پایان نامه ارشد رایگان درمورد پرسش نامه، فساد اداری، جمع آوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

توام با نظارت مناقصه ها و مزایده های دولتی
9– کاهش انحصارات دولتی و حمایت از خصوصی سازی در معنای صحیح کلمه
از راههای جلوگیری از فساد مالی میباشد.
2-10-2 ) مطالعات خارجی
1-فلوریدی فرانسسکا( 2013 )در پژوهشی تحت عنوان ” فساد اداری و مالیات ” بدین نتیجه رسیده است که ضعف قوانین در برخورد با حساب سازان و مفسدان مالی از علل رواج فساد میباشد.(وب1)
2-کاکوویک سیمونا(2012)در پژوهشی تحت عنوان “مشکلات جوامع در مقابله با فساد اداری ” بدین نتیجه رسیده است که همکاری سران حکومت در فساد اداری و عدم مجازات آنان ازبزرگترین مشکلات جوامع در برخورد با مفسدان میباشد.(منصوری،1391،ص42)
3- برتوت و همکارانش( ٢٠١٠)، اثرات فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات به ویژه رسانه هاي اجتماعی را روي نگرشهاي فرهنگی در باره شفافیت کشف کردند. نتایج نشان داد که فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات سبب ایجاد جوي باز و قطع رفتارهاي فاسد میشود.(وب3)
4-چای جین ووک(2009) در پژوهشی تحت عنوان ” فساد اداری و دولت” بدین نتیجه رسیده است که کاهش انحصارات دولتی و خصوصی سازی از بهترین راهکارهای مقابله با فساد اداری میباشد.
5- آرمسترانگ (2005) شفافیت را در دستیابی بدون مانع شهروندان به اطلاعات معتبر و موثق و بهنگام از تصمیمات و عملکرد بخش دولتی و درستی را هم معنا با صداقت و قابلیت اعتماد در ارائه وظایف رسمی و بعنوان پادزهري براي فساد و سوءاستفاده اداري در نظر میگیرد. دو خصوصیت انحصار قدرت و صلاحدید شخصی دو ویژگی انکارناپذیر دولت میباشد که افزایش این دو ویژگی، فساد اداري را نیز در پی دارد.(شکری،1388).
2-11)خلاصه فصل دوم
هدف این فصل به خواننده در کسب مهارت های لازم برای بررسی کامل و منظم تحقیقات گذشته است .
در این فصل که قسمت اول آن مروری است بر ادبیات مهمی که با تحقیق رابطه دارد و چگونگی بازنگری منابع اطلاعاتی و پی بردن به زمینه های مرتبط با موضوع پژوهش می باشدو قسمت دوم آن محقق خلاصه ای از نتایج تحقیقات دیگران و نوشته های مهم پژوهشگران و زمینه ای که تحقیق در آن صورت گرفته را به اجمال ذکر می کند. در واقع بررسی پیشینه تحقیق پژوهشگر را با روش تحقیقی که دیگران برای انجام دادن پژوهش مشابه به کار گرفته اند و نقاط قوت و ضعف روش های بکار گرفته شده آشنا میسازد علاوه بر آن در تحلیل نهایی داده ها محقق میتواند یافته های خود را با دیگران مقایسه کند.بنابراین فصل حاضر تحقیق زمینه را برای پروراندن مطالعه حاضر فراهم میکند و خواننده را با یافته هایی که به دست آمده آشنا میسازد.لذا این فصل نشانگر علم و دانش و مهارت محقق در آن رشته است.

3-1) مقدمه
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسائل و مشکلات دنیای اجتماعی، روشهای علمی، تغییرات قابل ملاحضه ای پیدا کردنده اند. این روندها و حرکت ها سبب شده است که برای بررسی رشته های مختلف بشری، از روش های علمی استفاده شود. از جمله ویژگی های مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف ها، ماهیت وموضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق وآسان به پاسخ پرسش های تحقیق است (خاکی،1378،ص 193) .
در نتیجه، تحقیق را می توان تلاشی منظم و سازمان یافته برای بررسی مساله ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد توصیف کرد و شامل گامهایی است که طراحی و پیگیری می شوند تا پاسخ هایی برای مسأله مورد علاقه ما در محیط کاری بدست آید .
تحقیق را به دو منظور متفاوت انجام می دهند. نخست حل مشکلاتی که در حال حاظر در محل کار وجود دارد و دوم، افزودن به مجموعه ی دانش بشری در زمینه ی خاصی که مورد علاقه محقق است.
در این فصل کلیه روش شناسی تحقیق شامل: روش تحقیق، جامعه آماری مورد مطالعه، نمونه آماری، ابزار جمع آوری اطلاعات، اعتبار و روایی ابزار پژوهش، متغیرها، فرضیات پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های آماری استفاده شده،را مورد بررسی قرار دادیم.
3-2 ) روش تحقيق
هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی اتخاذ کند تا او را هر چه سریعتر، دقیق تر، آسان تر در دستیابی به پرسش های تحقیق یاری نماید
دستیابی به هدف های علمی میسر نخواهد بود، مگر زمانیکه با روش شناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر، تحقیقی از حیث روش است که اعتبار می یابد، نه موضوع تحقیق. پژوهشگر باید توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای تحقیق به سرعت تحت تأثیر روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است .
از اصطلاح روش تحقیق معانی خاص و متمایزی در متون علی استنباط می شود. بهترین تعریفی که با آن چه مدنظر است، مطابقت می کند، چنین است: «روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار، فنون معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است» (خاکی ، 1378، ص 201) .
3-2-1) نوع روش تحقیق
روش های تحقیق مختلفی وجود دارد که استفاده از هر یک از روش های تحقیق بسته به ماهیت کار و متغیرهای مورد بررسی، توصیه می شود.
3-2-1-1)روش تحقیق برحسب هدف:
در طبقه بندی تحقیقات بر حسب اهداف ، قبل از هر چیز بر میزان کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آنها در شرایط دیگر توجه می شود. برهمین اساس تحقیقات علمی را براساس هدف به سه دسته تقسیم می کنند: تحقیقات بنیادی کاربردی و تحقیق و توسعه (خاکی، همان، ص 202) .
تحقیق حاضر نیز قصد دارد به « بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در دستگاههای دولتی از دیدگاه کارشناسان امور اقتصاد و دارایی» بپردازد و نتايج اين تحقيق ميتواند در جامعه بكار گرفته شود لذا اين پ‍ژوهش از نظر هدف ، از نوع تحقيقات كاربردي است با امید به اینکه نتایج تحقیق حاضر در جهت کاهش فساد مالی اداری بکار گرفته شود. . زيرا ” تحقيقات كاربردي، تحقيقاتي هستند كه در جهت رشد و بهتر كردن يك محصول يا روال يك فعاليت و خلاصه آزمودن مفاهيم نظري و مجرد در موقعيت هاي واقعي و زنده هستند” (نادري و سيف نراقي،1371،ص.130).
3-2-1-2)روش تحقیق برحسب نحوه گردآوری داده ها و نحوه اجرا:
اين تحقيق از نظر نحوه گردآوري دادهها از نوع تحقيقات توصيفي همبستگی است.
تحقيقات توصيفي، تحقيقاتي هستند كه به توصيف عيني، واقعي و منظم خصوصيات يك موقعيت يا يك موضوع ميپردازد (نادري و سيف نراقي،1371،ص 132).
پیمایش عبارت از جمع آوری است اطلاعات که با طرح و نقشه و به عنوان راهنمای توصیف یا پیش بینی و یابه منظور تجزیه و تحلیل روابط برخی متغیرها صورت می گیرد. پیمایش توصیفی به توصیف پدیده ای خاص در محیطی معیین می پردازد که برای آزمون نظرها و یا پاسخگویی به پرسش های پژوهش به کار می رود و شامل توصیف و نتیجه گیری است (کومار کریشان،1374، صص 47 – 49) .
3 -3 ) مراحل انجام تحقیق
هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی اتخاذ کند تا او را هر چه سریعتر، دقیق تر، آسان تر در دستیابی به پرسش های تحقیق یاری نماید. این تحقیق به صورت کتابخانه ای و میدانی انجام گرفته، و با انجام مراحل زیر به فرضیات تحقیق پاسخ داده شده است:
1) بررسی تحقیقات مشابه
2) مطالعه علمی پیرامون موضوع با استفاده از کتب و مقالات فارسی و لاتین
3) تعیین روش تحقیق و تعیین اندازه نمونه
4) تهیه و تنظیم پرسشنامه براساس ادبیات موضوع
5) جمع آوری اطلاعات
6) تجزیه و تحلیل داده های آماری
7) نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات لازم

3-4) روش های جمع آوری اطلاعات
هر پدیده از نظر کمی و کیفی ویژگی هایی دارد که آگاهی در مورد این ویژگی ها، به ماهیت و نحوه دستیابی به آنها وابسته است. این پدیده ها به عنوان متغییر در طول زمان دچار دگرگونی و تحول می گردند. هدف هر تحقیقی اعم از توصیفی یا تبیینی دستیابی به اطلاعات درمورد این تغییرات است. یافتن پاسخ و راه حل برای مسأله انتخاب شده در هر تحقیق، مستلزم دست یافتن به داده هایی است که از طریق آنها بتوان فرضیه هایی که به عنوان پاسخ های احتمالی و موقتی برای مسأله تحقیق مطرح شده اند را آزمون کرد.
ابزارهایی گوناگون برای گردآوری داده ها وجود دارد، که به وسیله آن ها می توان داده های مورد نیاز را جمع آوری و ثبت نمود. در این بین می توان به مواری نظیر پرسش نامه، مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک اشاره کرد(خاکی ،1378، ص 159) .
محقق برای بدست آوردن داده های مورد نیاز متناسب با آن استفاده کند و سپس از آن با تحلیل، پردازش و تبدیل آنها به اطلاعات به آزمون فرضیه بپردازد.
ابزارهای عمده در تحقیق حاظر برای جمع آوری داده ها، مطالعات کتابخانه ای و پرسش نامه بوده است.
3-4-1) مطالعات کتابخانه ای:
برای تعریف مسأله و بررسی سوابق تحقیق شده آن، هر محققی قبل از شروع تحقیق و هنگامی که به موضوع ویژه ای برای تحقیق علاقه مند می شود، ناگزیر مراجعه به کتابخانه خواهد بود. با مطالعه کتاب ها، مقاله ها و تحقیقات دیگران که در حوزه موضوع مورد علاقه او می باشد، محقق می تواند موضوع تحقیق خود را بیشتر بشناسد، ابعاد آن را ببیند وهدف یا اهداف خود را خالص تر و رساتر سازد. یک تحقیق علمی حتی به صورت پایان نامه فعلی مشتمل بر سابقه تحقیق دارد که در آن محقق به روش و به اختصار آن چه را که درباره موضوع تحقیق او تا زمان حال وجود دارد، با توجه به تعداد، محتوی و حجم منابع موجود به گونه ای مناسب انتخاب می کند (نادری،ص 197) .
در پژوهش حاضر جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع فارسی و لاتین کتابخانه ای، مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات اینترنت استفاده شده است.
بدین صورت که پژوهشگر سعی نموده است با مراجعه به کتابخانه دانشگاه ها و مراکز اطلاع رسانی و جستجو در بانک های اطلاعاتی داخلی و خارجی از آخرین دستاوردهای مطالعات و تحقیقات انجام شده در دسترس داخل و خارج از کشور استفاده نماید.
3-4-2) پرسش نامه:
پرسش نامه یکی از ابزارهای رایج در تحقیقات و روش مستقیم برای کسب داده های تحقیق است.
پرسش نامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزارهای جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارت است از مجموعه ای از پرسش هدف مدار، که با بهره گیری از مقیاسهای گوناگون، نظر، دیدگاه و بینش یکفرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد(خاکی ،1378، ص 242) .
نحوه تهیه و تدوین و طراحی پرسش نامه یک علم مشخص نیست، بلکه دقیقأ یک هنر است و بنابراین یک اثر هنری، هیچ روش مشخصی جهت طراحی نمودن اجزای مختلف درون خود ندارد. در واقع طراحی نمودن یک پرسش نامه خوب، بیشتر طراحی دقیق پرسش های خوب و کامل را در برمی گیرد.
در تحقیق حاضر، بخش عمدهای از داده ها از طریق پرسش نامه بدست آمده است. بدین منظور بعد از مطالعه کتابخانه ای، بر مبنای مبانی نظری، پرسشنامه ای با همکاری اساتید راهنما و مشاور تنظیم گردید.
پرسشنامه مذکور شامل 3 بخش می باشد. بخش اول پرسشنامه شامل توضیح مختصری ازپرسشنامه و نحوه تکمیل آن جهت ایجاد وضوح بیشتر پاسخ دهندگان می باشد. بخش دوم پرسشنامه شامل اطلاعات شخصی جنسیت ، سطح تحصیلات،سمت سازمانی وسنوات پاسخ دهندگان می باشد. بخش سوم پرسشنامه شامل 26 سوال میباشد که در قالب 5 مؤلفه اصلی (متغییر مستقل) پژوهش مطرح شده اند. جدول زیر این عوامل و تعداد سوالات و شماره سوالات هریک از آنها را نشان می دهد.

جدول3-1عوامل و تعداد سوالات پرسشنامه
عوامل مطرح شده
تعداد سوال
شماره سوالات پرسش نامه
خصوصی سازی
4
1 الی 4
حمایت از رسانه های گروهی
4
5 الی8
شفاف سازی قوانین و مقررات
5
9 الی 13
تقویت نهادهای نظارتی
9
14 الی 22
بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان
4
23 الی 26
(منبع پرسشنامه :منصوری،1391)
سوالات پرسش نامه با توجه به مقیاس 5 گزینه ای لیکرت (شامل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد فساد اداری، اجرای برنامه، کشورهای اسلامی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد پرسش نامه، قابلیت اعتماد، مدل مفهومی