پایان نامه ارشد رایگان درمورد هوش سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی، دانشگاه شیراز

دانلود پایان نامه ارشد

و 133، 127-132.
مختاریپور، مرضیه و ایرج کاظمی(1389)”بررسی و مقایسه بین هوش سازمانی با هوش اخلاقی مدیران آموزشی و غیرآموزشی دانشگاههای دولتی اصفهان”، نامه آموزش عالی، شماره 12، 35-51.
مطهری، مرتضی(1370)”تعلیم و تربیت در اسلام”، تهران، انتشارات صدرا.
معیدفر، سعید(1378)”بررسی میزان اخلاق‬کار و عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر آن در واحدهای تولید صنعتی استان تهران”، تهران، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
معیدفر، سعید (1382)”اخلاق‬کار و عوامل مؤثر بر آن در میان کارکنان ادارات دولتی”، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 23، 321- 341.
معیدفر، سعید(1386)”اخلاق کار به عنوان یک مسئله اجتماعی”، ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال دوم، شماره 14، 6-18.
معیدفر، سعید(1380)”فرهنگ و اخلاقکار در ایران (نگرش به کار در متون دینی ایران پیش و پس از دوره اسلامی)”، کار و جامعه، شماره 42، 35-40.
مقیمی، محمد(1384)”رفتار شهروندی سازمانی از تئوری تا عمل”، فرهنگ مدیریت، شماره 11، 19-48.
ملک‬شاهی، علی‬رضا؛ پری‬ناز بنی‬سی(1389)”بررسی رابطه‬ی بین مؤلفه‬های هوش سازمانی با سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن”، علوم تربیتی، شماره 11، 131-142.
منتقمی، فروغ مصطفی(1389)”درآمدی بر اخلاق کسب و کار و تبلیغات در تجارت الکترونیک از منظر حمایت از حقوق مصرفکنندگان”، بررسیهای بازرگانی، شماره 40، 21-39.
موسوی، حسین؛ طالبزادهنوبریان، محسن و غلامرضا شمسمورکانی(1390)”بررسی رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان دبیرستانهای شهرستان زنجان”، فصلنامه روانشناسی تربیتی، شماره 22، 65-94.
مهدیه، امید و علیاکبر سنگری(1387)”شناخت علل بروز رفتارهای غیراخلاقی در محیط کار”، فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، شماره 5، 79-105.
مهربانسرآسیاب، زینب(1390)”تأثیر کیفیت زندگی شغلی و معناداری کار بر اخلاقکاری (مطالعه موردی: شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو در استان فارس)”، پایاننامه کارشناسیارشد، رشته مدیریت صنعتی، دانشگاه شیراز.
میرموسوی، فرید(1390)”ارتقای اخلاقکار، شرط توسعه و پیشرفت”،روزنامه جام جم، شماره 3173، 1-20.
واثقی، قاسم(1380)”درس‬هایی از اخلاق مدیریت”، تهران، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی.
واثقی، قاسم(1384)”اخلاق مدیریت”، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم.
وارنوک،مری(1380)”فلسفهی اخلاق در قرن بیستم”،ترجمهی فنایی، قم، بوستان کتاب.
ویلیامز، برنارد(1382)”نظریههای اخلاقی”، ترجمهی ابراهیم دیانتینسب، فلسفه، کلام و اخلاق، شماره 3، 12-15.
هسمر، ال تی(1382)”اخلاق در مدیریت”،ترجمهی محمد اعرابی و داود ایزدی، تهران، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.

ب) منابع غیرفارسی
Albrechet, Karl (2003), “Organizational Intelligence survey”, Australian Institute of Management, available at:
(www.KarlAlbrecht.com).
Albrechet, Karl (2003),”Organizational Intelligence & knowledge management: thinking outside the silos”, 1-17, available at: (www.KarlAlbrecht.com).
Bakhshian A.; Hamidi F., Ezati M. (2011), “Relationship between Organizational Intelligence and Entrepreneurship among University Educational Managers”, the Journal of Mathematics and Computer Science, V. 3, No.4, 413 – 421.
Batemun, T. S. & Organ, D. W. (1983), “Job Satisfaction and the Good Soldier; the Relationship between Affect and Employee Citizenship”, Academy of Management Journal, V.26, 587-595.
Berit, groven (2010), “Professional Ethics as a Part of Professional Competence of Supporting Professions”, Book of proceedings of the international scientific conference of the international project NIL-II-022-d, 22-23rd, 41-47.
Bolino, M. C., & Turnley, W. H. (2003), “Going the Extra Mile: Cultivating and Managing Employee Citizenship Behavior”, Academy of Management Executive, V.17, N.3, 60–71.
Borba M. (2001), “The Step-by-Step Plan to Building Moral Intelligence”, Available at:
http://www.parentingbookmark.com/pages/7virtues.htm
Božović, Jelena (2007), “Business Ethics in Banking”, Economics and Organization, V. 4, N. 2, 173 – 182.
Bukhari, Zirgham ullah and Ali, Umair (2009), “Relationship between Organizational Citizenship Behavior & Counterproductive Work Behavior in The Geographical Context of Pakistan”, International Journal of Business and Management, V. 4, N. 1, 85-92.
Cardy, R L. and Selvarajan, T. (2006), “Assessing ethical behavior: the impact of outcomes on judgment bias”, Journal of Managerial Psychology, V. 21, N. 1, 52 – 72.
Castro, C. B., Armario, E. M., and Ruiz, D. M. (2004), “The Influence of Employee Organizational Citizenship Behavior on Customer Loyalty”, International Journal of Service Industry Management, V. 15(1), 27-53.
Conaock .M and Johns .L (1998), “TQM and its Humanistic orientation towards Organizational Analysis”, The TQM magazine, N. 10(4), 26-31.
Cooper AK, Ittmann HW, Stylianides T & Schmitz PMU (2009), “Ethical Issues in Tracking Cellular Telephones at an Event”, Omega 37, 1063-1072.
De George, Richard T. (2005), “A History of Business”, from the website of the Markkula Center for Applied Ethics, available at:
(http://www.scu.edu/ethics/practicing/focusareas/business/conference/presentations/business-ethics-history.html)
Diggins, C. (2004), “Emotional Intelligence: The Key to Effective Performance and to Staying Ahead of the Pack at Times of Organizational Change”, Human Resource Management International Digest, V. 12, N. 1, 5-33.
Einer, A (2010), “Organizational Ethics – Through Mutual Discourse towards Mutual Solution”, Book of proceedings of the international scientific conference of the international project NIL-II-022-d, 22-23rd, 7-13.
Emmons, R. A. (2000), “Is Spirituality Intelligence? Motivation, Cognition, and the Psychology of Ultimate Concern”, the International Journal for the Psychology of Religion, V. 10(1), 3-26.
Ercetin, S; Cetin, B and Potas N (2007), “Multi-Dimensional Organizational Intelligence Scale (Muldimorins)”, World Applied Sciences Journal, N. 2, 151-157.
Fassin, Yvas; Rossem, Annick Van and Marc Buelens (2011), “Small-Business Owner-Managers’ Perceptions of Business Ethics and CSR-Related Concepts”, Journal of Business Ethics, N. 98, 425-453.
Fouts, Susan Fowler. (2004), “Differences in Work Ethic among Jobseekers Grouped by Employment Status and Age and Gender”, A dissertation submitted to the Graduate Faculty of North Carolina State University in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor of Education, North Carolina State University.
Ghalambaz, Soodabeh and Ghalambaz, Sepideh (2012), “Investigating the Relationship between Ethics Values and Organizational Commitment among Telecommunication Managers in Isfahan Province”, International Journal of Multidisciplinary Sciences and Engineering, V. 3, N. 7, 38-41.
Ghahremani, Jafar and Nader GholiGhourchian (2012), “Investigating Effective Factors on the Teacher’s Work Ethics of Three Educational Levels to Represent a Model”, American Journal of Scientific Research, N. 54, 101-110.
Halal .William E (2006), “Organizational Intelligence: What is it and How can manager Use it?” available at: www.strategy-bussiness.com
Hershey H. Friedman, Joshua Fogel & Linda Weiser Friedman (2005), “Student Perceptions of the Ethics of Professors”, Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies, V.10, N.2, 10-15.
James F. Keenan (2011), “the lack of professional ethics in the academy”, Louvain studies 35, 98-116.
Jung, Younghan (2009), “An Approach to Organizational Intelligence Management (A Framework for Analyzing Organizational Intelligence Within the Construction Process)”, PhD Thesis, Environmental Design and Planning, the Virginia Polytechnic Institute and State University.
Kennedy, Sheila s and malatesta, Deanna (2010), “Safeguarding the Public Trust: Can Administrative Ethics Be Taught?”, National Association of Schools of Public Affairs and Administration, V. 16, N. 2, 161-180.
Kum-Lung, Choe and Teck-Chai, Lau (2010), “Attitude towards Business Ethics: Examining the Influence of Religiosity, Gender and Education Levels, International Journal of Marketing Studies, V. 2, N. 1, 225-232.
Lefter. V. & Prejmerean. M & Vasilache. S (2008), “The Dimension of Organizational Intelligence Romanian Companies-A human capital perspective”, Theoretical and Applied Economics journal, N.527, 39-52.
Mailler, Emma (2006), “For love or money? Perceptions and Conceptions of the work ethic held by a group of preserves teachers in Queensland”, a thesis submitted in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, school of Brisbane, Australia.
Maleki, Rasoul; Bahrololoum, Hasan and Hasani, Ali (2012), “The Relationship between Organizational Intelligence and Organizational Citizenship Behavior in Sport Organizations (Case Study: Sport and Youth Administration of Golestan Province)”, International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, V. 1, N. 4, 67-76.
Marjani A B. and Soheilipour M (2012), “The Relationship between Organizational Intelligence and Staff Performance Based on the Model of Karl Albrecht (The case of Iran Branch, China National Petroleum Company)”, International Journal of Business and Social Science, V. 3, N. 4, 152-158.
Murtezan Ismaili, Dëshira Imeri, Merxhivan Ismaili, Mentor Hamiti (2011), “Perceptions of ethics at education in university level”, Proscenia Social and Behavioral Sciences 15, 1125-1129.
Organ, D W (1997), “Organizational Citizenship Behavior: it is Construct clean-up Time”, Human Performance, 10(2), 85-97.
Petty, Gregory C. & Hill, Roger B. (1995), “A New Look at Selected Employability Skills: A Factor Analysis of the Occupational Work Ethic”, Journal of Vocational Education Research, V. 20, N. 4, 59-73.
Petty, Gregory C. (1995), “Occupational Work Ethic Inventory”, available at: http://workethic.coe.uga.edu/cgi-bin/new
Podsakoff, P.M., MacKenzie, S.B., Paine, J.B. & Bachrach, D.G. (2000), “Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future Research”, Journal of Management. V.26, N. 51, 513-563.
Porter G (2010), “Work Ethic and Ethical Work: Distortions in the American Dream”, Journal of Business Ethics, N. 96, 535-550.
Prejnerean M, Vasilache S. (2007), “A universities Organizational

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره دیوان عدالت اداری، قانون کار، حقوق خصوصی، آموزش و پرورش Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دانشگاه شیراز، رفتار شهروندی، هوش سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی