اصلی مورد بررسی اختصاص یافته است. تا حد امکان سعی شده است که سوالات کوتاه و واضح مطرح شوند تا پاسخگو در کمترین زمان ممکن و با حداکثر دقت به آن ها پاسخ دهد.
3-5 ) متغیرهای تحقیق:
متغییر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می شود، به عبارت دیگر متغییر به ویژگی هایی اطلاق می شود که می توان آنها را مشاهده یا اندازه گیری کرد و دو یا چند ارزش یا عدد را جایگزین آنها قرار داد، عدد یا ارزش نسبت داده شده به متغییر، نشان دهنده تغییر از یک فرد به فرد دیگر یا از یک حالت به حالت دیگر است (خاکی ،همان، ص 74) .

3-5-1 ) متغییر وابسته تحقیق:
متغییر وابسته، متغییری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن است، به عبارت دیگر، آن یک متغییر اصلی است که به صورت یک مسأله حیاتی برای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. با تجزیه و تحلیل متغییر وابسته وشناسایی عوامل مؤثر بر آن، می توان پاسخها یا راه حل هایی را برای مسأله شناخت (خاکی ،پیشین، ص 75).
با توجه به موضوع تحقیق که بررسی علل بروز فساد اداری است قاعدتاً متغییر وابسته تحقیق فساد اداری در نظر گرفته می شود تا از طریق مشاهده یا اندازه گیری، تأثیر متغییر یا متغییرهای مستقل بر آن مشخص گردد. البته همان طور که می دانیم در این نوع تحقیق که بصورت غیر آزمودنی یا غیر آزمایشی است، امکان دستکاری در متغییرها وجود ندارد و از طریق تحقیق پیمایشی و استفاده از ابزارهای گردآوری اطلاعات همچون پرسش نامه و جامعه آماری مربوط نسبت به اندازه گیری و تأثیر متغییرهای مستقل بر آن، اقدام به عمل می آید.
3-5-2 ) متغییر مستقل تحقیق:
متغییر مستقل، به متغییری گفته می شود که از طریق آن متغییر وابسته تعیین یا پیش بینی می شود. به این متغییر، متغییر محرک یادرون داد نیز گفته می شود، و متغییری است که توسط پژوهشگر اندازه گیری، دستکاری یا انتخاب می شود تا تاثیر یا رابطه آن با متغییر دیگری اندازه گیری شود. متغییر مستقل پیش فرض است به این معنی که این متغییر مقدمه و متغییر وابسته نتیجه آن است (دلاور،1374، ص 56) .
متغییر مستقل تحقیق حاضر، متغییرهایی هستند که از پیش وجود داشته و فرض می شود که بر متغییر وابسته تاثیر دارند از جمله مهمترین عواملی که در کاهش فساد اداری یعنی متغییر وابسته این تحقیق مؤثر است عبارتند از: خصوصی سازی، کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آنها، توسعه و حمایت از رسانه های گروهی،تقویت نهادهای نظارتی، بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان.
3-6) مدل مفهومی
مدل مفهومی یک مجموعه ساختارمند و مرکب از مفاهیم و فرضیه های متصل به یکدیگر است. به عبارتی دیگر این مدل از مفاهیم و فرضیه هایی که میانشان ارتباط تنگاتنگی برقرار است و مجموعاً چارچوب منسجم و وحدت یافته ای را تشکیل می دهد (اوپنهام، 1379، ص 111).
پژوهشگر می تواند مدل مفهومی تحقیق خود را به دو شیوه بسازد: شیوه اول اینکه مفاهیم اصلی تحقیق را مشخص نماید و سپس به ابعاد و شاخصه های مربوط به این مفاهیم بپردازد و نهایتاً فرضیه ها را تنظیم و تدوین نماید و سپس با عنایت به فرضیه های تحقیق، شاخص ها، ابعاد و مفاهیم را مورد توجه قرار دهد. در شیوه دوم مسیر برعکس می شود، یعنی محقق از یک مدل موجود که ابعاد، شاخص ها و مفاهیم آن مشخص شده است استفاده نماید. در این تحقیق برای ساختن مدل تلفیقی شیوه اول را انتخاب نموده ایم.

3-7 ) ويژگيهای فنی و ابزاری اندازه گیری
3-7-1) روایی (اعتبار) تحقیق
روایی از واژه «روا» به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد (خاکی ،همان ، ص 288).
چون در این تحقیق بهترین ابزار جمع آوری اطلاعات و اندازه گیری متغیرها، پرسش نامه است، روایی پرسش نامه از اهمیت خاصی برخوردار است. روایی تحقیق میزان سازگاری پرسش نامه را با اهداف نشان می دهد. پرسش های درست با عباراتی که مفهوم آن به حداقل برسد، شرط اساسی برای روایی پرسش نامه است. مسأله روایی محتوا (پرسش نامه) این است که آیا پرسش ها جنبه مهمی از هدف تحقیق را اندازه گیری می کنند یا خیر.
بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می شود. در تحقیق حاضر اقداماتی برای افزایش میزان روایی پرسش نامه انجام شده است که خلاصه آن ها به شرح زیر است:
1. ابتدا مطالعات زیادی از طریق کتاب ها، مقالات و پایان نامه ها انجام گردیده است تا به طور کامل مفاهیم و متغییرهای مهم مورد استفاده در تحقیق و چگونگی اندازه گیری آن ها در سازمان روشن گردد تا بتوانیم سوالات مناسبی برای بررسی فرضیات طراحی نماییم.
2. بعد از طراحی سوالات برای هر فرضیه، پرسش نامه مقدماتی در اختیار اساتید محترم راهنما و مشاور قرار گرفته است تا اصلاح و تایید شود.
3. پس از تایید پرسش نامه توسط اساتید محترم راهنما و مشاور، برای حصول اطمینان بیشتر مجدداً پرسش نامه در اختیار چند تن از مدیران سازمان مورد نظر قرار گرفته و پس از اخذ تاییدیه از آنان، سعی گردیده است تا حد ممکن سوالات مختصر و مفهوم آن ها روشن باشد و فاقد هرگونه ابهام باشد.
4. در نهایت پرسش نامه طراحی و بین اعضای نمونه پژوهش توزیع گردیده است.
3-7-2 ) پایایی تحقیق
یکی از ویژگی های ابزار اندازه گیری (که در این تحقیق پرسش نامه است)، پایایی آن است. قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگی های غنی ابزار اندازه گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.
دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا 1 + (ارتباط کامل) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی ها با ثبات آزمودنی و یا ویژگیهای متغییر و موقتی وی را می سنجد. برای محاسبه ضریب قابلیت پایایی شیوه های مختلفی به کاربرده می شود. از آن جمله می توان به شیوه های زیر اشاره نمود:
1. اجرای دوباره آزمودن (روش باز آزمایی)
2. روش موازی (دو نیمه کردن)
3. روش کودر – ریچارد سون
4. روش آلفای کرونباخ
کسانی که برای تحلیل داده های خودار نرم افزار SPSS استفاده می کنند، می توانند پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار اندازه گیری خود را با روش آلفای کرونباخ بیازماییند.
دراین تحقیق نیز به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ که فرمول آن به شرح زیر می باش، استفاده گردیده است.
که در آن:
J= تعداد زیر مجموعه های سوال های پرسش نامه یا آزمون
Si2= واریانس زیر آزمون
S2= واریانس کل پرسش نامه یا آزمون

بدین منظور یک نمونه اولیه شامل 20 پرسش نامه در بین جامعه مورد نظر پیش آزمون گردید و سپس با کمک نرم افزار آماری اس پی اس اس میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد.
مقدار آلفای محاسبه شده برای این پرسش نامه حدود 788 /0 حاصل شده است. این اعداد نشان دهنده آن است که پرسش نامه مورد استفاده ، از قابلیت اعتماد و یا به عبارتی از پایایی لازم برخوردار می باشد.
Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha
N of Items
0/788
20

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Item Deleted
Corrected Item-Total Correlation
Cronbach’s Alpha if Item Deleted
g1
74/26
76/889
0/118
0/792
g2
74/36
73/782
0/318
0/781
g3
74/36
74/142
0/305
0/782
g4
74/90
68/675
0/540
0/766
g5
74/97
71/291
0/399
0/776
g6
74/77
71/799
0/355
0/779
g7
74/50
73/758
0/287
0/783
g8
74/17
73/331
0/285
0/783
g9
74/48
70/589
0/428
0/774
g10
74/31
73/363
0/347
0/779
g11
74/69
68/014
0/626
0/761
g12
74/44
71/553
0/443
0/774
g13
74/63
71/696
0/424
0/775
g14
74/44
73/441
0/339
0/780
g15
74/60
71/658
0/407
0/775
g16
74/70
72/617
0/328
0/781
g17
74/60
72/243
0/351
0/779
g18
74/07
76/760
0/172
0/788
g19
74/47
74/431
0/228
0/787
g20
74/32
73/929
0/264
0/785
g21
74/44
73/332
0/286
0/785
g22
74/50
72/233
0/341
0/769
g23
74/87
71/281
0/389
0/766
g24
74/21
73/353
0/337
0/769
g25
74/59
68/004
0/616
0/751
g26
74/34
71/543
0/433
0/764

3-8) جامعه و نمونه آماری
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحد ها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک ومتمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد.
در تحقیق حاضر، جامعه آماری کلیه کارکنان وزارت امور اقتصاد و دارایی مستقر در ساری می باشند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان يا تعيين حجم نمونه از روي حجم جامعه آماري تعيين شد؛ با توجه به تعداد جامعه آماري 197 حجم نمونه به تعداد 130 نفر تعيين شد. همچنين براي توزيع پرسشنامه در جامعه آماري از روش نمونه گيري تصادفی- ساده استفاده شده است
.
3-9) روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات:
محقق پس از اینکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد. نوبت آن رسیده است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسب که باروش تحقیق و نوع متغییرها، سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید. درنهایت فرضیه هایی که تحقیق را تا این مرحله هدایت کرده است، آزمون کند و نتایج علمی مربوط را استخراج نماید. سرانجام بتواند پاسخ (راه حلی) برای پرسشی که تحقیق، تلاشی سیستماتیک برای بدست آوردن آن بود، بیابد. برای تجزیه و تحلیل دادهها، باتوجه به ماهیت آنها، روشهای مختلفی وجود دارد که پژوهشگر باید به کاربرد و سنخیت این روشها توجه کند تا در نهایت بتواند استنتاجها و نتیجه گیری های معتبر ودقیقی را به عمل آورد .
تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از تحقیق حاضر شامل دو بخش به شرح زیر می باشد:
الف) آمار توصیفی:
به منظور توصیف یافته ها، از جداول فراوانی و همچنین نمودارهای میله ای استفاده گردید. ضمن این که به منظور توصیف بهتر داده ها از از شاخص های مرکزی نظیر میانگین و همچنین شاخص های پراکندگی نظیر انحراف معیار واریانس بهره گرفته شد.
ب. آمار استنباطی:
آمار استنباطی مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از:
الف- آزمون کلموگروف اسمیر ونوف:
در راستای تایید یا عدم تایید توزيع نرمال117 و غير نرمال بودن داده ها جهت سنجش متغییرها از ازمون کلموگروف اسمیر ونوف استفاده می گردد.
ب) آزمون تی
3-10) خلاصه فصل سوم
هدف از تحقیق هر موضوعی دست یافتن به یک سری اطلاعات و واقعیاتی است که با کشف آن حقایق،بتوان مسائل و معظلات موجود در محدوده ی موضوع تحقیق را حل نمود و در این میان روش تحقیق وسیله یا طریقه ی تدوین مجموعه ای از گزاره ها (فرضیات یا سوالات تحقیق ) و سپس در مورد آزمون قرار دادن آنها و تعیین این امر که چگونه یک گزاره ی تحقیق مورد تایید قرار می گیرد یا رد میشود. بنابراین انتخاب روش تحقیق مناسب بر اساس گزاره های تحقیق انتخاب میشود. محقق بعد از تعریف و تبیین طرح و موضوع پژوهش و پرداختن به مطالعه و بررسی دقیق ادبیات و پیشینه ،به تبیین فرضیات و سوالات پژوهش پرداخته و اکنون به تنظیم روش انجام تحقیق رسیده است.

4-1) مقدمه
تجزيه و تحليل بعنوان فرآيندي از روش علمي ، يكي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد پرسش نامه، فساد اداری، جمع آوری اطلاعات Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد فساد اداری، سابقه خدمت، رسانه های گروهی