پایان نامه ارشد رایگان درمورد هوش سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی، دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

سازمانها افزایش داد و چه راهکارهایی در بهبود آن مؤثر است. همچنین مسئله ترویج مبانی هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی عملاً در یک صنعت چه تأثیرات و تحولاتی را به وجود میآورد امری است که ذهن مدیران به آن معطوف میباشد به عبارتی این سؤال مطرح میشود که آیا ایجاد این گونه خصوصیات در کارکنان در واقع برای اهداف سازمان اعم از اهداف مادی و غیرمادی نقش یک تسهیل و تسریعکننده را دارد؟
علاوه بر این با توجه به تفاوتهای فرهنگی در جوامع مختلف آیا تا چه اندازه نتایج بدست آمده قابلیت تعمیم دارد؟

منابع و مآخذ
الف) منابع فارسي
آذر، عادل؛ ربیعه، مسعود و فاطمه قیطاسی(1387)”اخلاق در علم مدیریت”، اخلاق در علوم و فناوری، شماره 1و2، 1-10.
ابراهیمزاده، مظاهر(1390)”رفتار شهروندی سازمانی کارکنان”، بانک سپه، شماره 121، 22-32.
احمدی، سیروس(1391)”بررسی فرهنگ کار و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن”، جامعه شناسی کاربردی، شماره 46(2)، 21-40.
اسدی،منصور؛ علی‬رضا کریمی(1387)”روابط انسانی”، ماهنامه نفت، شماره 28، 12.
الوانی، مهدی؛ حسن‬پور، اکبر و علی داوری(1389)”تحلیل اخلاق سازمانی کارکنان با استفاده از الگوی دایره اخلاق”، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال پنجم، شماره‬های 3و4، 25-34.
الوانی، مهدی؛ دیوانداری، علی؛ مجتبویدلوئی، آذرمیدخت و مجتبی کیانی(1388)”مطالعه اخلاق سازمانی کارکنان بانک ملت با استفاده از الگوی دایره اخلاق”، كنفرانس پنجم منابع انساني، 405-426.
الهیان، علی؛ محمدابراهیم زواری(1388)”هوش سازمانی؛ خاستگاه هوش کسب و کار”، تدبیر، شماره 208، 49-52.
امیرکبیری، علی‬رضا؛ سهیلا داروئیان(1390)”برداشت‬های اخلاق حرفه‬ای مدیران در کسب و کارهای کوچک و متوسط”، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، شماره 1، 84-93.
امینیفسخودی،عباس(1387)”پویایی اخلاق تجاری: تابعی از فرهنگ و زمان (نمونهها و الگوها)”،فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال سوم، شمارههای 3و4، 97- 105.
انصاری، محمداسماعیل(1389)”مشارکت انسانی”، نشریه فرهنگ عمومی و وفاق اجتماعی، شماره 24، 26-29.
انصاری، محمداسماعیل؛ استادی، حسین و مریم خلیفه سلطانی(1389)”بررسی عوامل مؤثر بر افزایش رفتار شهروندی سازمانی”، همایش ملی چالشهای مدیریت و رهبری در سازمان‬های ایرانی، 1-19.
باباصفری‬رنانی، محبوبه (1389)”بررسی اخلاق حرفه‬ای اساتید دانشگاه شیراز از دیدگاه دانشجویان کارشناسیارشد”، پایان‬نامه کارشناسیارشد، رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه شیراز.
باقی، مجتبی و علیرضا شیروانی(1391)”تحلیلی بر نقش ابعاد هوش سازمانی در افزایش سطح عملکرد کارکنان در شرکت توزیع برق استان اصفهان”، کنفرانس منطقهای سیرد، 1-5.
برادبری، تراویس و جین گریوز(1388)”هوش هیجانی (مهارتها و آزمونها)”، ترجمه: مهدی گنجی، تهران، نشر ساوالان.
بشیر، حسن؛ محمدرضا هراتی‬نیک(1390)”الگو مفهومی ارزیابی فرهنگی- اخلاقی راه‬حل‬های فناوری اطلاعات”، اخلاق در علوم و فناوری، شماره 1، 25-34.
بهرامی‬نژاد، زهرا؛ رستم پوررشیدی(1390)”سازمان باهوش؛ گشودن پنجره در امتداد افق یادگیری فراگیر”، توسعه مدیریت، شماره 90، 17-22.
بهشتی‬فر، ملیکه؛ محمود نکوئی‬مقدم(1389)”رابطه رفتار اخلاقی مدیران با رضایت شغلی کارکنان”، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال پنجم، شماره 1و2، 67-79.
بیک‬زاده، جعفر؛ علائی، محمدباقر و کریم اسگندری(1389)”بررسی رابطه هوش سازمانی مدیران با عملکرد آنان در سازمان‬های دولتی استان آذربایجان‬شرقی”، پژوهش‬های مدیریت، شماره 8، 143-163.
پوریوسفی، حمید؛ فتحی، سروش و محمدعلی پوریوسفی(1391)”بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ کار در بین کارگران زن بخش صنعت”، فصلنامه جامعهشناسی زنان، شماره 1، 135-152.
تسلیمی، محمدسعید؛ قلیپور، آرین؛ وردینژاد، فریدون و میترا منآلآقا(1388)”ارائه راهکارهایی برای ارتقاء هوش فرهنگی مدیران دولتی در امور بینالمللی”، پژوهشهای مدیریت، سال 2، 29-57.
توسلی، غلام‬عباس؛ مریم نجارنهاوندی(1387)”مطالعه اخلاق کار با تأکید بر جنسیت”، پژوهش زنان، دوره 6، شماره 3، 39-48.
تولایی، روح‬الله(1388)”عوامل تأثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان”، ماهنامه توسعه انسانی پلیس، شماره 25، 14-18.
توماس، دیوید و کر اینکسون(1387)”هوش فرهنگی: مهارتهای انسانی برای کسب و کارهای تجاری”، ترجمه: میرسپاسی و همکاران، تهران: میثاق همکاران.
جعفری، پریوش؛ علی‬رضا فقیهی(1388)”میزان مؤلفه‬های هوش سازمانی در سازمان پژوهش و برنامه‬ریزی آموزشی”، دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره 23، 45-66.
جمالزاده، محمد؛ غلامی، یونس و محمدحسن سیف(1388)”بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان و اعضای هیأت علمی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه الگویی جهت ارتقاء یادگیری سازمانی”، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، شماره 2، 63-86.
حافظنیا، محمدرضا(1386)”مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی”،تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
حمیدیه، بهزاد(1381)”اخلاق حرفه‬ای”، رسالت، 8.
خانی‬جزنی،جمال(1387)”اخلاق کار و وجدان کاری”، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال سوم، شماره 3و4، 91-96.
خسروی، آرش(1389)”ضرورت بکارگیری هوش سازمانی در سازمان‬ها”، مرکز تحقیقات علوم اسلامی، 1-10.
دادگر، یداله(1385)”اخلاق بازرگانی (وکسب و کار) از منظر اقتصاد و اقتصاد اسلامی”، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 38، 87-120.
دفت، ریچاردال(1385)”تئوری و طراحی سازمان”، جلد دوم، تهران، انتشارات دفتر پژوهش‬های فرهنگی.
ربیعی، اکبر(1387)”دلبستگی شغلی”، نشریه رشد، جلد 2، 14.
رونقی، محمدحسین و کامران فیضی(1390)”ارائه الگوی اخلاقکاری کارکنان بانکهای خصوصی ایران”، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، شماره 2، 40-46.
زارع، حمید(1383)”نقش رفتار شهروندی سازمانی در عملکرد سازمان”، فرهنگ مدیریت، شماره 6، 151-169.
زارعخلیلی، مجتبی؛ چوپانی، حیدر و علیاصغر حیات(1389)”هوش سازمانی؛ ضرورت، زیرساختها و پیامدها”، اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار، 1-10.
زهرایی، محمد؛ سعید رجاییپور(1390)”بررسی رابطه میان هوش و سلامت سازمانی در دانشگاههای شهر اصفهان در سال تحصیلی 89-1388″، فصلنامه علمی – پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، شماره 2، 155-174.
ساجدی، اکبر و علی نعمتی(1391)”تبلیغات بازرگانی در بستر اخلاق حرفهای”، پژوهشنامه اخلاق، شماره 15، 57-76.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و الهه حجازی(1388)”روش‬های تحقیق در علوم رفتاری”، چاپ هجدهم، تهران، نشر آگاه.
سلاجقه، سنجر؛ فاطمه سیستانی‬خنامان(1389)”بررسی رابطه میان اخلاق‬کار و کیفیت خدمات در سازمان‬های دولتی شهر کرمان”، همایش ملی چالش‬های مدیریت و رهبری در سازمان‬های ایرانی، 1-11.
سلاسل، ماهان؛ کامکار، منوچهر و محسن گلپرور(1388)”رابطه هوش سازمانی و مؤلفه‬های آن با رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان شرکت احیاء‬گستران اسپادان”، دانش و پژوهش در روان‬شناسی کاربردی، شماره 40، 26-37.
سلیمانی، نادر؛ عباس‬زاده، ناصر و بهروز نیازآذری(1391)”رابطه اخلاق‬کار با رضایت شغلی و استرس شغلی کارکنان در سازمان آموزش فنی و حرفه‬ای شهر تهران”، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، شماره 1، 31-38.
سهرابی، فرامرز(1387)”مبانی هوش معنوی”، فصلنامه سلامت روان، شماره 1، 14-18.
سیادت، علی و مرضیه مختاریپور(1388)”مدیریت با هوش اخلاقی”، تدبیر، شماره 205، 29-33.
سیدعلوی، بلال؛ حمید عربلو(1390)”تعیین سطح هوش سازمانی کتابداران کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی”، فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، شماره 1، 99-119.
شیخی، محمدحسین(1390)”عوامل مؤثر بر سلامت نظام اداری و رشد ارزشهای اخلاقی در آن”، اسلام و پژوهشهای مدیریتی، شماره 2، 99-126.
صنوبری، محمد(1387)”رفتار شهروندی سازمانی (مفاهیم، تعاریف، ابعاد و عوامل مؤثر بر آن)”، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس،شماره 16، 79-99.
طاهریدمنه، محسن؛ زنجیرچی، محمود و مجید نجاتیانقاسمیه(1390)”نقش اخلاق‬کاری در ارتقای رفتار شهروندی سازمانی”، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، شماره 2، 30-39.
طاهری‬گودرزی، حجت؛ قنواتی، اکبر و محمود آقاحسینعلی‬شیرازی(1390)”رابطه زیرسیستم تحول سازمانی در سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی در شرکت مخابرات استان خوزستان”، فراسوی مدیریت، شماره 18، 7-24.
طبرسا، غلامعلی و حمید رامینمهر(1389)”ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی”، چشمانداز مدیریت دولتی، شماره 3، 103-117.
طبرسا، غلامعلی؛ حاتمی، سکینه و رقیه ابدالی(1391)”تبیین ارتباط هوش سازمانی و خلق دانش (مورد مطالعه: کارکنان یک شرکت صنعتی)”، پژوهش نامه مدیریت تحول، شماره 7، 110-132.
طبرسا، غلامعلی؛ هادیزاده، اکرم و عبدالعلی کشتهگر(1389)”ارائه مدلی برای تبیین عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی”، چشمانداز مدیریت دولتی، شماره 1، 101-114.
عاملی، منیژه(1388)”رویکرد نظری به دانش اخلاق حرفهای”، پژوهشنامه اخلاق، شماره 4، 113-148.
عاملی، منیژه(1387)”رویکرد نظری به دانش اخلاق حرفهای”، همایش بین المللی اخلاق اسلامی در دانشگاهها، شماره 12، 1-15.
عرفانیخانقاهی، معصومه و پریوش جعفری(1389)”هوش سازمانی و ارتقای آن در دانشگاه”، تهران، فراشناختی اندیشه.
غفاریآشتیانی، پیمان و رضوان چوبندیان(1389)”هوش سازمانی، پارادایم هزاره سوم”، ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 3 و 4 (پیاپی 280)، 226-232.
فرامرزی، حسن(1385)” اخلاق کار”، روزنامه ایران، 8.
فرهادی، مرتضی(1376)”صنعت بر فراز سنت و یا در برابر آن”، فرهنگ، شماره 22 و 23، 1-21.
فقیهی، ابوالحسن؛ بهروز رضایی‬منش(1384)”اخلاق اداری: سیری در گذشته و حال”، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 47، 25-50.
قادری،اسماعیل(1388)”رهبری تحولآفرین رکن اصلی در توسعه و ارتقای هوش سازمانی”، عصر مدیریت، شماره 12 و 13، 86-91.
قاسمی، وحید؛ وحیدا، فریدون و گیسو یزدخواستی(1389)”تحلیلی بر هوش فرهنگی و الگوهای تقویت آن”، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد شوشتر، سال 4، 33-50.
قراملکی، فرامرز(1382)اخلاق حرفهای، تهران، انتشارات مؤلف، چاپ اول.
قربانیزاده، وجهاله؛ مریم کریمان(1389)”عوامل درونسازمانی مؤثر بر اخلاقکاری کارکنان”، فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی، شماره 4، 47-65.
کامیابی،محمد(1389)”کارآفرینی”، نشریه رشد، شماره 20، 12.
کاوسی، اسماعیل؛ هادی رزقی‬شیرسوار(1389)”تعیین سطح هوش سازمانی دانشجویان رشته مدیریت شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات”، مطالعات مدیریت شهری، شماره 2، 128-144.
کاویان،بهنام(1384)”بررسی اخلاق در بخش دولتی و خصوصی”، ماهنامه تدبیر، شماره 165، 45-48.
کلهر، منوچهر(1383)”مقدمات رفتار اداری”، انتشارات حدیث امروز.
کیاروچی، ژوزف؛ فورگاس، ژوزف و جان مایر(1383)”هوش عاطفی در زندگی روزمره”، ترجمه: نوریامامزادهای و نصیری، اصفهان، نوشته.
کیانی، اردشیر؛ نوابی‬نژاد، شکوه و خدابخش احمدی(1387)”ویژگی‬های شخصیتی و رعایت اخلاق‬حرفه‬ای در مشاوران و روان‬شناسان”، اندیشه و رفتار، شماره 8، 79-90.
کیوان‬آرا، محمود؛ یزدخواستی، علی؛ بهرامی، سوسن و یوسف مسعودیان(1390)”رابطه‬ی مؤلفه‬های مدیریت دانش و هوش سازمانی در دانشکده‬های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان”، مدیریت سلامت، شماره 5، 673-680.
گنجی، حمزه(1382) “روانشناسی عمومی”، تهران، نشر ساوالان.
مان، نورمن لسلی(1378)”اصول روانشناسی «اصول سازگاری آدمی»”، ترجمه و اقتباس محمود ساعتچی، تهران، امیرکبیر.
مبینی، مهدی؛ همتی، محمد و علی‬نقی امیری(1389)”اخلاق حرفه‬ای؛ ضرورتی برای سازمان”، معرفت اخلاقی، شماره 4، 137-160.
محسنی، منوچهر(1379)”بررسی آگاهیها، نگرشها و رفتارهای اجتماعی – فرهنگی در ایران”، تهران، دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی.
محیطی، فرشته(1390)”نگاه ارزشی به اهمیت کار، تلاش و اخلاقکار”، کار و جامعه، شماره 132

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره حقوق بشر، قانون اساسی، شورای نگهبان، پایگاه اجتماعی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره دیوان عدالت اداری، قانون کار، حقوق خصوصی، آموزش و پرورش