پایان نامه ارشد رایگان درمورد واژه نامه، تلفن همراه، کتابداران

دانلود پایان نامه ارشد

ميدهد آنان شناختي کمتري نسبت به اينگونه کتابها ندارند.

نمودار شماره 4-24. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه: دارا بودن بخش نمايه در کنار متن اصلي
نمودار4-24. نشان دهنده پاسخ شماره 21 پرسشنامه دانشجويان است. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان دانشجو را به گويه فوق نشان ميدهد. بهعبارت ديگر 305 نفر معادل 81.33 درصد متوسط به بالا را انتخاب کردهاند. نتايج نشان ميدهد دانشجويان براي انتخاب کتاب الکترونيکي دارا بودن بخش نمايه در کنار متن اصلي را بهعنوان معيار مهم در انتخاب کتاب الکترونيکي در نظر دارند. تعداد 70 نفر معادل 18.67 درصد گزينه کم را انتخاب کردهاند و اين نشان ميدهد آنان تمايل کمتري نسبت به اينگونه کتابها دارند.

نمودار شماره 4-25. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه: فصل بندي متن کتاب (در فهرست مندرجات و متن اصلي) به منظور سهولت آگاهي از محتواي موضوعي کتاب
نمودار4-25. نشان دهنده پاسخ شماره 22 پرسشنامه دانشجويان است. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان دانشجو را به گويه فوق نشان ميدهد. بهعبارت ديگر تعداد 349 نفر معادل 93.06 درصد متوسط به بالا را انتخاب کردهاند. نتايج نشان ميدهد دانشجويان براي انتخاب کتاب الکترونيکي فصل بندي متن کتاب (در فهرست مندرجات و متن اصلي) به منظور سهولت آگاهي از محتواي موضوعي کتاب را بهعنوان معيار مهم در انتخاب کتاب الکترونيکي در نظر دارند. تعداد 26 نفر معادل 6.94 درصد گزينه کم را انتخاب کردهاند و اين نشان ميدهد آنان تمايل کمتري نسبت به اينگونه کتابها دارند.

نمودار شماره 4-26. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه:وجود کليد واژههاي اصلي ( در هر فصل يا هر صفحه)
نمودار 4-26. نشان دهنده پاسخ شماره 23 پرسشنامه دانشجويان است. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان دانشجو را به گويه فوق نشان ميدهد. بهعبارت ديگر تعداد 342 نفر معادل 91.2 درصد متوسط به بالا را انتخاب کردهاند. نتايج نشان ميدهد دانشجويان براي انتخاب کتاب الکترونيکي وجود کليد واژههاي اصلي ( در هر فصل يا هر صفحه) کتاب را بهعنوان معيار مهم در انتخاب کتاب الکترونيکي در نظر دارند. تعداد 33 نفر معادل 8.8 درصد گزينه کم را انتخاب کردهاند و اين نشان ميدهد آنان تمايل کمتري نسبت به اينگونه کتابها دارند.

نمودار شماره 4-27. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه: آگاهي تعداد صفحات خوانده شده صفحات باقي مانده از کتابهاي الکترونيکي
نمودار 4-27. نشان دهنده پاسخ شماره24 پرسشنامه دانشجويان است. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان دانشجو را به گويه فوق نشان ميدهد. بهعبارت ديگرتعداد 313 نفر معادل 83.46 درصد متوسط به بالا را نتخاب کردهاند. نتايج نشان ميدهد دانشجويان براي انتخاب کتاب الکترونيکي آگاهي تعداد صفحات خوانده شده صفحات باقي مانده از کتابهاي الکترونيکي کتاب را بهعنوان معيار مهم در انتخاب کتاب الکترونيکي در نظر دارند. تعداد 62 نفر معادل 16.54 درصد گزينه کم را انتخاب کردهاند و اين نشان ميدهد آنان تمايل کمتري نسبت به اينگونه کتابها دارند.

نمودار شماره 4-28. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه: استفاده از سر فصلها يا سرعنوانهاي شمارهدار
نمودار 4-28. نشان دهنده پاسخ شماره 25 پرسشنامه دانشجويان است. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان دانشجو را به گويه فوق نشان ميدهد. بهعبارت ديگر تعداد 335 نفر معادل 89.34 درصد متوسط به بالا را انتخاب کردهاند. نتايج نشان ميدهد دانشجويان براي انتخاب کتاب الکترونيکي استفاده از سر فصلها يا سرعنوانهاي شمارهدار کتاب را بهعنوان معيار مهم در انتخاب کتاب الکترونيکي در نظر دارند. تعداد 40 معادل 10.66 درصد گزينه کم را انتخاب کردهاند و اين نشان ميدهد آنان تمايل کمتري نسبت به اينگونه کتابها دارند.

نمودار شماره 4-29. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه: وجود واژه نامه به منظور توضيح کلمات در همان صفحه (با کليک روي کلمه)،
نمودار 4-29. نشان دهنده پاسخ شماره 26 پرسشنامه دانشجويان است. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان دانشجو را به گويه فوق نشان ميدهد. بهعبارت ديگرتعداد 331 نفر معادل 88.26 درصد متوسط به بالا را انتخاب کردهاند. نتايج نشان ميدهد دانشجويان براي انتخاب کتاب الکترونيکي وجود واژه نامه بهمنظور توضيح کلمات در همان صفحه (با کليک روي کلمه)، کتاب را بهعنوان معيار مهم در انتخاب کتاب الکترونيکي در نظر دارند. تعداد 44 نفر معادل 11.74 درصد گزينه کم را انتخاب کردهاند و اين نشان ميدهد آنان تمايل کمتري نسبت به اينگونه کتابها دارند.

نمودار شماره 4-30. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه: متناسب بودن هزينه کتاب با توجه به ويژگيها درمقابل کتاب چاپي
نمودار4-30. نشان دهنده پاسخ شماره 27 پرسشنامه دانشجويان است. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان دانشجو را به گويه فوق نشان ميدهد. بهعبارت ديگر 339 مفر معادل 90.3 درصد متوسط به بالا را انتخاب کردهاند. نتايج نشان ميدهد دانشجويان براي انتخاب کتاب الکترونيکي متناسب بودن هزينه کتاب با توجه به ويژگيها درمقابل کتاب چاپي کتاب را بهعنوان معيار مهم در انتخاب کتاب الکترونيکي در نظر دارند. تعداد 36 معادل 9.7 درصد گزينه کم را انتخاب کردهاند و اين نشان ميدهد آنان تمايل کمتري نسبت به اينگونه کتابها دارند.

نمودار شماره 4-31. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه: هزينه اشتراک سرويس ارائه دهنده کتاب الکترونيکي
نمودار 4-31. نشان دهنده پاسخ شماره 28 پرسشنامه دانشجويان است. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان دانشجو را به گويه فوق نشان ميدهد. بهعبارت ديگر319 نفر معادل 85.07 درصد متوسط به بالا را انتخاب کردهاند. نتايج نشان ميدهد دانشجويان براي انتخاب کتاب الکترونيکي هزينه اشتراک سرويس ارائه دهنده کتاب الکترونيکي کتاب را بهعنوان معيار مهم در انتخاب کتاب الکترونيکي در نظر دارند. تعداد 56 نفر معادل 14.93 درصد گزينه کم را انتخاب کردهاند و اين نشان ميدهد آنان تمايل کمتري نسبت به اينگونه کتابها دارند.

نمودار شماره 4-32. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه: استفاده از کتاب الکترونيکي بر تلفن همراه به منظور افزايش دسترس پذيري
نمودار 4-32. نشان دهنده پاسخ شماره29 پرسشنامه دانشجويان است. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان دانشجو را به گويه فوق نشان ميدهد. بهعبارت ديگر 298 نفر معادل 79.48 درصد متوسط به بالا را انتخاب کردهاند. نتايج نشان ميدهد دانشجويان براي انتخاب کتاب الکترونيکي استفاده از کتاب الکترونيکي بر تلفن همراه به منظور افزايش دسترس پذيري کتاب را بهعنوان معيار مهم در انتخاب کتاب الکترونيکي در نظر دارند. تعداد 77 معادل 22.52 درصد گزينه کم را انتخاب کردهاند و اين نشان ميدهد آنان تمايل کمتري نسبت به اينگونه کتابها دارند.

نمودار شماره 4-33. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه: امکان دسترسي همزمان به چندين کتاب الکترونيکي
نمودار 4-33. نشان دهنده پاسخ 30 پرسشنامه دانشجويان است. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان دانشجو را به گويه فوق نشان ميدهد. بهعبارت ديگر 330 نفر معادل 88 درصد متوسط به بالا را انتخاب کردهاند. نتايج نشان ميدهد دانشجويان براي انتخاب کتاب الکترونيکي امکان دسترسي همزمان به چندين کتاب الکترونيکي کتاب را بهعنوان معيار مهم در انتخاب کتاب الکترونيکي در نظر دارند. تعداد 45 نفر معادل 12 درصد گزينه کم را انتخاب کردهاند و اين نشان ميدهد آنان تمايل کمتري نسبت به اينگونه کتابها دارند.

4-3. توصيف اطلاعات پرسشنامه کتابداران

نمودار شماره 4-34. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان در مورد ميزان تخصص
نمودار فوق توزيع فراواني و درصد پاسخگويان کتابدار را در مورد ميزان تخصص نشان ميدهد. به عبارت ديگر 36 نفر معادل90 درصد متخصص و 4 نفر معادل 10 درصد نيمه متخصص هستند.

نمودار شماره 4-35. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان در مورد رشته تحصيلي
نمودار فوق توزيع فراواني و درصد پاسخگويان کتابدار را به تفکيک رشته تحصيلي را نشان ميدهد.
بهعبارت ديگر 38 نفر معادل95 درصد کتابداري و 2 نفر معادل 5 درصد غير کتابداري هستند.

نمودار شماره 4-36. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان در مورد مدرک تحصيلي

نمودار فوق توزيع فراواني و درصد پاسخگويان کتابدار را به تفکيک مدرک تحصيلي را نشان ميدهد. بهعبارت ديگر 35 نفر معادل87.5 درصد کارشناسي و 5 نفر معادل 12.5 درصد کارشناسي ارشد تشکيل ميدهند.

نمودار شماره 4-37. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان در مورد متغير جنس

نمودار فوق توزيع فراواني و درصد پاسخگويان کتابدار را به تفکيک جنس نشان ميدهد. بهعبارت ديگر 30 نفر معادل75 درصد را زنان و 10 نفر معادل 25 درصد را مردان تشکيل ميدهند.

نمودار شماره 4-38. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان در مورد ميزان استفاده از کتاب الکترونيکي

نمودار فوق توزيع فراواني و درصد پاسخگويان کتابدار را به تفکيک ميزان استفاده از کتاب الکترونيکي را نشان ميدهد. بهعبارت ديگر 28 نفر معادل70 درصد تا 30 دقيقه در روز استفاده ميکنند. 9 نفر معادل 22.5 درصد بين 30 تا 60 دقيقه،2 نفر معادل5 درصد بين 60 تا 90 دقيقه و 1 نفر معادل 2.5 درصد بالاي 90 دقيقه استفاده ميکنند.

نمودار شماره 4-39. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه: وجود فهرستي از کتابهاي الکترونيکي به همراه قابليتها
نمودار4-39 نشان دهنده پاسخ 1 پرسشنامه کتابدار است. تعداد 36 نفر معادل 90 درصد جامعه مورد مطالعه در حد متوسط و بالاتر از آن داراي فهرست كتابهاي الكترونيكي به همراه قابليت مورد نياز هستند. نتايج نشان ميدهد كه اكثر كتابداران وجود فهرستي از کتابهاي الکترونيکي به همراه قابليتها را بهعنوان معيار مهم در ارزيابي و انتخاب کتاب الکترونيکي ميدانند و آن تعداد 4 نفر معادل 10 درصد که پاسخ کم را انتخاب کردهاند، شناختي نسبت به کتابهاي الکترونيکي ندارند و يا استفاده نكردهاند.

نمودار شماره 4-40. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه: هزينه تجهيزات مورد نياز بهمنظور مطالعه
نمودار 4-40 نشان دهنده پاسخ 2 پرسشنامه کتابدار است، تعداد 36 نفر معادل 90 درصد جامعه مورد مطالعه در حد متوسط و بالاتر از آن هزينه تجهيزات بهمنظور مطالعه کتاب الکترونيکي را ضروري ميدانند. نتايج نشان ميدهد كه اكثر كتابداران وجود هزينه تجهيزات مورد نياز بهمنظور مطالعه را به عنوان معيار مهم در ارزيابي و انتخاب کتاب الکترونيکي ميدانند و آن تعداد 4 نفر معادل 10 درصد که پاسخ کم را انتخاب کردهاند، شناختي نسبت به کتابهاي الکترونيکي ندارند و يا استفاده نكردهاند.

نمودار شماره 4-41. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه: تحويل فوري کتابهاي الکترونيکي خريداري شده به کتابخانه
نمودار 4-41. نشان دهنده پاسخ 3 پرسشنامه کتابدار است، تعداد 37 نفر معادل 5/92 درصد جامعه مورد مطالعه در حد متوسط و بالاتر از آن تحويل فوري کتاب الکترونيکي را ضروري ميدانند. نتايج نشان ميدهد كه اكثر كتابداران وجود تحويل فوري کتابهاي الکترونيکي خريداري شده به کتابخانه را بهعنوان معيار مهم در ارزيابي و انتخاب کتاب الکترونيکي ميدانند و آن تعداد 3 نفر معادل 5/7 درصد که پاسخ کم را انتخاب کردهاند، شناختي نسبت به کتابهاي الکترونيکي ندارند و يا استفاده نكردهاند.

نمودار شماره 4-42. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به گويه: انطباق با تجهيزات کتابخانه
نمودار 4-42 نشان دهنده پاسخ 4 پرسشنامه کتابدار است. تعداد 40 نفر معادل 100 درصد جامعه مورد مطالعه در حد متوسط و بالاتر از آن منطبق بودن با تجهيزات کتابخانه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد کتابداران، ابزار پژوهش، طرح پژوهش Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد کتابداران